Dekorativní pozadí stránky

ESOPovy mýty | Mýtus #1: ESOP je příliš složitý

ESOPovy mýty | Mýtus #1: ESOP je příliš složitý

Manažerské programy jsou často zatíženy různou mírou mýtů a z toho pramenících obav, se kterými jsme se rozhodli bojovat. V prvním díle nové série ze světa manažerských programů (ESOPů) právě s podtitulem „mýty“ si přiblížíme jeden z těch nejčastějších. Tím je obava zúčastněných stran ze zahlcení novými nároky a povinnostmi, které se zavedením ESOPu mohou vzniknout, a dále celková složitost při implementaci manažerského programu a jeho kontrole. 

Je pravdou, že téma manažerských programů je velmi široké a komplexní. Nabízí se zde celá řada variant, jak otázku motivace manažerů prostřednictvím manažerského programu uchopit. To může vést k tomu, že celá problematika může působit přehlcujícím způsobem.

Ve skutečnosti ale komplexita a již významná historická zkušenost s manažerskými programy nabízí rozmanitou paletu možností nejen intenzity motivačního prvku, ale také jejich složitosti.

Pokud je tak ESOP spojen s obavou ze složitosti manažerských programů, z nemožnosti jejich správného uchopení (a často také pochopení), nebo dokonce s obavou z přebytku mnoha nových povinností a kritérií, které je nutné sledovat, jsou takové obavy zbytečné. 

Velká rozmanitost manažerských programů

Již jsme zmínili (a to nejen v tomto článku, ale i napříč jednotlivými díly série Lex ESOP), že existuje celá řada variant ESOPů, které nabízejí nejrůznější výhody s právními, ekonomickými i daňovými důsledky. Sami zakladatelé (a o to více manažeři) proto často ze začátku nemusí znát podrobnosti o jednotlivých variantách. S ohledem na ustálenost a historickou zakořeněnost ESOPů bude zpravidla platit, že za posledních přibližně 100 let již někdo přišel s řešením, které bude vyhovovat právě jejich situaci.

Zdánlivá nevýhoda komplexnosti a rozmanitosti ESOPů je při správném uchopení naopak právě jednou z jeho největších výhod. 

Existují totiž manažerské programy zcela jednoduché, které nevyžadují žádné složité změny v aktuálním nastavení vztahu mezi manažerem, společností a společníkem. Je možné, že se motivační složka bude koncentrovat pouze do jednoduchého ustanovení začleněného do již existující smlouvy o výkonu funkce. Některým však takové řešení nemusí z hlediska jeho motivační funkce stačit. 

V takovém případě lze nalézt robustnější řešení, např. skrze cenné papíry dluhové, nebo účastnické (typicky manažerské akcie). Ani taková řešení s sebou však nemají přinášet zásadní složitosti do existujícího dobře fungujícího stavu. Dobře nastavený ESOP je snadný a srozumitelný pro všechny strany. Váš právní partner by Vám též měl pomoci s porozuměním v této problematice.

Jak tyto mýty úspěšně odstraňujeme v praxi

V rámci naší bohaté praxe a rozsáhlému know-how dokážeme celý institut ESOPu efektivně a bezproblémově nejen vybrat, vysvětlit a implementovat, ale také do budoucna řídit a kontrolovat jeho jednotlivé fáze plnění. Při zavádění jsme schopni zajistit chtěné dopady nejen v právní oblasti, ale i v oblasti daňové, ekonomické a účetní.

Z našich zkušeností víme, která řešení jsou funkční, a které návrhy jsou spíše buzz wordem pouštěným mezi zájemce o ESOP, které nemají materiální obsah a nenaplňují kýžené cíle. 

Jsme zvyklí implementaci ESOPů pojmout jako novou zásadní životní fázi dané obchodní korporace a s vědomím její důležitosti k ní také přistupujeme. Klientům jsme od počátku partnerem, který vysvětluje výhody a nevýhody jednotlivých variant, moderuje debatu o správném výběru manažerského programu a pomáhá výsledek prezentovat manažerům, kteří se mají programu účastnit. 

Manažerské programy následně samozřejmě také realizujeme. Tím ale naše partnerství na tomto projektu končit nemusí. Manažerské programy a jejich plnění umíme dále kontrolovat, navrhovat modifikace vzhledem k prvním zkušenostem s nimi a zajistit, že žádná z povinností z nového programu žádné ze stran neunikne.

Zdroje článku

Související články
ESOPovy mýty | Mýtus #2: Pro manažery jsou pravidla ESOP příliš složitá
Ondřej Florián, Kamil Kovaříček, Barbora Břežná, Josef Zumr

ESOPovy mýty | Mýtus #2: Pro manažery jsou pravidla ESOP příliš složitá

V prvním díle série ESOPovy mýty jsme se zaměřili na mýtus, dle kterého jsou manažerské programy příliš složité z pohledu zakladatelů-společníků. Je pravdou, že téma manažerských programů je robustní a komplexní a může tak působit zahlcujícím dojmem. Společníci i manažeři mohou mít často pocit, že n