Dekorativní pozadí stránky

Nové oběti v tažení ÚOHS proti určování cen pro další prodej

Nové oběti v tažení ÚOHS proti určování cen pro další prodej

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) nezahálel ani v létě. Uložil totiž tři pokuty za určování cen pro další prodej („RPM“) v oblasti krmiv a dalšího zboží pro domácí mazlíčky. Všechny tři pokutované společnosti kontrolovaly, zda prodejci dodržují doporučené maloobchodní ceny, a vyzývaly je k navýšení cen na jimi stanovenou úroveň v případě, že byly tyto ceny nižší. Jejich odběratelé těmto výzvám obvykle vyhověli.

Prvním pokutovaným soutěžitelem byla společnost TENESCO. Pokuta ve výši 307 000 Kč (přibližně 12 790 EUR) je na první pohled neobvykle nízká oproti předchozím případům RPM, které ÚOHS řešil v minulosti. Důvodem je nejen nízký roční obrat společnosti TENESCO, ale i snížení pokuty o 65 %, ke kterému soutěžní úřad přistoupil vzhledem k dobrovolnému ukončení protisoutěžní praktiky společností TENESCO bezprostředně po provedení místního šetření ze strany ÚOHS a dále vzhledem k nadstandardní spolupráci soutěžitele s ÚOHS během správního řízení. Konečně ÚOHS zohlednil i zavedení nového soutěžního compliance programu společností TENESCO. Pokutu pak ÚOHS dále snížil o dalších 20 %, neboť soutěžitel souhlasil s procedurou narovnání, čímž došlo k úspoře procesních kapacit na straně ÚOHS. 

Společnosti EUROBEN byla uložena pokuta o něco vyšší, konkrétně 1,07 mil. Kč (přibližně 44 416 EUR), vzhledem k vyššímu obratu tohoto soutěžitele.

V případě společnosti NOVIKO byla uložena pokuta ve výši 47,80 mil. Kč (přibližně 2,02 mil. EUR). Na rozdíl od případů TENESCO a EUROBEN se pokuta uložená soutěžiteli NOVIKO řadí mezi vůbec nejvyšší pokuty, které ÚOHS za praktiku RPM uložil. Ačkoli i zde ÚOHS zohlednil celou řadu okolností pro snížení pokuty, včetně značného posílení stávajícího soutěžního compliance programu, vzal jako přitěžující okolnost v potaz rovněž skutečnost, že společnost vůči svým odběratelům v některých případech uplatňovala sankce za nedodržování doporučených cen, resp. nevyhovění výzvám k úpravě ceny.

Komentář

Je zřejmé, že praktika RPM je pro ÚOHS stále jednou z nejvyšších priorit. Fakticky se jedná o nejčastěji postihované protisoutěžní jednání, za které jsou ukládány relativně (nikoli nominálně) nejvyšší pokuty (někdy až na samé hranici 10 % z celkového ročního obratu soutěžitele). Protože nic nenasvědčuje tomu, že by se priority ÚOHS měly v blízké budoucnosti změnit, zůstane pravděpodobně RPM i v nadcházejících letech v centru prosazování soutěžního práva v Česku.

Z věcného hlediska se tyto případy z oblasti krmiv pro domácí mazlíčky nijak významně neliší od dlouhého výčtu předchozích případů RPM. (Téměř) všechny byly ukončeny za využití procesního odklonu, respektive procedury narovnání či kvazileniency s (relativně) vysokou uloženou pokutou, která byla následně snížena prostřednictvím nástrojů určených pro motivování soutěžitelů ke spolupráci s ÚOHS namísto toho, aby s ním bojovali nebo se soudili. 

Znovu tak bohužel došlo k tomu, že se ÚOHS zcela vyhnul soudnímu přezkumu své rozhodovací praxe v oblasti RPM a může tak nadále pokračovat v uplatňování svého poněkud kontroverzního přístupu k důkaznímu standardu při posuzování RPM.

Článek byl publikován také na platformě Distribution Law Centre, jejíž jsme součástí.

Související články
Vymedzenie predmetu správneho konania v súťažných veciach – ako aj súťažné právo vie byť národné
Tomáš Varšo, Lenka Štiková Gachová, Ivo Tatič

Vymedzenie predmetu správneho konania v súťažných veciach – ako aj súťažné právo vie byť národné

Ak ste sa niekedy stretli so súťažným právom, viete, že v EÚ sú tieto pravidlá takmer totožné. V oblasti kartelov predpisy EÚ dokonca znemožňujú členským štátom zákaz takých dohôd, ktoré právo EÚ uzatvoriť nezakazuje. Významnejšie rozdiely boli v procesných postupov, čo sa prostredníctvom smernice E