Dekorativní pozadí stránky

Domácí mazlíčci v náruči antitrustu (Přehled soutěžních událostí za červen až srpen 2023)

Domácí mazlíčci v náruči antitrustu (Přehled soutěžních událostí za červen až srpen 2023)

Představujeme Vám jubilejní čtyřicátý díl informačního servisu ohledně událostí, ke kterým došlo ve světě soutěžního práva v létě 2023. Pravidelní čtenáři ví, že jde o čistě subjektivní výběr těch událostí, které nám přišly něčím významné či zajímavé.

Vracíme se s naším nekonečným seriálem po letní pauze, ve které jsme Vám snad nechyběli, neboť stránky našeho blogu byly vyplněny celou řadou tematických článků, hlavně ohledně novely českého soutěžního zákona. Ani během letních měsíců si soutěžní úřady nedaly „oraz“, a tak Vám můžeme naservírovat ty největší lahůdky z činnosti českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) či Evropské komise (EK). Tentokrát jsme se soustředili na distribuční dohody a oblast fúzí.

Cenový evergreen ÚOHS

Jak jste si již jistě všimli, z pohledu praxe ÚOHS je prioritou boj s určováním cen pro další prodej. Jedná se o nejčastěji postihovanou praktiku, za kterou jsou ukládány v relativně (nikoli nominálně) nejvyšší pokuty (někdy až na samé hranici 10 % z celkového ročního obratu soutěžitele). Léto nebylo z tohoto pohledu u ÚOHS výjimkou. Můžeme Vám tak představit další případy z katalogu určování cen pro další prodej (RPM).

Během letních měsíců uložil ÚOHS pokutu za RPM hned dvěma soutěžitelům z oblasti distribuce krmiv pro domácí mazlíčky. Sankce ve výši 307.000 Kč přistála na stole soutěžiteli TENESCO za stanovování minimální maloobchodní ceny u dodávaných krmiv a pamlsků pro psy a kočky. Dodržování těchto cen prodejci daný podnikatel kontroloval a vyzýval je k navýšení cen na jím stanovenou úroveň, na což prodejci prý prokazatelně přistupovali. Pokuta je na první pohled neobvykle nízká. 

Důvodem je nejen nízký roční obrat soutěžitele TENESCO, ale i snížení pokuty o 65 %. Prvním z důvodů bylo dobrovolné ukončení protisoutěžní praktiky bezprostředně po provedení místního šetření ze strany ÚOHS. Dále byla zohledněna nadstandardní spolupráce během správního řízení (obdoba leniency, které v té době – před účinností novely soutěžního zákona – ještě nebylo aplikovatelné na tento typ dohod). Konečně ÚOHS zohlednil i zavedení nového soutěžního compliance programu. Nakonec ÚOHS snížil pokutu o dalších 20 % v rámci procedury narovnání.

V průběhu léta uložil ÚOHS za stejné praktiky ve stejné oblasti i soutěžiteli NOVIKO. Výsledná pokuta dosáhla výše 47,8 mil. Kč, a to přesto, že i zde uplatnil ÚOHS celou řadu nástrojů pro její snížení. Nejprve pokutu snížil o 70 % za okamžité ukončení protisoutěžní praktiky, nadstandardní spolupráci à la leniency a značné posílení stávajícího soutěžního compliance programu. Následně pak ještě zohlednil uzavření narovnání snížením pokuty o dalších 20 %.

V letních měsících však ÚOHS nenahlížel pouze do misek domácích mazlíčků. Další pokutu za RPM uložil soutěžiteli TESCOMA , a to ve výši 63,9 mil. Kč. Podle ÚOHS tento výrobce kuchyňského vybavení určoval prodejcům minimální maloobchodní ceny, za které mohli prodávat jeho zboží koncovým spotřebitelům. Zahájení a trvání obchodní spolupráce podmiňovala TESCOMA dodržováním minimálních cen. I zde došlo k výraznému snížení pokuty, a to nejprve o 60 % (za nadstandardní spolupráci a zavedení efektivního compliance programu) a následně o 20 % (za narovnání).

Protože nic nenasvědčuje tomu, že by neobvyklý zájem ÚOHS o boj s určováním cen pro další prodej měl v blízké budoucnosti ochabnout, je téma bezpečné komunikace o cenách pro další prodej pravidelnou součástí našich školení.

Další problematické distribuční dohody

Poslední letní případ ÚOHS v oblasti distribučních dohod se nakonec obešel bez pokuty. Tentokrát se však nejednalo o RPM, nýbrž o omezování zákazníkům, kterým mohou prodejci zboží prodávat. ÚOHS v rámci předběžného šetření na základě podnětu zjistil, že OUTDOORBABY, dodavatel dětského oblečení, zavazoval prodejce prodávat zboží pouze konečným spotřebitelům, nikoli odběratelům nakupujícím jej za účelem dalšího prodeje. Určování okruhu zákazníků, kterým smí prodejce prodávat či nikoli, může představovat protisoutěžní praktiku. 

ÚOHS však podle svého vyjádření zjistil, že určování/omezování zákazníků nebylo primárním cílem OUTDOORBABY a že takové omezení není v praxi aplikováno (zboží prodávaly i e-shopy, kterým OUTDOORBABY přímo neprodával). ÚOHS tedy správní řízení nezahájil a považoval za dostatečné případ vyřešit v rámci soutěžní advokacie. OUTDOORBABY mj. upravil své obchodní podmínky a informoval prodejce, že neomezuje okruh zákazníků, kterým smí prodávat. 

Vedle ÚOHS se distribučními vztahy v létě aktuálně zabývá i EK, a to v případě módního domu Pierre Cardin a jeho největšího držitele licence, Ahlers, kterým zaslala sdělení výhrad. Předmětem výhrad je i zde omezování okruhu zákazníků, tentokrát zejména na základě jejich geografického umístění. Předmětem ujednání bylo omezení jiných držitelů licence Pierre Cardin a jejich zákazníků prodávat oblečení Pierre Cardin do území, pro které Ahlers držel licenci v rámci EHP (a to jak online, tak v kamenných obchodech). Vedle toho byl předmětem ujednání i zákaz prodeje oblečení Pierre Cardin discounterům nacházejícím se na těchto územích.

Ach ty fúze

Zajímavosti se v letních měsících udály i v oblasti fúzí. Většinou se točily kolem zakázaných fúzí, což je samo o sobě poměrně mimořádnou událostí.

ÚOHS po dlouhých letech zakázal fúzi, a to převzetí První novinové společnosti Českou poštou. Podle soutěžního úřadu by po spojení došlo na trhu doručování zásilek obyčejného psaní a adresného direct mailu k výraznému posílení dominantního postavení či k vytvoření monopolního postavení České pošty, protože by z trhu zmizel jediný významnější konkurent. Pokud jde o trh doručování neadresného direct mailu, došlo by, dle ÚOHS, ke spojení druhého a třetího největšího subjektu, které by mělo za následek ztrátu podstatného konkurenčního tlaku. V distribuci předplatného a doručování tiskových zásilek by pak spojením došlo k odstranění potenciálního konkurenta. 

Zákaz fúze je skutečně – nejen v ČR – výjimečný, počet takových případů v historii lze spočítat na prstech jedné ruky. Bude tento případ vzorem pro další intervence?

Jak pingpongový míček v akci si mohou připadat mobilní operátoři Telefónica/O2 a Hutchison 3G. EK nejprve v květnu 2016 jejich spojení na britském trhu zakázala. Tribunál toto rozhodnutí v květnu 2020 zrušil. (Mezitím došlo k Brexitu, a EK tak již nemá ve vztahu k britskému trhu pravomoc.) V červenci 2023 – tedy 7 let po zákazu – kauza stále ještě nemá konce, když Soudní dvůr rozhodnutí Tribunálu zrušil. Důvodem pro zrušení rozhodnutí EK byla podle Tribunálu nesprávná aplikace důkazního standardu. Tribunál konstatoval, že EK měla prokázat, že spojení bude významnou překážkou účinné soutěže (tzv. SIEC test) dojde s „vysokou pravděpodobností“, a naopak nestačí, že překážka je „spíše pravděpodobná než ne“. Tento názor nyní Soudní dvůr odmítl s tím, že pro něj neexistuje opora v nařízení EU o kontrole spojování.

Dalším případem zakázané fúze řešeným v letních měsících je dobře známé převzetí společnosti GRAIL soutěžitelem Illumina. Další kapitole v této dlouhé sáze se však věnoval samostatný příspěvek na našem blogu.

Kontrola fúzí však není pouze o jejich zakazování. Zajímavé případy mohou vzniknout i v důsledku povolené fúze. Pokud dochází k akvizici nějaké společnosti, může se stát, že subjekt, který ji nabývá, si bude chtít ochránit svou investici tím, že s prodávajícím uzavře tzv. konkurenční doložku. Tato doložka však není bez rizika. Aby nebyla v rozporu se soutěžním právem, musí totiž splňovat určité předpoklady. Konkrétně musí být přímo související s transakcí a nezbytnou pro její implementaci. V případě, že transakce zahrnuje převod know-how může být takováto konkurenční doložka uzavřena na tři roky. Pokud převod know-how nezahrnuje je její maximální délka omezena na roky dva.

Touto otázkou se v létě zabýval i ÚOHS, a to v případě prodeje podílů ve společnosti Dobrá Energie. Prodávající společnosti VORAGO HOLDING a Optimal-Energy se vůči nabyvateli EP Energy Trading v roce 2021 zavázaly, že nebudou po dobu sedmi let od uskutečnění transakce uzavírat se zákazníky společnosti Dobrá Energie, smlouvy o dodávce elektřiny nebo zemního plynu a nezahájí dodávku do takových odběrných míst. Poté, co ÚOHS s uvedenými společnostmi zahájil řízení, přijaly tyto závazek a dobu trvání konkurenční doložky snížily na povolené dva roky. ÚOHS řízení ukončil bez uložení pokuty.

Zdroje článku

Související články