Dekorativní pozadí stránky

Veřejné zakázky na dodávky léčivých přípravků – shrnutí obsáhlé metodiky ÚOHS

Veřejné zakázky na dodávky léčivých přípravků – shrnutí obsáhlé metodiky ÚOHS

Níže Vám představujeme shrnutí vybraných závěrů ÚOHS z této metodiky a jejich bližší vysvětlení.

1.   Nákup léčivých přípravků je pro typického poskytovatele zdravotní péče veřejnou zakázkou, kterou je povinen zadat v zadávacím řízení.

Pokud tedy poskytovatel zdravotní péče (s výjimkou ryze komerčních subjektů) nakupuje léčivé přípravky, jedná se o zadávání veřejné zakázky na dodávky, kterou je takový poskytovatel povinen zadat v zadávacím řízení; specifické výjimky z této povinnosti pro oblast zdravotnictví právní úprava nezná a ani nelze předpokládat jejich zavedení.

 

2.   Nákup léčivých přípravků představuje (až na naprosté výjimky) veřejné zakázky pravidelné povahy, a tedy pro určení jejich předpokládané hodnoty bude zpravidla určující (i) cena uhrazená zadavatelem za dodávky stejného druhu za posledních 12 měsíců nebo (ii) předpokládaná cena na následujících 12 měsíců, pokud zadavatel nemá k dispozici údaje z minulosti.

Stanovení hodnoty veřejné zakázky je klíčové pro rozdělení veřejných zakázek na veřejné zakázky malého rozsahu, veřejné zakázky podlimitní a veřejné zakázky nadlimitní a s tím související stanovení rozsahu povinností zadavatele.Stanovení

 

3.   Za dodávky stejného druhu je třeba pokládat dodávky léčivých přípravků zařazených do stejné ATC skupiny nejnižší (páté) úrovně.

Pro určení hodnoty veřejné zakázky jsou rozhodné ceny stejného předmětu plnění. V případě léčivých přípravků se stejným předmětem plnění dle ÚOHS rozumí všechny léčivé přípravky (třeba i různých obchodních značek) zařazené do jedné ATC skupiny na nejnižší (páté) úrovni.

ÚOHS však dodává, že vymezení dodávek stejného druhu ve vztahu k ATC skupině není jediným možným řešením, a nevylučuje, že soudy mohou k otázce vymezení dodávek stejného druhu v případě léčivých přípravků zaujmout odlišné stanovisko.

 

4.   Není a priori vyloučeno, aby zadavatel poptával léčivý přípravek vymezený obchodním názvem, musí však být schopen postup odůvodnit legitimními potřebami.

Obecným pravidlem je, aby předmět veřejné zakázky byl definován tak, aby umožňoval reálnou soutěž, tedy aby byl vymezen např. pomocí účinné látky anebo lékové formy. ÚOHS nicméně připustil, že v odůvodněných případech je možné, aby byl předmětem veřejné zakázky konkrétní léčivý přípravek, pokud jako jediný může naplnit potřeby daného zadavatele.

Při posuzování přípustnosti takto úzce definovaného předmětu veřejné zakázky je nutné posuzovat zejména terapeutickou zaměnitelnost poptávaného léčivého přípravku s ostatními léky obsahující stejnou léčivou látkou. Možnost terapeutické zaměnitelnosti je přitom otázkou primárně odbornou a nelze ji automaticky předpokládat. ÚOHS k tomu doslova uvádí:

„Při diskusích s odborníky bylo zjištěno, že byť je při indikaci léčby primární účinná látka, nelze zaměnitelnost jednotlivých léků obsahujících totožnou účinnou látku pojímat mechanicky. Do úvahy ošetřujícího lékaře (který jediný je dle českého práva odpovědný za správnost léčby) totiž mohou kromě léčivé látky vstupovat i další okolnosti jako např. další doprovodné látky obsažené v daném léku (a případné alergie pacienta na ně), léková forma, snaha nezaměňovat lék u rozléčených pacientů. Kromě toho existují určité skupiny léků, kde je generická substituce problematická – např. léky s úzkým terapeutickým indexem, biologická léčiva, u kterých logicky neexistují generika s totožnými molekulami účinné látky, ale „pouze“ tzv. biosimilars.“

Pokud zadavatel zvolí postup, kdy poptává konkrétní léčivý přípravek, měl by být vždy schopen takový postup v případě přezkumu odůvodnit legitimními potřebami.

 

5.   ÚOHS doporučuje zavést robustní dynamický nákupní systém pro nákup všech léčivých přípravků.

Závěrem ÚOHS představuje doporučení zavést robustní dynamický nákupní systém pro nákup všech léčivých přípravků. Dle přesvědčení ÚOHS totiž uspokojivé řešení potřeb zadavatelů nelze při nákupu léčivých přípravků nalézt ve standardních zadávacích řízeních, která jsou příliš administrativně i jinak náročná, ale je třeba je hledat mezi zvláštními postupy zadávání veřejných zakázek.

Úplnou eliminaci právních rizik spojených se zadáváním (resp. nezadáváním) veřejných zakázek na léčivé přípravky proto podle ÚOHS může přinést pouze takový postup zadavatele, který učiní otázku vymezení dodávek stejného druhu obsoletní. Tímto postupem může být dle ÚOHS právě zavedení a komplexní využívání dynamického nákupního systému, který dle ÚOHS představuje nejotevřenější, nejflexibilnější, nejdlouhodobější a nejvíce elektronizovaný postup, jaký zákon o zadávání veřejných zakázek zná.

 

Související články