Dekorativní pozadí stránky

Porušenie súťažného práva orgánom verejnej správy v SR – PMÚ používa cukor, dôjde aj na bič?

Porušenie súťažného práva orgánom verejnej správy v SR – PMÚ používa cukor, dôjde aj na bič?

Pred takmer 3 rokmi sme v našom blogu informovali o zvýšenej aktivite českého ÚOHS a slovenského PMÚ  pri prešetrovaní možných protisúťažných konaní orgánov verejnej správy. Vtedy PMÚ uložil mestu Šurany pokutu 10 tis. EUR za vydanie nesúhlasného záväzného stanoviska k poskytovaniu lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni. Bol to prvý prípad uloženia pokuty od roku 2014. Od prípadu mesta Šurany však neprichádzali ďalšie novinky z tejto oblasti. PMÚ sa teraz v tejto oblasti pripomenul a v tlačovej správe informoval o svojich aktivitách voči orgánom verejnej správy za rok 2022.

Zdá sa, že súťažná politika PMÚ (na rozdiel od prístupu českého ÚOHS) voči orgánom verejnej správy je v súčasnosti postavená na tzv. advokačných listoch, kedy PMÚ aktívne komunikuje a napomína orgány verejnej správy, ale nezačína správne konania a neukladá pokuty. PMÚ prezentoval prehľad niekoľkých prípadov z roku 2022, v ktorých tieto advokačné listy využil.

Ukazuje sa, že dodržiavanie súťažného práva orgánmi verejnej správy nie je pre PMÚ okrajovou problematikou. Nie je úplne jasné, v koľkých prípadoch takto PMÚ v roku 2022 zasahoval, ale tlačová správa spomína 5 príkladov. K týmto sa PMÚ dostal na základe vlastných aktivít z iných prešetrovaní, verejných výziev i konkrétnych podnetov iných orgánov verejnej správy, podnetov súkromných subjektov i žiadosti konkrétneho orgánu verejnej správy na posúdenie svojho vlastného správania. PMÚ takto komunikoval napr. s Ministerstvom životného prostredia SR (k legislatívnej asymetrii v oblasti odpadových vôd), Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (k opatreniam na zmiernenie dopadu energetickej krízy), obcou Rudňany (problematika nákupných poukážok na nákup potravín) či Úradom verejného zdravotníctva SR (obmedzovanie predajnej doby počas pandémie).

Pre konkrétnejšiu predstavu toho, čo v týchto prípadoch PMÚ v roku 2022 riešil, sme vybrali jeden prípad týkajúci sa mesta Sabinov. Mesto uzavrelo zmluvu s konkrétnym výrobcom piva ohľadne generálneho sponzorstva mestského podujatia – jarmoku. Na základe podmienok tejto zmluvy s generálnym sponzorom mesto do podmienok adresovaným ďalším predajcom na jarmoku zakomponovalo aj zákaz predávať pivo z portfólia iných pivárov než generálneho sponzora. Tento zákaz podliehal zmluvnej pokute na úrovni 200 EUR.

PMÚ vnímal dotknutý zákaz ako zvýhodnenie jedného podnikateľa, a to neumožnením ostatným predajcom piva predávať svoje výrobky na trhu. PMÚ tiež upozornil, že by mohlo ísť o štátnu pomoc a mesto by si riziká s tým malo posúdiť samo pred rozhodnutím o podpise zmlúv či vydaním podmienok k jarmoku. PMÚ však postupoval len výzvou k tomu, aby mesto pri výkone svojich kompetencií prihliadalo ku kritériám ochrany hospodárskej súťaže.

Takto postupoval aj v ďalších prípadoch, kedy upomínal napr. Úrad verejného zdravotníctva aj opakovane, aby dodržal súťažné právo.  Z tlačovej správy PMÚ možno vo všeobecnosti odvodzovať, že by si orgány verejnej správy mali posudzovať svoje opatrenia, a prípadne ich aj komunikovať s PMÚ, pred ich schválením. 

Je určite prospešné, že PMÚ venuje tejto oblasti pozornosť aj keď v porovnaní s ČR ide o oveľa miernejší prístup (ÚOHS podľa dostupných štatistík v rokoch 2020 a 2021 vydal 6 sankčných rozhodnutí).

Miernejší prístup PMÚ k orgánom verejnej správy trvá už niekoľko rokov, čo pozorujeme aj v našej praxi. Je podľa nás pravdepodobné, že PMÚ sa časom aspoň v nejakých prípadoch bude musieť miesto „cukru“ použiť aj „bič“ a uložiť pokutu. Inak advokáčné listy nemusia vo všetkých prípadoch plniť svoj účel, keďže im môže chýbať odstrašujúci efekt toho, že skutočne môže dôjsť až k uloženiu pokuty.

Související články