Dekorativní pozadí stránky

Nový ZOHS v kocke VI.: Ukladanie pokút združeniam podnikateľov. Väčší platí?

Nový ZOHS v kocke VI.: Ukladanie pokút združeniam podnikateľov. Väčší platí?

Ak ste v slovenskom prostredí o pokutách pre združenia podnikateľov už dlhšie nič nepočuli, niet sa čomu čudovať. Posledný slovenský prípad pokuty za rozhodnutie združenia podnikateľov (jedna z možných foriem dohody obmedzujúcej súťaž v širšom zmysle) je podľa našich informácií z obdobia rokov 2011 až 2012, resp. 2014 až 2016, kedy však prvostupňové rozhodnutie zrušila Rada PMÚ a prvostupňový orgán správne konanie následne zastavil. Na úrovni EÚ ide však o aktuálnu tému, čoho dôkazom je napr. nedávny rozsudok Všeobecného súdu vo veci Medzinárodnej korčuliarskej únie (International Skating Union) týkajúci s pravidiel únie zakazujúcich účasť na úniou neschválených podujatiach.

Dôvodom malej viditeľnosti tejto agendy na Slovensku môžu byť aj relatívne nízke pokuty ukladané združeniam (v porovnaní s pokutami za „štandardnejšie“ formy protisúťažné delikty, ktoré sú často v státisícoch až miliónoch EUR). Vo vyššie spomínanom prípade z obdobia rokov 2011 až 2012 sa pokuta združeniu vyšplhala na 261,- EUR. Nižšia úroveň pokút pritom súvisí s pravidlami pre výpočet pokuty voči združeniam podnikateľov. Pre výpočet pokuty je rozhodný obrat združenia podnikateľov, ktorý sa počíta ako výnosy alebo akýkoľvek účtovný ekvivalent výnosov združenia, spoločne so súčtom prijatých príspevkov členov združenia. Žiadne iné pravidlá sa v súčasnosti pri určení pokút združenia podnikateľov nezohľadňujú.

Návrh nového ZOHS (viď § 43 súčasnej verzie prerokovávanej v Národnej rady SR) v súlade so smernicou ECN+ počíta so špeciálnymi pravidlami pre ukladanie pokút združeniam podnikateľov. Ak sa totiž porušenie týka činnosti členov združenia, PMÚ bude môcť uložiť združeniu pokutu až do výšky 10 % súčtu obratov tých členov združenia, ktorí boli aktívni na trhu ovplyvnenom porušením. Medzi obratom združenia (výnosy združenia a príspevky členov) a súčtom obratov členov združenia môžu byť pri väčších združeniach rozdiely aj v desiatkach či stovkách miliónov EUR. Rozdiel v zákonnej hranici pre určenie pokuty združenia podľa súčasnej a budúcej úpravy je tak významný.

Výpočet pokuty ukladanej združeniu z obratu jeho členov nie je v súťažnom práve novinkou. V českom súťažnom práve sa nachádza už od 1. 9. 2009. Smernica ECN+ ide ešte ďalej a upravuje nielen toto pravidlo, ale aj spôsob vymáhania pokuty od členov, ak samotné združenie nemá prostriedky na úhradu pokuty vypočítanej zo súčtu obratov jeho členov, čo bude podľa našich skúseností skôr pravidlom. Návrh ZOHS  tak upravuje zaujímavý  a nie úplne jednoduchý mechanizmus vymáhania pokút od členov:

  • Ak združenie podnikateľov nie je schopné zaplatiť pokutu vypočítanú z obratov jeho členov, má povinnosť požiadať členov o príspevok na úhradu. Situáciu tak v prvom rade bude musieť riešiť priamo združenie.
  • Ak členovia nezaplatia príspevky na úhradu pokuty v plnej výške, PMÚ bude môcť začať vystupovať priamo voči členom združenia (okrem členov, ktorí preukážu, že nevykonali rozhodnutie združenia a pred prešetrovaním o ňom nevedeli alebo sa od neho aktívne dištancovali) a požadovať:
    • v prvom kroku uhradenie pokuty po ktoromkoľvek podnikateľovi, ktorého zástupcovia boli členmi rozhodovacích orgánov združenia – bez ďalších obmedzení;
    • v druhom kroku zaplatenie neuhradenej sumy od ktoréhokoľvek člena združenia, ktorý bol aktívny na trhu – tu je však PMÚ obmedzený preukázaním nevyhnutnosti tohto kroku za účelom zabezpečenia úhrady celej pokuty.

Tieto pravidlá majú veľký význam v rovine súťažného compliance. Najbezpečnejšie postavenie má člen, ktorý preukáže nevykonanie rozhodnutia združenia a nevedomosť o ňom, prípadne aktívne dištancovanie. Na kvalitné zaznamenanie dištancovania a ďalších krokov (napr. odmietnutia určitej politiky združenia) tak v compliance treba klásť ešte väčší dôraz.

Ak sa však člen nedištancoval, vedel o rozhodnutí alebo ho implementoval, je v horšej situácii. Na pozore by sa mali mať najmä členovia, ktorí majú zástupcu v rozhodovacích orgánoch združenia a sú finančne silní. PMÚ bude totiž v relatívne ľahkej situácii, ak celková pokuta pre združenie nebude presahovať 10 % obratu takého člena, keďže žiaden člen nemôže zaplatiť vyššiu pokutu ako 10 % jeho vlastného obratu. Ak si úhradu pokuty nevyrieši združenie samo, tak PMÚ stačí požadovať zaplatenie pokuty od tohto jedného člena. Na neho sa PMÚ dostane bez ďalšieho. Na ďalších členov aktívnych na dotknutom PMÚ prejde pravdepodobne len v nevyhnutných prípadoch.

Pravidlá pre ukladanie pokút združeniam podnikateľov tak budú v novom ZOHS pre PMÚ flexibilné. Uvidíme, či sa bližšie usmernenia či postup PMÚ v tomto kontexte dozvieme až z rozhodovacej praxe, alebo z prípadných zmien v soft law pokynoch (pravidlá pre ukladanie pokút boli naposledy menené v roku 2018).

Zdroje článku

Související články