Dekorativní pozadí stránky

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím 01 – z části účinná již od 1. září 2022

Hlavním důvodem novely byla transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru („Směrnice“), která měla být provedena do 17. července 2021. S ohledem na termín transpozice nabyla část novely účinnosti již po vyhlášení, tedy 1. září 2022.

Transpozice Směrnice přináší zejména:

 • rozšíření působnosti pravidel pro opakované použití informací veřejného sektoru i na tzv. veřejné podniky;
 • výslovnou úpravu přístupu k tzv. výzkumným datům;
 • možnost publikace dynamických dat prostřednictvím programovatelných aplikačních rozhraní;
 • úpravu tzv. datových souborů s vysokou hodnotou (high-value datasets).

Nad rámec transpozice přináší novela například tyto změny:

 • vymezení nového typu povinného subjektu, veřejného podniku, a to včetně nové výjimky, která omezuje jeho informační povinnost;
 • omezení informační povinnosti profesních samosprávných komor;
 • upřesňující úpravu podmínek poskytování informací o příjmech fyzických osob;
 • nové výjimky z povinnosti poskytovat informace, např. z důvodu ohrožení ochrany kritické infrastruktury či v souvislosti se soudním, rozhodčím, správním nebo obdobným řízením;
 • výslovnou úpravu odmítnutí žádosti z některých důvodů zneužití práva;
 • upřesnění některých procesních postupů při vyřizování žádostí;
 • zřízení centrálního registru ke zveřejňování výročních zpráv povinných subjektů.

Novela má dělenou účinnost, tj. některá ustanovení nabyla účinnosti vyhlášením, a to k 1. září 2022, některá ustanovení nabydou účinnosti dnem 1. ledna 2023 a některá ustanovení nabydou účinnosti dnem 1. ledna 2024. Vybrané novinky z novely představíme v dalších příspěvcích.

 

Související články