Dekorativní pozadí stránky

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím

Dne 24. dubna 2019 nabyl účinnosti zákon č. 111/2019 Sb, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. Tento zákon ve své části patnácté výrazně novelizuje zákon o svobodném přístupu k informacím („InfZ“).

Osobní údaje a právo na informace

Po účinnosti GDPR se již v praxi nešlo opřít o některé výjimky prolamující ochranu osobních údajů upravené v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, neboť GDPR stanoví požadavky přísněji. Novela proto zavádí nové výjimky přímo v InfZ stanovením, že:

i.  před dalším zpracováním otevřených dat nemají přednost oprávněné zájmy nebo práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů;

ii. povinný subjekt poskytne osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři nebo zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti nebo o jeho funkčním nebo pracovním zařazení.

Další omezení práva na informace

Novela také upřesnila možnost odmítnout žádost o informace a InfZ nově:

iii. dává povinnému subjektu možnost omezit poskytnutí informace, pokud její poskytnutí významně nebo přímo ohrožuje účinnost bezpečnostního opatření stanoveného na základě zvláštního předpisu pro účel ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku;

iv. omezuje neposkytnutí informací o probíhajícím trestním řízení, nebo týkajících se trestního řízení, na případy, kdy by jejich poskytnutí ohrozilo či zmařilo účel trestního řízení, zejména zajištění práva na spravedlivý proces.

Exekuční příkaz a přezkumné řízení

Novela také zásadně mění řízení o odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu a to tak, že nadřízený orgán bude moci exekučně vykonatelným rozhodnutím přikázat povinnému subjektu poskytnout žadateli požadovanou informaci ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o odvolání povinnému subjektu.

Další zásadní procesní změnou je, že Úřad pro ochranu osobních údajů („Úřad“) bude moci přezkoumávat rozhodnutí nadřízeného orgánu v přezkumném řízení, přičemž dospěje-li při přezkumu k závěru, že informace byly odepřeny nezákonně, a dostupné informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, bude moci rozhodnutí povinného subjektu zrušit a přikázat povinnému subjektu požadovanou informaci poskytnout. Rozšíření pravomocí Úřadu provázejí značné legislativní zmatky (ze souvisejícího zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů byla v průběhu legislativního procesu úprava nové pravomoci Úřadu odstraněna) a je tak otázkou, jakým způsobem Úřad s novou pravomocí prakticky naloží.

Nové procesní postupy by se při uplatňování práva na informace měly použít od 1. ledna 2020.

Související články