Dekorativní pozadí stránky

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím 03 – nové omezení práva na informace

Profesní komory

Profesní komory budou dle výslovné úpravy v novém § 2 odst. 5 InfZ poskytovat pouze informace vztahující se k výkonu veřejné správy, který jim byl svěřen zákonem.

Příjmy fyzických osob

Problematika poskytování informací o příjmech fyzických osob byla předmětem celé řady zajímavých rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu (např. Platy Zlín). Zákonodárce v novém § 8c InfZ upravil poskytování informací o příjmu osoby mající povahu příjmů ze závislé činnosti nebo funkčních požitků nově tak, že musí být splněny tyto podmínky:

  1. povinný subjekt musí na tyto příjmy poskytnout veřejné prostředky (což je podmínka, která např. u obchodních korporací nebude bez dalšího splněna);
  2. příjemcem musí být veřejný funkcionář, na kterého se vztahovaly nebo vztahují povinnosti podle zákona o střetu zájmů, poradce prezidenta republiky, člena vlády, náměstka člena vlády nebo vedoucího ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády, nebo člen statutárního, řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu povinného subjektu,

anebo

žadatel musí prokázat veřejný zájem na poskytnutí informace o výši příjmu této osoby a tento veřejný zájem v jednotlivém případě převažuje nad zájmem na ochraně této informace.

Informace se poskytne v rozsahu jméno, příjmení, funkční, pracovní či jiné obdobné zařazení a výše veřejných prostředků, na kterou vznikl nárok, před zdaněním a dalšími povinnými odvody za období podle obsahu žádosti. Tyto informace navíc povinný subjekt následně neuveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 5 odst. 3 InfZ.

Ochrana kritické infrastruktury

V novém § 11 odst. 1 písm. f) InfZ je upravena možnost odmítnout poskytnutí informací, pokud její poskytnutí významně nebo přímo ohrožuje ochranu kritické infrastruktury. Tato výjimka umožní lépe chránit informace o kritické infrastruktuře, a to nad rámec již existujících výjimek.

Ochrana informací o řízení

V novém § 11 odst. 1 písm. g) InfZ je upravena možnost odmítnout poskytnutí informace, pokud byla vytvořena nebo získána v přímé souvislosti se soudním, rozhodčím, správním nebo obdobným řízením, a to i před jeho zahájením, a její poskytnutí může ohrozit rovnost účastníků tohoto řízení.

Zneužití práva

Zneužití práva dosud nebylo v InfZ výslovně jako důvod pro odmítnutí žádosti upraveno, byť jej soudní praxe akceptovala. Novela v § 11a InfZ výslovně upravuje možnost odmítnout poskytnutí informací z důvodů některých zneužití práva, konkrétně pokud lze ve vztahu k žádosti dovodit, že cílem žadatele je způsobit nátlak na fyzickou osobu […], nebo nepřiměřenou zátěž povinného subjektu […], a to zpravidla v reakci na předcházející postup povinného subjektu vůči žadateli nebo na vztah s fyzickou osobou, na níž je žadatelem vyvíjen nátlak. Pro úplnost doplňujeme, že tyto důvody nejsou taxativní a že je možné, i s ohledem na soudní praxi, odmítnout poskytnutí informací i z důvodů jiného zneužití práva na informace.

Povinný subjekt informaci nemá.

Nový § 11b InfZ potvrzuje, že povinný subjekt může odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže požadovanou informaci nemá a jestliže mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona. Tento postup se však neuplatní, pokud povinný subjekt může požadovanou informaci získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které povinný subjekt má, případně poskytnout postupem podle § 4a odst. 1 věty třetí InfZ.

 

Související články