Dekorativní pozadí stránky

Novela zákona o registru smluv (tisk 50)

Novela zákona o registru smluv (tisk 50)

Novelu zákona o registru smluv („ZRS“) projednávanou v Poslanecké sněmovně jako tisk 50 předložila skupina poslanců už v lednu 2018. Po složitém projednávání nyní čeká novela na podpis prezidenta, poté co Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy a sněmovna setrvala na svém původním návrhu. Přestože je ZRS (z větší části) účinný od 1. července 2017, jedná se již o jeho třetí novelu.

 

Novela ruší dosavadní výjimku dle § 3 odst. 2 písm. h) ZRS, podle níž se dosud povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv nevztahovala na smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je akciová společnost, jejíž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, jde-li o akciovou společnost, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby. Tato výjimka je zrušena bez náhrady a společnosti, které ji dosud využívaly, budou muset smlouvy uveřejnit, nebudou-li dány jiné výjimky z povinnosti uveřejnění. Takovouto výjimku dopadající na smlouvu jako celek mohou požívat např. právnické osoby založené za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu nebo za účelem výzkumu, vývoje nebo zkušebnictví dle § 3 odst. 2 písm. r) ZRS. Výjimky mohou dopadat i na část smlouvy (např. obchodní tajemství), byť v takovém případě je stále nutné smlouvu uveřejnit s tím, že část obsahu smlouvy, na kterou dopadá výjimka, uveřejněna nebude.

 

Novela zavádí výjimku pro smlouvy, které se týkají zajišťování obrany České republiky, uzavřené státním podnikem, ke kterému zakladatelskou funkci vykonává Ministerstvo obrany (např. LOM PRAHA s.p. anebo Vojenský technický ústav, s.p.).

 

Senát pozměňovacím návrhem, který ale sněmovna nepřijala, navrhoval kazuistické rozšíření výjimky dle § 3 odst. 2 písm. b) ZRS také pro jednotkové ceny léčivých přípravků.

 

Novela upřesňuje, že smlouva, kterou se doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší smlouva uveřejněná v registru smluv přede dnem 18. srpna 2017, může být rovněž uzavřena písemně nebo jiným způsobem umožňujícím uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smyslem tohoto ustanovení je překonat možné dopady § 564 OZ (požadavek formy právního jednání) v případech, kdy původní smlouva musela být v souladu s účinným zněním ZRS uzavřena pouze v písemné formě.

 

Obdobně novela určuje, že byla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna v registru smluv přede dnem 18. srpna 2017, hledí se na ni pro účel podle tohoto zákona vždy tak, že splňuje podmínku uzavření v písemné formě. Ustanovení novely touto nevyvratitelnou domněnkou ve prospěch platnosti smluv řeší situaci, kdy strany smlouvu uzavřely způsobem, který sice umožnil uveřejnění, ale který není možno považovat za písemné uzavření smlouvy, a to v době, kdy ZRS písemnou formu vyžadoval.

 

A konečně novela stanoví, že do 31. prosince 2023 lze elektronický obraz textového obsahu smlouvy vložit do registru smluv také v otevřeném formátu umožňujícím úplné strojové zpracování textového obsahu. Za touto formulací vidíme snahu zákonodárce rozlišit mezi tzv. strojovou čitelností dokumentu (více možností strojového zpracování textové vrstvy, zejména schopnost programového vybavení rozpoznat vnitřní strukturu, např. určit, jaký obsah má určitá buňka tabulky, co je nadpis kapitoly a jakou úroveň má, co je poznámka pod čarou atd.) a nahráním prostého PDF s textovou vrstvou, u něhož je strojová čitelnost omezená.  

Související články