Dekorativní pozadí stránky

Soutěžní právo v době pandemie

Soutěžní právo v době pandemie

Protisoutěžní dohody

Základním stavebním kamenem soutěžního práva je regulace dohod mezi podniky, které lze obecně rozdělit do dvou kategorií – na ty dobré a ty zlé.

Do první kategorie spadají dohody směřující výhradně k lepšímu zajištění potřeb obyvatelstva, ať už jde o plynulé zásobování potravinami anebo výrobu a distribuci ochranných pomůcek. Bylo by skvělé, kdyby soutěžní úřady v tomto ohledu daly podnikům bližší vodítka. Nicméně i bez nich jsme přesvědčeni, že pokud tyto dohody neomezují soutěž, popř. sice vedou k jistému omezení soutěže, ale přínosy pro spotřebitele převažují, nevztahuje se na ně zákaz protisoutěžních dohod nebo jsou z tohoto zákazu automaticky vyňaty.

Jsme si naopak jisti, že soutěžní úřady budou důsledně stíhat dohody, jejichž cílem by bylo na krizi vydělat anebo poškodit společnost. Sem patří zejména cenové kartely, dohody o rozdělení trhu anebo koordinace při omezení výroby, odbytu a výzkumu. Předmětem zájmu soutěžních úřadů budou též vertikální dohody uzavírané v dodavatelsko-odběratelských vztazích, které spočívají ve stanovení ceny pro další prodej anebo omezení okruhu možných zákazníků. Nutno dodat, že takové jednání je zakázáno i tehdy, pokud by k němu vyzvali představitelé státu. Výjimku by mohlo představovat pouze uložení závazné povinnosti určité dohody mezi podniky uzavřít, a to např. zákonem či nařízením vlády.

Nejedná se přitom o teorii: soutěžní úřad těžce zkoušené Itálie oznámil, že prošetřuje důvody výrazného navýšení cen obličejových masek a dezinfekčních gelů prodávaných prostřednictvím internetu.

Věříme, že soutěžní úřady by stávající pandemii považovaly po vzoru trestněprávních předpisů za významnou přitěžující okolnost, kterou by zohlednily při výpočtu pokuty za uzavření protisoutěžní dohody. Například český ÚOHS může z tohoto důvodu základní částku pokuty navýšit až o 70 %.

Zneužití dominantního postavení

Pro dominantní podniky, které se na trhu mohou chovat bez ohledu na konkurenci a spotřebitele, platí přísnější soutěžněprávní pravidla než pro ostatní. To platí i pro období krizové situace.

Věříme, že soutěžní úřady budou důsledně trestat ty dominantní podniky, které nastalou pandemii neférovým způsobem využijí k oslabení své konkurence anebo k maximalizaci svých zisků. Stíhány by, podle našeho názoru, měly být za této situace zejména případy uplatňování excesivních cen nebo bezdůvodné odmítání dodávek nezbytných výrobních vstupů.

Trhy jsou v těchto dnech značně dynamické. Podnik, který ještě před týdnem nebylo možno považovat za dominantní, může kvůli pandemii získat takovou tržní sílu, která mu umožní stát se dominantem. To může nastat zejména v oblasti obchodování s potřebným zbožím, jehož krátkodobý nedostatek může významným způsobem změnit rozložení sil na trhu. I na tyto dočasné situace se soutěžní právo může vztahovat.

Spojování podniků

Je možné, že v důsledku pandemie přechodně dojde k útlumu akviziční činnosti podniků, a tedy i transakcí podléhajících předchozímu schválení soutěžních úřadů. Soutěžní úřady se naopak mohou potýkat s personálními problémy, s omezenými možnostmi uskutečňovat osobní jednání či prodleními při získávání informací. Evropská komise („EK“) již spojující se podniky požádala, aby, pokud to bude možné, posečkaly se svými žádostmi. Předpokládá totiž, že z důvodu omezení chodu většiny společností nebude schopna řádně provádět průzkumy trhu. Budeme sledovat, zda k podobnému opatření brzy přistoupí i český ÚOHS a slovenský PMÚ.

Upozorňujeme, že ani probíhající pandemie není důvodem pro to, aby byla obcházena notifikační povinnost. Transakce splňující příslušná obratová kritéria musí být buď pozdrženy anebo oznámeny příslušnému soutěžnímu úřadu. Existuje možnost požádat o výjimku ze zákazu uskutečňování spojení před jeho povolením. Pokud však soutěžní úřady nepřistoupí k pružnějšímu využívání tohoto instrumentu, jedná se o možnost spíše teoretickou. Snahy o obejití povinnosti notifikace a zdržet se uskutečnění spojení mohou být tvrdě trestány.

Veřejná podpora

A nakonec jedna pozitivní zpráva. EK významným způsobem urychlila posuzování slučitelnosti státní podpory, kterou se jednotlivé členské státy rozhodly uvolnit na podporu pandemií zasaženým podnikům. Řízení, která běžně trvají několik měsíců, zvládla EK v případě dánské podpory poskytované na kompenzaci škody vzniklé v důsledku zrušení významných společenských událostí dokončit pouhý jeden den od podání notifikace. EK již uvedla, že v budoucnu očekává velké množství subvencí poskytovaných leteckým dopravcům, kteří v důsledku pandemie museli uzemnit svá letadla.

Orgány veřejné moci, které se rozhodnou mimořádně podpořit konkrétní podnik anebo celé odvětví, by tak měly činit v souladu s unijním právem veřejných podpor. Ukazuje se, že EK je v tomto ohledu velmi flexibilní a, pokud jde o rychlost řízení, bude členským státům vycházet vstříc.

***

Je povzbuzující, že v prvních dnech dopadu pandemie na naše země vidíme ze strany podniků spíše úžasnou vlnu solidarity, než pokusy situaci zneužít. Nepochybujeme o tom, že v opačném případě stát i společnost tvrdě odpoví. Soutěžní právo je jedním z nástrojů takové odpovědi.

Celou situaci pro Vás budeme i nadále sledovat a tento příspěvek v případě potřeby aktualizovat.

Opatrujte sebe i své blízké, noste roušky a i v době krize dodržujte soutěžní právo – vyplatí se to všem.

(Článek vznikl i s přispěním dalších kolegů věnujících se soutěžnímu právu).

Související články