Dekorativní pozadí stránky

PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME: Otázky a odpovede v boji proti koronavírusu v Slovenskej republike

PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME: Otázky a odpovede v boji proti koronavírusu v Slovenskej republike

UPDATE ZO DŇA 20. 4. 2020

Premiér Igor Matovič dnes na tlačovej konferencií predstavil, akým spôsobom budú v prípade priaznivého vývoja šírenia vírusu uvoľňované prijaté opatrenia. Podľa informácií z tlačovej besedy budú opatrenia uvoľňované postupne v štyroch fázach tak, ako je uvedené v tabuľke nižšie. Prvá fáza by mala začať v stredu 22. 4. 2020; fázy 2 a 3 by mali byť spúšťané v dvojtýždňových intervaloch, fáza 4 podľa aktuálneho vývoja situácie. Podrobnosti k jednotlivým opatreniam majú byť predstavené v najbližších dňoch.

 

1. Fáza

(od 22. 4. 2020*)

2. Fáza

(od 6. 5. 2020*)

3. Fáza

(od 20. 5. 2020*)

4. Fáza

(podľa situácie)

Otvorenie maloobchodných prevádzok do 300 m2

Umožnenie poskytovania krátkodobého ubytovania bez spoločného stravovania hostí (donáška jedla na izbu povolená), bez spoločného WC a kúpeľní hostí, bez možnosti poskytovať iné služby

Otvorenie maloobchodných prevádzok do 1000 m2

Otvorenie kín a divadiel

Otvorenie maloobchodných prevádzok poskytujúcich služby do 300 m2

Otvorenie kaderníctiev, pedikúr a manikúr

(konkrétne podmienky budú spresnené)

Otvorenie maloobchodných prevádzok poskytujúcich služby do 1000 m2

Otvorenie kúpalísk

Umožnenie poskytovania služieb verejného stravovania cez výdajné okienko (pozn. nevidíme rozdiel v porovnaní so súčasnými opatreniami)

Otvorenie vonkajších turistických atrakcií

Umožnenie poskytovania služieb verejného stravovania na vonkajších „terasách“

Umožnenie hromadných podujatí

Otvorenie vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport; bez otvorenia šatní; bez prítomnosti obecenstva; bez otvorenia WC

Povolenie prevádzkovania taxislužieb pre prepravu osôb

(konkrétne podmienky budú spresnené)

Umožnenie poskytovania masáží, športových a rekondičných rehabilitácii formou suchých procedúr

Otvorenie obchodných centier

Otvorenie vonkajších trhovísk

(konkrétne podmienky budú spresnené)

Otvorenie detských klubov pre deti do 10 rokov

(konkrétne podmienky budú spresnené)

Otvorenie múzeí, galérií, knižníc a výstavných siení

(konkrétne podmienky budú spresnené)

Tvorenie škôlok a škôl

Otvorenie predajní automobilov, vozidiel a autobazárov bez obmedzenia plochou

Obnovenie verejných bohoslužieb a svadieb

(konkrétne podmienky budú spresnené)

 

Otvorenie vnútorných športovísk

 

 

 

Umožnenie organizovať športové podujatia

 

 

 

Umožnenie poskytovania ubytovania

* Predpokladané termíny spustenia jednotlivých fáz

 

UPDATE ZO DŇA 29. 3. 2020 (11:30 hod.)

PREVÉ EKONOMICKÉ OPATRENIA VLÁDY

1) štát preplatí 80 % platu zamestnanca vo firmách, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté (v prípade, ak zamestnávateľ udrží pracovné miesto zamestnanca; najviac do sumy 200.000 EUR mesačne pre jednu spoločnosť);

2) príspevky pre SZČO a zamestnancov vo firmách, ktoré zaznamenali pokles tržieb, sa bude odvíjať od výšky poklesu ich tržieb nasledujúco:>

 • ˃ 20 % = ˃ 180 EUR
 • ˃ 40 % = ˃ 300 EUR
 • ˃ 60 % = ˃ 420 EUR
 • ˃ 80 % = ˃ 540 EUR

3) poskytnutie mesačných bankových záruk vo výške 500.000.000 EUR (tie budú následne poskytnuté komerčným bankám);

4) pre zamestnancov v karanténe a rodičov na OČR bude hradených po celú dobu trvania 55 % z ich hrubej mzdy;

5) odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb viac ako o 40 %;

6) odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako o 40 %;

7) možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty od roku 2014 (vrátane).

* Prijaté opatrenia sú podmienené ďalšími kritériami a podmienkami. Vláda zároveň avizovala prijatie ďalších opatrení a spresnenie kritérií.

 

CHRONOLOGICKÝ VÝVOJ UZNESENÍ VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY A OPATRENÍ ZAVÁDZANÝCH ÚRADOM VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

UZNESENIE VLÁDY SR Č. 114

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 114 z 15. marca 2020, okrem iného, vyhlásila núdzový stav podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ktorým uložila pracovnú povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázala uplatňovanie práva na štrajk niektorým pracovníkom.

 • vyhlásením stavu núdze získa Vláda SR viaceré oprávnenia, ktoré zasahujú do práv a slobôd občanov;
 • v čase núdzového stavu možno totiž v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území;
 • vláda SR zatiaľ uplatnila len voči zamestnancom poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti a obmedzila ich právo na štrajk;
 • núdzový stav môže trvať najdlhšie 90 dní.

 

UZNESENIE VLÁDY SR Č. 113

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 113 z 15. marca 2020, okrem iného, uložila Úradu verejného zdravotníctva SR povinnosť vydať opatrenie, s účinnosťou od 16. marca 2020 s trvaním 14 dní, o uzavretí všetkých maloobchodných prevádzok a všetkých prevádzok poskytujúcich služby okrem predajní potravín, predajní drogérie, lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, stravovacích zariadení, predajní novín a tlačovín, pôšt, bánk a poisťovní, čerpacích staníc pohonných hmôt a palív, prevádzok telekomunikačných operátorov, obchodom s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií.

Na základe uznesenia Vlády vydal Úrad verejného zdravotníctva SR opatrenie (OLP12595/2020), na základe ktorého sa, s účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod., na obdobie 14 dní 30. marca 2020 od 6:00 hod. až do odvolania:

 1. uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
 • predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely;
 • lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík;
 • predajní drogérie;
 • čerpacích staníc pohonných hmôt a palív;
 • predajní novín a tlačovín;
 • predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií;
 • prevádzok telekomunikačných operátorov;
 • prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením;
 • prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb;
 • prevádzok internetových obchodov (e-shop) a donáškových služieb s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb;
 • pohrebných služieb a služieb pohrebísk a krematórií;
 • autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb;
 • taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru;
 • práčovní a čistiarní odevov (doplnené opatrením OLP1259612020 zo dňa 17. 3. 2020).
 • služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly,
 • servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
 • advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
 • prevádzok kľúčových služieb,>
 • zberných dvorov,
 • predajní metrového textilu a galantérie,
 • predajní a servisov bicyklov,>
 • prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,
 • prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2 (doplnené opatrením OLP/2777/2020 zo dňa 29. 3. 2020).

Prevádzkovatelia obchodných domov zároveň nesmú tieto prevádzky zatvoriť.

UPDATE zo dňa 17. 3. 2020:

Na základe telefonickej konzultácie s Úradom verejného zdravotníctva môžeme potvrdiť náš pôvodný predpoklad, že opatrenie sa vzťahuje na všetky prevádzky poskytujúce maloobchodné služby. Na poskytovateľov veľkoobchodných služieb sa opatrenie nevzťahuje.

UPDATE zo dňa 29. 3. 2020:

Prevádzkovateľom prevádzok predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely; lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík a predajní drogérie nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až sobota v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov.

Prevádzkovatelia prevádzok s výnimkou (1. až 23 vyššie) musia dodržiavať nasledujúce hygienické opatrenia:

 • vstup a pobyt v prevádzke umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami
 • (napríklad rúško, šál, šatka, atď.);
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice;
 • v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre;
 • počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky;
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu (doplnené opatrením OLP/2777/2020 zo dňa 29. 3. 2020).

 

 1. zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením
 • zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb;
 • reštaurácie tak budú môcť aj naďalej ponúkať jedlo formou donášok;
 • reštaurácie budú taktiež môcť ponúkať jedlo formou výdaju bez vstupu do prevádzky, napr. cez výdajné okienko.
 1. nariaďuje všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia, izoláciu v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní
 • v prípade, ak sa na Slovensko vrátite s pomocou Ministerstva zahraničných vecí SR, budú na 14 dní umiestení do zariadení v Gabčíkove, Liptovskom Jáne alebo Donovaly (podľa obsadenosti), a to na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19;
 • v prípade negatívneho výsledku bude potrebná domáca izolácia v dĺžke trvania 14 dní (doplnené opatrením OLP1259612020 zo dňa 17. 3. 2020);
 • zariadenia Ministerstva vnútra môžu využiť aj občania, ktorí sa vrátili z cudziny samostatne, a nechcú absolvovať povinnú karanténu doma.

 

UZNESENIE VLÁDY SR Č. 112

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 112 z 15. marca 2020, okrem iného, schválila návrh na úpravu materiálovej skladby pohotovostných zásob a uložila predsedovi Správy štátnych hmotných rezerv SR realizovať tvorbu pohotovostných zásob, prioritne zdravotníckych pomôcok a dezinfekčných prostriedkov, určených na zabezpečenie riešenia pandémie.

 

UZNESENIE VLÁDY SR Č. 111

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 111 z 11. marca 2020, okrem iného, schválila návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.

 1. Na základe uznesenia Vlády vydal Úrad verejného zdravotníctva SR opatrenie (OLP/2567/2020), platné od 13. marca 2020 až do odvolanie, ktorým:
 • nariadil všetkým osobám, ktoré sa v období od 13. 3. 2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti izoláciu v domácom prostredí na dobu 14 dní;
 • nariadil všetkým osobám, ktoré sa vrátili zo zahraničia v období od 13. 3. 2020 od 7.00 , aby túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky oznámili poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti;
 • nariadil poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby vystavili PN osobám, ktoré sa období od 13. 3. 2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia ako aj osobám, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti;

Výnimky z tohto opatrenia majú:

 • (i) vodiči nákladnej dopravy ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru; (ii) vodiči a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta; (iii) zamestnanci pohrebných služieb, ktorí zabezpečujú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia; (iv) piloti dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letov; (v) posádky v lodnej nákladnej doprave, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru; (vi) rušňovodiči a strojvodcovia v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru;
 • občania Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt alebo povolený prechodný pobyt v prihraničných oblastiach v pásme do 30 km od štátnej hranice Slovenskej republiky a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo právny vzťah pri výkone štátnej služby v Slovenskej republike;
 • občania Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah v oblasti zdravotníctva alebo ošetrovateľstva v prihraničných oblastiach Slovenskej republiky (zrušené opatrením OLP/2640/2020).
 1. Na základe uznesenia Vlády vydal Úrad verejného zdravotníctva SR opatrenie (OLP/2576/2020), ktorým od 13. marca 2020 až do odvolania, zakázal prevádzku:
 • (i) prírodných a umelých kúpalísk; (ii) telovýchovno-športových zariadení; (iii) zariadení starostlivosti o ľudské telo; (iv) zariadení pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku; (v) prevádzky verejného stravovania ktorými sú cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania, okrem reštaurácií a -stánkov s rýchlym občerstvením; (vi) welness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení; (vii) prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská; rekondičné pobyty.

Výnimky z tohto opatrenia majú:

 • prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne;
 • reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením môžu byť otvorené len v čase od 6:00 hod. do 20:00 hod (zmenené opatrením (OLP12595/2020));
 • obchodnom dome sa cez víkend povoľuje činnosť iba týchto prevádzok: lekáreň, predajňa potravín, reštaurácia, stánok s rýchlym občerstvením, drogéria a novinový stánok (zmenené opatrením (OLP12595/2020)).

 

UPDATE ZO DŇA 25. 3. 2020

 1. Na základe uznesenia Vlády vydal Úrad verejného zdravotníctva SR opatrenie (OLP/277512020), ktorým sa s účinnosťou od 25. marca 2020 až do odvolania, zakázal prevádzku všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú:
 • denné stacionáre § 40 zákona;
 • zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby § 35 448/2008 Z. z. o sociálnych službách;
 • zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby;
 • rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby;
 • špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby;
 • domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby;
 • denné centrá (bývalé „kluby dôchodcov“); a
 • zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( bývalé "detské
 • jasle").

Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.

 1. Na základe uznesenia Vlády vydal Úrad verejného zdravotníctva SR opatrenie (OLP/2733/2020), ktorým sa s účinnosťou od 25. marca 2020 až do odvolania, nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť:
 1. predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely,
 2. lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok,
 3. predajne drogérie,
 4. predajne novín a tlačovín,
 5. predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií (zmenené dňa 28. 3. 2020 opatrením OLP/2778/2020).

Ďalej sa od 25. marca 2020 až do odvolania pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov prevádzok uvedených v 1. až 7. vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň).

 

UPDATE ZO DŇA 28. 3. 2020

Opatrenie (OLP/2733/2020), ktorým sa s účinnosťou od 25. marca 2020 až do odvolania, nariaďuje pre každú nedeľu v mesiaci uzatvoriť vyššie uvedené prevádzky sa nevťahuje na:

 1. verejné lekárne uvedené v rozpise organizácie poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby;
 2. verejné lekárne a nemocnične lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby;
 3. nemocničné lekárne;

a to len za podmienok uvedených v bode 4. opatrenia OLP/2778/2020.

 1. Na základe uznesenia Vlády vydal Úrad verejného zdravotníctva SR opatrenie (OLP/2732/2020), ktorým sa s účinnosťou od 25. marca 2020 až do odvolania zakazuje všetkým osobám vychádzať' a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátorom, rúškom, šálom, šatkou, atď.).

 

ROZHODNUTIA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

 1. Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva (OLP/2405/84443) zo dňa 9. marca 2020 o zákaze organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
 • platí od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 až do odvolania (zmenené opatrením OLP/273112020);
 • vzťahuje sa na všetky fyzické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby.
 1. Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva (OLP/2405/2020) zo dňa 6. marca 2020, ktorým sa stanovuje povinnosť poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti zabezpečiť zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach a dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.
 • platí od 7. 3. 2020 až do odvolania.

 

OTÁZKY A ODPOVEDE K PRIJATÝM OPATRENIAM

Čo je cieľom opatrení?

Cieľom opatrení je ochrana zdravia ľudí a predchádzanie úmrtiam.

Na koho smeruje opatrenie o obmedzení maloobchodu?

Na všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby. Keďže obmedzenia sa vzťahujú na prevádzky, poskytovanie služieb mimo prevádzkových priestorov a na diaľku by nemali byť obmedzeniami dotknuté.

Čo je prevádzkou?

Prevádzkou je prevádzkareň podľa § 17 živnostenského zákona. Opatrenia by sa tak mali vzťahovať len na priestory (prevádzky) predaj tovaru a poskytovania služieb.

Musím prestať poskytovať služby?

Nie, Vaša prevádzka však musí byť zatvorená pre verejnosť. Služby je však možné poskytovať na diaľku, napr. prostredníctvom internetu.

Ako je na tom veľkoobchod a internetový predaj?

Veľkoobchod ani internetový obchod nie sú opatrením dotknuté a môžu prebiehať bez obmedzenia aj naďalej.

Môžu byť otvorené výdajne tovaru e-shopov?

Výdajne tovaru môžu byť podľa nášho názoru otvorené. Pokiaľ sú výdajne tovaru súčasťou „kamennej“ predajne, sme toho názoru, že časť predajne určená na výdaj tovaru môže byť otvorená, zvyšok predajne však musí byť zatvorený.

UPDATE zo dňa 17. 3. 2020:

Na základe telefonickej konzultácie s Úradom verejného zdravotníctva spresňujeme, že výdajne tovarov e-shopov môžu byť otvorené, pokiaľ sa nenachádzajú v obchodných domoch. Výdajne tovarov z e-shopov, ktoré sa nachádzajú v obchodných domoch musia byť zatvorené.

Čo keď prevádzka ponúka viac druhov tovaru?

V týchto prípadoch je potrebné posudzovať aký druh tovarov v ponuke prevádzky prevažuje. Ak prevažuje ponuka tovarov, na ktoré sa uplatní výnimka z opatrení, môžu tieto prevádzky zostať otvorené. V opačnom prípade musia byť prevádzky zatvorené.

Môžu zatvorené prevádzky vykonávať iné činnosti ako je predaj?

Domnievame sa, že napríklad inventúra, upratovanie, rekonštrukcie či iné aktivity by mohli byť v prevádzkach realizované, prevádzky však musia byť zatvorené pre verejnosť.

Aké hrozia sankcie za nedodržanie?

Za porušenie povinností uzatvoriť prevádzky alebo porušenie zákazu prítomnosti verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením hrozí pokuta do 20.000 EUR.

Za porušenie povinnosti dodržiavať povinnú karanténu hrozia pokuty až do 1.659 EUR.

Náhrada škody spôsobené krízovými opatreniami prijatými v Slovenskej republike?

Nakoľko slovenská legislatíva neupravuje špecifickú povinnosť štátu odškodniť podnikateľov v súvislosti so zatvorením ich prevádzok v súvislosti s mimoriadnou situáciou, zodpovednosť za minimalizáciu dopadov (strát) na podnikanie ako aj za prijatie primeraných opatrení zostáva na pleciach samotných podnikateľov.

Pre porovnanie v Českej republike, kde sú zavedená podobné opatrenia je náhrada škody upravená v § 36 krízového zákona, podľa ktorého „...je štát povinný nahradiť škodu spôsobenú právnickým a fyzickým osobám v príčinnej súvislosti s krízovými opatreniami ....“ Bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa v ČR bude v praxi tento paragraf aplikovať.

Je uzatvorenie hraníc pre osoby, ktoré nemajú v SR povolenie na pobyt v súlade s právom EÚ?

Z nám dostupných zdrojov nie je zrejmé, na základe akého opatrenia sú vykonávané kontroly hraničných priechodov a zamedzenie voľného pohybu osôb v rámci Schengenského priestoru. O zavedení kontrol a obmedzení informuje Ministerstvo vnútra len odkazom na facebookový profil Polície Slovenskej republiky. Je preto otázne, či sú spôsoby uzatvorenia hraníc a obmedzenia voľného pohybu osôb v súlade s Európskym právom a či Slovenskej republike a iným štátom, napr. tiež Českej republike nebudú za porušenie hroziť sankcie.

Zdroje článku

Související články