Dekorativní pozadí stránky

Nový ZOHS v kocke IV.: Výsledky pripomienkového konania

Nový ZOHS v kocke IV.: Výsledky pripomienkového konania

Určite najzásadnejšou plánovanou zmenou bol návrh dodatočného notifikačného kritéria, ktorý bol čiastočne postavený na trhových podieloch spojujúcich sa podnikateľov. Bolo možné očakávať, že práve ustanovenia súvisiace s touto novou povinnosťou budú podrobené veľkému počtu pripomienok. Preto sme práve o tejto úprave informovali hneď po zverejnení návrhu. Očakávania sa naplnili, keď dodatočné notifikačné kritérium bolo kritizované najmä ohľadne nedostatku transparentnosti, právnej istoty a rozšírenia celkového priestoru pre intervencie PMÚ v oblasti akvizícii.

Je povzbudzujúce vedieť, že PMÚ vzal pripomienky k dodatočnému notifikačnému kritériu veľmi vážne a pozorne im načúval. V rámci rozporového konania predstavil možnú alternatívu v podobe dobrovoľného notifikačného kritéria. Podnikatelia by nemali automatickú povinnosť žiadať o stanovisko PMÚ pod hrozbou vysokej sankcie. PMÚ by naopak mal možnosť do niekoľkých mesiacov od koncentrácie vyžiadať si od strán oznámenie za účelom preskúmania. Po následnej diskusii však PMÚ aj od tohto dodatočného notifikačného kritéria celkom upustil. V návrhu ZOHS ho tak ďalej už nenájdeme. Zatiaľ tak úprava koncentrácii s drobnými zmenami zostane obdobná ako v doterajšej úprave.

Je však nutné upozorniť, že PMÚ sa novej úpravy nevzdáva. Pri vysporiadaní pripomienok totiž uviedol, že adekvátne legislatívna úprava tzv. gap koncentrácií (tzn. súťažne problematických koncentrácií nezachytených notifikačnými kritériami) neexistuje a túto bude v budúcnosti opätovne iniciovať. Nový ZOHS sa tak zrejme v dohľadnej dobe dočká novely. PMÚ však k tomuto chce pristúpiť po dôkladnej verejnej diskusii, čo je vítaný krok, na ktorom budeme mať záujem participovať.

Ďalšou často pripomienkovanou oblasťou boli lehoty na prijatie rozhodnutia. Prechod „z kaluže do blata“ (ako sme ho označili v našom príspevku k lehotám) neunikol pozornosti podnikateľského prostredia ani advokátskej obce. V tejto oblasti došlo aspoň k čiastočným úpravám, ktoré viedli ku kompromisu. PMÚ síce nebude mať subjektívnu lehotu na uloženie lehoty (doteraz štyri roky od začatia konania), ale vrátil sa aspoň k lehote na vydanie rozhodnutia. Táto bude oproti doterajším max. 30 mesiacom nastavená na 36 mesiacov. Dôjde aj k výslovnej úprave toho, že 36 mesiacov bude mať prvostupňový orgán, a ďalších 36 mesiacov Rada PMÚ. Konanie pred PMÚ tak v budúcnosti môže trvať až 6 rokov a len čas ukáže, či PMÚ (vrátane Rady) bude tieto lehoty využívať v plnej dĺžke.

Čiastočne potešujúcou správou pre adresátov správ PMÚ tiež bude, že elektronické správy nebudú mať úložnú lehotu v dĺžke 3 dni, ako bolo plánované, ale v dĺžke 8 dní. Táto úprava je kompromisným riešením, keďže doterajšia lehota bola 15 dní.  

V poslednej fáze sme z našich pripomienok trvali na zásadnosti niekoľkých z nich, ktoré ale PMÚ nakoniec pri úpravách nezohľadnil. Úpravy sa nanešťastie nedočkajú žiadosti o informácie, pri ktorých sme volali po úprave ich náležitostí vrátane riadneho vymedzenia účelu žiadosti. PMÚ trvá na tom, že primeranosť žiadostí je zaručená úpravou na ústavnej rovine a tým, že návrh obmedzuje právomoc PMÚ len na informácie „nevyhnutné pre činnosť úradu“. Ako toto obmedzenie bude možné v praxi posudzovať a akým spôsobom budú môcť adresáti žiadostí určiť rozsah povinnosti spolupracovať s PMÚ (čo je jednou zo základných požiadaviek právnej úpravy a judikatúry na úrovni EÚ) však v slovenskom súťažnom práve zostáva naďalej záhadou.

Zo zásadných pripomienok došlo k čiastočným či žiadnym úpravám pri otázkach prioritizácie a nazerania do spisu. Aj keď sa to nemusí na prvý pohľad zdať, ide o spojené nádoby. Prečo je tomu tak sa dočítate našom ďalšom príspevku v novom roku.

Cesta návrhu ZOHS bude pokračovať najmä v Národnej rade Slovenskej republiky. Významným aspektom v tejto fáze je najmä čas, keďže návrh by mal byť účinný najneskôr 4. 2. 2021, inak nestihneme implementovať smernicu ECN+ načas. Pripomienkové konanie však ukázalo, že PMÚ má ochotu počúvať. V tomto duchu veríme, že verejná diskusia k úpravám v koncentráciách tak prebehne v širokom okruhu dotknutých subjektov k celkovej spokojnosti všetkých zapojených.

Zdroje článku

Související články