Dekorativní pozadí stránky

Komunitní energetika: Sdílení elektřiny již od července 2024

Komunitní energetika: Sdílení elektřiny již od července 2024

Tak k tomu konečně došlo a koncem roku 2023 byla definitivně schválena širokou veřejností netrpělivě očekávaná novela zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, zavádějící do českého právního řádu tzv. komunitní energetiku. V sérii příspěvků Vás postupně provedeme novou právní úpravou a seznámíme s možnostmi, které se výrobcům a odběratelům nově nabízejí.

Komunitní energetika je proklamovaný výrazný krok k decentralizaci celé energetiky. Novela nabyla účinnosti 1. 1. 2024, přičemž její stěžejní téma – sdílení elektřiny má nabýt účinnosti ke dni 1. 7. 2024

Sdílení elektřiny

Sdílení elektřiny představuje možnost sdílet vyrobenou elektřinu do jiných odběrných míst výrobce a/nebo i jiných osob, a to za komerčních podmínek stanovených stranami takového sdílení (úplatně anebo bezúplatně), chceme-li se bavit o silové elektřině, respektivě ceně za komoditu jako takovou. 

Sdílet elektřinu bude možné pouze z předávacích míst a do předávacích míst s průběhovým měřením. Novela stanoví, že každý, kdo hodlá využít právo na sdílení elektřiny, má právo na instalaci průběhového měření provozovatelem distribuční soustavy ve lhůtě 3 měsíců ode dne podání žádosti. Provozovatel distribuční soustavy na svůj náklad zajistí instalaci průběhového měření a bude jej udržovat v případě odběrných míst bez výrobny elektřiny nebo odběrných míst s výrobnou elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW. 

Dalším předpokladem pro sdílení elektřiny bude registrace přiřazení předávacích míst do skupiny sdílení u tzv. datového centra, včetně přiřazení způsobu alokace sdílené elektřiny. Registrace přiřazení a ukončení přiřazení předávacích míst budou bezúplatné. Předávací místa ke sdílení bude možné přiřadit pouze do jedné skupiny sdílení bez ohledu na to, zda se jedná o přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení mimo společenství nebo ve společenství. Každý účastník sdílení si tedy bude muset pro každé jedno předávací / odběrné místo vybrat vždy pouze jednu skupinu určenou pro sdílení a nebude tak možné kombinovat. 

Nové možnosti v rámci sdílení elektřiny

Sdílení elektřiny si tedy lze představit jako možnost volby výrobce elektřiny, jakým osobám a za jakých komerčních podmínek bude svoji vyrobenou elektřinu dodávat. Výhodou má být zejména odbourání administrativní zátěže jak na straně dodavatele, tak odběratele. Lze uvažovat třeba o situaci, kdy bude obec vyrábět elektřinu ve fotovoltaické elektrárně umístěné na dosud nevyužitých pozemcích a tuto zdarma distribuovat (sdílet) mezi své další odběrná místa (školy, úřady atd.).

Při sdílení elektřiny budou mít účastníci sdílení právo využívat distribuční a přenosovou soustavu, za jejíž zajištění budou ale nadále povinni platit regulovanou cenu (tzn. za zajišťování přenosu / distribuce elektřiny). 

Energetický regulační úřad zároveň pracuje na koncepci nového tarifního systému a nových distribučních sazeb, který by měl brát v úvahu změny na trhu a měnící se prostředí elektroenergetiky. A to zejména i v souvislosti se sdílením elektřiny a komunitní energetikou, kde se očekává zásadní rozvoj energetických společenství v následujících letech. Nezbývá tedy než doufat, že k tomu skutečně dojde a zvýhodněné distribuční sazby pro sdílenou elektřinu budou dalším výrazným a logickým motivačním nástrojem proč elektřinu vyrábět a sdílet. 

Elektřinu bude možné sdílet buď v rámci společenství na to určených, anebo i samostatně s omezeným počtem předávacích / odběrných míst

Člen společenství bude mít právo sdílet elektřinu společenství nebo ji poskytnou jinému členu společenství. Za sdílení elektřiny bude považován rovněž odběr elektřiny výrobcem elektřiny nebo zákazníkem v jiném předávacím místě, tzn. sdílení mimo společenství. 

V takovém případě sdílení mimo společenství, a nepůjde-li o předávací místa připojená k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně, může skupina sdílení zahrnovat nejvýše 11 předávacích míst

Přechodné ustanovení novely energetického zákona pak stanoví, že v období do 30. června 2026 může skupina sdílení mezi předávacími místy ve společenství zahrnovat nejvýše 1 000 předávacích / odběrných míst nebo výroben elektřiny, a to na souvislém území správních obvodů nejvýše 3 obcí s rozšířenou působností nebo na území hlavního města Prahy.

Velice rádi s Vámi danou problematiku projdeme detailně, zodpovíme na veškeré případné dotazy a pomůžeme Vám s celým procesem správného a včasného nastavení systému sdílení elektřiny. Od založení energetického společenství, registrace na všech potřebných místech, vytvoření potřebných zakladatelských a jiných dokumentů pro fungování energetického společenství až po správné nastavení vztahů mezi členy v rámci společenství tak, aby co nejvíce vyhovovalo Vašim potřebám.

Související články