Dekorativní pozadí stránky

(R)evolúcia v slovenskom súťažnom práve začala – Návrh nového ZOHS je vonku

(R)evolúcia v slovenskom súťažnom práve začala – Návrh nového ZOHS je vonku

Ak sa v súčasnosti obrátite na právnika v úvode plánovanej transakcie s tým, či ju budete musieť oznámiť PMÚ, bude sa Váš rozhovor točiť najmä okolo obratov zúčastnených podnikateľov. Pokiaľ už túto skúsenosť máte, tak viete, že súčasné obratové hranice pre povinnosť notifikovať transakciu sú relatívne vysoké (46 mil. EUR a 14 mil. EUR pre územie SR či celosvetovo). 

Po účinnosti Návrhu však zrejme budú musieť byť na pozore i oveľa menší podnikatelia. Návrh totiž prichádza s novým notifikačným kritériom čiastočne nezávislým od obratov zúčastnených strán. Po novom by v súvislosti s novým notifikačným kritériom malo byť nutné oznámiť koncentráciu taktiež formou žiadosti o vydanie stanoviska, či koncentrácia podlieha povoleniu PMÚ.

Povinnosť podať žiadosť o vydanie stanoviska má vzniknúť v prípade splnenia dvoch podmienok – aspoň dvaja účastníci koncentrácie majú obrat nad 4 mil. EUR v SR a ich samostatný alebo spoločný trhový podiel na akejkoľvek alternatíve relevantných trhov dotknutých transakciou (horizontálnych alebo vertikálne súvisiacich) je najmenej 40 %.

Pokiaľ máte skúsenosť s vymedzovaním relevantných trhov zo strany súťažných orgánov, viete, že  často ide o pomerne náročné cvičenie na čas i informácie s veľkou mierou neistoty ohľadom záveru takéhoto cvičenia. Podnikatelia sa totiž často so súťažným úradom na vymedzení relevantných trhov nezhodnú. Úrady majú tendenciu k užšiemu vymedzeniu trhov, a teda k vyšším podielom strán. Mnohí podnikatelia tak budú z opatrnosti brať do úvahy najužšie možné vymedzenie relevantného trhu, čo povedie k vyššej frekvencii žiadostí o stanovisko. Toto všetko môže samotné transakcie významne pribrzdiť nielen z dôvodu náročných príprav podkladov a právnej neistoty, ale aj z dôvodu dodatočnej lehoty pre vydanie stanoviska, ktorá je rovnaká ako pri súčasnom štandardnom posúdení – 25 pracovných dní. Riziko nepožiadania o stanovisko PMÚ je vysoké, keďže je spojené s pokutou až do výšky 10 % z obratu.

Nové notifikačné kritériá tak zrejme významne skomplikujú posúdenie povinnosti oznámiť transakciu PMÚ a povedú k nárastu počtu interakcií s PMÚ v rámci akvizičnej činnosti. Inými slovami, podnikatelia budú musieť chodiť na PMÚ častejšie než dnes, a to buď s notifikáciou alebo žiadosťou o vydanie stanoviska.

Ak Vás zmeny v Návrhu a celkový vývoj jeho prijatia zaujímajú, môžete sa tešiť na sériu blogov „Nový ZOHS v kocke“, v ktorej Vám experti našej advokátskej kancelárie predstavia jednotlivé zmeny v ich širších súvislostiach a dopadoch.

Související články