Dekorativní pozadí stránky

Technické konopí a výrobky z něj na trhu v ČR legálně k prodeji? Aneb ohlédnutí za uplynulým rokem z hlediska konopné legislativy.

Technické konopí a výrobky z něj na trhu v ČR legálně k prodeji? Aneb ohlédnutí za uplynulým rokem z hlediska konopné legislativy.
Z 0,3 % na 1 % THC

Právní úprava návykových látek je v České republice obsažena v zákoně o návykových látkách[1], seznam konkrétních návykových látek potom stanoví nařízení vlády[2]. Mezi návykové látky spadá i konopí, u toho však nově zákon stanovil výjimku: extrakt a tinktura konopí obsahující méně než 1 % THC se za návykovou látku nepovažují. Tentýž limit (1 % THC) pak byl doplněn do definice technického konopí.

Jakou změnu toto povolené množství THC v pěstování technického konopí přineslo? Změna byla součástí rozsáhlé novely zákona o návykových látkách účinné od začátku letošního roku. Původní vládní návrh zákona se změnou povolené výše obsahu THC v technickém konopí na 1 % nepočítal, z definice návykové látky mělo být vyňato konopí a tinktura obsahující nejvýše 0,3 % THC. Takové množství THC obsahují běžné odrůdy konopí pěstované i v jiných evropských státech. I v ČR již do té doby platila pro technické konopí výjimka, kdy k pěstování konopí obsahujícího méně než 0,3 % THC nebylo povolení k zacházení s návykovými látkami, které uděluje Ministerstvo zdravotnictví, nutné.

Na 1 % byla hranice zvýšena pozměňovacím návrhem, důvodová zpráva k zákonu proto počítá s původně navrhovaným 0,3 %. Poslanci při hlasování o této změně argumentovali potřebou chránit zemědělce, kteří například vlivem teplejšího počasí sklidí úrodu s vyšším obsahem THC, ačkoliv zasadí odrůdy se standardně nižším obsahem. Představa, že tato úprava byla krokem k legalizaci konopí v České republice, byla tedy mylná.

Zemědělci se tak nemusí obávat tvrdých sankcí[3], pokud sklidí úrodu s vyšším obsahem THC (do stanoveného limitu 1 % THC). Otázkou zůstává, zda je změna legislativní úpravy bez podrobnějšího odůvodnění k novému legislativnímu limitu nepřinese další úskalí v rozhodovací praxi. Dle neoficiálních informací je v přípravě je zatím nevydané stanovisko Ministerstva zdravotnictví, které by tuto problematiku mohlo osvětlit.

(Staronová) ohlašovací povinnost

Jaké podmínky musí být nyní splněny k pěstování technického konopí? Pro pěstování technického konopí není třeba povolení pro zacházení s návykovými látkami, nutné je činnost pouze ohlásit.[4] Tato povinnost platila již před letošní novelou, došlo pouze k drobným změnám. Zemědělci pěstující technické konopí na celkové ploše větší než 100 m2 musí svou činnost hlásit místně příslušnému celnímu úřadu podle místa pěstování. Na pěstitele technického konopí se zároveň vztahuje obecná povinnost evidence zemědělského podnikatele podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. 

Využití technického konopí

Obecnou novinkou byla možnost využívat i vrcholík technického konopí. Před novelou bylo totiž využití vrcholíku nehledě na obsah THC v rostlině zakázáno.

Pokud jde o přípustné účely, pěstovat technické konopí je možné bez povolení k zacházení s návykovými látkami zejména k průmyslovým, potravinářským, kosmetickým, technickým nebo zahradnickým účelům. Tento výčet je pouze demonstrativní (tedy, může se jednat i o jiné účely) a oproti předchozí úpravě tak došlo k určité liberalizaci.

Při uvádění samotných výrobků z technického konopí na trh je pak třeba dbát dalších předpisů regulujících jednotlivé kategorie výrobků (typicky kosmetika, potraviny, tabákové výrobky a bylinné výrobky určené ke kouření).

Například u potravin se ještě uplatní regulace tzv. nových potravin, která platí v celé Evropské unii. Zatímco konopí jako rostlina dle Evropské unie novou potravinou není, kanabinoidy extrahované z konopí a z nich odvozené produkty obsahující kanabinoidy (včetně produktů, do nichž jsou přidány jako ingredience), stejně jako synteticky vyrobené kanabinoidy, status nové potraviny mají a až do jejich schválení je nelze na trh jako potravinu uvádět. Toto posouzení přitom bylo v uplynulém roce ze strany EFSA pozastaveno, a to až do dodání chybějících dat.

Potravinářství také nyní očekává zařazení THC na seznam kontaminantů. Od ledna 2023 by měl být přípustný limit 3mg/kg THC pro konopná semínka a 7,5 mg/kg THC pro olej z konopných semínek. Dle aktuální legislativy není obsah THC v potravinách dovolen vůbec, zde se tedy do konce tohoto roku výjimka pro technické konopí s obsahem do 1 % THC neuplatní.

Pokud jde o konopný extrakt a tinkturu, zákon o návykových látkách uvádí, že mohou obsahovat nejvýše 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů; přičemž látka konopí extrakt a tinktura musí být v samotném roztoku nebo směsi obsaženy v takovém množství, že tuto látku nelze z roztoku nebo směsi zneužít nebo snadno dostupnými nebo hospodárnými prostředky extrahovat. Takovýto roztok nebo směs musí splňovat podmínku bezpečnosti podle zákona o obecné bezpečnosti výrobků.

Povolené druhy konopí

Jaké rostliny lze konkrétně pěstovat? Nová právní úprava nabídla dvě možnosti, když hovoří o tom, že technickým konopím se rozumí rostlina z rodu konopí, ze které lze získat konopí (vrcholík) s obsahem nejvýše 1 % THC, nebo pochází z osiva odrůd uvedených ve Společném katalogu odrůd zemědělských rostlin.

Druhy konopí, které je povoleno pěstovat v Evropské unii, jsou právě stanoveny ve Společném katalogu odrůd zemědělských rostlin. Mezi těmi jsou aktuálně zařazeny pouze druhy, které obsahují maximálně 0,3 % THC, bylo by je tedy možné legálně pěstovat již za předchozí úpravy. Podle zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin přitom lze uvádět do oběhu pouze osivo registrovaných odrůd.

Neregistrovanou odrůdu s obsahem do 1 % THC je tak sice možné za splnění ostatních podmínek za stávající úpravy pěstovat a zpracovávat (umožňuje to zákon o návykových látkách), není ale dovoleno dále distribuovat jejich osivo nebo rostliny, případně na ně čerpat dotace, kde je nezbytné dostát evropské legislativě.

Výhled do budoucna

Je zjevné, že novela zjednodušila nejasnosti týkající se definice technického konopí, kromě drobných úprav však zásadní změnu v oblasti pěstování konopí nepřinesla. Tu by mohl představovat nově připravovaný zákon o regulaci trhu s konopím. Konkrétní znění novely prozatím není k dispozici, z dostupných informací nicméně vyplývá, že návrh by měl přinést zejména následující:

  • Cílem připravovaného návrhu je zřízení regulovaného trhu s rekreačním konopím;
  • Zřízení kontrolní agentury, která na trh bude dohlížet a udělovat licence pěstitelům, distributorům, prodejcům a konopným spolkům;
  • Časové omezení licencí k pěstování konopí;
  • Vytvoření on-line registračního systému pro správu povolení nakládat s konopím pro rekreační účely pro jednotlivce a samopěstitele, včetně možnosti omezení nákupu (měsíční limity či možnost stanovení individuálních limitů nákupu);
  • Regulace reklamy včetně opatření předcházejících současné konzumaci alkoholu a tabáku;
  • Elektronický monitoring produkce a distribuce konopí v rámci tzv. „seed to sale“ systému sledujícího pohyb produktu od semínka až po prodej sušiny;
  • Povinnost pravidelného testování v akreditovaných laboratořích, která by se nevztahovala na samopěstitele, kteří získali povolení pěstovat konopí pro vlastní potřebu (do 5 rostlin);
  • Zahrnutí konopí pod spotřební daň;
  • Informační kampaň ke snižování škod, zákaz prodeje mladistvým, vymezení míst, kde se konopí nesmí prodávat a užívat (např. vzdálenost od škol).

Zda bude tento návrh přijat ani v jaké konkrétní podobě není zatím jasné. Pokud by byl návrh přijat, jeho aktuální verze počítá se zřízením regulovaného trhu s konopím od roku 2025. 

 

Autoři: Kateřina Slavíková a Anna Sergejko

 


[1] Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

[2] Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek

[3]  Sankce v této oblasti přitom mohou být velmi tvrdé. Nedovolené pěstování konopí s obsahem THC nemusí být pouze přestupkem s rizikem vysoké pokuty, ale při zpracování úrody se může jednat i o trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle § 283 trestního zákoníku, za který hrozí trest odnětí svobody ve výši jeden až pět let. Samotné pěstování konopí trestným činem nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami dle judikatury není[3], mohlo by se o něj ale jednat v případě dalšího zpracování, pokud by byla úroda zpracována do stavu způsobilého ke spotřebě nebo by bylo možné z ní získat psychotropní látku.

[4] § 29b zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

 

Zdroje článku

Související články