Dekorativní pozadí stránky

Soutěžní právo ochráncem zdraví (Přehled soutěžních událostí za leden 2024)

Soutěžní právo ochráncem zdraví (Přehled soutěžních událostí za leden 2024)

Představujeme vám čtyřicátý čtvrtý díl informačního servisu k událostem, ke kterým došlo ve světě soutěžního práva v lednu 2024. I v letošním roce Vám budeme předkládat čistě subjektivní výběr událostí, které nám přišly zajímavé.

Začátek roku 2024 byl na soutěžní události velmi pestrý. Vybrali jsme tudíž od každého tématu něco. Podíváme se na (nikoli cenové) kartelové dohody, zneužití dominantního postavení v síťových sektorech, předčasné uskutečňování spojení, nové trendy v oblasti fúzí obecně i procesní otázky vymáhání soutěžního práva.

V zahraničí se před soutěžním úřadem neukryjete

Dnešní soutěžní svět je tak propojený, že se v Evropě před soutěžním úřadem nikde neukryjete. To potvrdil slovenský Protimonopolný úrad, který v lednu jménem maďarského soutěžního úřadu provedl několikadenní(!) místní šetření v prostorách soutěžitele nacházejících se na Slovensku. Důvodem je podezření z protisoutěžního jednání na území Maďarska. Mýlí se ten, kdo se domnívá, že se může vyhnout postihu, pokud v zemi, kde se dopouští protisoutěžního jednání, nemá sídlo, ani pobočku či žádný jiný majetek.

Nelze se tedy skrýt před místním šetřením, nelze se však skrýt ani před žádostí o informace a podklady. Britský soutěžní úřad zaslal mateřským společnostem BMW a Volkswagen se sídlem v Německu žádosti o informace a podklady. Společnosti žádosti odmítly s tím, že mu k tomu chybí s ohledem na jejich sídlo pravomoc. Soutěžní úřad jim uložil pokuty pro nespolupráci. Nyní britský odvolací soud potvrdil, že britský soutěžní úřad má pravomoc zaslat žádosti německým mateřským společnostem. Jinak by to – tak soud – vytvořilo „zvrácenou motivaci pro spiklence, aby se přesunuli do zahraničí za účelem organizace kartelů zaměřených na poškozování trhu Spojeného království.“

Kartel brzdící bezpečnost potravin

Francouzský soutěžní úřad uložil pokutu ve výši 19,6 mil. EUR výrobcům konzervovaných potravin, včetně Andros, Bonduelle, General Mills či Unilever za dohodu omezující konkurenci mezi nimi. Výrobci se dohodli, že až do začátku účinnosti zákonného zákazu použití bisfenolu v potravinových obalech, který měl nastat za dva roky, nebudou na trh dodávat plechovky bez něj. Soutěžní úřad to považuje za velmi závažný delikt, protože spotřebitelé neměli možnost výběru výrobků bez bisfenolu a to v době, kdy byl tento již považován za zdraví nebezpečný.

Dohody o zaměstnancích

Tažení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) proti dohodám zaměstnavatelů o nepřebírání zaměstnanců/pracovníků pokračuje i v roce 2024. Zatím veškeré případy (týkaly se profesních asociací) ukončil mimo správní řízení v rámci soutěžní advokacie. Na sankční rozhodnutí, které by postoj ÚOHS osvětlilo, si tak musíme ještě počkat.

V lednu se jednalo o etické kodexy Asociace osobního prodeje a Asociace poskytovatelů personálních služeb. V prvém případě bylo předmětem zájmu ustanovení zakazující přetahování přímých prodejců, v druhém ustanovení o nenabízení zprostředkování zaměstnání již umístěným uchazečům o zaměstnání. V obou případech asociace předmětná ustanovení z etických kodexů odstranily a ÚOHS tak šetření ukončil bez zahájení správního řízení.

Správní řízení v této oblasti však lze očekávat. ÚOHS zařadil totiž tyto dohody mezi své priority. Z nedávné studie britského soutěžního úřadu uveřejněné v lednu navíc vyplývá, že nějaký typ dohody o nepřebírání zaměstnanců má uzavřeno 2-5 % zaměstnavatelů.

Přístup k sítím

V lednu Evropská komise (EK) akceptovala závazky nabídnuté španělským železničním přepravcem Renfe k odstranění obav ze zneužití dominantního postavení ve vztahu k online prodejům jízdenek. Toho se měl dopustit odmítnutím přístupu konkurenčních online platforem pro prodej jízdenek k informacím. Konkrétně se jednalo o (i) úplný obsah týkající se nabídky jízdenek Renfe, slev a funkcí a (ii) údaje v reálném čase (před cestou, během cesty nebo po cestě) týkající se služeb osobní železniční dopravy. Renfe se v řízení musel zavázat, že konkurenčním platformám poskytne k těmto údajům přístup s tím, že přístup může dočasně omezit pouze tehdy, pokud by to negativně ovlivnilo jeho prodejní systémy nebo bezprostředně omezilo prodeje jeho jízdenek obecně. Součástí závazků je i zákaz jejich obcházení, podle kterého se Renfe zavazuje nepoužívat žádná nekalá, nepřiměřená nebo diskriminační technická nebo obchodní opatření, která by přístup k informacím omezovala fakticky. Připomínáme, že přístup k aktualizovaným datům o jízdních řádech řešil v minulých letech také ÚOHS.

Zakázané sebezvýhodňování (tzv. self-preferencing) není doménou pouze digitálních platforem, jak by se mohlo zdát (viz např. lednové stanovisko generální advokátky ve věci Google Shopping). Vyskytuje se i ve fyzických síťových sektorech. Příkladem mohou být případy řešené španělským soutěžním úřadem. Ten již v roce 2022 uložil pokutu Enel Green. Ten měl jako správce přístupu obnovitelných zdrojů k elektrické přenosové soustavě přednostně vyřizovat vlastní žádosti o přístup; kapacita uzlu byla přitom omezená (psali jsme zde). V lednu potrestal za stejný delikt i společnost Luminora Solar Doce pokutou ve výši 384.672 EUR.

Předčasné uskutečnění spojení

To, že soutěžní právo zakazuje uskutečnit spojení před jeho povolením, je již věcí notoricky známou. Co vše lze považovat za uskutečnění spojení, však může být někdy překvapivé. Jak vyplývá z rozhodnutí rakouského kartelového soudu, tzv. gun jumping může spočívat i v převzetí dlouhodobého pachtu prodejní plochy po jiném soutěžiteli (zde supermarketu), pokud oba splňují obratová kritéria. REWE, ačkoli převzetí pachtu po zahájení šetření soutěžním úřadem dodatečně notifikoval, za to nyní hrozí pokuta.

Ne vždy však ekonomická situace spojujících se soutěžitelů umožňuje vyčkat povolení spojení soutěžním úřadem. V takové situaci je možné soutěžní úřad požádat o udělení výjimky ze zákazu uskutečnění spojení. K tomu došlo i při posuzování převzetí 61 maloobchodních prodejen Casino jiným obchodním řetězcem Intermarché ze strany francouzského soutěžního úřadu. S ohledem na dlouhodobé finanční problémy Casino úřad umožnil převzetí prodejen (a jejich otevření pod firmou Intermarché) již tři měsíce před samotným povolením spojení. Výjimku představovaly tři prodejny, u kterých panovala obava z posílení tržního postavení Intermarché v dané lokalitě. Tyto prodejny také musí Intermarché dle lednového rozhodnutí soutěžního úřadu odprodat.

Ekosystémová spojení

V lednu skončila neúspěchem již třetí akvizice navržená velkým technologickým podnikem během posledních pár měsíců. V září 2023 EK zakázala spojení Booking.com/eTraveli (psali jsme zde). V prosinci 2023 upustil Adobe v důsledku negativního postoje EK od akvizice Figma. Poslední v řadě je spojení Amazon/iRobot. Nejedná se přitom ani o fúzi mezi konkurenty, ani o fúzi mezi odběratelem a dodavatelem – což jsou typy fúzí, které jsou tradičně chápány jako potenciální soutěžní problém. Předmětem obav ze strany unijního soutěžního úřadu bylo něco jiného: posílení ekosystému digitální platformy v případě konglomerátní fúze.

V případě akvizice Amazon/iRobot vyslovila EK obavu, že by pak Amazon na svém tržišti zvýhodňoval vlastní produkty iRobot (self-preferencing) před robotickými vysavači ostatních výrobců. Akvizice iRobot by tak mohla posílit pozici Amazon jako leadera ve vývoji řešení pro chytré domácnosti a připoutala uživatele k jeho ekosystému. Amazon odmítl k odstranění obav EK předložit závazky s tím, že tyto obavy jsou již řešeny nařízením o digitálních trzích (DMA). Vzhledem k tomu, že posouzení akvizice ze strany EK směřovalo k zákazu, rozhodl se Amazon v lednu sám od transakce odstoupit.

Zdroje článku

Související články