Dekorativní pozadí stránky

Platí korektiv dobrých mravů v B2B?

Platí korektiv dobrých mravů v B2B?

Na webových stránkách nsoud.cz byl zveřejněno rozhodnutí NS sp. zn. 23 Cdo 56/2019, v němž Nejvyšší soud rozhodoval o dovolání ve věci smlouvy uzavřené mezi nebankovní společností poskytující úvěry a podnikající fyzickou osobou. Při přezkumu sjednaného úroku ve smlouvě soud prvního stupně shledal sjednanou úrokovou sazbu v rozporu s dobrými mravy, jelikož převyšovala běžnou úrokovou sazbu více než 15krát. Odvolací soud oproti tomu dospěl k závěru, že korektiv dobrých mravů pro posouzení výše úroků aplikovat nelze s ohledem na § 1797 občanského zákoníku (nemožnost dovolávat se neúměrného zkrácení či lichvy v B2B).

Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a dospěl k následujícím zobecňujícím závěrům:

  • Jsou-li právním jednáním porušeny principy dobrých mravů, uplatní se tento korektiv i v B2B vztazích.
  • Porušení korektivu dobrých mravů má za následek absolutní neplatnost právního jednání.
  • Případný závěr o absolutní neplatnosti smluvních ujednání pro rozpor s korektivem dobrých mravů bude výjimečným zásahem a vždy musí být odůvodněn mimořádnými okolnostmi konkrétního případu. Současně je třeba zkoumat, zda dlužník smlouvu neuzavřel v postavení spotřebitele a zda se neuplatní i právní úprava zákona o spotřebitelském úvěru, případně zda ji neuzavřel jako podnikatel v postavení slabší strany, kdy dopadá působnost právní úpravy o adhezní kontraktaci (tj. smlouvy, v nichž smluvní podmínky stanovuje jedna smluvní strana a druhá smluvní strana má pouze možnost je přijmout nebo nepřijmout) i na B2B vztahy. Je-li podnikatel profesionálem v příslušné oblasti, nezbavuje ho to nikterak ochrany proti excesivním ujednáním o úrocích z prodlení, která se příčí obecným morálním zásadám demokratické společnosti. 

Nejvyšší soud se tímto rozhodnutím neodchýlil od svojí ustálené judikatury, v rámci které již opakovaně dospěl k závěru, že je třeba posuzovat rozpor právního úkonu s dobrými mravy v každém případě individuálně, s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem jednání účastníků v příslušném období. Nicméně dochází ke změně výkladu co do samotné možnosti aplikace korektivu dobrých mravů na vztahy mezi podnikateli, neboť Nejvyšší soud dříve judikoval, že argument rozporu s dobrými mravy by měl být uplatňován co nejméně vzhledem k existenci korektivu obchodních závazkových vztahů v podobě zásad poctivého obchodního styku (viz např. rozhodnutí sp. zn. 32 Cdo 2127/2009 a rozhodnutí sp. zn. 20 Cdo 1554/2020).

 

Korektiv dobrých mravů není tedy vyloučen ani ve vztazích mezi podnikateli. Jeho uplatnění by však mělo být nadále výjimečné a mimořádnými okolnostmi daného případu řádně odůvodněné.

Související články
Česko na cestě k hromadnému řízení. Jaké mají být jeho podmínky?
Adam Forst

Česko na cestě k hromadnému řízení. Jaké mají být jeho podmínky?

Od konce minulého roku má veřejnost k dispozici dlouho očekávaný návrh zákona o hromadném řízení, jehož účinnost (pokud projde úspěšně legislativním procesem) je plánovaná na 1. 1. 2024. Už teď je zjevné, že návrh vyvolá řadu aplikačních otázek. Cílem tohoto příspěvku je základní představení zákona.