Dekorativní pozadí stránky

Kdy může dominant ukončit obchodní spolupráci? (Přehled soutěžních událostí za duben 2023)

Kdy může dominant ukončit obchodní spolupráci? (Přehled soutěžních událostí za duben 2023)

Představujeme Vám třicátý osmý díl informačního servisu ohledně událostí, ke kterým došlo ve světě soutěžního práva v dubnu 2023. Pravidelní čtenáři ví, že jde nutně o čistě subjektivní výběr a čekat od něj naprostou objektivitu prostě nelze.

Duben je měsícem plným květů a my jsme si k některým květům z louky soutěžního světa přičichli, abyste věděli, zda voní nebo …. Tentokrát se jedná zejména o květiny z čeledi zneužití dominantního postavení rodu odmítnutí obchodovat a čeledi kartelů rodu cenových dohod. Atmosféru jara tomu pak dodají včely a prohlášení jejich chovatelů o plánovaném zvyšování cen medu.

Kartely a jiné zakázané dohody

I v dubnu byl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) aktivní zejména v oblastech odlišných, než je RPM a bid rigging. ÚOHS se pravidelně věnuje i rozhodování komor/sdružení. Jedno ze dvou šetření ÚOHS ukončených v dubnu se týkalo právě sdružení. V tomto kontextu navíc ÚOHS rád využívá nástrojů soutěžní advokacie a soutěžní problém efektivně řeší, aniž by musel zahájit řízení či dokonce vydat rozhodnutí o pokutě.

V případě vyřešeném v dubnu se jednalo o cenová prohlášení Asociace profesionálních včelařů a Českého svazu včelařů. Konkrétně funkcionáři těchto sdružení informovali skrze média o očekávaných zvyšování cen odůvodněných snížením produkce medu v důsledku počasí a růstu cen vstupů. V průběhu šetření ÚOHS zástupce sdružení upozornil, že sdružení nesmí o cenové hladině dosahované svými členy jakkoli informovat, nesmí ji posuzovat a veřejně vyzývat ke změně. I nepřímé doporučení nebo zdánlivě neformální vyjádření představitele sdružení mohou podle ÚOHS představovat zakázanou protisoutěžní dohodu.

Následně pak obě sdružení včelařů ve spolupráci s ÚOHS přijala nápravná opatření. Jedním z prvních byla informace na webových stránkách o zákazu uveřejňování záměru zvyšovat ceny medu, a to zejména při komunikaci s médii (viz např. zde). Jak to pak vypadá v praxi, lze vidět např. v tomto článku. Díky přijetí opatření na ochranu soutěže na trhu prodeje medu pak ÚOHS oznámil ukončení šetření bez dalších procesních úkonů.

Dalším případem zakázané protisoutěžní dohody, který ÚOHS v dubnu ukončil, byla kartelová dohoda distributorů spotřební elektroniky Witty a Beryko. ÚOHS jim vytýkal vzájemnou koordinaci nastavení prodejních cen a dalších cenových parametrů (např. slevových akcí), rozdělování zákazníků a výměnu citlivých obchodních informací při prodeji elektroniky značky Xiaomi. Distributorovi Witty byla pokuta v rámci leniency programu zcela odpuštěna, protože na kartelovou dohodu ÚOHS jako první upozornil. Druhému distributorovi původně hrozila pokuta ve výši cca 60 mil. Kč. Konečná pokuta mu však nakonec byla snížena na 24,5 mil. Kč, a to díky úspěšnému uplatnění několika nástrojů: žádosti o částečnou leniency, narovnání a zavedení efektivního compliance programu. 

Tento případ potvrzuje, že zavedení efektivního compliance programu je z dlouhodobého hlediska nejlepší strategií: 1. Do značné míry předchází protisoutěžním praktikám. 2. V případě, že k nějaké dojde, umožní její včasné odhalení (a případné podání žádosti o leniency jako první). 3. V případě, že leniency žádost podal již někdo jiný, umožní najít další důkazy, které budou mít pro soutěžní úřad přidanou hodnotu (a umožní získat slevu za leniency). 4. ÚOHS za splnění stanovených podmínek poskytne slevu i na stávající compliance program.

Za obdobné konstelace ukončil řízení o kartelové dohodě o společném naceňování produktů a rozdělení trhu (trvající dlouhých 30 let) i francouzský soutěžní úřad. Případ se týkal prodeje předplatného k produktům ekonomického zpravodajství a obchodních informací/databází. Společnost Bureau van Dijk (od roku 2017 dceřiná společnost Moody’s) dohodu nahlásila francouzskému soutěžnímu úřadu v roce 2019, za což jí byla pokuta odpuštěna.

Je možné, že leniency žádost byla výsledkem soutěžního due dilligence, jehož provedení všem nabyvatelům nových společností doporučujeme. Díky němu je možné předcházet překvapujícím dědictvím v podobě řízení před soutěžními úřady a vysokých pokut. Druhému účastníku dohody, Ellisphere, pak byla uložena pokuta – díky narovnání – ve snížené výši 3,5 mil. EUR.

Jak dominanti odmítají obchodovat..?

Jedním z deklarovaných důvodů pro přijetí Digital Markets Act byla skutečnost, že řízení vedená s dominantními digitálními platformami jsou příliš dlouhá a hrozí riziko, že jejich konkurenti budou nuceni opustit trh dřív, než soutěžní úřad přijme rozhodnutí a uloží nápravná opatření. V minulosti jsme upozorňovali na skutečnost, že soutěžní úřady mají k dispozici nástroje, které tomu mohou předcházet. Jedním z nich je Evropskou komisí (EK) velmi zřídka využívané předběžné opatření. Zde by se mohla EK od soutěžních úřadů členských států přiučit.

Na počátku dubna zahájil italský soutěžní úřad řízení s Meta ohledně zneužívání ekonomické závislosti vůči kolektivnímu správci autorských práv Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Meta měla bezdůvodně ukončit jednání se SIAE ohledně obnovení smlouvy týkající se hudebních děl a vyřadit hudební obsah spravovaný SIAE ze svých platforem. Meta je také vyčítáno, že v rámci vyjednávání neposkytla SIAE veškeré potřebné informace.

Současně se zahájením řízení vydal italský soutěžní úřad předběžné opatření, které Meta nařizuje vrátit se k jednacímu stolu se SIAE a poskytnout mu veškeré potřebné informace. Účelem má být navrácení rovnováhy do obchodního vztahu. V případě, že dojde ke sporu ohledně kvality a kvantity potřebných informací, soutěžní úřad jmenuje kvalifikovaného pověřence, který otázku posoudí. Dále pak soutěžní úřad Meta nařídil, aby obnovila dostupnost hudebního obsahu spravovaného SIAE na Facebooku a Instagramu.

Pokud by snad dominant předběžné opatření neplnil, lze mu za to ukládat donucovací pokuty tak, jak to učinil například řecký soutěžní úřad.

V rámci svého šetření možného zneužití dominance vydal řecký soutěžní úřad v červenci 2019 předběžné opatření, kterým společnosti Imerys Bauxite uložil, aby výrobci hliníku Mytilineos okamžitě dodal bauxit v potřebném množství. Příslušný dodatek ke smlouvě měl být podepsán do deseti dnů od uveřejnění předběžného opatření. Dále úřad nařídil Imerys Bauxite obnovení jednání s Mytilineos s tím, že se tak má stát do dvaceti dnů od uveřejnění předběžného opatření. Pro případ nesplnění předběžného opatření stanovil donucovací pokutu ve výši 8 tisíc EUR za každý den nesplnění.

Protože uvedené povinnosti nebyly splněny, vydal řecký soutěžní úřad v dubnu tohoto roku rozhodnutí, kterými uložil jak pokutu ve výši 1,37 mil. EUR za odmítnutí dodávek bauxitu a ukončení dlouhodobé obchodní spolupráce, tak pokutu 560 tisíc EUR za nesplnění předběžného opatření. V konečném rozhodnutí navíc soutěžní úřad stanovil další donucovací pokutu ve výši 10 tisíc EUR za každý den nesplnění opatření k nápravě uloženého v rozhodnutí. 

Donucovací pokuty zajišťující plnění opatření k nápravě či předběžných opatření bude moci v dohledné době ukládat i ÚOHS. Příslušná novela byla nedávno schválena Poslaneckou sněmovnou PČR a míří do Senátu.

Odmítnutím dodávek se v dubnu zabýval i italský nejvyšší soud. Tamní soutěžní úřad uložil v roce 2019 pokutu M-Dis Distribuzione Media a její dceřiné společnosti To-Dis ve výši 0,32 mil. EUR za přerušení dodávek denního tisku a časopisů lokálnímu distributorovi Rovido Nello. Ten bez těchto dodávek nemohl na trhu rozumně fungovat. Podle soutěžního úřadu tak dodavatelé učinili proto, že ukončení dodávek lokálnímu distributorovi Rovido Nello by snížilo jeho hodnotu, za kterou by jej pak M-Dis mohla koupit. Následně by jej M-Dis při lokální distribuci tiskovin nahradila svou vlastní dceřinou společností, Liguria Press. Smlouva byla navíc vypovězena pouhých 24 hodin poté, co jiná společnost oznámila akvizici Rovido Nello.

Italský nejvyšší soud však konstatoval, že k ukončení dodávek došlo v souladu s uzavřenou smlouvou. Neshledal ani zneužívající záměr, když konstatoval, že stejného výsledku (který jí podsouval soutěžní úřad) mohla M-Dis dosáhnout jednoduše a bez nákladů posečkáním na vypršení dané smlouvy v následujícím roce.

V tomto kontextu je třeba si připomenout, že ne každé odmítnutí obchodovat je zneužitím dominance. I soutěžní právo uznává smluvní autonomii. Odmítnutí obchodovat tak bude problematické, pokud k němu přistoupí prvek zneužití. Jak je zřejmé ze všech tří uvedených případů „odmítnutí obchodovat“, problematickým je zejména v případě, že je přerušen dlouhodobý obchodní vztah a kdy takové jednání může omezit konkurenci na trhu, na kterém dominant také působí.

Procesní okénko

Při vymáhání unijního soutěžního práva se mohou Evropská komise (EK) a soutěžní úřady členských států stát konkurenty. Za účelem zajištění jednotného vymáhání soutěžního práva má však řízení vedené EK přednost. Někdy se však může stát, že i v rámci celounijního případu EK umožní některému z lokálních soutěžních úřadů vydat ve věci vlastní rozhodnutí. To jí v dubnu posvětil i Soudní dvůr.

V roce 2020 zahájila EK šetření Amazon v souvislosti s jeho praktikami týkajícími se BuyBox a Prime. Přibližně rok před tím zahájil řízení s Amazon i italský soutěžní úřad ohledně možného zneužití dominantního postavení ve vztahu k online tržišti a logistickým službám poskytovaným Amazon. (Za to také italský soutěžní úřad následně uložil Amazon pokutu ve výši 1,13 mld. EUR.) S ohledem na již probíhající italské řízení EK italské území z teritoriálního rozsahu šetření vyloučila.

Amazon mezitím podal k unijním soudům žalobu, aby nařídily spojení obou věcí, odvolávaje se na čl. 11 odst. 6 Nařízení 1/2003 (ochrana proti paralelním řízením). To totiž stanoví, že, pokud EK zahájí řízení, ztrácejí národní soutěžní úřady příslušnost k aplikaci unijního soutěžního práva ve stejné věci. Podle Amazon bylo vyloučení území Itálie protiprávní, neboť pokud řízení zahájí EK, automaticky pokrývá území celého EHP.

Soudní dvůr, který v této věci rozhodoval v dubnu, však konstatoval, že tato interpretace je chybná. Zbavila by totiž EK široké diskrece, kterou požívá při přijímání rozhodnutí. EK tak má možnost vymezit teritoriální rozsah řízení/rozhodnutí úžeji, než EHP, resp. má možnost nejen označit konkrétní členské státy, kterých se šetření týká, ale i vybrané členské státy z jeho rozsahu vyloučit.

Zdroje článku

Související články