Dekorativní pozadí stránky

Čože? Živnostníci majú mať kolektívne zmluvy? Čo na to súťažné právo?

Čože? Živnostníci majú mať kolektívne zmluvy? Čo na to súťažné právo?

Dňa 29. septembra 2022 prijala Európska komisia nové usmernenia o uplatňovaní práva Únie v oblasti hospodárskej súťaže na kolektívne zmluvy týkajúce  sa pracovných podmienok SZČO bez zamestnancov (Usmernenie). Cieľom Usmernenia je vyjasniť, v ktorých prípadoch Komisia bude považovať kolektívne zmluvy SZČO za neproblematické z pohľadu hospodárskej súťaže.

SZČO a kolektívne vyjednávanie

Kolektívne vyjednávanie je tradične vyhradené pre vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. Keďže SZČO nie sú zamestnancami, úprava kolektívneho vyjednávania na nich typicky nemyslí.

Realita vzťahov medzi SZČO a ich zákazníkmi je však často veľmi podobná tým zamestnaneckým. Mnohí SZČO pracujú samostatne a len pre jedného zákazníka. Ide napríklad o IT pracovníkov, športovcov, šoférov a kuriérov online platforiem, ale aj napríklad hercov v divadle, či hudobníkov v orchestri.

Tieto SZČO majú so zamestnancami spoločné tiež to, že ich vyjednávacia sila vo vzťahu k ich zákazníkom (fakticky „zamestnávateľom“) je nízka. Podobne ako zamestnanci si tak SZČO majú tendenciu zlepšovať svoje postavenie prostredníctvom združovania a spoločného vyjednávania, čím ich vyjednávacia sila narastá.

Táto tendencia však dosiaľ narážala na obmedzenia pravidiel hospodárskej súťaže.

Súťažné právo a kolektívne vyjednávanie

Podľa čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sú zakázané všetky dohody uzatvárané medzi podnikateľmi, ktorých cieľom alebo dôsledkom je obmedzovanie hospodárskej súťaže.

Vzhľadom k tomu, že zamestnanci sa nepovažujú za „podnikateľov“ v zmysle čl. 101, súťažné právo sa na kolektívne vyjednávanie medzi zamestnancami a zamestnávateľmi nevzťahuje.

Na rozdiel od zamestnancov, SZČO z pohľadu súťažného práva podnikateľmi sú. SZČO spoločne vyjednávajúci pracovné podmienky tak doteraz riskovali porušenie čl. 101. Tento nepomer medzi zamestnancami a SZČO sa snaží riešiť nové Usmernenie.

Kedy sa bude nové Usmernenie aplikovať?

Usmernenie vymedzuje primárne dva typy kolektívnych zmlúv, ktoré Komisia nebude považovať za porušenie súťažných pravidiel:

1.  Kolektívne zmluvy, v ktorých sú SZČO v porovnateľnom postavení so zamestnancami. O tento prípad pôjde vtedy, keď SZČO: (i) ponúkajú služby výlučne alebo primárne pre jedného podnikateľa; (ii) pracujú popri iných zamestnancoch; alebo (iii) ponúkajú svoje služby prostredníctvom „digitálnej pracovnej platformy“.

2.  Kolektívne zmluvy, v ktorých sú  SZČO v slabej vyjednávacej pozícii. O tento prípad pôjde typicky vtedy, keď je veľký nepomer medzi ekonomickou silou podnikateľa a SZČO alebo vtedy, keď SZČO môžu kolektívne vyjednávať na základe národnej alebo európskej legislatívy.

Usmernenie sa pritom aplikuje vždy len vtedy, keď SZČO pracujú sami a nezamestnávajú ďalšie osoby.

Významné je ďalej to, že Usmernenie sa týka len kolektívnych zmlúv týkajúcich sa pracovných podmienok. Tými sú napríklad odmeňovanie, pracovný čas, dovolenka, bezpečnosť a ochrana zdravia, alebo poistenie a sociálne zabezpečenie. Usmernenie sa tak nebude aplikovať na akékoľvek dohody, na základe ktorých by boli stanovené podmienky (predovšetkým cenové), za ktorých SZČO budú ponúkať služby konečným spotrebiteľom. Tento typ dohôd bude naďalej podliehať regulácií pravidiel čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Potenciálny vplyv nového Usmernenia

Usmernenia ponúka relatívne detailný návod k tomu, ako posudzovať kolektívne zmluvy z hľadiska súťažných pravidiel. Usmernenie tak významne prispieva k právnej istote pre všetky strany kolektívneho vyjednávania týkajúceho sa SZČO.

Usmernenie je tiež zrejmým politickým prejavom Komisie. Komisia sama priznáva, že cieľom Usmernenia je prispieť k lepším pracovným podmienok SZČO, a to ako v online, tak off-line svete. Výsledkom je relatívne široko aplikovateľné Usmernenie, ktoré umožňuje kolektívne vyjednávať pracovné podmienky celému spektru SZČO.

V každom prípade Usmernenie prináša nové možnosti pre vyjednávanie kolektívnych dohôd, ktoré by v minulosti boli považované za zjavne rizikové. SZČO a podnikatelia, ktorí služby SZČO vo svojom podnikaní využívajú, by sa mali pripraviť na nové iniciatívy vo vyjednávaní pracovných podmienok.

Napriek tomu, že Usmernenie bolo prijaté Komisiou na európskej úrovni, je veľmi pravdepodobné, že národné súťažné úrady, vrátane slovenského Protimonopolného úradu a českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, budú Usmernenie aplikovať aj na dohody bez úniového prvku. Nové pravidlá sa tak priamo dotýkajú aj možností kolektívneho vyjednávania slovenských a českých SZČO.

 

Autori: Robert Neruda, Dušan Valent a Monika Vojtasová

 

Související články
Vymedzenie predmetu správneho konania v súťažných veciach – ako aj súťažné právo vie byť národné
Lenka Štiková Gachová, Tomáš Varšo, Ivo Tatič

Vymedzenie predmetu správneho konania v súťažných veciach – ako aj súťažné právo vie byť národné

Ak ste sa niekedy stretli so súťažným právom, viete, že v EÚ sú tieto pravidlá takmer totožné. V oblasti kartelov predpisy EÚ dokonca znemožňujú členským štátom zákaz takých dohôd, ktoré právo EÚ uzatvoriť nezakazuje. Významnejšie rozdiely boli v procesných postupov, čo sa prostredníctvom smernice E