Dekorativní pozadí stránky

Zelená pre vývoj automatizovaných vozidel na Slovensku

Zelená pre vývoj automatizovaných vozidel na Slovensku

Doručovanie balíkov vozidlom bez šoféra či plne automatizované vozidlá brázdiace Slovensko? Vďaka nedávno prijatým predpisom, ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel, sme k tomu o krok bližšie. Novela zákona priniesla viacero noviniek, okrem iného, právnu definíciu automatizovaných a plne automatizovaných vozidiel, automatizovaných doručovacích vozidiel, ale aj zavedenie podmienok skúšobnej prevádzky automatizovaných vozidiel do cestnej premávky. 

Na uliciach sa možno budeme môcť stretnúť s vozidlami „bez vodiča“. Vďaka novej právnej úprave je možné, že rozvozy jedla či donášková služba bude poskytovaná prostredníctvom malých, automatizovaných alebo plne automatizovaných vozidiel, či vozidiel ovládaných na diaľku ako automatizovaných doručovacích vozidiel

Podrobnejšia právna úprava, ktorá dáva odpoveď na otázku, čo všetko je možné považovať za automatizované doručovacie vozidlo bola vypracovaná v novele vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Táto novela, účinná od 1. februára 2023, upravuje, okrem iného, maximálnu celkovú dĺžku, šírku a výšku vozidla či povinnosť vybaviť automatizované doručovacie vozidlo bezpečnostnou zástavkou v reflexnej žltej alebo oranžovej farbe.

V záujme zachovania bezpečnosti cestnej premávky došlo k úprave vybraných aspektov jazdy automatizovaného doručovacieho vozidla. Patrí medzi ne napríklad:

  • minimálny vek osoby, ktorá bude vykonávať dohľad alebo viesť vozidlo na diaľku;
  • možnosť jazdy automatizovaného doručovacieho vozidla na chodníku alebo cyklistických komunikáciách, pričom je potrebné, aby vozidlo dodržiavalo stanovené limity maximálnej povolenej rýchlosti; či
  • podmienky prepravovania nákladu.

Okrem všeobecných aspektov sa stanovujú aj povinnosti pre prevádzkovateľov automatizovaných doručovacích vozidiel, ktorí musia viesť tzv. „knihu jázd“, čiže evidenciu so základnými údajmi o osobe, ktorá vykonáva dohľad, o automatizovanom doručovacom vozidle a čase vykonávania dohľadu. Táto má, rovnako ako pri motorových vozidlách, slúžiť na objasňovanie prípadných protiprávnych konaní spojených s porušením pravidiel cestnej premávky pri prevádzke automatizovaných doručovacích vozidiel. 

Ďalšími povinnosťami prevádzkovateľa automatizovaných doručovacích vozidiel sú napríklad (i) zabezpečenie, aby nedochádzalo k ohrozeniu bezpečnosti, životného prostredia alebo verejného zdravia; (ii) oznamovanie akýchkoľvek zmien schvaľovaciemu orgánu; či (iii) sprístupňovanie údajov z prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla schvaľovaciemu orgánu.

Povolenie skúšobnej prevádzky

Inovatívny spôsob fungovania takýchto vozidiel a ich potencionálny vývoj a riadne fungovanie plne závisí od možnosti testovania a skúšobných jázd. V počiatočnej testovacej a skúšobnej fáze nebudú vozidlá schválené na prevádzku v cestnej premávke. Aj na toto myslí nová právna úprava, ktorá umožňuje pre výrobcov alebo zástupcov výrobcov skúšobné jazdy ešte neschválených, ale otestovaných vozidiel vďaka povoleniu skúšobnej prevádzky v cestnej premávke

Obsahom návrhu na povolenie skúšobnej prevádzky sú všeobecné údaje a doklady stanovené Vyhláškou. Osobitným predpokladom na povolenie skúšobnej prevádzky vozidiel je preukázanie, že skúšobná prevádzka automatizovaného alebo plne automatizovaného vozidla nepredstavuje ohrozenie verejného záujmu na bezpečnosti a zdraví.

Navrhovateľ musí poskytnúť schvaľovaciemu orgánu informácie o odskúšaní automatizovaného vozidla alebo plne automatizovaného vozidla mimo cestnej premávky (napríklad na uzatvorených okruhoch) alebo informácie o inej skúšobnej prevádzke vykonanej v zahraničí. Ak navrhovateľ splní všetky zákonom predpísané požiadavky, schvaľovací orgán povolí skúšobnú prevádzku automatizovaného alebo plne automatizovaného vozidla.

Povolenie prevádzky

Prevádzkovanie automatizovaného doručovacieho vozidla, ako nemotorového vozidla, je možné na základe povolenia. Obsah návrhu na povolenie prevádzky bol upravený novelou vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel („Vyhláška“). 

Okrem samotného povolenia je jeho držiteľ pred prevádzkou ako takou povinný:

  • zabezpečiť poistenie zodpovednosti za škodu; a
  • označiť vozidlo číslom automatizovaného doručovacieho vozidla.

Automatizované a plne automatizované vozidlá

Automatizované a plne automatizované vozidlá budú fungovať prostredníctvom systému vo vozidle, ktorý zabezpečí jednak jazdu vozidla, ale aj kontrolu samotnej jazdy, tzv. automatizovaný systém riadenia. Aj napriek tomuto systému bude naďalej potrebné, aby osoba vykonávajúca dohľad nad takýmto vozidlom bola schopná prevziať kontrolu nad takýmto vozidlom.

Každé pohybujúce sa vozidlo a jazdná súprava však bude musieť mať určitú osobu, vodiča, ktorá bude zároveň zodpovedať za dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.

Pár slov na záver

Novela viacerých právnych predpisov[1] prináša okrem skúšobnej prevádzky či schvaľovacích procesov aj mnoho ďalších povinností a zmien, ktoré určite nie je potrebné opomínať. V HAVEL & PARTNERS aktívne sledujeme novinky aj v tejto oblasti a sme Vám pripravení spolu s tímom skúsených právnikov poskytnúť naše služby.

  • [1] – Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Související články