Dekorativní pozadí stránky

ÚOHS zkouší pozornost obchodních řetězců a dodavatelů. V tichosti změnil výkladové stanovisko k ZVTS.

ÚOHS zkouší pozornost obchodních řetězců a dodavatelů. V tichosti změnil výkladové stanovisko k ZVTS.

Zdá se, že cílem ÚOHS bylo vyřešit alespoň některé z mnoha existujících výkladových problémů, s nimiž se obchodní řetězce a dodavatelé potravin potýkají. ÚOHS přitom zjevně zohlednil svou dosavadní rozhodovací praxi (např. rozhodnutí ve věci Globus) a nález Ústavního soudu o zrušení 3% limitu, o němž jsme informovali už dříve.

ÚOHS například nově potvrzuje, že odběratel, který splňuje zákonem stanovenou obratovou hranici 5 mld. Kč, a tedy se na něj uplatní domněnka významné tržní síly, ještě nemusí vůči konkrétnímu dodavateli disponovat významnou tržní sílou. Odběratel však tuto skutečnost musí, dle názoru ÚOHS, v řízení sám aktivně namítnout a domněnku vyvrátit předložením relevantních podkladů. Tento přístup tak představuje určitý kompromis respektující skutečnost, že i dodavatelé mohou mít silné postavení vůči odběrateli. ÚOHS zaujal tento postoj ve své rozhodovací praxi již v roce 2018. Nyní jej plně promítl i do svého základního výkladového stanoviska.

Jako dobrou zprávu vnímáme připuštění tzv. zpětné slevy v promocích – tedy slevy, která může být vyfakturována najednou za všechny dodané kusy zboží až po skončení promoční akce.

Dosud bylo nutno vycházet z toho, že taková sleva musí být uvedena na každé jednotlivé faktuře spojené s dodávkou zboží do promoce. Jedinou výslovně v ZVTS připuštěnou výjimku z povinnosti uvádět všechny slevy na daňovém dokladu na úhradu kupní ceny totiž představují předem sjednané množstevní slevy. Tedy slevy, které jsou obecně chápány jako vázané na dosažení určitého předem nastaveného obratového cíle.

Nutnost zahrnovat promoční slevy přímo do faktur k jednotlivým dodávkám (tj. nikoli zpětně) však přinášela řadu komplikací. Mohlo například docházet k situacím, kdy sice byla mezi dodavatelem a odběratelem sjednána sleva vázaná na zboží prodané v promoční akci, avšak k jejímu proplacení nezbytně docházelo i u zboží, které se z nejrůznějších důvodů v promoci nakonec nestihlo prodat (typicky proto, že poptávka byla nižší, než bylo očekáváno). Tyto situace pak bylo nutné dodatečně vypořádávat, s čímž měly obě strany spojeny jen další administrativní náklady.

Závěru, že právě takovými úvahami byl ÚOHS veden, svědčí i podmínky, se kterými je možnost poskytnutí této zpětné slevy dle aktualizovaného stanoviska spojena. Zpětná sleva se totiž může uplatnit pouze na zboží, které bylo skutečně prodáno zákazníkům odběratele v rámci promoční akce. Je tedy vyloučeno využití tohoto řešení například na zboží, které bylo do promoční akce nakoupeno, ale nikoli následně v dané promoci prodáno.

Dále ÚOHS přistoupil k drobnějším změnám, které však přesto mohou mít (především v době covidové) pozitivní dopad na fungování dodavatelsko-odběratelských vztahů. Vítáme tak výslovné potvrzení, že elektronické uzavírání smluv prostřednictvím služby DocuSign rovněž naplňuje zákonný požadavek písemné formy (obdobně jako u již dříve potvrzeného AdobeSign je však třeba tento způsob uzavírání smluv dopředu sjednat). Pokud jde o k uzavírání smluv prostřednictvím e‑mailu s prostým elektronickým podpisem, ÚOHS upřesnil, že zde stačí uvádět pouze příjmení, a to typicky na konci e-mailové zprávy ve spojení s e-mailovou adresou či telefonním číslem jednající osoby. Křestní jméno tak není nezbytné.

Zajímavá může být také možnost automatického obnovení maximálně tříměsíční garantované platnosti kupní ceny. Podle ÚOHS může být tato úprava v praxi použitelná zejména pro specifické skupiny dodavatelů jako jsou sezónní zpracovatelé či výrobci privátních značek. Za zásadní ÚOHS považuje zajištění reálné možnosti dodavatele automatickému prodloužení zabránit, a vyvolat tak jednání o úpravě kupní ceny.

Zdají se vám změny smysluplné? Nám ano. Samozřejmě, prostor ke zlepšení se v kontextu tohoto zákona vždy najde (napadají nás např. poměrně rigidní předpoklady, které musí být splněny pro uzavírání smluv prostřednictvím e-mailu). Snaha ÚOHS upřednostnit praktický pohled je krokem správným směrem. Výkladové stanovisko nenahrazuje změnu zákona. Přináší nicméně významnou úlevu pro obě strany, protože představuje veřejný závazek ÚOHS, že bude do budoucna zákon určitým způsobem interpretovat. Příště bychom se však o podobně významných změnách rádi dozvěděli v některé z aktualit, které ÚOHS pravidelně umisťuje na svůj web – zvláště u takto významného stanoviska je totiž transparentnost naprosto klíčová.

Zdroje článku

Související články