Dekorativní pozadí stránky

Reformácia spotrebiteľského práva: Na čo by sa mali obchodníci pripraviť?

Reformácia spotrebiteľského práva: Na čo by sa mali obchodníci pripraviť?

ROZŠÍRENÉ INFORMAČNÉ POVINNOSTI

Návrh nového zákona o ochrane spotrebiteľa[1] okrem iného rozširuje informačné povinnosti obchodníkov voči spotrebiteľom najmä v digitálnom prostredí. Obchodník by mal byť po novom vždy povinný informovať spotrebiteľa o funkčnosti, kompatibilite, ako aj interoperabilite tovaru s digitálnymi prvkami, digitálneho obsahu či digitálnej služby, definíciu týchto vlastností bude obsahovať občiansky zákonník. Obchodník by mal informovať spotrebiteľa napríklad o hardvéri a softvéri, s ktorým sa digitálny obsah alebo digitálna služba rovnakého druhu bežne používa bez potreby zmeny predmetu kúpy (tzv. kompatibilita). Príkladom môže byť požadovaná verzia operačného systému či parametre grafickej karty. Podľa dôvodovej správy by mal podnikateľ oboznámiť spotrebiteľa aj s typom (formátom) súboru, jazykovou verziou, v ktorej sa produkt ponúka či procesom, ako bude spotrebiteľovi produkt poskytnutý (napr. jednorazové stiahnutie elektronickej knihy či streamovanie filmu).

 

HODNOTENIA SPOTREBITEĽOV

Návrh zákona tiež zavádza povinnosť obchodníkov poskytnúť spotrebiteľom všetky informácie, ktoré priemerný spotrebiteľ potrebuje pre uskutočnenie informovaného rozhodnutia. Medzi tieto informácie by mali patriť aj informácie o tom, či a akým spôsobom obchodník zabezpečuje, že hodnotenia produktov pochádzajú od spotrebiteľov, ktorí produkt skutočne kúpili alebo použili. Nepravdivé vyhlásenie, v ktorom obchodník zavádza spotrebiteľov, že hodnotenia pochádzajú od skutočných zákazníkov bez toho, aby podnikol náležité kroky na overenie takýchto hodnotení, bude predstavovať nekalú praktiku.

 

ONLINE TRHOVISKÁ | MULTIMERCHANT PLATFORMY

Výraznou zmenou oproti súčasnej právnej úprave je aj regulácia povinností prevádzkovateľov online trhov, na ktorých môže spotrebiteľ nakúpiť tovar od rôznych obchodníkov. Prevádzkovatelia budú povinní informovať spotrebiteľov, okrem iného, o zmluvnej strane, s ktorou spotrebiteľ uzatvára zmluvu či parametroch určujúcich poradie ponúk na webovej stránke (online trhu) pri vyhľadávaní tovaru spotrebiteľom. Účelom tejto povinnosti je predchádzať situáciám, kedy sa tovar umiestni na prvých priečkach v poradí výsledkov vyhľadávania bez jasného zverejnenia platenej reklamy alebo inej platby, v dôsledku ktorej je tovar umiestnený vyššie ako ostatné tovary.

 

ZMENY V OBČIANSKOM ZÁKONNÍKU

Návrh zákona prináša ďalej rozsiahle zmeny spotrebiteľského práva v občianskom zákonníku. Občiansky zákonník by mal zaviezť nové definície pojmov ako napríklad digitálny prvok, digitálny obsah či digitálna služba a zmeny sa dotknú aj zodpovednosti za vady a reklamačného konania.

Zmeny nastanú tiež v oblasti zmluvných typov v rámci spotrebiteľského práva. Okrem novelizovanej úpravy spotrebiteľskej kúpnej zmluvy by do Občianskeho zákonníka mal byť doplnený aj nový zmluvný typ, a to zmluva s digitálnym plnením. Ustanovenia zmluvy s digitálnym plnením by sa mali vzťahovať aj na zdanlivo bezodplatné zmluvy, kedy spotrebiteľ neplatí za poskytnuté plnenie finančnú odplatu, avšak zaväzuje sa poskytnúť obchodníkovi svoje osobné údaje (napríklad zriadenie účtu na sociálnej sieti).

 

DOHĽAD A SANKCIE

Návrh zákona prináša viaceré zmeny aj v oblasti výkonu dohľadu nad dodržiavaním povinností v oblasti ochrany spotrebiteľa. V oblasti ukladania sankcií by sa mal zaviezť nový spôsob výpočtu výšky pokuty, a to v závislosti od obratu obchodníka. Cieľom má byť ukladanie pokút, ktoré budú skutočne účinné a odrádzajúce, pričom návrh zákona počíta s ukladaním pokút až do výšky 5% obratu dohliadanej osoby či 600.000 EUR. Podľa návrhu zákona by zároveň malo byť možné ukladať pokuty potenciálne až do 8 rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

 

ZJEDNOTENIE PRÁVNEJ ÚPRAVY

Návrh zákona o ochrane spotrebiteľa v neposlednom rade prináša tiež zjednotenie aktuálnej právnej úpravy spotrebiteľského práva. Súčasná právna úprava je roztrieštená do viacerých zákonov[2], pričom práve takáto roztrúsenosť spôsobuje častokrát aplikačné problémy.

Návrh nového zákona o ochrane spotrebiteľa má spojiť právnu úpravu spotrebiteľského práva do jedného všeobecného predpisu. Rekodifikácia by tak mala prispieť k zvýšeniu právnej istoty, k zjednoteniu použitej terminológie, a tým k odstráneniu aplikačných problémov spojených s úpravou práv a povinností vo viacerých zákonoch.

Návrh zákona poskytuje v porovnaní so súčasnou právnou úpravou pomerne ucelenú a (na prvý pohľad) prehľadnú úpravu spotrebiteľského práva. Už v tejto fáze je však možné v návrhu zákona identifikovať viacero nových povinností, ktoré budú obchodníci či prevádzkovatelia online trhov po jeho prijatí povinní zohľadniť v príslušnej dokumentácii.

Medzirezortné pripomienkové konanie potrvá do 15. 2. 2022. Ďalší vývoj návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa budeme aj naďalej sledovať a  informovať o jeho postupe v legislatívnom procese

 

Spolupracoval: Adam Kližan

  • [1] – Návrh zákona o ochrane spotrebiteľa LP/2022/39, dostupné online: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/39.
  • [2] – Najmä zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník či zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.
Související články