Dekorativní pozadí stránky

PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME: Zrozumiteľný súhrn vládnych krízových opatrení VI

PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME: Zrozumiteľný súhrn vládnych krízových opatrení VI

Štvrtok 21. apríla 2022

Na základe vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva, ako bolo vopred avizované Ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky, dochádza k ďalšiemu balíku uvoľnenia protipandemických opatrení.

 

Respirátor už len výnimočne

V zmysle Vyhlášky 32/2022 V. v. ÚVZ SR dochádza k uvoľneniu povinnosti mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 či inou pokrývkou.

Od 21. apríla 2022 sa ruší povinnosť nosiť respirátor či iné prekrytie nosa a úst v exteriéri (vonkajších priestoroch), a to vrátane hromadných podujatí.

Od 21. apríla 2022 už nie je potrebné nosiť respirátor či rúško aj vo väčšine interiérov, vnútorných priestorov, a to vrátane hromadnej dopravy či nákupných centier.

Povinnosť mať horné dýchacie cesty prekryté aj naďalej ostáva v prípade:

  • pracovníkov zariadení sociálnych služieb (napr. domov dôchodcov) pri kontakte s klientmi;
  • pracovníkov zdravotníckych zariadení a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (nemocnice, ambulancie) pri kontakte s pacientmi či návštevníkmi;
  • návštevníkov zariadení sociálnych služieb a zdravotníckych zariadení;
  • pacientov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti okrem osôb, ktoré sú hospitalizované.

Povinnosť nosiť respirátory či rúška vo vyššie uvedených prípadoch sa netýka určitých skupín osôb, ako napr. detí do 6 rokov, pracovníkov, ktorí sú na pracovisku sami a ďalších podľa Vyhlášky.

 

Úzky kontakt bez karantény

Zmeny v oblasti karanténnych povinností osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 priniesla Vyhláška ÚVZ SR č. 33/2022 V. v.

Dosiaľ boli osoby, na ktoré sa nevzťahovala výnimka (očkovanie proti ochoreniu COVID-19, prekonanie ochorenia, atď.), a ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, povinné nastúpiť do domácej karanténny a po jej skončení nosiť po stanovený čas respirátor.

Od 21. apríla 2022 sú osoby, ktoré sú úzkym kontaktom osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19, povinné nastúpiť do domácej karantény len v prípade, že tak rozhodne lekár (predpokladáme, že ide o ošetrujúceho lekára osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19). Domáca karanténa v tomto prípade trvá 5 dní, ak sa u úzkeho kontaktu neprejavia klinické príznaky ochorenia COVID-19.

Karanténne povinnosti osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 sa nemenia a platia v rozsahu tejto Vyhlášky.

 

Pondelok 4. apríla 2022

Pondelok 4. apríla 2022 bola prijatá Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 31/2022 V. v., ktorou dochádza k zrušeniu mnohých súčasných protipandemických opatrení.

 

Zmeny v režime na hraniciach

Na základe Vyhlášky sa s účinnosťou od 6. apríla 2022 rušia protipandemické opatrenia na hraniciach, teda po príchode na územie Slovenskej republiky zo zahraničia.

Po novom sa už prichádzajúca osoba nebude povinná registrovať v systéme eHranica, ako ani nastúpiť do domácej karantény, a to ani v prípade, že ide o osobu, ktorá je neočkovaná, resp. neprekonala ochorenie COVID-19.

 

Zmeny v prekrytí horných dýchacích ciest

Vyhláška prináša aj zmeny v oblasti prekrytia horných dýchacích ciest. Od 6. apríla 2022 už nebude potrebné mať v exteriéri prekryté ústa a nos respirátorom alebo inou pokrývkou.

Čo sa týka interiéru (vnútorných priestorov), tam povinnosť nosiť respirátor ostáva aj naďalej. Týka sa to predovšetkým MHD, pracovísk či iných interiérových priestorov verejných budov.

Respirátor musíte mať ďalej nasadený aj na hromadných podujatí a to bez ohľadu na to či sa konajú v interiéri alebo exteriéri.

Upozorňujeme, že naďalej ostáva v platnosti vyhláška ÚVZ SR venujúca sa karanténnych povinností osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19, ako aj blízkych kontaktov takejto osoby, v znení jej neskorších úprav.

 

Pondelok 14. marca 2022

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prijal 10. marca 2022 novú Vyhlášku č. 29/2022 V. v., ktorou dochádza k zrušeniu celej sérii vyhlášok, a teda aj k ukončeniu viacerých protipandemických opatrení.

Čo sa týka obmedzenia prevádzok, od 14. marca 2022 sa rušia všetky protipandemické opatrenia týkajúce sa obmedzenia prevádzok pri poskytovaní tovarov a služieb. To znamená, že sa rušia kapacitné obmedzenia či obmedzenia otváracej doby prevádzok.

Vo vzťahu ku hromadných podujatiam, sa od 14. marca 2022 rušia všetky protipandemické opatrenia týkajúce sa hromadných podujatí. Rušia sa teda kapacitné obmedzenia týkajúce sa jednotlivých kategórií hromadných podujatí, ako aj povinnosti ich organizátorov.

 

Prekrytie horných dýchacích ciest

V interiéroch aj naďalej pretrváva povinnosť mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2, a to v interiéroch budov, v taxislužbách či v spoločnej doprave s inými osobami (napr. MHD).

Táto podmienka sa netýka napr. žiakov základných škôl, fotografovaných osôb, zamestnancov, ktorí sú na pracovisku sami, a ďalším výnimkám stanoveným Vyhláškou.

Použitie respirátora FFP2 možno nahradiť rúškom či iným prekrytím napr. v prípade pedagogických zamestnancov v školách, zamestnancov pri rizikových prácach, zamestnancov s dýchacími ochoreniami, a ďalších výnimiek podľa Vyhlášky.

V exteriéroch a na hromadných podujatiach sú osoby povinné mať nasadený respirátor FFP2.

Táto podmienka sa nevzťahuje napr. na osoby, ktoré sú od seba v dlhšej vzdialenosti ako 2 m a ďalších podľa Vyhlášky.

 

Osoby vstupujúce na územie SR

Od 14. marca 2022 sa na základe Vyhlášky č. 28/2022 V. v. ruší povinnosť pri prílete na Slovensko z rizikových krajín sa preukazovať negatívnym výsledkom PCR testu na ochorenie COVID-19.

Všetky osoby prichádzajúce na územie SR sú aj naďalej povinné registrovať sa na portáli eHranica a v prípade príchodu leteckou dopravou vyplniť aj tento formulár.

Platnosť eHranice a ďalšie požiadavky sa líšia podľa toho či daná osoba je zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, toto ochorenie prekonala či splnila iné podmienky.

Kompletné znenie podmienok nájdete v súčasnom znení Vyhlášky.

 

Zdroje článku

Související články
Revoluční úprava plánovacích smluv aneb novinky ve spolupráci obcí a developerů
František Korbel, Barbora Hniličková, Tomáš Kalenský, Petra Gabrhelová

Revoluční úprava plánovacích smluv aneb novinky ve spolupráci obcí a developerů

Dne 1. 7. 2024 nabyde plné účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., známý jako nový stavební zákon, který přinese změny mimo jiné i v oblasti smluv o spolupráci uzavíraných mezi obcemi a investory (developery). Tyto změny bude nezbytné obratem promítnout do praxe, tedy jak do samotných smluv a jejich vzorů,
Láska, rozdělení sociálních rolí, zlatá klec a SJM
Veronika Bočanová

Láska, rozdělení sociálních rolí, zlatá klec a SJM

Možná jste koncem minulého týdne zaznamenali článek na internetu o tom, jak Nejvyšší soud rozhodl o vypořádání společného jmění bývalého prvoligového fotbalového brankáře. Jde o zajímavý případ narážející na pojmy jako disparita podílů na společném jmění manželů, princip zásluhovosti, dělení sociáln