Dekorativní pozadí stránky

PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME: Zrozumiteľný súhrn vládnych krízových opatrení V

PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME: Zrozumiteľný súhrn vládnych krízových opatrení V

Pondelok 28. februára 2022

Dňa 22. februára 2022 o 24 hod. sa na území Slovenskej republiky skončil núdzový stav, naďalej však pretrváva mimoriadna situácia.

Spolu s ukončením núdzového stavu dochádza k výraznému zmierneniu protipandemických opatrení, a to na základe vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR).

 

Minimálne obmedzenia prevádzok

Od 26. februára 2022 vstúpila do účinnosti Vyhláška ÚVZ SR č. 25/2022 V. v. týkajúca sa obmedzenia činnosti prevádzok.

Na základe tejto vyhlášky dochádza k zrušeniu režimov OP+, OP či OTP, teda všetky prevádzky či hromadné podujatia sú oprávnené od 26. februára 2022 fungovať v režime základ (bez preukázania sa testom, potvrdením o očkovaní či prekonaní ochorenia COVID-19).

Takmer všetky prevádzky sú oprávnené fungovať bez kapacitných obmedzení. Kapacitné obmedzenia sa týkajú len nasledujúcich prevádzok:

 • fitness centrá - max. kapacita 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2;
 • wellness, akvaparky či kúpele - max. kapacita 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2 z krytej plochy zariadenia;
 • autoškoly - počas výučby teórie musí byť zabezpečený rozostup účastníkov kurzu v učebniach min. 2 m.

Obmedzenie otváracích hodín sa ruší pre všetky obchody. Obmedzený otvárací čas však zostáva pre vybrané služby, a to od 5:00 hod. do 24:00 hod. Povinnosť upraviť otváracie hodiny v uvedenom rozsahu sa týka všetkých služieb okrem nasledujúcich:

 • prírodných liečivých kúpeľov;
 • veterinárnych ambulancií;
 • práčovní a čistiarní;
 • upratovacích služieb;
 • čerpacích staníc;
 • taxislužieb;
 • ďalších.

Okrem uvedeného sú prevádzky povinné aj naďalej zachovávať hygienické požiadavky stanovené Vyhláškou.

 

Dve kategórie hromadných podujatí

Dňa 26. februára 2022 vstúpila do účinnosti aj Vyhláška ÚVZ SR č. 24/2022 V. v. týkajúca sa obmedzení hromadných podujatí. Obdobne, ako v prípade obmedzení prevádzok, aj v prípade hromadných podujatí dochádza k zrušeniu režimov OP+, OP či OTP a všetky hromadné podujatia môžu byť organizované v režime základ.

Vyhláška rozlišuje už len dva typy hromadných podujatí, a to nasledovne:

 • nízko rizikové (divadlo, kino, bohoslužby, atď.), pre ktoré platí požiadavka na fixné sedenie alebo státie, požiadavka na max. 500 osôb či 50% kapacity, ako aj povinné prekrytie nosa a úst respirátorom;
 • vysoko rizikové (plesy, diskotéky, svadby, atď.), pre ktoré platí kapacitné obmedzenie max. 50 osôb, ako aj povinné prekrytie nosa a úst respirátorom.

Organizátori po novom nie sú povinní zabezpečovať uchovávanie zoznamov účastníkov týchto podujatí, ale zato sú stále povinní dodržiavať hygienické opatrenia podľa Vyhlášky.

 

Zmena pravidiel na školách

Zmeny prinášajú aj vyhlášky ÚVZ SR č. 26/2022 V. v.27/2022 V. v., ktorými sa upravujú podmienky karantény osôb, ako aj podmienky prekrytia horných dýchacích ciest.

Od 26. februára 2022 nie sú žiaci, študenti či pedagogickí zamestnanci materských, základných a stredných škôl povinní nastúpiť do povinnej domácej karantény v prípade, že sa stanú blízkym kontaktom osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19, s ktorou prišli do blízkeho kontaktu v školskom zariadení, a to len v prípade, ak sa u nich neprejavili klinické príznaky tohto ochorenia. V takomto prípade sú takíto žiaci (od 6. roku veku) či študenti  povinní mať po dobu 10 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.

Od 28. februára 2022 nie sú žiaci povinní mať počas výchovno-vzdelávacieho procesu nasadené respirátory či iné prekrytie horných dýchacích ciest. To sa však netýka ich pohybu po chodbách škôl či iných priestoroch.

Aj naďalej zostávajú v platnosti ostatné ustanovenia vyhlášok č. 3/2022 V. v. o povinnom prekrytí horných dýchacích ciest, ako aj č. 7/2022 V. v. o karanténnych povinnostiach osôb, ktorí prišli do blízkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19.

 

Pondelok 14. februára 2022

Úrad verejného zdravotníctva SR prijal niekoľko vyhlášok, ktorými zaviedol do oblasti protipandemických opatrení viacero zmien.

 

Zrušenie kontroly zamestnancov

Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 16/2022 V. v. dochádza od 5. februára 2022 k zrušeniu OTP režimu na pracovisku.

Zamestnávatelia tak od 5. februára 2022 nie sú povinní kontrolovať pri vstupe zamestnancov na pracovisko potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o prekonaní ochorenia COVID-19 či o negatívnom výsledku testu proti ochoreniu COVID-19.

Napriek tomu, že uvedené už nie je povinnosťou, zamestnávatelia sú aj naďalej oprávnení takéto kontroly vykonávať. Tomu zodpovedá aj výzva ÚVZ SR, aby zamestnávatelia svojich zamestnancov naďalej testovali.

 

Maloobchod v režime základ

Zásadné zmeny priniesla aj Vyhláška ÚVZ SR č. 19/2022 V.v., a to v oblasti obmedzenia prevádzok.

Od 15. februára 2022 sú všetky maloobchodné prevádzky oprávnené fungovať v režime základ, a teda nie je potrebné sa preukazovať (potvrdením o očkovaní, prekonaní či testom). Kontrolovať pri vstupe tak už nie sú povinné nielen predajne oblečenia, obuvi, potravín či drogérií, ale aj kníhkupectvá, hračkárstva, elektro, a všetky ostatné.

Okrem zmeny režimu vstupu dochádza aj k úprave otváracích hodín pre maloobchodné prevádzky. Po 22 hod. môžu byť od 15. februára 2022 otvorené všetky maloobchodné prevádzky, a teda nielen potraviny, lekárne či predajne s krmivom.

Zmeny sa však netýkajú prevádzok poskytujúcich služby, ktoré stále fungujú vo väčšinovom režime OP či OP+. Kompletný prehľad prevádzok služieb nájdete nižšie v blogu zo stredy 19. januára 2022.

 

Rozšírenie OP+ režimu

Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 19/2022 V.v., zostáva OP+ režim stále jediným režimom, v ktorom môžu fungovať prevádzky ako fitness, wellness, akvaparky, hotelové a ubytovacie služby (okrem výnimiek).

Od 15. februára 2022 však dochádza k rozšíreniu skupín osôb, ktoré spadajú do režimu OP+. Okrem doteraz platného zaradenia, pod ktoré patrili najmä osoby zaočkované viacerými dávkami spadajú po novom aj osoby, ktoré ochorenie COVID-19 prekonali pred nie viac ako 180 dňami a zároveň disponujú negatívnom výsledkom testu na ochorenie COVID-19.

Kompletný zoznam kategórii osôb spadajúcich pod režim OP+ je nasledovný:

 •  osoby plne očkované, ktoré majú navyše posilňujúcu (tzv. booster) dávku očkovania proti ochoreniu COVID-19 (teda 3 dávky);
 • plne očkované, ktoré zároveň disponujú negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (max. 72 hodín pri RT-PCR alebo LAMP teste a max. 48 hodín pri antigénovom teste);
 • plné očkované, pokiaľ nemajú viac ako 18 rokov a 2 mesiace;
 • plné očkované, ktoré zároveň prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami (a vedia sa preukázať pozitívnym výsledkom testu);
 • do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, ak sa vedia preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (max. 72 hodín pri RT-PCR alebo LAMP teste a max. 48 hodín pri antigénovom teste);
 • do 6 rokov veku;
 • majú kontraindikáciu očkovania a vedia túto skutočnosť preukázať lekárskym certifikátom;
 • osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a zároveň disponujú negatívnom výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín v prípade RT-PCR/LAMP testu alebo 48 hodín v prípade antigénového testu.

Nové členenie osôb pod OP+ režim sa týka aj podmienok vstupu na hromadné podujatia, ktoré upravuje Vyhláška ÚVZ SR 18/2022 V. v., a ktoré bližšie popisujeme v nižšie v blogu zo stredy 19. januára 2022.

 

Streda 19. januára 2022

Aktualizované 14. februára 2022

Vláda Slovenskej republiky 12. januára 2022 na základe Uznesenia č. 30 zrušila zákaz zhromažďovania.

Uvoľňovanie je možné vnímať aj z vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva, ktorý 17. januára vydal štvoricu vyhlášok, ktoré zavádzajú, resp. upravujú protipandemické opatrenia.

 

OTP režim zamestnancov

Od 5. februára 2022 je tento režim zrušený

Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 4/2022 V. v. aj naďalej platí povinnosť zamestnávateľa umožniť vstup na pracovisko len osobám v režime OTP, čo znamená:

 • O“  znamená plne očkovaná osoba, teda osoba, ktorá je aspoň 14 dní po aplikácií druhej dávky dvojdávkovej vakcíny, 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny alebo 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola osoba pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, a neprešiel od podania poslednej dávky viac ako jeden rok;
 • T“ znamená testovaná osoba, teda osoba ktoré disponuje negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní;
 • P“ znamená prekonaná osoba, teda osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 nie pred viac 180 dňami a vie túto skutočnosť preukázať pozitívnym výsledkom RT-PCR testu;
 • do režimu OTP podľa tejto vyhlášky spadá aj osoba, ktorá má kontraindikáciu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a vie túto skutočnosť preukázať lekárskym certifikátom.

Po novom, od 19. januára 2022, postačí testovať neočkovaných a neprekonaných zamestnancov raz za týždeň.

Uvedené povinnosti sa netýkajú zamestnanca, ktorý pracuje z domu alebo na pracovisku neprichádza do kontaktu s inými zamestnancami.

 

Prekrytie dýchacích ciest

Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 3/2022 V. v. sa stanovuje povinnosť mať ústa a nos prekryté respirátorom  (FFP2, KN95, N95), a to aj v exteriéri.

Výnimkou sú deti do 6 rokov veku, osoby v exteriéroch, ak sa od nich iné osoby (nie členovia spoločnej domácnosti) nachádzajú minimálne vo vzdialenosti 2 m, fotografované osoby a ďalšie výnimky podľa Vyhlášky.

 

Prevádzky a hromadné podujatia

Zásadnú zmenu prinášajú Vyhláška ÚVZ SR č. 6/2022 V. v.Vyhláška ÚVZ SR č. 5/2022 V. v. na základe ktorých sa stanovuje nový režim pre osoby, na účely ich vstupu do prevádzok a na hromadné podujatia, a to režim OP+.

Osoby sa podľa vyhlášok členia do režimov:

 • OP režim tvoria osoby:
  •  plne očkované, ktorými sú osoby, ktoré:
   • sú aspoň 14 dní po aplikácií druhej dávky dvojdávkovej vakcíny, 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny alebo 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola osoba pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, a neprešiel od podania poslednej dávky viac ako jeden rok;
   • majú menej ako 12 rokov a 2 mesiace.
  • majú kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 a vedia túto skutočnosť preukázať certifikátom od lekára a disponujú negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (max. 72 hodín v prípade RT-PCR/LAMP, max. 48 hodín v prípade antigénového).
  • prekonali ochorenie COVID-19 nie pred viac ako 180 dňami a disponujú potvrdením o tejto skutočnosti (pozitívny výsledok testu).

 

 • OP+ režim, ktorý tvoria osoby:
  • plne očkované, ktoré majú navyše posilňujúcu (tzv. booster) dávku očkovania proti ochoreniu COVID-19 (teda 3 dávky);
  • plne očkované, ktoré zároveň disponujú negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (max. 72 hodín pri RT-PCR alebo LAMP teste a max. 48 hodín pri antigénovom teste);
  • plné očkované, pokiaľ nemajú viac ako 18 rokov a 2 mesiace;
  • plné očkované, ktoré zároveň prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami (a vedia sa preukázať pozitívnym výsledkom testu);
  • do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, ak sa vedia preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (max. 72 hodín pri RT-PCR alebo LAMP teste a max. 48 hodín pri antigénovom teste);
  • do 6 rokov veku;
  • majú kontraindikáciu očkovania a vedia túto skutočnosť preukázať lekárskym certifikátom;
  • od 15. februára 2022 aj osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a zároveň disponujú negatívnom výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín v prípade RT-PCR/LAMP testu alebo 48 hodín v prípade antigénového testu.

 

 • OTP režim tvoria osoby:
  •  plne očkované;
  •  po prekonaní ochorenia COVID-19;
  •  ktoré disponujú negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín v prípade RT-PCR/LAMP testu alebo 48 hodín v prípade antigénového testu.

 

 • Základ režim tvoria všetky osoby bez ohľadu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19, jeho prekonanie či testovanie sa.

 

Prevádzky

Od 15. februára sú všetky maloobchodné prevádzky otvorené v režime základ

Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 6/2022 V. v.  môžu byť otvorené aj prevádzky, ktoré podľa predchádzajúcich opatrení nemohli, a to len v režime OP a po splnení povinností stanovených Vyhláškou.

Prevádzky môžu byť od 19. januára 2022 otvorené len v nasledujúcich režimoch a za splnenia podmienok podľa Vyhlášky:

 • prevádzky otvorené v režime základ:
  •  predajne potravín;
  •  drogérie;
  •  lekárne;
  •  predajne novín a tlačovín;
  •  predajne krmiva pre zvieratá;
  •  čerpacie stanice;
  •  pojazdné stránky s výdajom jedál a nápojov (napr. vozíky s kávou);
  •  predajne obuvi a odevov;
  •  predajne kancelárskych pomôcok;
  •  farby laky, stavebniny;
  •  ďalšie uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) – ai) Vyhlášky.

 

 • prevádzky otvorené v režime OP:
  • reštaurácie a prevádzky verejného stravovania (od 5:00 hod. do 22:00 hod.). Na účely osobného odberu či donášky môžu byť prevádzky otvorené v režime základ;
  • prevádzky starostlivosti o telo (kaderníctva, holičstvá, manikúry, pedikúry) (od 5:00 hod. do 22:00 hod.);
  • múzeá, galérie (od 5:00 hod. do 22:00 hod.);
  • iné maloobchodné prevádzky (napr. kníhkupectvá), ktoré nie sú povinne otvorené podľa iného režimu (od 5:00 hod. do 22:00 hod.).

 

 • prevádzky otvorené v režime OP+:
  • fitness (od 5:00 hod. do 22:00 hod.);
  • wellness, akvaparky, kúpele (okrem zdravotných indikácií) (od 5:00 hod. do 22:00 hod.);
  • krátkodobé služby ubytovania napr. hotely, ubytovne.

 

 • prevádzky otvorené v režime OTP:
  • hotely a ubytovacie služby, ale iba ak súvisia s výkonom práce, podnikaním či nevyhnutným ubytovaním na účely návštevy zdravotníckeho zariadenia;
  • autoškoly;
  • lanovky a vleky;
  • ubytovne pre lyžiarske výcviky a kurzy;
  • vonkajšie športoviská (od 5:00 hod. do 22:00 hod.).

 

Okrem uvedených podmienok sú prevádzkovatelia povinní dodržiavať kapacitné obmedzenie, 1 osoba na 15 m2, umožniť vstup len s respirátorom či zabezpečiť rozostupy a pravidelne prevádzky čistiť.  

Pre hotely a stravovacie zariadenia sa rušia kapacitné obmedzenia.

Ďalšie osobitné povinnosti pre konkrétne prevádzky poskytuje samotná Vyhláška a s jej výkladom sa neváhajte na nás obrátiť.

 

Hromadné podujatia

V zmysle Vyhlášky ÚVZ SR č. 5/2022 V. v. sa mení režim osôb, ktorým môže byť oprávnený vstup na podujatia s vysokým rizikom, po novom je povolený vstup len osobám v režime OP+.

Kompletné triedenia podujatí a s tým spojené povinnosti uvádzame nižšie.

Vyhláška rozdeľuje typy hromadných podujatí na:

 • nízko rizikové podujatia, na ktorých majú účastníci prekryté dýchacie cesty, je zákaz konzumácie pokrmov a nápojov, účastníci povinne sedia a na podujatí sa nespieva či nepovzbudzuje (napr. kino či divadlo bez občerstvenia);
 • stredne rizikové podujatia, na ktorých účastníci majú prekryté dýchacie cesty a dodržuje sa fixné státie či sedenie (napr. kiná s občerstvením, športové podujatie s divákmi, bohoslužby so spevom);
 • vysoko rizikové podujatia, ktoré sa môžu konať napr. v reštauráciách, kde sa podávajú pokrmy, ale aj iné podujatie okrem menovaných vyššie (napr. oslavy, večierky, svadby, diskotéky).

 

Organizátor je pre všetky typy podujatí povinný zabezpečiť najmä:

 • vyhradenie miesta vstupu na podujatie a jeho riadne označenie zodpovedajúcim režimom (OP alebo OP+);
 • aby vedel stále preukázať počet návštevníkov podujatia;
 • zaistiť pri vstupe dezinfekciu, pravidelné vetranie priestorov a riadne vybavené hygienické zariadenia;
 • vyvesiť oznámenie o povolenom počte účastníkov;
 • ak je to možné zabezpečiť sedenie v každom druhom rade.

 

V prípade nízko rizikových podujatí, tieto sa môžu uskutočniť/otvoriť za nasledovných podmienok:

 • vstup môže byť umožnený len účastníkom v režime OP;
 • kapacita účastníkov nemôže presiahnuť 50 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb.

 

Pre stredne rizikové podujatia platia nasledujúce podmienky ich prevádzky/uskutočnenia:

 • vstup môže byť umožnený len účastníkom v režime OP;
 • kapacita účastníkov nemôže presiahnuť 25 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb.

 

Podujatia s vysokým rizikom je možné uskutočniť/prevádzky za podmienok, že:

 • vstup môže byť umožnený len účastníkom v režime OP+;
 • kapacita účastníkov nemôže presiahnuť 20 osôb;
 • organizátor vytvorí zoznam účastníkov s uvedením ich telefonických a e-mailových kontaktov (zoznam je povinný uchovávať 2 týždne).

 

Osobitné podmienky prevádzky jednotlivých podujatí uvádza Vyhláška, pričom s jej výkladom sme Vám pripravení poskytnúť naše služby.

 

Pondelok 10. januára 2022

Aktualizované 12. januára 2022

Dňa 9. januára 2022 sa končí zákaz vychádzania zavedený Uznesením č. 772, a teda od 10. januára 2022 môžu fyzické osoby voľne vychádzať z bydlísk aj po 20.00 hod.

V platnosti však zostáva núdzový stav a s tým spojený zákaz zhromažďovania nad 6 osôb.

 

Karanténne povinnosti

Naďalej platia karanténne obmedzenia osôb pri návrate na územie SR zo zahraničia. Pre všetky osoby ostáva povinnosť registrovať sa pri príchode na portáli eHranica.

Pre nezaočkované osoby platí okrem povinnej registrácie do portálu eHranica aj povinnosť nastúpiť do karantény, pokiaľ nespĺňajú niektorú z podmienok stanovených vo Vyhláške ÚVZ SR č. 309/2021 V. v. a Vyhláške č. 268/2021 V. v. (napr. idú na pohreb blízkej osoby, sú členom posádky medzinárodnej dopravy).

V platnosti ostáva aj povinná domáca karanténa pre osoby s pozitívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19. Podrobné postupy sú uvedené aj na stránke https://korona.gov.sk/povinna-domaca-karantena/.

 

Zmena členenia osôb do režimov OP, OTP a základ

Na základe Vyhlášky č. 1/2022 V. v. došlo k úprave členenia osôb na účely ich vstupu do prevádzok a na hromadné podujatia na:

 • OP režim tvoria osoby:
  •  plne očkované, ktorými sú osoby, ktoré:
   • sú aspoň 14 dní po aplikácií druhej dávky dvojdávkovej vakcíny, 21 dní po aplikácii jednodávkovej vakcíny alebo 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola osoba pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami, a neprešiel od podania poslednej dávky viac ako jeden rok;
   • majú menej ako 12 rokov a 2 mesiace.
  • majú kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 a vedia túto skutočnosť preukázať certifikátom od lekára a disponujú negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (max. 72 hodín v prípade RT-PCR/LAMP, max. 48 hodín v prípade antigénového).
  • prekonali ochorenie COVID-19 nie pred viac ako 180 dňami a disponujú potvrdením o tejto skutočnosti (pozitívny výsledok testu).

 

 • OTP režim tvoria osoby:
  •  plne očkované;
  •  po prekonaní ochorenia COVID-19;
  •  ktoré disponujú negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín v prípade RT-PCR/LAMP testu alebo 48 hodín v prípade antigénového testu.

 

 • Základ režim tvoria všetky osoby bez ohľadu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19, jeho prekonanie či testovanie sa.

 

Obmedzenie prevádzok

Aj naďalej platí povinné uzatvorenie prevádzok okrem stanovených výnimiek, ktorých je väčšina,  a ktoré presne vymenúva Vyhláška ÚVZ SR č. 1/2022 V. v.. Podľa podmienok, za ktorých môžu byť prevádzky otvorené sa prevádzky delia na:

 • prevádzky otvorené v režime základ (pre všetky osoby bez ohľadu na očkovanie, prekonanie ochorenia COVID-19 či preukázanie sa testom). Ide pritom najmä o tieto prevádzky:
  •  predajne potravín;
  •  drogérie;
  •  lekárne;
  •  predajne novín a tlačovín;
  •  predajne krmiva pre zvieratá;
  •  čerpacie stanice;
  •  pojazdné stránky s výdajom jedál a nápojov (napr. vozíky s kávou);
  •  ďalšie uvedené v § 2 ods. 1 písm a) – ac) Vyhlášky.

 

 • prevádzky otvorené v režime OP (plne očkovaní alebo po prekonaní ochorenia COVID-19). Idem pritom najmä o tieto prevádzky:
  •  reštaurácie a prevádzky verejného stravovania, ale aj foodcourty   v obchodných domoch;
  •  hotely a ubytovacie zariadenia;
  •  fitness centrá;
  •  kaderníctva, holičstvá, manikúry a pedikúry;
  •  lanové dráhy a vleky;
  •  múzeá, galérie, knižnice;
  •  iné maloobchodné prevádzky (napr. obchody s obuvou a oblečením, kníhkupectvá, atď.);
  •  ďalšie podľa Vyhlášky.

 

 • prevádzky otvorené v režime OTP (plne očkovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívne testovaní na ochorenie COVID-19), a to prevádzky poskytujúce krátkodobé ubytovanie v súvislosti s výkonom práce, podnikaním či nevyhnutným ubytovaním na účely návštevy zdravotníckeho zariadenia.

 

OTP režim naďalej ostáva aj v IC vlakoch, rýchlikoch a diaľkových autobusových spojoch.

Okrem podmienky pre otvorenie prevádzok umožniť vstup osôb len v stanovenom režime, sú mnohé prevádzky povinné dodržiavať aj ďalšie obmedzenia, a to najmä kapacitné (napr. 50% kapacity reštaurácií, 1 osoba na 15 m2 v prípade fitness).

Kompletné požiadavky na jednotlivé prevádzky nájdete vo Vyhláške.

Od 10. januára 2022 sa ruší aj obmedzenie otváracích hodín pre prevádzky. Do 10. januára 2022 platilo obmedzenie otváracích hodín od 5.00 hod. do 20.00 hod.

 

Hromadné podujatia (vrátane kultúrnych podujatí)

Od 12. januára 2022 je účinná Vyhláška ÚVZ SR č. 2/2022 V. v., ktorá upravuje podmienky konania hromadných podujatí, a to vrátane podmienok prevádzkovania koncertov, kín či divadiel.

Vyhláška rozdeľuje typy hromadných podujatí na:

 • nízko rizikové podujatia, na ktorých majú účastníci prekryté dýchacie cesty, je zákaz konzumácie pokrmov a nápojov, účastníci povinne sedia a na podujatí sa nespieva či nepovzbudzuje (napr. kino či divadlo bez občerstvenia);
 • stredne rizikové podujatia, na ktorých účastníci majú prekryté dýchacie cesty a dodržuje sa fixné státie či sedenie (napr. kiná s občerstvením, športové podujatie s divákmi, bohoslužby so spevom);
 • vysoko rizikové podujatia, ktoré sa môžu konať napr. v reštauráciách, kde sa podávajú pokrmy, ale aj iné podujatie okrem menovaných vyššie (napr. oslavy, večierky, svadby, diskotéky).

 

Organizátor je pre všetky typy podujatí povinný zabezpečiť najmä:

 • vyhradenie miesta vstupu na podujatie a jeho riadne označenie zodpovedajúcim režimom (OP);
 • aby vedel stále preukázať počet návštevníkov podujatia;
 • zaistiť pri vstupe dezinfekciu, pravidelné vetranie priestorov a riadne vybavené hygienické zariadenia;
 • vyvesiť oznámenie o povolenom počte účastníkov;
 • ak je to možné zabezpečiť sedenie v každom druhom rade.

 

V prípade nízko rizikových podujatí, tieto sa môžu uskutočniť/otvoriť za nasledovných podmienok:

 • vstup môže byť umožnený len účastníkom v režime OP;
 • kapacita účastníkov nemôže presiahnuť 50 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb.

 

Pre stredne rizikové podujatia platia nasledujúce podmienky ich prevádzky/uskutočnenia:

 • vstup môže byť umožnený len účastníkom v režime OP;
 • kapacita účastníkov nemôže presiahnuť 25 % kapacity priestoru alebo maximálne 100 osôb.

 

Podujatia s vysokým rizikom je možné uskutočniť/prevádzky za podmienok, že:

 • vstup môže byť umožnený len účastníkom v režime OP;
 • kapacita účastníkov nemôže presiahnuť 20 osôb;
 • organizátor vytvorí zoznam účastníkov s uvedením ich telefonických a e-mailových kontaktov (zoznam je povinný uchovávať 2 týždne).

 

Kompletný zoznam povinností organizátora nájde vo Vyhláške.

 

Iné opatrenia

Od 10. januára 2022 platí aj nový školský semafor, ktorým sa opäť zavádza prezenčná výučba na viacerých typoch škôl. Aktuálne informácie nájdete aj naďalej na tomto blogu.

 

Zdroje článku

Související články