Dekorativní pozadí stránky

PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME: Zrozumiteľný súhrn vládnych krízových opatrení II

PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME: Zrozumiteľný súhrn vládnych krízových opatrení II

Streda 28. apríla 2021, 16 hod.

V stredu 28. apríla 2021 prijala Vláda Slovenskej republiky Uznesenie č. 160/2021 Z.z., ktorým rozhodla o opakovanom predĺžení núdzového stavu o ďalších 30 dní. Núdzový stav by sa mal ukončiť 28. mája 2021. Predĺženie núdzového by mala ešte schváliť Národná rada Slovenskej republiky, do jej schválenia núdzový stav riadne platí.

Vláda SR v stredu 28. apríla 2021 prijala aj ďalšie Uznesenie č. 164/2021 Z.z., ktorým došlo k predĺženiu a úprave zákazu vychádzania. Rozdielne podmienky zákazu vychádzania od 3. mája 2021 platia pre okresy SR podľa ich zaradenia do jednotlivých stupňov varovania.

V prípade okresov, ktoré od 3. mája 2021 spadajú do 3. stupňa varovania (napr. Lučenec, Martin, Myjava, Trenčín,...) platí zákaz vychádzania, tak ako doteraz  od 5 hod. rána do 1 hod. v noci, a to až do 28. mája 2021. Počas zákazu vychádzania v uvedenom období sú obyvatelia zmienených okresov povinní neopustiť miesto svojho bydliska okrem prípadov:

A/ Ak sa (i) preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie staršieho ako 7 dní, alebo (ii) ak prekonali ochorenie COVID- 19 a majú doklad o jeho prekonaní nie starší ako 180 dní, alebo (iii) ak boli zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 mRNA vakcínou (Pfizer) a od očkovania druhou dávkou uplynulo 14 dní, (iv) alebo ak boli zaočkovaní vektorovou vakcínou (Astra Zeneca) a uplynuli 4 týždne od podania prvej dávky, (v) alebo ak boli očkovaní vektorovou alebo mRNA vakcínou a uplynulo 14 dní od prvej dávky vakcíny a zároveň ide o osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie lekára o prekonaní tohto ochorenia (vi) alebo ak ide o osobu, ktorú pre jej zdravotný stav nie je možné otestovať, tak sú oprávnení opustiť svoje bydlisko za účelom:

 • v čase od 5.00 hod. ráno do 21.00 hod. večer, cesty do maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta, teda do obchodov a nákupných centier;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 21.00 hod. večer, cesty do/z hromadného podujatia, ktorého konanie povolil Úrad verejného zdravotníctva;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 21.00 hod. večer, cesty na/z orgán verejnej moci na vykonanie úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo elektronicky;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 21.00 hod. večer, cesty na/z výkon pracovného pohovoru, výberového konania, uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 21.00 hod. večer, cesty na/z najbližší zberný dvor;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 21.00 hod. večer, cesty na plaváreň alebo inú umelú vodnú plochu a späť;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 21.00 hod. večer, cesty do múzea, galérie, knižnice, zoologickej záhrady, botanickej záhrady alebo inej podobnej inštitúcie;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 21.00 hod. večer, cesty na absolvovanie kurzu alebo skúšok a späť v rámci autoškoly alebo vzdelávacieho strediska v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR;
 • cesty do/zo zamestnania, na výkon podnikateľskej činnosti, alebo inej obdobnej činnosti;
 • cesty na účel vycestovania/príchodu zo zahraničia, okrem cesty na rekreáciu v zahraničí, pokiaľ osoba hodnoverne preukáže, že necestuje za účelom rekreácie. Toto sa neuplatní na osobu, na ktorú sa nevzťahuje nariadenie izolácie v domácom prostredí alebo ubytovacom zariadení podľa Vyhlášky ÚVZ SR;
 • cesty študenta 4., 5. a 6. ročníka v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a odboru zubné lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ako aj v študijnom odbore pôrodná asistencia, odbore verejné zdravotníctvo, v odbore zdravotnícke vedy do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy, študenta 4. a 5. ročníka študijného odboru farmácia a cestu späť;
 • cesty študenta na účel vykonania štátnej skúšky do vysokej školy, miesta výkonu praxe, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy a späť;
 • cesty na účel návštevy obvineného alebo odsúdeného v ústave na výkon väzby alebo v ústave na výkon trestu odňatia slobody a späť.

 

B/ Aj bez preukázania sa negatívnym výsledkom testu, potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19, zaočkovaní sa a pod., sú obyvatelia uvedených okresov oprávnení opustiť svoje bydlisko, a to v prípadoch:

 • v čase od 5.00 hod. ráno do 21.00 hod. večer, cesty za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (najmä nákup potravín, liekov, hygienického tovaru, drogérie, krmiva pre zvieratá, starostlivosti i deti);
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 21.00 hod. večer, cesty na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby a späť;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 21.00 hod. večer, cesty na vykonanie RT – PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID- 19;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 21.00 hod. večer, cesty na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva či krstu;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 21.00 hod. večer, cesty na účely pobytu v prírode vrátane individuálneho športu na interiérovom alebo exteriérovom športovisku;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 21.00 hod. večer, cesty za účelom sprievodu dieťaťa, za osobou , ktorá má právo styku s dieťaťom;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 21.00 hod. večer, cesty osoby pri zabezpečovaní a presúvaní sa do a zo zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 21.00 hod. večer, zdravotnú prechádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku môže vykonávať aj s členmi spoločnej domácnosti;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 21.00 hod. večer, cesty na pojednávanie;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 21.00 hod. večer, cesty osoby s dieťaťom do 6 rokov do vzdialenosti 1000 m od bydliska a späť;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 21.00 hod. večer, cesty na bohoslužbu alebo cesty na účel individuálnej duchovnej starostlivosti a späť. Počet osôb na bohoslužbách a svadobných obradoch nesmie prekročiť max. 1 osoba na 15m2;
 • cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaním;
 • cesty do zdravotníckeho zariadenia (neodkladné vyšetrenie alebo dohodnutý termín u lekára, očkovanie), vrátane sprevádzania blízkej osoby,
 • cesty do lekárne;
 • cesty za účelom starostlivosti o blízku osobu;
 • cesty za účelom starostlivosti o domáce zviera (pes a mačka) do 1000 metrov od bydliska a starostlivosti o hospodárske zvieratá;
 • cesty dieťaťa do 3 rokov do jaslí (sprievod len s testom);
 • cesty dieťaťa materskej školy, základnej školy, žiaka strednej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy, poslucháča jazykovej školy do školy a školského zariadenia a do vysokej školy na účel prijímacieho konania a späť, a to aj so sprievodom;
 • cesty na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených ÚVZ SR.

V prípade okresov, ktoré od 3. mája 2021 spadajú pod I. a II. stupeň varovania (BA, KE, BB,...) platí len skrátený zákaz vychádzania od 21. hod. večer do 1. hodiny ráno až do 28. mája 2021. Počas dňa (od 1 hod. ráno do 21 hod. večer) v týchto okresoch zákaz vychádzania neplatí. Počas skráteného zákazu vychádzaniu (od 21 hod do 1 hod.) sú obyvatelia uvedených okresov oprávnení opustiť svoje obydlia len v prípade:

A/ Ak sa (i) preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie staršieho ako 7 dní, alebo (ii) ak prekonali ochorenie COVID- 19 a majú doklad o jeho prekonaní nie starší ako 180 dní, alebo (iii) ak boli zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 mRNA vakcínou (Pfizer) a od očkovania druhou dávkou uplynulo 14 dní, (iv) alebo ak boli zaočkovaní vektorovou vakcínou (Astra Zeneca) a uplynuli 4 týždne od podania prvej dávky, (v) alebo ak boli očkovaní vektorovou alebo mRNA vakcínou a uplynulo 14 dní od prvej dávky vakcíny a zároveň ide o osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie lekára o prekonaní tohto ochorenia (vi) alebo ak ide o osobu, ktorú pre jej zdravotný stav nie je možné otestovať, tak sú oprávnení opustiť svoje bydlisko za účelom:

 • cesty do/zo zamestnania, na výkon podnikateľskej činnosti, alebo inej obdobnej činnosti, a to ak:
  •  sa osoba v rámci okresu zaradeného do II. stupňa varovania preukáže negatívnym výsledkom testu (RT – PCR alebo Atg) nie starším ako 14 dní;
  •  sa osoba v rámci okresu zaradeného do I. stupňa varovania preukáže  negatívnym výsledkom testu (RT – PCR alebo Atg) nie starším ako 21 dní;
 • cesty na účel vycestovania/príchodu zo zahraničia, okrem cesty na rekreáciu v zahraničí, pokiaľ osoba hodnoverne preukáže, že necestuje za účelom rekreácie. Toto sa neuplatní na osobu, na ktorú sa nevzťahuje nariadenie izolácie v domácom prostredí alebo ubytovacom zariadení podľa Vyhlášky ÚVZ SR;
 • cesty študenta 4., 5. a 6. ročníka v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a odboru zubné lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ako aj v študijnom odbore pôrodná asistencia, odbore verejné zdravotníctvo, v odbore zdravotnícke vedy do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy, študenta 4. a 5. ročníka študijného odboru farmácia a cestu späť.

 

B/ Aj bez preukázania sa negatívnym výsledkom testu, potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19, zaočkovaní sa a pod., sú obyvatelia uvedených okresov v čase od 21. hod. do 1 hod. v noci oprávnení opustiť svoje bydlisko, a to v prípadoch:

 • cesty do zdravotníckeho zariadenia (neodkladné vyšetrenie alebo dohodnutý termín u lekára, očkovanie), vrátane sprevádzania blízkej osoby;
 • cesty do lekárne;
 • cesty na účel starostlivosti o blízku osobu;
 • cesty so psom alebo mačkou do vzdialenosti 1000 m od bydliska alebo starostlivosti o hospodárske zvieratá;
 • cesty za účelom dostavenia sa pred orgán činný v trestnom konaní;
 • cesty na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených ÚVZ SR.

 

Piatok 16. apríla 2021, 15:00

V piatok 16. apríla 2021 Vláda Slovenskej republiky prijala Uznesenie Vlády SR č. 203/2021, ktorým upresnila „prepnutie do bordovej farby,“ ktoré sa uskutočňuje automaticky na základe schváleného COVID Automatu. Slovenská republika od 19. apríla 2021 prechádza do III. stupňa varovania, čím dochádza k uvoľneniu súčasných protipandemických opatrení.

Núdzový stav ostáva spolu so zákazom vychádzania platiť aj naďalej, a to až do 28. apríla 2021.

Nižšie Vám prinášame kompletný prehľad  výnimiek zo zákazu vychádzania v zmysle platného uznesenia Vlády SR. Tieto výnimky zo zákazu vychádzania sú účinné od 19. apríla 2021 od 5 hod. ráno do 1. hod v noci do 28. apríla 2021.  Počas zákazu vychádzania v uvedenom období sú obyvatelia SR povinní neopustiť miesto svojho bydliska okrem prípadov:

A/ Ak sa (i) preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie staršieho ako 7 dní, alebo (ii) ak prekonali ochorenie COVID- 19 a majú doklad o jeho prekonaní nie starší ako 90 dní, alebo (iii) ak boli zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 mRNA vakcínou (Pfizer) a od očkovania druhou dávkou uplynulo 14 dní, (iv) alebo ak boli zaočkovaní vektorovou vakcínou (Astra Zeneca) a uplynuli 4 týždne od podania prvej dávky, (v) alebo ak boli očkovaní vektorovou alebo mRNA vakcínou a uplynulo 14 dní od prvej dávky vakcíny a zároveň ide o osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a má potvrdenie lekára o prekonaní tohto ochorenia aj druhou dávkou vakcíny, (vi) alebo ak ide o osobu, ktorú pre jej zdravotný stav nie je možné otestovať, tak sú oprávnení opustiť svoje bydlisko za účelom:

 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty do/zo zamestnania zamestnancov školy a školských zariadení (max. 7 dní starý test) s tým, že táto osoba sa musí vedieť preukázať potvrdením zamestnávateľa o nevyhnutnosti osobného výkonu práce v zamestnaní, a toto potvrdenie musí obsahovať aj určenie pracovnej doby a miesta výkonu práce;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty do maloobchodnej predajne/prevádzky alebo obdobného miesta, teda do obchodov a nákupných centier;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty do/z hromadného podujatia, ktorého konanie povolil Úrad verejného zdravotníctva;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty na účely pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a späť, ak sa takýto pobyt  má vykonať v okrese, ktorý spadá do IV. stupňa varovania okresov (súčasné rozdelenie okresov nájdete tu);
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty žiaka od druhého stupňa alebo poslucháča do školy alebo školského zariadenia;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty za účelom sprievodu dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do školy alebo školského zariadenia;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty na/z výkon pracovného pohovoru, výberového konania, uzatvorenia pracovnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty na/z najbližší zberný dvor;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty na plaváreň alebo inú umelú vodnú plochu a späť;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty do múzea, galérie, knižnice, zoologickej záhrady, botanickej záhrady alebo inej podobnej inštitúcie;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty na účely individuálnej rekreácie alebo rekreácie členov spoločnej domácnosti (chata, pamiatky);
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty na absolvovanie kurzu alebo skúšok a späť v rámci autoškoly alebo vzdelávacieho strediska v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR;
 • cesty do/zo zamestnania (s potvrdením zamestnávateľa), na výkon podnikateľskej činnosti, alebo inej obdobnej činnosti, a to: 
 • cesty na účel vycestovania/príchodu zo zahraničia, okrem cesty na rekreáciu v zahraničí, pokiaľ osoba hodnoverne preukáže, že necestuje za účelom rekreácie. Toto sa neuplatní na osobu, na ktorú sa nevzťahuje nariadenie izolácie v domácom prostredí alebo ubytovacom zariadení podľa Vyhlášky ÚVZ SR;
 • cesty študenta 4., 5. a 6. ročníka v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a odboru zubné lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ako aj v študijnom odbore pôrodná asistencia, odbore verejné zdravotníctvo, v odbore zdravotnícke vedy do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy, študenta 4. a 5. ročníka študijného odboru farmácia a cestu späť.

 

B/ Aj bez preukázania sa negatívnym výsledkom testu, potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19, zaočkovaní sa a pod., sú obyvatelia SR oprávnení opustiť svoje bydlisko, a to v prípadoch:

 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (najmä nákup potravín, liekov, hygienického tovaru, drogérie, krmiva pre zvieratá, starostlivosti i deti);
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby a späť;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty na vykonanie RT – PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID- 19;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva či krstu;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty na bohoslužbu alebo cesty na účel individuálnej duchovnej starostlivosti a späť. Počet osôb na bohoslužbách a svadobných obradoch nesmie prekročiť max. 1 osoba na 15m2 ;
 • od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty na účely pobytu v prírode vrátane individuálneho športu aj mimo okresu a späť, ak sa takýto pobyt má vykonať v okrese, ktorý, spadá do I.- III. stupňa varovania pričom za okres sa v prípade hlavného mesta považuje celé územie Bratislavského samosprávneho kraja a v prípade mesta Košice sa za okres považuje územie okresov Košice I.- IV a Košice okolia (súčasné rozdelenie okresov nájdete tu). V prípade okresov, ktoré spadajú do IV. stupňa varovania, tak bez preukázania sa sú oprávnené vykonávať pobyt alebo šport tiež osoby pod 15 rokov alebo nad 65 rokov, ak ide o zdravotne ťažko postihnuté osoby, osoby na vozíčku alebo osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím alebo osoby s dispenzarizované so závažnou poruchou autistického spektra;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty dieťaťa do 3 rokov do jaslí (sprievod len s testom);
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty dieťaťa a jeho rodiča alebo blízkej osoby k inej osobe, ktorá má právo styku s dieťaťom, vykonanie striedavej starostlivosti o dieťa, a pod.;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty osoby pri zabezpečovaní a presúvaní sa do a zo zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, zdravotnú prechádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku môže vykonávať aj s členmi spoločnej domácnosti;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty na/z orgán verejnej moci na vykonanie úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo elektronicky;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty na pojednávanie, hlavné pojednávanie či verejné zasadnutie;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty osoby s dieťaťom do 6 rokov do vzdialenosti 1000 m od bydliska a späť.
 • cesty do lekárne;
 • cesty za účelom starostlivosti o blízku osobu;
 • cesty za účelom starostlivosti o domáce zviera (pes a mačka) do 1000 metrov od bydliska a starostlivosti o hospodárske zvieratá;
 • cesty do zdravotníckeho zariadenia (neodkladné vyšetrenie alebo dohodnutý termín u lekára), vrátane sprevádzania blízkej osoby,
 • cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaním;
 • cesty na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených ÚVZ SR.

Prekrytie horných aj dolných ciest respirátorom FFP2, KN95 alebo N95 je v interiéri naďalej povinné až na výnimky uvedené vo Vyhláške č. 175 ÚVZ SR.

V exteriéri povinnosť mať nos aj ústa prekryté respirátorom alebo inou pomôckou zostáva, okrem prípadov výkonu športu alebo iného pobytu v exteriéri, pokiaľ sa osoba od iných nachádza vo vzdialenosti 5 m alebo je len s členmi spoločnej domácnosti a ďalších výnimiek podľa zmienenej Vyhlášky.

 

Na základe Vyhlášky 186/2021 ÚVZ SR sú prevádzkovatelia maloobchodných predajní povinní zabezpečiť, aby:

 • do prevádzky vstupovali len osoby s prekrytím horných aj dolných dýchacích ciest (respirátor);
 • pri vstupe bola umiestnená dezinfekcia a oznámenie o povinnosti dodržiavať hygienické opatrenia;
 • bolo vykonávané časté vetranie priestorov a dezinfekcia plôch;
 • v prípade radov boli odstupy medzi zákazníkmi min. 2 m, s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti alebo osôb so ZŤP a sprievodom;
 • počet zákazníkov zodpovedal max. 1 zákazník na 15 m2. ak je prevádzka menšia ako 15m2, tak v prevádzke môže byť len jeden zákazník. Do počtu zákazníkov sa nezapočítavajú deti do 10 rokov;
 • sa v interiérovej alebo exteriérovej časti prevádzky nekonzumovali pokrmy a nápoje;
 • boli zákazníci pri vstupe kontrolovaní v zmysle Vyhlášky č. 187/2021 ÚVZ SR.

Podľa Vyhlášky 186/2021 ÚVZ SR môžu sedieť v taxíku max 2 osoby v jednom rade (dvaja vzadu a dvaja vpredu). Doteraz bolo možné, aby boli v taxíku max. 2 zákazníci.

V zmysle Vyhlášky 186/2021 ÚVZ SR sú prevádzkovatelia hotelov a ubytovacích zariadení povinní zabezpečiť, aby:

 • každý návštevník disponoval potvrdením o negatívnom výsledku testu na COVID-19 (antigénového alebo RT-PCR) nie starším ako 72 hodín. To neplatí pre deti do 10 rokov;
 • sa v spoločných priestoroch nekonzumovali nápoje a pokrmy;
 • bola dodržaná kapacita izieb do 2 dospelých osôb alebo osôb, ktoré sú členmi spoločnej domácnosti;
 • boli vybavené hygienické prevádzky tekutým mydlom a papierovými utierkami.

 

Na základe Vyhlášky č. 194/2021 ÚVZ SR môžu prevádzkovatelia gastrozariadení od 26. apríla 2021, okrem poskytovania výdaja alebo donášky jedál a nápojov, podávať pokrmy a nápoje v exteriérových priestorov svojich prevádzok (na terasách), a to za dodržania týchto pravidiel:

 • pokrmy nebudú konzumované v interiérovej časti prevádzky;
 • exteriérovým priestorom je priestor s otvoreným vchodom, ktorý je ohraničený krátkodobými alebo dlhodobými konštrukciami maximálne z dvoch bočných strán;
 • prevádzkovateľ zabezpečí vzdialenosť 2 m medzi stolmi;
 • pokrmy môže podávať len personál prevádzky, je zakázaný samoobslužný výdaj (odber pečiva, šalátový stánok). Rovnako príbory nebudú voľne dostupné;
 • dezinfekcia stolov, stoličiek, jedálnych lístkov a ďalšieho sa bude vykonávať po každom zákazníkovi;
 • konzumácia pokrmov je povinná posediačky;
 • tekuté mydlo a utierky budú zabezpečené pri vchode do prevádzky.

Okrem gastroprevádzok, Vyhláška č. 194/2021 ÚVZ SR stanovila podmienky, za ktorých je možné prevádzkovať fitness centrá od 26. apríla 2021. Prevádzkovatelia fitness centier sú povinní zabezpečiť, aby:

 • maximálna kapacita prevádzky bola 6 zákazníkov;
 • na hygienických zariadeniach sa nachádzalo tekuté mydlo a papierové utierky;
 • bola zvýšená frekvencia upratovania a dezinfekcie priestorov.

 

Streda 17. marca 2021, 16:00 hod.

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní zo dňa 17. marca 2021 prijala Uznesenie č. 160/2021, ktorým predĺžila núdzový stav o ďalších 40 dní, a teda do 28. apríla 2021.

Predĺženie núdzového stavu musí byť do 20 dní schválené Národnou radou SR, s tým, že účinné je už od 20. marca 2021.

Spolu s predĺžením núdzového stavu dochádza aj k predĺženiu zákazu vychádzania do 28. apríla 2021. Ďalej platia aj podmienky zákazu vychádzania platné do 19. marca 2021 s rozšírením, na základe ktorého sa výnimka zo zákazu vychádzania nevzťahuje na cestu do zahraničia za účelom rekreácie. Možnosť cestovať do zahraničia za účelom práce a podobne zostáva naďalej platná. Osoby, ktoré do 20. marca 2021 vycestovali do zahraničia za účelom rekreácie sa môžu riadne vrátiť na územie Slovenskej republiky.

 

Pre prehľadnosť Vám prinášame kompletné aktualizované podmienky a výnimky zákazu vychádzania. Tieto podmienky zákazu vychádzania sú účinné od 20. marca 2021 od 5 hod. ráno do 1. hod v noci  do 28. apríla 2021. V tomto čase sú obyvatelia SR povinní neopustiť miesto svojho bydliska okrem prípadov:

A/ Ak sa preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie staršieho ako 7 dní, alebo ak prekonali ochorenie COVID- 19 a majú doklad o jeho prekonaní nie starší ako 3 mesiace, alebo ak boli zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a odvtedy uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak ide o osobu, ktorú pre jej zdravotný stav nie je možné otestovať, tak sú oprávnení opustiť svoje bydlisko za účelom:

 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty do/zo zamestnania zamestnancov školy a školských zariadení (max. 7 dní starý test) s tým, že táto osoba sa musí vedieť preukázať potvrdením zamestnávateľa o nevyhnutnosti osobného výkonu práce v zamestnaní, a toto potvrdenie musí obsahovať aj určenie pracovnej doby a miesta výkonu práce;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty do/z čistiarne odevov, kúpu novín, očnej optiky, banky, poisťovne, vykonanie STK a emisnej kontroly, záhradkárstva, opravovne obuvi, opravovne telekomunikačnej techniky, pošty, servisu bicyklov, knižnice, a do ďalších prevádzok;
 • v čase od 5.00 hod do 20.00 hod. večer, cesty do/z výdajného miesta e-shopov alebo iných obchodov;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty do/z hromadného podujatia, ktorého konanie povolil Úrad verejného zdravotníctva;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty dieťaťa do/z materskej školy, cesty žiaka prvého stupňa ZŠ alebo žiaka špeciálnej škody do školy a späť, ak sa jeho/jej rodič alebo osoba žijúca v spoločne domácnosti preukáže negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní, potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 3 mesiace, potvrdením o zaočkovaní druhej dávky vakcíny, od ktorého uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak nie je možné testovať zákonného zástupcu alebo inú osobu v spoločnej domácnosti kvôli ich zdravotnej kontraindikácií;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty žiaka od druhého stupňa alebo poslucháča do školy alebo školského zariadenia;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty za účelom sprievodu dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do školy alebo školského zariadenia;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty na/z orgán/u verejnej moci na vykonanie úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo elektronicky;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty na/z výkon pracovný pohovor, výberové konanie, uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty na/z najbližší zberný dvor;
 • cesty do/zo zamestnania, na výkon podnikateľskej činnosti, alebo inej obdobnej činnosti ak prácu nie je možné vykonávať z domu , s tým, že táto osoba sa musí vedieť preukázať potvrdením zamestnávateľa o nevyhnutnosti osobného výkonu práce v zamestnaní, a toto potvrdenie obsahuje aj určenie pracovnej doby a miesto výkonu práce, a to:
  •  v prípade okresov spadajúcich pod III. a IV stupeň varovania (napr. BA, BB,...) iba s testom nie starším ako 7 dní (neplatí pre 8. a 9. februára, vtedy možno použiť aj starší test);
  •  v prípade okresov spadajúcich pod II. stupeň varovania (napr. KK, SK, SP,....) iba s testom nie starším ako 14 dní;
  •  v prípade okresov zaradených pod I. stupeň varovania iba s testom nie starším ako 21 dní;
 • cesty na účel vycestovania/príchodu zo zahraničia, okrem cesty na rekreáciu v zahraničí;
 • cesty na účely pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a späť, pričom za okres sa v prípade hlavného mesta považuje celé územie Bratislavského samosprávneho kraja a v prípade mesta Košice sa za okres považuje územie okresov Košice I.- IV a Košice okolia, a takýto pobyt sa má vykonať v okrese, ktorý spadá do IV. stupňa varovania okresov (odkaz);
 • cesty študenta 4., 5. a 6. ročníka doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore pôrodná asistencia, študenta 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy a cestu späť.

 

B/ Aj bez preukázania sa negatívnym výsledkom testu, potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19, zaočkovaní sa a pod., sú obyvatelia SR oprávnení opustiť svoje bydlisko, a to v prípadoch:

 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty do najbližšej maloobchodnej prevádzky od miesta bydliska za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (najmä nákup potravín, liekov, hygienického tovaru, drogérie, krmiva pre zvieratá, starostlivosti i deti);
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty na vykonanie RT – PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID- 19;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby a späť;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva či krstu;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty dieťaťa do 3 rokov do jaslí (sprievod len s testom);
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty dieťaťa a jeho rodiča alebo blízkej osoby k inej osobe, ktorá má právo styku s dieťaťom, vykonanie striedavej starostlivosti o dieťa, a pod.;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty osoby pri zabezpečovaní a presúvaní sa do a zo zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, zdravotnú prechádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku môže vykonávať aj s členmi spoločnej domácnosti;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty na pojednávanie, hlavné pojednávanie či verejné zasadnutie;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty osoby s dieťaťom do 6 rokov do vzdialenosti 1000 m od bydliska a späť.
 • cesty do zdravotníckeho zariadenia (neodkladné vyšetrenie alebo dohodnutý termín u lekára), vrátane sprevádzania blízkej osoby,
 • cesty do lekárne;
 • cesty za účelom starostlivosti o blízku osobu;
 • cesty na účely pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a späť, pričom za okres sa v prípade hlavného mesta považuje celé územie Bratislavského samosprávneho kraja a v prípade mesta Košice sa za okres považuje územie okresov Košice I.- IV a Košice okolia, a takýto pobyt sa má vykonať v okrese, ktorý spadá do I.- III. stupňa varovania (odkaz). V prípade okresov, ktoré spadajú do IV. stupňa varovania, tak bez preukázania sa sú oprávnené vykonávať pobyt alebo šport tiež osoby pod 15 rokov alebo nad 65 rokov, ak ide o zdravotne ťažko postihnuté osoby, osoby na vozíčku alebo osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím alebo osoby s dispenzarizované so závažnou poruchou autistického spektra;
 • cesty za účelom starostlivosti o domáce zviera (pes a mačka) do 1000 metrov od bydliska a starostlivosti o hospodárske zvieratá;
 • cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaním;

 

Nedeľa 28. februára 2021, 19:00 hod.

Národná rada SR 25. februára 2021 schválila predĺženie núdzového stavu, ktoré prijala Vláda SR už 5. februára 2021. Núdzový stav potrvá minimálne do 19. marca 2021.

Na území Slovenskej republiky stále platí COVID automat, ktorý určuje protipandemické opatrenia podľa štyroch stupňov okresov. Súčasné rozdelenie okresov účinné k 1. marcu 2021 je k dispozícii na tomto odkaze.

 

Vláda SR 28. februára 2021 vo večerných hodinách prijala Uznesenie č. 123/2021, ktorým zavádza nové podmienky zákazu vychádzania. Nové podmienky zákazu vychádzania sú účinné od 3. marca 2021 od 5 hod. ráno do 1. hod v noci, a to do odvolania (najneskôr do 19. marca 2021). V tomto čase sú obyvatelia SR povinní neopustiť miesto svojho bydliska okrem prípadov:

A/ Ak sa preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie staršieho ako 7 dní, alebo ak prekonali ochorenie COVID- 19 a majú doklad o jeho prekonaní nie starší ako 3 mesiace, alebo ak boli zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a odvtedy uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak ide o osobu, ktorú pre jej zdravotný stav nie je možné otestovať, tak sú oprávnení opustiť svoje bydlisko za účelom:

 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty do/zo zamestnania zamestnancov školy a školských zariadení (max. 7 dní starý test) s tým, že táto osoba sa musí vedieť preukázať potvrdením zamestnávateľa o nevyhnutnosti osobného výkonu práce v zamestnaní, a toto potvrdenie musí obsahovať aj určenie pracovnej doby a miesta výkonu práce;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty do/z čistiarne odevov, kúpu novín, očnej optiky, banky, poisťovne, vykonanie STK a emisnej kontroly, záhradkárstva, opravovne obuvi, opravovne telekomunikačnej techniky, pošty, servisu bicyklov, knižnice, výdajného miesta e-shopov alebo iných obchodov, a do ďalších prevádzok;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty do/z hromadného podujatia, ktorého konanie povolil Úrad verejného zdravotníctva;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty dieťaťa do/z materskej školy, cesty žiaka prvého stupňa ZŠ alebo žiaka špeciálnej škody do školy a späť, ak sa jeho/jej rodič alebo osoba žijúca v spoločne domácnosti preukáže negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní, potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 3 mesiace, potvrdením o zaočkovaní druhej dávky vakcíny, od ktorého uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak nie je možné testovať zákonného zástupcu alebo inú osobu v spoločnej domácnosti kvôli ich zdravotnej kontraindikácií;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty žiaka od druhého stupňa alebo poslucháča do školy alebo školského zariadenia;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty za účelom sprievodu dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do školy alebo školského zariadenia;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty na/z orgán/u verejnej moci na vykonanie úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo elektronicky;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty na/z výkon pracovný pohovor, výberové konanie, uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty na/z najbližší zberný dvor;
 • cesty do/zo zamestnania, na výkon podnikateľskej činnosti, alebo inej obdobnej činnosti ak prácu nie je možné vykonávať z domu , s tým, že táto osoba sa musí vedieť preukázať potvrdením zamestnávateľa o nevyhnutnosti osobného výkonu práce v zamestnaní, a toto potvrdenie obsahuje aj určenie pracovnej doby a miesto výkonu práce, a to:
  •  v prípade okresov spadajúcich pod III. a IV stupeň varovania (napr. BA, BB,...) iba s testom nie starším ako 7 dní (neplatí pre 8. a 9. februára, vtedy možno použiť aj starší test);
  •  v prípade okresov spadajúcich pod II. stupeň varovania (napr. KK, SK, SP,....) iba s testom nie starším ako 14 dní;
  •  v prípade okresov zaradených pod I. stupeň varovania iba s testom nie starším ako 21 dní;
 • cesty na účel vycestovania/príchodu zo zahraničia;
 • cesty na účely pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a späť, pričom za okres sa v prípade hlavného mesta považuje celé územie Bratislavského samosprávneho kraja a v prípade mesta Košice sa za okres považuje územie okresov Košice I.- IV a Košice okolia, a takýto pobyt sa má vykonať v okrese, ktorý spadá do IV. stupňa varovania okresov (odkaz);
 • cesty študenta 4., 5. a 6. ročníka doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore pôrodná asistencia, študenta 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy a cestu späť.

 

B/ Aj bez preukázania sa negatívnym výsledkom testu, potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19, zaočkovaní sa a pod., sú obyvatelia SR oprávnení opustiť svoje bydlisko, a to v prípadoch:

 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty do najbližšej maloobchodnej prevádzky od miesta bydliska za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (najmä nákup potravín, liekov, hygienického tovaru, drogérie, krmiva pre zvieratá, starostlivosti i deti);
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty na vykonanie RT – PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID- 19;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva či krstu;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty dieťaťa do 3 rokov do jaslí (sprievod len s testom);
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty dieťaťa a jeho rodiča alebo blízkej osoby k inej osobe, ktorá má právo styku s dieťaťom, vykonanie striedavej starostlivosti o dieťa, a pod.;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty osoby pri zabezpečovaní a presúvaní sa do a zo zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, zdravotnú prechádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku môže vykonávať aj s členmi spoločnej domácnosti;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty na pojednávanie, hlavné pojednávanie či verejné zasadnutie;
 • v čase od 5.00 hod. ráno do 20.00 hod. večer, cesty osoby s dieťaťom do 6 rokov do vzdialenosti 1000 m od bydliska a späť.
 • cesty do zdravotníckeho zariadenia (neodkladné vyšetrenie alebo dohodnutý termín u lekára), vrátane sprevádzania blízkej osoby,
 • cesty do lekárne;
 • cesty za účelom starostlivosti o blízku osobu;
 • cesty na účely pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a späť, pričom za okres sa v prípade hlavného mesta považuje celé územie Bratislavského samosprávneho kraja a v prípade mesta Košice sa za okres považuje územie okresov Košice I.- IV a Košice okolia, a takýto pobyt sa má vykonať v okrese, ktorý spadá do I.- III. stupňa varovania(odkaz). V prípade okresov, ktoré spadajú do IV. stupňa varovania, tak bez preukázania sa sú oprávnené vykonávať pobyt alebo šport tiež osoby pod 15 rokov alebo nad 65 rokov, ak ide o zdravotne ťažko postihnuté osoby, osoby na vozíčku alebo osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím alebo osoby s dispenzarizované so závažnou poruchou autistického spektra;
 • cesty za účelom starostlivosti o domáce zviera (pes a mačka) do 1000 metrov od bydliska a starostlivosti o hospodárske zvieratá;
 • cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaním;

 

Uznesením Vlády SR sa tiež ustanovila povinnosť, aby Hlavný hygienik SR vydal rozhodnutie, na základe ktorého sa zavedú nasledujúce povinnosti:

 • od 8. marca 2021 je povinné, aby osoby nachádzajúce sa v obchodných prevádzkach a v hromadnej doprave nosili respirátor FFP2 až na výnimky;
 • od 15. marca 2021 je povinné, aby osoby nachádzajúce v akomkoľvek interiéri okrem svojej domácnosti nosili respirátor FFP2 až na výnimky;
 • nákupné hodiny vyhradené pre seniorov budú platiť aj pre zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod (potrebný preukaz ZŤP);
 • zrušuje sa výnimka pre COVID - pozitívne osoby, na základe ktorej boli aj s pozitívnym výsledkom testu oprávnené vychádzať z domu, navštevovať maloobchodné predajne apod.

 

Piatok 5. februára 2021, 18:00 hod.

Vláda Slovenskej republiky na základe Uznesenia č. 77 predĺžila núdzový stav o ďalších 40 dní s účinnosťou od 8. februára (končí 19. marca 2021).

Vláda SR opätovne predĺžila zákaz vychádzania od 8. februára 2021 až do odvolania, najneskôr však do 19. marca 2021, kedy sa končí momentálne vyhlásený núdzový stav.

Od 8. februára je účinný COVID automat, systém protipandemických opatrení, ktorým sa bude riadiť situácia na Slovensku v závislosti od počtu nakazených a hospitalizovaných.

Na základe uznesenia Vlády SR a COVID automatu sa územie Slovenskej republiky rozdelilo na štyri stupne okresov I. – IV. s tým, že IV. stupeň predstavuje najhorší okres z hľadiska vývoja pandemickej situácie. Aktuálne zaradenie jednotlivých okresov nájdete tu. Obyvatelia sú povinní dodržiavať pravidlá podľa toho, v ktorom okrese sa nachádzajú.

 

Obyvatelia SR sú povinní rešpektovať zákaz vychádzania a neopustiť svoje bydliská okrem prípadov:

A/ Ak  sa preukážu negatívnym výsledkom RT- PCR testu alebo antigénového testu nie staršieho ako 7 dní, alebo ak prekonali ochorenie COVID- 19 a majú doklad o jeho prekonaní nie starší ako 3 mesiace, alebo ak boli zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a odvtedy uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak ide o osobu, ktorú pre jej zdravotný stav nie je možné otestovať, tak sú oprávnení opustiť svoje bydlisko za účelom:

 • cesty do/zo zamestnania, na výkon podnikateľskej činnosti, alebo inej obdobnej činnosti ak prácu nie je možné vykonávať z domu (je potrebné potvrdenie od zamestnávateľa v prípade zamestnanca), iba ak
  •  v prípade okresov spadajúcich pod III. a IV stupeň varovania (napr. BA, BB,...) iba s testom nie starším ako 7 dní (neplatí pre 8. a 9. februára, vtedy možno použiť aj starší test);
  •  v prípade okresov spadajúcich pod II. stupeň varovania (napr. ZA, LM, RS) iba s testom nie starším ako 14 dní;
  •  v prípade okresov zaradených pod I. stupeň varovania (zatiaľ iba Veľký Krtíš) iba s testom nie starším ako 21 dní.
 • cesty do/zo zamestnania zamestnancov školy a školských zariadení (max. 7 dní starý test);
 • cesty do/z čistiarne odevov, kúpu novín, očnej optiky, banky, poisťovne, vykonanie STK a emisnej kontroly, záhradkárstva, opravovne obuvi, opravovne telekomunikačnej techniky, pošty, servisu bicyklov, knižnice, výdajného miesta e-shopov alebo iných obchodov, a do ďalších prevádzok podľa Uznesenia;
 • cestu do/z hromadného podujatia, ktorého konanie povolil Úrad verejného zdravotníctva;
 • cesty na účel vycestovania/príchodu zo zahraničia;
 • cesty na účel pobytu v prírode mimo okresu, len v prípade, ak ide o okresy, ktoré spadajú pod I., II.  alebo III. stupeň varovania (v rámci okresov pod IV. stupňom varovania je pobyt v prírode mimo okresu zakázaný);
 • cesty dieťaťa do/z materskej školy, cesty žiaka prvého stupňa ZŠ alebo žiaka špeciálnej škody do školy a späť, ak sa jeho/jej rodič alebo osoba žijúca v spoločne domácnosti preukáže negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní, potvrdením o prekonaní ochorenia nie starším ako 3 mesiace, potvrdením o zaočkovaní druhej dávky vakcíny, od ktorého uplynulo aspoň 14 dní, alebo ak nie je možné testovať zákonného zástupcu alebo inú osobu v spoločnej domácnosti kvôli ich zdravotnej kontraindikácií;
 • cesty žiaka od druhého stupňa alebo poslucháča do školy alebo školského zariadenia;
 • cesty za účelom sprievodu dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do školy alebo školského zariadenia;
 • cesty na/z orgán verejnej moci na vykonanie úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo elektronicky;
 • cesty na/z výkon pracovný pohovor, výberové konanie, uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy;
 • cesty na/z najbližší zberný dvor.

 

B/ Aj bez preukázania sa negatívnym výsledkom testu, potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19, zaočkovaní sa a pod., sú obyvatelia SR oprávnení opustiť svoje bydlisko, a to v prípadoch:

 • cesty do najbližšej maloobchodnej prevádzky od miesta bydliska za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (najmä nákup potravín, liekov, hygienického tovaru, drogérie, krmiva pre zvieratá, starostlivosti i deti);
 • cesty do zdravotníckeho zariadenia (neodkladné vyšetrenie, preventívna prehliadka, dohodnutý termín u lekára), vrátane sprevádzania blízkej osoby,
 • cesty do lekárne;
 • cestu na vykonanie RT – PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, cestu na očkovanie proti ochoreniu COVID- 19;
 • cesty na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva či krstu;
 • cesty za účelom starostlivosti o blízku osobu;
 • cesty za účelom starostlivosti o domáce zviera (pes a mačka) do 1000 metrov od bydliska a starostlivosti o hospodárske zvieratá;
 • cesty za účelom pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a späť; 
 • cesty dieťaťa do 3 rokov do jaslí (sprievod len s testom);
 • cesty dieťaťa a jeho rodiča alebo blízkej osoby k inej osobe, ktorá má právo styku s dieťaťom, vykonanie striedavej starostlivosti o dieťa, a pod.;
 • osobu pri zabezpečovaní a presúvaní sa do a zo zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci;
 • zdravotnú prechádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku môže vykonávať aj s členmi spoločnej domácnosti;
 • cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaním;
 • cesty na pojednávanie, hlavné pojednávanie či verejné zasadnutie;
 • cesty osoby s dieťaťom do 6 rokov do vzdialenosti 1000 m od bydliska a späť.

Školy a školské zariadenia môžu byť od 8. februára otvorené v okresoch spadajúcich po I. – III. stupeň varovania.

 

Nakazená osoba a styk s nakazenou  osobou

Na základe Vyhlášky č. 19/2021 Úradu verejného zdravotníctva sa menia aj pravidlá pre osoby nakazené ochorením COVID-19 a osoby, ktoré prišli do styku s takýmito osobami.

Osoba, ktorej je oznámený pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 je povinná ísť do domácej izolácie alebo karanténneho ubytovania. Karanténna sa v takomto prípade končí:

 • po uplynutí 14 dní od oznámenia pozitívneho výsledku testu, pokiaľ posledné tri dni tohto obdobia sa u osoby nevyskytol ani jeden príznak ochorenia; alebo
 • ak sa počas posledných dní u tejto osoby vyskytol príznak ochorenia, tak až momentom, kedy tak určí všeobecný lekár.

V prípade osoby, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s nakazenou osobu (bola s ňou bez rúška, alebo 15 min. vo vzdialenosti kratšej ako 2 m,...), tak táto osoba je povinná ísť do domácej izolácie alebo karanténneho ubytovania. Karanténna sa v takomto prípade končí:

 • po uplynutí 8 dní od takéhoto kontaktu, ak sa u nej nevyskytujú žiadne príznaky ochorenia a takejto osobe vyšiel negatívny výsledok testu; alebo
 • po uplynutí 14 dní od takéhoto kontaktu, ak sa u nej nevyskytujú žiadne príznaky a nebol vykonaný test; alebo
 • ak sa u osoby prejavil niektorý z príznakov počas uvedeného obdobia, tak len po posúdení všeobecného lekára.

Uvedené sa nevzťahuje na osobu, ktorá v posledných troch mesiacoch prekonala ochorenia COVID-19 a disponuje potvrdím od lekára o takomto prekonaní.

Došlo aj k úprave režimu na hraniciach. Podrobné informácie nájdete tu.

 

Zdroje článku

Související články
Důkazní břemeno při daňových sporech, aneb co všechno musíte správci daně prokázat u marketingových služeb?
Josef Žaloudek, Martin Pecha

Důkazní břemeno při daňových sporech, aneb co všechno musíte správci daně prokázat u marketingových služeb?

Pokud vaše společnost, nebo vy sami v rámci podnikatelské činnosti využíváte marketingové služby, měli byste si dát pozor na to, jaké důkazní prostředky po vás může správce daně ve světle judikatury Nejvyššího správního soudu (NSS) požadovat, abyste prokázali oprávněnost uplatnění příslušného náklad
Nová vyhláška o požadavcích na výstavbu je mnohem liberálnější než dřívější předpisy
František Korbel, Jan Fikar, Tomáš Kalenský, Jiří Buryan

Nová vyhláška o požadavcích na výstavbu je mnohem liberálnější než dřívější předpisy

Od 1. července 2024 nabude v plné síle účinnosti nový stavební zákon (má číslo 283/2021 Sb.). Nová vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o požadavcích na výstavbu byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 12. června 2024 (tj. něco málo přes dva týdny před její účinností) s číslem 146/2024 Sb. Nová vyhláška