Dekorativní pozadí stránky

Metodika pro evidenci služeb veřejné správy v katalogu služeb je na světě

Metodika pro evidenci služeb veřejné správy v katalogu služeb je na světě

Implementace vítězného „zákona roku 2019“, tedy zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů („ZPDS“), je v plném proudu. Hlavním cílem ZPDS je zjednodušit komunikaci firem a občanů s úřady. Proto zákon zavádí také veřejně dostupný katalog všech relevantních úkonů orgánů veřejné moci („OVM“) a občanů, z něhož bude u každého úkonu (digitální služby či digitálního úkonu) jasný termín a způsob digitalizace, je-li možné jej digitalizovat.

Doposud nebylo zcela zřejmé, jakým způsobem k zápisu do katalogu služeb dojde. Vodítko pro OVM poskytlo Ministerstvo vnitra, které uveřejnilo Metodiku pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace,[1] která obecně popisuje jednotlivé kroky zápisu.

Zjednodušeně řečeno budou OVM muset vyplnit katalog služeb, k čemuž je třeba nejprve identifikovat poskytované služby a popsat jejich jednotlivé atributy v ohlašovaných agendách, tyto služby dále rozložit na jednotlivé úkony OVM a občanů a definovat způsob interakce mezi OVM a občany.

Cílem evidence služeb je tak přehledným způsobem informovat občany o dostupných digitálních službách poskytovaných konkrétními OVM, a to formou tzv. referenčních údajů v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností, tedy údajů, které by měly být vždy aktuální.

ZPDS předpokládá, že vláda do 1. 2. 2021 stanoví plán digitalizace služeb, a jak vyplývá z uveřejněné metodiky, prvotní fáze implementace by se měla uskutečnit do konce roku 2020. Proto je nutné evidenci všech digitálních služeb poskytovaných OVM a digitálních úkonů občanů učinit do konce roku součástí ohlášených agend v uvedeném základním registru.

O průběhu implementace ZPDS Vás budeme rádi nadále informovat.

 

[1] Metodika pro evidenci služeb VS, jejich úkonů a plánu digitalizace; dostupná z: https://pma3.gov.cz/katalog-sluzeb/info

Zdroje článku

Související články