Dekorativní pozadí stránky

Hledáte praktický nástroj na ověřování identity fyzické osoby v soukromoprávních vztazích?

Hledáte praktický nástroj na ověřování identity fyzické osoby v soukromoprávních vztazích?

Při soukromoprávním jednáním můžete rychle a jednoduše ověřit, zda druhou stranou předkládané identifikační údaje (její jméno, příjmení, datum narození anebo adresa trvalého pobytu) jsou správné. Nemusíte mít přitom přístup do základního registru obyvatel. Stačí že máte českou digitální identitu.

Nástrojem, který hledáte, je Ověřovací portál provozovaný Digitální a informační agenturou.

Jak to v praxi funguje?

Do portálu je nutné se nejdříve přihlásit prostřednictvím Identity občana, například skrze rozšířenou bankovní identitu. Přihlásit se můžete buď jako fyzická osoba pod svým jménem, nebo jako zástupce právnické osoby.

Poté do webového formuláře zadáte údaje, podle kterých se má hledaná osoba ověřit. Relevantní jsou jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození anebo číslo osobního dokladu. Do plánovaného zrušení rodných čísel je relevantním údajem i rodné číslo. 

Jsou-li zadávané údaje správné, dostáváte okamžitou informaci o tom, že ověření proběhlo úspěšně. Ověřování probíhá vůči údajům uvedeným v základním registru obyvatel i v dalších agendových informačních systémech, tedy například v evidenci obyvatel, cizinců, občanských průkazů či cestovních dokladů.

Výhodou je, že tyto agendové systémy obsahují i historická data, a je proto možné ověřovat i již neplatné údaje. Jednoduše lze tedy dohledat osobu podle předchozího občanského průkazu či zjistit pravost údajů uvedených ve smlouvě uzavřené v minulosti. Výsledný (bezvýznamový směrový) identifikátor nalezené osoby, takzvaně BSI, si může ověřující pro vlastní účely zkopírovat, ale nesmí jej sdílet. 

Nejsou-li zadávané údaje správné, Ověřovací portál vás informuje o tom, že na základě zadaných údajů nebyla nalezena žádná osoba. Pokus o ověření můžete zopakovat například použitím jiné kombinace údajů.

Ověřovací portál nezaručuje jednoznačnou identifikaci osoby, se kterou jednáte. Základním principem ověřování je, že na základě vložených údajů naleznete právě jednu konkrétní osobu, jinak ověření není úspěšné. Jedná se ale bezesporu o přínosnou cestu, jak zvýšit jistotu při běžných soukromoprávních jednáních.

Snadné a jednoduše použitelné

Výhodou Ověřovacího portálu může být i to, že by se mohl stát součástí back-endu informačních systémů společností, které nemají přístup do základních registrů a z důvodu poměrně složitého procesu o takový přístup usilovat ani nechtějí či nemohou. Díky ní je pak možné provádět i hromadné ověřování.

Podmínkou pro ověřování údajů je existence prokazatelného a doložitelného právního vztahu s ověřovanou osobou, typicky existence smlouvy. Záznam o provedeném ověření uvidí ověřovaná osoba ve Výpisu o využití údajů z Registru obyvatel, o který si lze kdykoli požádat na Portálu občana a je také automaticky každý rok rozesílán. Ověřovaná osoba vás jako ověřovatele může následně požádat o zdůvodnění využití údajů a prokázání existence právního vztahu a v případě pochybností iniciovat další kroky.

​I přes výše uvedenou podmínku je Ověřovací portál podle našeho názoru prakticky využitelný a relativně přínosný nástroj, který může přispět k vyšší právní jistotě, a to nejenom při elektronickém právním jednání. Jeho zavedení do procesů v organizaci by mělo být součástí širší strategie, nikoli samostatnou úlohou pro IT oddělení. Rádi Vám pomůžeme se zasazením Ověřovacího portálu do širšího kontextu českého eGovernmentu, který přirozeně obnáší i související právní a technologické výzvy.  

​Ověřovací portál je zároveň bohužel jen jedním z mála nástrojů a přístupů k digitálním službám, které již dávno měly vzniknout na základě zákona č. 12/2020 Sb. (tzv. digitální ústavy). Což nám připomíná smutnou skutečnost, že digitalizace služeb českého státu je i nadále velmi opomíjenou oblastí.  ​ 

Související články