Dekorativní pozadí stránky

Fotbal a právo: Předběžné opatření k videorozhodčímu bylo v právním „ofsajdu“

Fotbal a právo: Předběžné opatření k videorozhodčímu bylo v právním „ofsajdu“

Zatímco na EURO 2024 již padl rekord o nejrychlejší gól v historii evropského šampionátu, ještě před samotným zahájením mistrovství Evropy ve fotbale došlo ve světě patentů k jednomu z nejrychlejších rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání předběžného opatření. Díky tomuto rozhodnutí jednotného patentového soudu tak fanoušci nemusí spoléhat na bystrozrakost rozhodčích, ale u sporných ofsajdů a dalších porušení pravidel budou moci věřit v nestrannou a nezaujatou technologii video-asistenta rozhodčího (VAR). Fanouškům patentů pak radí, jak se bránit patentovým trollům.

Technologie video-asistenta rozhodčího („VAR“) je už fanouškům fotbalu dobře známá. Již od své premiéry na světovém šampionátu v roce 2022 díky technologií propojeného míče poskytuje VAR rozhodčím mimo jiné přesné údaje o míči (díky měřicí jednotce monitorující zrychlení a úhlovou rychlost), aby pomohla rozhodčím ke správným rozhodnutím v klíčových okamžicích utkání. Málokterý fanoušek už ale ví, že tato technologie je také předmětem patentové ochrany.

Společnost Ballinno BV („Ballinno“) předmětný patent, č. registrace EP 1 944 067, který chrání „metodu a systém pro zjišťování ofsajdové situace" pomocí snímání a zpracování měřených signálů za účelem určení přesného okamžiku, kdy hráč kopne do míče („Patent“) nabyla od společnosti Invit-BV poměrně nedávno, až 21. 2. 2024.

Dne 18. 4. 2024 podala společnost Balinno žádost o vydání předběžného opatření („PO“) proti Union des Associations Européennes de Football („UEFA“) a partnerské společnosti Kinexon GmBH v souvislosti s používáním technologie VAR na EURO 2024. V rámci žádosti namítala právě porušení Patentu.

V prvním rozhodnutí oddělení jednotného patentového soudu v Hamburku („UPC“) ze dne 14. 5. 2024[1] (tj. méně než měsíc po podání žádosti o vydání PO) se UPC zabýval hned trojicí protinávrhů UEFA, a to: (i) návrhem, aby společnost Ballinno složila zálohu ve výši 200.000 EUR před prvním ústním projednáním věci, (ii) aby hodnota sporu byla stanovena alespoň na dva miliony EUR a (iii) aby byl k rozhodujícímu senátu přidělen kvalifikovaný soudce se znalostmi fyziky.

Jelikož společnost Ballinno Patent ke dni podání žádosti o vydání PO nijak neužívala a Patent představoval její veškerý majetek, UPC vyhověl návrhu UEFA a požádal společnost Balinno o složení jistoty (byť přibližně ve čtvrtinové výši oproti částce požadované UEFA) na úhradu nákladů řízení, neboť společnost Ballinno nepředložila důkaz, že je schopna uhradit případné náklady řízení.

UPC přihlédl i k tomu, že předchozí vlastník Patentu namítal jeho porušení již v říjnu 2023 a zaslal společnosti Kinexon GmbH varovný dopis, jímž žádal zdržení se užívání Patentu. Panovala tak obava, že účelem převodu Patentu bylo pouze usnadnit případný soudní spor, aniž by byl navrhovatel vystaven jakémukoliv finančnímu riziku. UPC tak raději v tomto případě dal přednost zájmům žalovaného nad zájmy navrhovatele.

Hodnotu sporu pak s ohledem na případné licenční poplatky za užití technologie stanovil také čtvrtinově oproti návrhu UEFA, tedy na 500.000 EUR.

Ve vztahu k žádosti UEFA o doplnění senátu o soudce s technickou kvalifikací, UPC rozhodl, že takového soudce není třeba, protože předmětná technologie byla již dostatečně popsána v podáních stran a přidělení technicky kvalifikovaného soudce by řízení zdrželo, což s ohledem na blížící se zahájení EURO 2024 nebylo v zájmu žádné ze stran.

Dne 3. 6. 2024 pak UPC v Hamburku žádost o vydání PO v celém rozsahu zamítl. Zvládl tak o návrhu na vydání PO rozhodnout prakticky v polovičním čase oproti standardu (doposud průměrně tři až čtyři měsíce). Společnosti Ballinno se nepodařilo soudce UPC přesvědčit o tom, že byl Patent porušen, ani, že společnost Ballinno jednala dostatečně rychle na to, aby mohla využít PO.

Závěr

Z rozhodnutí UPC lze vyvodit, že v případě, že budete navrhovatelem žádosti o vydání PO, bude nezbytné nejen tvrdit, že budete schopni uhradit přiměřené náklady řízení, ale také předložit důkazy na podporu tohoto tvrzení.

Toto nastavení a požadavek z hlediska posuzování přiměřenosti nákladů nemusí být zejména pro společnosti, které své patenty nevyužívají, ale rádi by využili řízení před UPC, povzbudivá, zvlášť pokud se k zahájení řízení rozhodnou až po delší době nečinnosti a nevymáhání svých práv k patentu. Naproti tomu je rozhodnutí povzbudivým signálem v boji s patentovými trolly, kterým se tak zkomplikuje podání šikanózních návrhů na vydání PO.

Praktickým tipem, jak zajistit, že k rozhodnutí o vydání PO dojde v co nejkratším čase, je psát návrh na vydání PO (či další podání) v anglickém jazyce a nespoléhat na další úřední jazyky UPC (nezávisle na místně příslušném oddělení UPC), neboť angličtina je pracovním jazykem většiny soudců UPC.

Související články
Kdo s koho: Pablo Escobar vs. Al Capone
Karolína Steinerová

Kdo s koho: Pablo Escobar vs. Al Capone

Není zločince jako Pablo Escobar. I tak by se dalo shrnout rozhodnutí Evropského soudu ze dne 17. dubna 2024, které potvrdilo rozhodnutí odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví zamítnout přihlášku evropské ochranné známky „Pablo Escobar" kvůli jejímu "rozporu s veřejným pořádke