Dekorativní pozadí stránky

Česká republika nestíhá implementovat evropský systém přeshraniční ochrany spotřebitelů

Česká republika nestíhá implementovat evropský systém přeshraniční ochrany spotřebitelů

Od 17. 1. 2020 je napříč celou EU aplikovatelné nové nařízení 2017/2394, o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů. Smyslem nařízení je zejména vytvořit efektivní systém spolupráce mezi národními orgány ochrany spotřebitelů a díky tomu bojovat proti poškozování spotřebitelů, již nakupují zboží a služby napříč EU.

Zmíněné nařízení mimo jiné zavádí povinnost členských států určit ústřední styčný úřad pro přeshraniční spolupráci, členské státy mají rozdělit kompetence mezi jednotlivé své úřady tak, aby byla zajištěna efektivní spolupráce, stanovit způsob jejich komunikace, atp. Krom toho, že tedy určuje přímo některé kompetence národní orgánů a upravuje mechanismus vzájemné pomoci, např. pokud jde o žádosti o informace, žádosti o donucovací opatření vůči konkrétním obchodníkům nebo postupy pro koordinované vyšetřování, stanoví i celou řadu povinností, jež musí být implementovány na úrovni národní legislativy, a bez kterých bude funkčnost celého systému značně omezena.

S ohledem na stav projednávání je jasné, že adaptace českého právního řádu nebyla učiněna včas a fungování tohoto mechanismu bude přinejmenším omezené. Vláda totiž předložila Poslanecké sněmovně novelu zákona o ochraně spotřebitele a některých dalších zákonů, jež měla právě reagovat na uvedené evropské změny, ke dni 28. 8. 2019 coby sněmovní tisk č. 582. Vzhledem k nezbytnosti přijetí této právní úpravy do konce roku 2019 navrhovatel navrhl, aby byl tento návrh zákona přijat již v prvním čtení. Na schůzi dne 5. 11. 2019 však Poslanecká sněmovna vyslovila nesouhlas s takovým projednáváním návrhu a návrh zákona tak byl přikázán k projednání výborům, kde je i nyní. Po schválení Poslaneckou sněmovnou návrh poputuje do Senátu a k následnému podpisu Prezidentem.

České orgány tedy prozatím stále nejsou připraveny zapojit se do evropského systému ochrany spotřebitele společně se zbytkem EU a posílení důvěry spotřebitelů prostřednictvím rychlejšího, aktivnějšího a důslednějšího vymáhání dodržování pravidel na ochranu spotřebitelů se u nás prozatím odkládá na neurčito.

Související články