Dekorativní pozadí stránky

Vaše profilovka na Facebooku není volně k mání!

Vaše profilovka na Facebooku není volně k mání!

Nejvyšší soud se vůbec poprvé zabýval případem tohoto druhu, tedy žalobou uživatele Facebooku, jehož profilová fotografie byla bez souhlasu zveřejněna v rámci tzv. zpravodajské licence. V daném případě se majitelka facebookového účtu domáhala odstranění svých fotografií z článků zveřejněných na internetovém serveru provozovaném společností MAFRA, a.s., které byly získány z jejího profilu, a to bez jejího souhlasu. Žalované vydavatelství zveřejnilo ateliérovou fotografii žalobkyně v pokročilém stádiu těhotenství v souvislosti s článkem o sebevraždě její kamarádky, a tuto fotografii doplnila popiskem zpochybňujícím otcovství nenarozeného dítěte.

Žalované vydavatelství se hájilo odkazem na tzv. zpravodajskou licencí, podle které může být podobizna člověka pro účely zpravodajství pořízena nebo použita bez jeho souhlasu. Tomuto právnímu hodnocení daly za pravdu soudy nižších stupňů, které mimo jiné uzavřely, že použití fotografií naplnilo veřejný zájem o informace, a že již samotným zveřejněním fotografie na sociální síti uživatelka Facebooku nepřímo (tzv. „konkludentně“) vyjádřila souhlas s užitím fotografie jakoukoliv další osobou.

Nejvyšší soud však soudům nižšího stupně vytkl, že dostatečně nezohlednily kontext zveřejnění fotografií, jejich obsah a také skutečnost, že na rozdíl od jiných fotografií zveřejněných na facebookovém profilu, v případě profilové fotografie nelze nastavit či omezit možnost zobrazení pro různé uživatele. Tyto úvahy Nejvyššího soudu pak vyústily v následující shrnutí v právní větě:

U profilové fotografie uživatele sociální sítě Facebook nelze při použití mimo tuto sociální síť bez dalšího dovodit konkludentní souhlas tohoto uživatele s jejím dalším uveřejněním ani naplnění předpokladů zákonné zpravodajské licence; vždy je třeba zabývat se hlediskem přiměřenosti se zřetelem ke konkrétním okolnostem uveřejnění a chránit nejen svobodu projevu informačních médií a právo veřejnosti na informace, ale též oprávněné zájmy zobrazené osoby.“ 1

Výše uvedený rozsudek tak jednoznačně vyvrací názory, že zveřejněním své fotografie na sociálních sítích se vzdáváte svých osobnostních práv a kdokoliv je oprávněn fotografii jakkoliv použít. Výše citovaným rozsudkem Nejvyšší soud rozhodnutí soudů nižších stupňů zrušil a věc jim vrátil k novému projednání. V této souvislosti je rovněž nutno podotknout, že dotčena uživatelka Facebooku tedy nemá zcela vyhráno, neboť soudy budou její případ rozhodovat znovu. Nicméně, s ohledem na okolnosti případu a v kontextu závěrů Nejvyššího soudy se šance žalobkyně na úspěšný závěr sporu jeví jako více než reálné.

__________________

1 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2019, sp. zn. 25 Cdo 1778/2019, uveřejněné pod č. 74/2020 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, dostupné na www.nsoud.cz; právní věta byla schválena na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 22. července 2020.


Zdroje článku

Související články