Dekorativní pozadí stránky

Soutěžní úřady pracují pandemii navzdory. Díl III.

Soutěžní úřady pracují pandemii navzdory. Díl III.

Veřejná podpora

Aktivní byla zejména Evropská komise (EK). I tento týden jsme se pokusili spočítat množství schválených veřejných podpor a dopočítali jsme se na úctyhodných 22 rozhodnutí. Celkově tak od začátku krize vydala v této oblasti již 51 rozhodnutí. I nadále platí, že žádné z rozhodnutí se zatím netýkalo ani České republiky či Slovenska. Podle vyjádření ÚOHS by se to snad již mělo brzy změnit.

 

EK dále předložila ke konzultaci návrh na druhé rozšíření Dočasného rámce pro veřejnou podporu v souvislosti s COVID-19. Dočasný rámec by měl být v účinnosti do prosince 2020. Podle návrhu by se měl nově vztahovat i na poskytnutí rekapitalizace pro společnosti v nouzi. Komise plánuje přijetí změny Dočasného rámce na tento týden. O Dočasném rámci psali kolegové Petr Kadlec a Jakub Kocmánek  tam a tady.

 

Spolupráce mezi konkurenty v dobách COVID-19

EK také vydala Dočasný rámec pro hodnocení soutěžních problémů souvisejících s obchodní spoluprací v reakci na pandemii COVID-19. Zejména se jedná o nutnou koordinaci výrobních zásob a distribuce (výsledkem může být přeorientování na jiný produkt nebo navýšení výroby tak, aby např. všechny podniky neprodukovaly stejnou položku).

V souladu se svým příslibem EK v posledních týdnech poskytovala podnikům ústní rady ohledně jejich zamýšlené spolupráce. V rámci zmíněného Dočasného rámce pro hodnocení soutěžních problémů také vydala první tzv. comfort letter. Týká se spolupráce výrobců farmak, jejímž cílem je snížení rizika nedostatku kriticky důležitých léků pro léčbu pacientů s COVID-19. Komise v comfort letter potvrdila soulad spolupráce se soutěžním právem.

Pozadu nezůstal vlastně ani ÚOHS, když uveřejnil svůj přístup k chování podniků v době COVID-19. Vyzval také podniky, aby se na něj obracely pro radu ohledně zamýšlené spolupráce týkající se epidemií dotčených produktů. ÚOHS přislíbil, že bude-li žádost dostatečně určitá, vydá své stanovisko co nejrychleji, do několika pracovních dní.

Mezinárodní soutěžní síť úřadů ICN vyzvala soutěžní úřady k bdělosti (postup vůči podnikům, pravidel proti podnikům, které zneužívají krize) a vlídnosti (ohledně nutné spolupráce mezi konkurenty k zajištění dodávek vzácného zboží). Ve stejném duchu se vyjádřil i UNCTAD, který dokonce doporučil (v případě nutnosti) zavést cenové stropy u klíčových výrobků (desinfekce, masky apod.).

 

Šetření protisoutěžních jednání souvisejících s COVID-19

Nizozemský soutěžní úřad ukončil šetření farmaceutické společnosti Roche, zahájené jen týden před tím, ohledně dodávek testů na COVID-19. Roche se zavázal k navýšení produkce a k navýšení testovacích kapacit. Roche také sdílel s vládou vzorec pro výrobu jednoho z činidel testu. Účelem je zvýšení počtu vyrobených testů na COVID-19.

Francouzský soutěžní také ukončil šetření týkající se výhradní distribuce plicních ventilátorů ve francouzských zámořských územích. Ta znemožňovala lokálním distributorům pracovat s alternativními dodavateli ventilátorů. Výrobce se zavázal ke změně distribučních podmínek, která tuto spolupráci umožní.

Na šetření regionálních úřadů, o kterém jsme informovali minule, navázal španělský soutěžní úřad šetřením navýšení cen v oblasti desinfekce a pohřebních služeb. Ohledně protisoutěžních praktik souvisejících s COVID-19 přitom již obdržel přes 50 stížností.

 

Jak COVID-19 ovlivňuje vymáhání soutěžního práva

Přestože se soutěžní úřady snaží zachovat svůj chod v co největší míře, přeci jen má „social distancing“ a další preventivní opatření vliv na jejich činnost. EK upozornila na problémy, kterým čelí při získávání informací potřebných k posouzení spojení mezi podniky. Proto znovu vyzvala podniky, aby si rozmyslely načasování notifikace spojení. Přesto od 13. 3. 2020 přijala již nejméně 20 notifikací a v jednom případě vyhověla žádosti šesti členských států a převzala posouzení spojení mezi Mastercard a Nets.

V Itálii bylo prodlouženo pozastavení některých lhůt pro činnost soutěžního úřadu z 15. 4. 2020 na 15. 5. 2020. Všechna podání, stížnosti či notifikace spojení podané mezi 23. 2. a 15. 5. 2020 budou považovány za doručené úřadu dne 16. 5. 2020. Italský soutěžní úřad také prodloužil lhůty pro dokončení šetření ve dvou případech (zneužití dominance národním sdružením pro recyklaci plastů a taxikářského družstva) o půl roku.

I činnost britského soutěžního úřadu byla pandemií ovlivněna. Odložil dvě šetření týkající se možné koluze konkurentů v oblasti medikamentů. Důvodem je potřebná „realokace zdrojů“. Britský soutěžní úřad také povolil odchýlení se od opatření uloženého v rámci již dříve schváleného spojení mezi Tobii a Smartbox. Když toto spojení povoloval, uložil stranám povinnost odprodat část závodu. Do odprodání zakázal činnosti, které by odprodej zmařily. Soutěžní úřad nyní některé činnosti umožnil s tím, že jsou nutné pro zachování obchodní činnosti entity vzniklé spojením.

 

Pozor: COVID-19 nezastavil běžnou agendu

Mýlil by se ten, kdo by myslel, že díky epidemii nemají soutěží úřady prostor na jiné aktivity. Možná v menší míře a méně intenzivně, avšak „běžná“ šetření a řízení běží dál.

EK zaslala několik žádostí o informace v rámci šetření možných protisoutěžních praktik společnosti Apple, ke kterým má docházet prostřednictvím AppStore vůči streamovacím službám. Stížnost tu podala společnost Spotify. Komise také zaslala sdělení výhrad ke spojení PKN Orlen a Grupa Lotos (dvě největší rafinérské společnosti v Polsku).

Aktivní jsou i soutěžní úřady zemí nejvíce zasažených pandemií.

Italský soutěžní úřad zahájil šetření zneužití ekonomické závislosti. Poste Italiane měla zneužít ekonomickou závislost Soluzioni spočívající v exklusivních smlouvách, které mu znemožňovaly přímo konkurovat Poste Italiane a získávat další zákazníky. Italský soutěžní úřad také pokutoval několik promotérů za poskytnutí nepravdivých informací v rámci šetření zneužití dominantního postavení prodejce vstupenek TicketOne.

Francouzský soutěžní úřad pak uložil pokutu společnosti provozující sázky na závody koní za porušení dříve přijatých závazků spočívajících v zákazu kombinace online sázení a sázení na místě. Uložil rovněž předběžné opatření společnosti Google spočívající v povinnosti sjednat s vydavateli tisku odměnu  za znovuvyužití jejich obsahu na jeho vyhledávači.

Britský soutěžní úřad zakázal spojení dodavatelů software pro online prodej letenek Farelogix a Sabre, protože by mohlo vést k méně inovacím. Tamní úřad dále vydal nařízení týkající se již uskutečněného spojení ION a Broadway Technology, které stranám přikazuje vést i nadále obchodní činnosti odděleně, dokud o spojení soutěžní úřad nerozhodne. Připomínáme v této souvislosti, že ve Spojeném království neplatí povinnost notifikace spojení před jeho uskutečněním.

Rakouský soutěžní úřad podal návrh kartelovému soudu na uložení pokuty za distribuční dohodu, která obsahovala určení cen pro další prodej u zařízení pro automatické čištění bazénů.

Zdroje článku

Související články