Dekorativní pozadí stránky

Proč nelze zapsat „CANNABIS“ jako ochrannou známku Evropské unie?

Proč nelze zapsat „CANNABIS“ jako ochrannou známku Evropské unie?

V roce 2016 byla u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví („EUIPO“) podána tato přihláška ochranné známky EU („OZEU“):

                                                                            

Je nutné zmínit, že přihláška OZEU měla chránit pekárenské výrobky, zmrzliny a cukrovinky, pivo a nealkoholické nápoje a restaurační a kavárenské služby.

EUIPO tuto přihlášku zamítlo z důvodu, že je v rozporu s veřejným pořádkem, neboť ve spotřebiteli vyvolává dojem, že v potravinách a nápojích je obsažena marihuana.

Přihlašovatelka podala žalobu k Tribunálu Evropské unie („Tribunál“) a žádala zrušení tohoto rozhodnutí. Nicméně Tribunál rozsudkem T-683/18 rozhodnutí EUIPO potvrdil a žalobu zamítl. V žalobě bylo napadanému rozhodnutí především vytýkáno, že EUIPO pochybilo při vymezení relevantní veřejnosti a vnímání dotčeného označení touto veřejností. Výraz CANNABIS neodkazuje na omamnou látku, ale je pouhým označením konopí v běžné mluvě, a to jak v angličtině, tak v italštině. Dále bylo rozhodnutí vytýkáno, že EUIPO nezohlednilo vývoj kulturního a sociálního pojetí konopí v EU a jeho užívání také k legálním účelům.

Důvody, proč Tribunál žalobu zamítl a rozhodnutí potvrdil, jsou především tyto:

  • Je nutné připomenout, že podle čl. 7 odst. 1 písm. f) Nařízení 2017/1001 se do rejstříku nezapíše ochranná známka, která je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy. Důvody k zamítnutí zápisu mohou existovat jen v části EU. Takovou částí může být případně i jediný členský stát.
  • Je pravdou, že právní předpisy několika členských států se již změnily s ohledem na skutečnost, že probíhají úvahy o legálním použití výrobků z konopí s obsahem THC k terapeutickým nebo rekreačním účelům, i když se jedná o omamné látky. Nicméně v mnoha státech EU (např. Bulharsko Finsko, Francie, Maďarsko, Irsko, Polsko, Švédsko, Spojené království) jsou výrobky, které obsahují více než 0,2 % THC stále považovány za nedovolené omamné látky. V současné době není žádná všeobecně uznávaná nebo převažující tendence v EU pokud jde o legalitu užívání nebo spotřeby výrobků z konopí s obsahem THC vyšším než 0,2 %.
  • Je pravdou, že výraz CANNABIS (konopí) sám o sobě nemusí odkazovat na omamnou látku, nicméně protože přihláška OZEU kromě tohoto výrazu obsahuje ještě stylizovaný konopný list (mediální symbol marihuany) a název města AMSTERODAM (kde se nachází mnoho prodejen s omamnými látkami z konopí), je pravděpodobné, že si spotřebitel bude vykládat slovo CANNABIS jako odkaz na omamnou látku nedovolenou v mnoha zemích EU. Spotřebitelská veřejnost by se mohla domnívat, že v potravinách nebo nápojích je obsažena omamná látka, tak jak je to běžné právě v Amsterodamu.

EUIPO tedy správně posoudilo, že veřejnost vnímá přihlášku OZEU jako odkaz na omamnou látku zakázanou v mnoha členských státech EU. Boj proti šíření omamné látky získané z konopí je citlivým tématem pro většinu států a nedovolený obchod s drogami je jednou z oblastí mimořádně závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem. Pokud označení odkazuje na omamné látky nedovolené v několika členských státech, je tato skutečnost postačující k závěru, že se jedná o označení v rozporu s veřejným pořádkem.

Pro zajímavost ještě dodáváme, že přihlašovatelka v žalobě argumentovala tím, že existuje zapsaná známka EU ve znění COCAINE pro alkohol, o jejímž zápisu rozhodl zrušovací senát EUIPO v roce 2009. Nicméně dle tribunálu nejsou prvoinstanční rozhodnutí závazná pro unijní soudy.

Rozpor s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy je nutno řešit případ od případu, neboť tento pojem se stále vyvíjí společně se změnami ve společnosti. Určitě to momentálně neznamená, že by EUIPO zamítlo všechny přihlášky s označením CANNABIS nebo obrázkem listu konopí. Bude záležet na dalších okolnostech, například na dalších slovních nebo grafických prvcích nebo na seznamu výrobků a služeb. Pokud se bude jednat o oblečení nebo kosmetické výrobky, asi nebude takový problém jako právě u potravin.

Související články
Nástrahy ochranné známky v USA – na co se připravit
Tereza Hrabáková, Renata Vaňková

Nástrahy ochranné známky v USA – na co se připravit

Většina klientů, kteří nás osloví s žádostí o pomoc při podání přihlášky ochranné známky, má samozřejmě největší zájem o chráněné označení v Česku, na Slovensku nebo v Evropské unii. Další oblíbenou známkovou „destinací“ je USA. Připravte se však, že se jedná o značně odlišné a poněkud náročné řízen