Dekorativní pozadí stránky

PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME: Zrozumiteľný súhrn vládnych krízových opatrení IV

PRIEBEŽNE AKTUALIZUJEME: Zrozumiteľný súhrn vládnych krízových opatrení IV

Piatok 17. decembra 2021

Aktualizované 3. januára 2022

Vláda SR na rokovaní dňa 14. decembra 2021 prijala Uznesenie č. 772, ktoré vyšlo v zbierke zákonov pod číslom 476/2021 Z. z., ktorým upravila podmienky zákazu vychádzania.

Zákaz vychádzania podľa Uznesenia potrvá od 17. decembra 2021 do 9. januára 2021 iba v časovom rozmedzí od 20:00 hod. do 5:00 hod. (to znamená, že v čase od 5:00 hod. ráno do 20:00 hod. večer nie je zakázané vychádzať).

 

Od 17. decembra 2021 do 9. januára 2021 sú všetky osoby nachádzajúce sa na území Slovenskej  republiky povinné v čase od 20:00 hod. do 5:00 hod. neopúšťať svoje bydlisko okrem nasledujúcich výnimiek :

 • cesty do a zo zamestnania, ak túto prácu nie je možné vykonávať z domu (homeoffice). Je potrebné, aby sa takáto osoba vedela preukázať potvrdením od zamestnávateľa, že nemôže vykonávať prácu z domu s tým, že v potvrdení bude uvedená pracovná doba a miesto výkonu práce;
 • cesty na výkon podnikateľskej činnosti či inej obdobnej činnosti (je vhodné sa vedieť preukázať napr. živnostenským oprávnením, advokátskym alebo iným preukazom a pod.);
 • cesty za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a späť, a to:
  • lekárne a predajne zdravotníckych pomôcok vrátane očnej optiky;
  • predajne s krmivom pre zvieratá;
  • práčovne a čistiarne odevov;
  • čerpacej stanice;
  • ďalšie podľa prílohy Uznesenia;
 • cesty do a zo zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti (urgent alebo pri objednaní sa na čas);
 • cesty do lekárne a späť;
 • cesty na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na to odkázaný;
 • cesty s mačkou alebo psom do 500 m od bydliska a späť, na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá a veterinárnej starostlivosti;
 • cesty na účel vycestovania do zahraničia a návratu zo zahraničia;
 • cesty osoby pri zabezpečovaní a presúvaní sa do a zo zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci;
 • cesty na účel účasti na bohoslužbe osoby, ktorá spadá do režimu OP (očkovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19);
 • cesty na účel pobytu v prírode osoby, ktorá je držiteľom poľovného lístka a plní opatrenia proti šíreniu afrického moru ošípaných a späť.

Okrem uvedeného je aj naďalej po celý deň (nielen v čase od 20:00 hod. do 5:00 hod.) zakázané zhromažďovanie viac ako 6 osôb, pokiaľ tieto osoby nežijú v spoločnej domácnosti alebo ak tak neustanovujú výnimky nižšie (hromadné podujatia).

 

OTP vo verejnej doprave

Na základe Uznesenia Vlády SRod 17. decembra 2021 oprávnené používať IC vlaky, rýchliky a diaľkové autobusové linky len osoby spadajúce do režimu OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19).

Za plne očkovanú osobu sa pritom považuje osoba 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny alebo 21 dní po jednodávkovej vakcíne,  avšak nie dlhšie ako jeden rok po poslednej dávke, ako aj deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku. Od 23. decembra 2021 sa za plne očkovanú osobu považuje aj osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 (vie sa preukázať certifikátom o výnimke z očkovania) a disponuje negatívnom výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín (RT-PCR test alebo LAMP test) alebo 48 hodín (antigénový test).

Za osobu po prekonaní sa považuje osoba nie viac ako 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, ktorá sa vie preukázať príslušným dokladom (potvrdením o pozitívnom výsledku testu).

Za testovanú osobu sa považuje osoba, ktorá sa vie preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR/LAMP testu nie starším ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín.

 

Obmedzenia prevádzok

Úrad verejného zdravotníctva Vyhláškou č. 306/2021 V. v. rozšíril zoznam prevádzok, ktoré môžu byť od 17. decembra 2021 otvorené, resp. môžu predávať tovary či poskytovať služby.

Od 17. decembra 2021 sú oprávnené okrem prevádzok uvedených v aktualizácii tohto blogu z 10. decembra 2021, otvoriť aj:

 • všetky prevádzky starostlivosti o ľudské telo (nielen kaderníctva, holičstvá či manikúry), avšak len v režime OP;
 • prevádzky vonkajších telovýchovno-športových zariadení (s obmedzením maximálnej kapacity na 3 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2);
 • prevádzky múzeí, galérií a výstavných siení (len pre osoby v režime OP a s obmedzením kapacity na 1 návštevník na 25 m2).

Od 3. januára 2022 sú oprávnené otvoriť aj prevádzky verejného stravovania, a to nie len tie, ktoré vydávajú potraviny so sebou, ale všetky reštaurácie či kaviarne. Tieto prevádzky sú oprávnené otvoriť len za splnenia nasledujúcich podmienok:

 • prevádzky umožňujú vstup len osobám v režime OP;
 • zákazníci konzumujú pokrmy len posediačky, a to najviac 4 osoby pri stole s rozostupom stolov 2 m;
 • prevádzkovateľ dodrží kapacitné obmedzenie počtu zákazníkov max. 50 % kapacity prevádzky.

V prípade ostatných prevádzok, ktoré sú oprávnené byť otvorené platia aj naďalej požiadavky podľa poslednej aktualizácie tohto blogu z 10. decembra 2021 (najmä obmedzenie kapacity návštevníkov).

Úrad verejného zdravotníctva SR prijal aj Vyhlášku č. 306/2021 V. v., ktorou upravuje podmienky usporiadania hromadných podujatí.

Protipandemické opatrenia sledujeme a budeme ich priebežne aktualizovať.

 

Piatok 10. decembra 2021

Na rokovaní dňa 8. decembra 2021 Vláda SR prijala Uznesenie č. 735/2021 Z. z., ktorým  predĺžila zákaz vychádzania. Zákaz vychádzania podľa Uznesenia potrvá do 9. januára 2022.

Počas zákazu vychádzania účinného od 10. decembra 2021 sú všetky osoby nachádzajúce sa na území Slovenské republiky povinné neopúšťať svoje bydlisko okrem nasledujúcich prípadov, výnimiek (novinky sú vyznačené tučným písmom):

 • v čase od 5.00 hod. do 20.00 hod.:
  • cesty do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia. Je potrebné, aby sa takáto osoba preukázala potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce;
  • cesty na hromadné podujatie a späť. Hromadným podujatím sa myslí hromadné podujatie súvisiace s výkonom práce (max. 10 osôb, len OP), zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci (napr. obecné zastupiteľstvo), voľby, profesionálne športové súťaže (TIPOS extraliga, FORTUNA liga, atď.), bohoslužby, pohreby a krsty podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ);
  • cesty na preventívnu prehliadku, ako aj sprevádzanie blízkej osoby a späť;
  • cesty na vykonanie RT-PCR testu, antigénového testu, na očkovanie a späť;
  • cesty na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a späť;
  • cesty dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov (jasle), ako aj jeho sprievodu;
  • cesty dieťaťa do materskej školy, prvého stupňa základnej školy, špeciálnej školy či školského zariadenia, ako aj žiaka strednej zdravotníckej školy a späť. Rovnako to platí pre sprievod dieťaťa a žiaka;
  • do 12. decembra 2021 cesty žiaka druhého stupňa základnej školy a žiaka strednej školy do školy či školského zariadenia a späť;
  • cesty študenta do a zo vysokej školy a špeciálneho výučbového zariadenia a iného podobného zariadenia;
  • cesty dieťaťa a jeho sprievodu za rodičom alebo inou osobou, ktorý má právo styku s týmto dieťaťom a späť, rovnako aj v prípade odovzdávaní dieťaťa pri striedavej osobnej starostlivosti;
  • cesty osoby pri presune do a zo zariadenia sociálnych služieb (domov dôchodcov), ako aj osôb, ktoré vykonávajú takýto presun;
  • cesty na zdravotnú prechádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo osoby ťažko zdravotne postihnutej, s diagnostikovaným ťažkým mentálnym postihnutím a ďalším do 1 000 m od jej bydliska, a to vrátane sprievodu takejto osoby;
  • cesty na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nie je možné vybaviť zásielkou, elektronicky alebo inak diaľkovo a späť;
  • cesty na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie ( v rámci súdneho konania);
  • cesty na výkon pracovného pohovoru, výberového konania, uzatvorenia zmluvy a pod. a späť;
  • cesty osoby s dieťaťom do 1 000 m od bydliska a späť;
  • cesty za účelom individuálnej návštevy kostola.

 

 • Bez časového obmedzenia:
  • cesty do a zo zamestnania (okrem zamestnancov školy), ak túto prácu nie je možné vykonávať z domu (homeoffice). Je potrebné, aby sa takáto osoba vedela preukázať potvrdením od zamestnávateľa, že nemôže vykonávať prácu z domu s tým, že na potvrdení bude uvedená pracovná doba a miesto výkonu práce;
  • cesty na výkon podnikateľskej činnosti či inej obdobnej činnosti (je vhodné sa vedieť preukázať napr. živnostenským oprávnením, advokátskym alebo iným preukazom a pod.),
  • cesty za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a späť, a to:
   • predajne potravín (vrátane ambulantného predaja, teda stánkov s kávou, rýchleho občerstvenia „na stojáka“);
   • drogérie;
   • predajne pohonných látok;
   • predajne novín a tlačovín;
   • lekárne, predajne zdravotníckych pomôcok, očnej optiky;
   • výdajné miesta e-shopov, prevádzky, kde možno si tovar zakúpený elektronicky vyzdvihnúť alebo ho reklamovať, pošty;
   • od 25. decembra wellness služby, avšak len pre očkovaných a po prekonaní ochorenia COVID-19 (nie dlhšie ako 180 dní od prekonania);
   • ďalšie podľa Prílohy č. 1 Uznesenia Vlády SR;
  • cesty do akejkoľvek inej predajne, ako sú predajne určené v bode vyššie, a to aj vrátane prevádzok poskytujúcich služby (kaderník, fitness, atď) okrem prevádzok verejného stravovania a späť, ak ide o osobu spadajúcu do režimu OP (očkovaná, po prekonaní ochorenia COVID-19); 
  • od 25. decembra 2021 cesty do prevádzok wellness, ak ide o osobu v režime OP (očkovaná, po prekonaní ochorenia COVID-19);
  • cesty do a zo zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti (urgent alebo pri objednaní sa na čas);
  • cesty do lekárne a späť;
  • cesty na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na to odkázaný;
  • cesty s mačkou alebo psom do 500 m od bydliska a späť, na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá a veterinárnej starostlivosti;
  • cesty na účel vycestovania do zahraničia a návratu zo zahraničia;
  • cesty na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu, a to aj mimo okresu a späť;
  • cesty na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní a späť;
  • cesty na účel účasti na bohoslužbe alebo náboženskom úkone osoby, ktorá je očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 (pre nie viac ako 180 dňami);
  • od 25. decembra 2021, cesty na účel individuálnej rekreácie alebo rekreácie členov spoločnej domácnosti do ubytovacieho zariadenia, ak ide o osobu v režime OP (očkovaný, po prekonaní ochorenia COVID-19) a táto osoba sa preukáže negatívnym výsledkom testu (podrobnosti určí vyhláška ÚVZ SR)  a späť;
  • cesty do vlastnej nehnuteľnosti a späť;
  • cesty na účel pobytu v prírode osoby, ktorá je držiteľom poľovného lístka a plní opatrenia proti šíreniu afrického moru ošípaných a späť;
  • cesty do ústavu na výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody a ďalšie podľa vyhlášky ÚVZ SR.

Okrem uvedeného je zakázané aj zhromažďovanie viac ako 6 osôb, pokiaľ tieto osoby nežijú v spoločnej domácnosti alebo ak tak neustanovujú výnimky vyššie (hromadné podujatia).

 

Obmedzenie prevádzok

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal Vyhlášku č. 290/2021 V. v., ktorou obmedzil prevádzky a ich prevádzkovú činnosť na území SR.

Od 10. decembra 2021 je podľa Vyhlášky povolené, aby sa otvorili viaceré prevádzky, ktoré boli povinne od 25. novembra 2021 do 9. decembra 2021 zatvorené, a to napríklad predajne odevov, kaderníctva, manikúry, fitness centrá a ďalšie. Kompletný zoznam uvádza Vyhláška.

Pre prevádzky platia od 10. decembra 2021 osobitné režimy, a to:

 • v prípade tzv. esenciálnych prevádzok (predajne potravín, drogérie, výdaj tovaru, čerpacie stanice, a ďalšie podľa § 2 ods. 2 písm. a) – ac) Vyhlášky) môžu ostať tieto otvorené pre osoby v režime základ (osoby nemusia byť zaočkované, po prekonaní ani testované);
 • v prípade prevádzok poskytujúcich služby krátkodobého ubytovania súvisiaceho s výkonom práce, podnikania alebo nevyhnutnej návštevy zdravotníckeho zariadenia, tieto môžu ostať otvorené len pre osoby v režime OTP (očkovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19 či testovaní);
 • v prípade ďalších prevádzok uvedených vo Vyhláške (predajne odevov, fitness, kaderníctva, atď.) tieto môžu ostať otvorené len pre osoby v režime OP (očkovaní a po prekonaní ochorenia COVID-19).

Za plne očkovanú osobu sa pretom považuje osoba 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny alebo po jednodávkovej vakcíne, deti do 2 rokov veku, deti od 2 do 12 rokov s negatívnym RT-PCR testom (72 hodín) alebo LAMP testom (48 hodín).

Za osobu po prekonaní sa považuje osoba nie viac ako 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, ktorá sa vie preukázať príslušným dokladom (potvrdením o pozitívnom výsledku testu).

Za testovanú osobu sa považuje osoba, ktorá sa vie preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR/LAMP testu nie starším ako 72 hodín alebo antigénového testu nie starším ako 48 hodín.

 

Ako pri predaji n/esenciálneho sortimentu?

Vyhláška výslovne ustanovuje, že pokiaľ možno sortiment, ktorý predáva zaradiť pod tzv. esenciálne prevádzky a aj iné prevádzky, môže fungovať pre osoby v režime základ len ak bude predávať len tovary určené pre tzv. esenciálne prevádzky. V praxi to znamená, že napríklad ak sa v predajni predávajú potraviny a aj oblečenie, prevádzka môže byť otvorená pre režim základ len ak neumožní predaj oblečenia (toto je možné prevádzať len pre OP).

 

Obmedzenie otváracích hodín

Podľa Vyhlášky vyberané prevádzky sú povinné si nastaviť otváracie hodiny maximálne od 5.00 hod. do 22.00 hod.

Obmedzenie platí pre predajne potravín, drogérie, predajne tlačovín, ale aj fitness, maloobchodné prevádzky (oblečenie, obuv), služby starostlivosti o telo (kaderníctvo, manikúra) a ďalšie podľa Vyhlášky.

 

Obchodné domy

Prevádzkovatelia sú povinní dodržiavať tieto opatrenia:

 • vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezinfikovať zariadenia každú hodinu;
 • zabezpečiť zákaz konzumácie pokrmov a nápojov v priestorov obchodného domu;
 • zabezpečiť uzavretie sedacích častí a detských kútikov.

 

Prevádzky kaderníctiev, holičstiev, manikúr a pedikúr

Prevádzky zariadení starostlivosti o telo a pleť a ich prevádzkovatelia sú povinní:

 • umožniť vstup len osobám v režime OP;
 • upraviť časový harmonogram, aby medzi zákazníkmi bol priestor na dezinfekciu;
 • po každom zákazníkovi vykonať dezinfekciu a vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami.

 

Prevádzky fitness centier

Prevádzkovatelia fitness centier sú povinní:

 • dodržiavať maximálnu kapacitu prevádzky na 30 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2;
 • umožniť vstup len osobám v režime OP;
 • vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami;
 • zvýšiť frekvenciu upratovania.

Informácie o ďalších prevádzkach nájde vo Vyhláške.

Informácie o obmedzeniach pri organizovaní hromadných podujatí nájdete vo Vyhláške č. 289/2021 V.v.

Karanténne povinnosti osôb upravuje Vyhláška č. 268/2021 V. v.

Protipandemické opatrenia sledujeme a budeme ich priebežne aktualizovať.

 

Štvrtok 25. novembra 2021

Vláda SR prijala len včera, 24. novembra 2021, Uznesenie č. 695/2021 Z. z., ktorým vyhlásila na území Slovenskej republiky na obdobie 90 dní núdzový stav.

V rámci núdzového stavu bol prijatý aj zákaz vychádzania. Zákaz vychádzania platí pre celé územie Slovenskej republiky, a to od 25. novembra 2021, od 5 hod. ráno do 1 hod. nasledujúceho dňa, a to až do 9. decembra 2021. Vláda je oprávnená zákaz vychádzania opätovne predĺžiť.

Počas zákazu vychádzania sú všetky osoby nachádzajúce sa na území Slovenské republiky povinné neopúšťať svoje bydlisko okrem nasledujúcich prípadov, výnimiek:

 • v čase od 5.00 hod. do 20.00 hod.:
  • cesty do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia. Je potrebné, aby sa takáto osoba preukázala potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce;
  •  cesty na hromadné podujatie a späť. Hromadným podujatím sa myslí hromadné podujatie súvisiace s výkonom práce (max. 10 osôb, len OP), zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci (napr. obecné zastupiteľstvo), voľby, profesionálne športové súťaže (TIPOS extraliga, FORTUNA liga, atď.), bohoslužby, pohreby a krsty podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ);
  •  cesty na preventívnu prehliadku, ako aj sprevádzanie blízkej osoby a späť;
  •  cesty na vykonanie RT-PCR testu, antigénového testu, na očkovanie a späť;
  •  cesty na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a späť;
  •  cesty dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov (jasle), ako aj jeho sprievodu;
  •  cesty dieťaťa do materskej, základnej, strednej školy alebo špeciálnej školy či školského zariadenia a späť. Rovnako to platí pre sprievod dieťaťa a žiaka;
  •  cesty študenta do a zo vysokej školy a špeciálneho výučbového zariadenia a iného podobného zariadenia;
  •  cesty dieťaťa a jeho sprievodu za rodičom alebo inou osobou, ktorý má právo styku s týmto dieťaťom a späť, rovnako aj v prípade odovzdávaní dieťaťa pri striedavej osobnej starostlivosti;
  • cesty osoby pri presune do a zo zariadenia sociálnych služieb (domov dôchodcov), ako aj osôb, ktoré vykonávajú takýto presun;
  •  cesty na zdravotnú prechádzku osoby staršej ako 65 rokov alebo osoby ťažko zdravotne postihnutej, s diagnostikovaným ťažkým mentálnym postihnutím a ďalším do 1 000 m od jej bydliska, a to vrátane sprievodu takejto osoby;
  •  cesty a orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nie je možné vybaviť zásielkou, elektronicky alebo inak diaľkovo a späť;
  •  cesty na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie ( v rámci súdneho konania);
  •  cesty na výkon pracovného pohovoru, výberového konania, uzatvorenia zmluvy a pod. a späť;
  •  cesty osoby s dieťaťom do 1 000 m od bydliska a späť;
  •  cesty za účelom individuálnej návštevy kostola.
 • Bez časového obmedzenia:
  • cesty do a zo zamestnania (okrem zamestnancov školy), ak túto prácu nie je možné vykonávať z domu (homeoffice). Je potrebné, aby sa takáto osoba vedela preukázať potvrdením od zamestnávateľa, že nemôže vykonávať prácu z domu s tým, že na potvrdení bude uvedený pracovná doba a miesto výkonu práce;
  •  cesty na výkon podnikateľskej činnosti či inej obdobnej činnosti (je vhodné sa vedieť preukázať napr. živnostenským oprávnením, advokátskym alebo iným preukazom a pod.),
  • cesty za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a späť, a to:
   • predajne potravín (vrátane ambulantného predaja, teda stánkov s kávou, rýchleho občerstvenia „na stojáka“);
   • drogérie;
   • predajne pohonných látok;
   • predajne novín a tlačovín;
   • predajne obuvi;
   • lekárne, predajne zdravotníckych pomôcok, očnej optiky,;
   • výdajné miesta e-shopov, prevádzky, kde možno si tovar zakúpený elektronicky vyzdvihnúť alebo ho reklamovať, pošty;
   • ďalšie podľa Prílohy č. 1 Uznesenia Vlády SR;
  •  cesty do a zo zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti (urgent alebo pri objednaní sa na čas);
  •  cesty do lekárne a späť;
  •  cesty na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na to odkázaný;
  •  cesty s mačkou alebo psom do 500 m od bydliska a späť, na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá a veterinárnej starostlivosti;
  •  cesty na účel vycestovania do zahraničia a návratu zo zahraničia;
  •  cesty na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu (v prípade BA je celý Bratislavský kraj posudzovaný ako okres, rovnako v prípade Košíc sa za okres považuje územie okresov Košice I, II, III, IV a Košice-okolie a späť;
  •  cesty na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní a späť;
  •  cesty späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu (napr. hotel);
  •  cesty na účel individuálnej rekreácie alebo rekreácie členov spoločnej domácnosti vo vlastnej nehnuteľnosti (na tieto účely je vhodné vedieť preukázať vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti, napr. k chate);
  •  cesty na účel pobytu v prírode osoby, ktorá je držiteľom poľovného lístka a plní opatrenia proti šíreniu afrického moru ošípaných a späť.

Okrem uvedeného je zakázané aj zhromažďovanie viac ako 6 osôb, pokiaľ tieto osoby nežijú v spoločnej domácnosti alebo ak tak neustanovujú výnimky vyššie (hromadné podujatia).

 

Obmedzenie prevádzok

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal Vyhlášku č. 263/2021 V. v., ktorou obmedzil prevádzky a ich prevádzkovú činnosť na území SR:

Všetky prevádzky, okrem prevádzok poskytujúcich služby a predaj tovarov na uspokojenie nevyhnutných životných potrieb, ako sú uvedené vyššie, sú od 25. novembra 2021 povinne zatvorené. Ich kompletný zoznam poskytuje Vyhláška.

Vyhláška upravuje aj otváracie hodiny bližšie určených prevádzok. Svoje otváracie hodiny sú prevádzky ako potraviny, drogérie, predajne novín, výdajne e-shopov, pošty, prevádzky telekomunikačných operátorov a ďalšie povinné upraviť tak, aby splnili obmedzenie otváracích hodín maximálne v rozsahu 5.00 hod. do 20.00 hod.

Obchodné domy môžu ostať otvorené, pokiaľ spĺňajú všeobecné hygienické požiadavky, ako vykonávanie dezinfekcie každú hodinu, zákaz konzumácie pokrmov a nápojov a ďalšie.

 

Kontrola vstupu zamestnancov na pracovisko

Úrad verejného zdravotníctva prijal aj Vyhlášku č. 264/2021 V. v., ktorou nariadil dočasné opatrenia vstupu zamestnancov na pracovisko.

Zamestnávatelia na základe Vyhlášky povinní od pondelka 29. novembra 2021 podmieňovať vstup na pracovisko len zamestnancom, ktorí sa preukážu, že spadajú do režimu OTP. Do OTP režimu spadá zamestnanec, ktorý:

 • je kompletne očkovaný (14 dní od druhej dávky dvojdávkovej vakcíny, 21 dní po jednodávkovej vakcíne, 14 dní po prvej dávke, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia) a vie sa preukázať potvrdením o očkovaní alebo COVID-PASS-om;
 • prekonal ochorenie COVID-19, a to nie pre viac ako 180 dňami, a túto skutočnosť vie preukázať potvrdením o pozitívnom výsledku RT-PCR testu (samozrejme, je potrebné dodržiavať karanténne opatrenia);
 • je schopný sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (napr. RT-PCR, LAMP, antigénový test) nie starším ako 7 dní od odberu.

Uvedené skutočnosti je možné vždy preukázať COVID-PASS-som alebo iným dokladom, z ktorého je jasne určiteľná identita preukazujúceho sa zamestnanca.

Uvedený zákaz sa nevzťahuje na osoby, zamestnancov, ktoré na pracovisku alebo v iných priestorov neprichádzajú do kontaktu s inou osobou.

 

Iné opatrenia

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal tiež Vyhlášku č. 262/2021 V. v., ktorou upravil opatrenia ohľadom povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Podľa Vyhlášky sú už aj žiaci základných škôl povinní mať na vyučovaní prekryté horné dýchacie cesty rúškom alebo iným prekrytím. Tieto opatrenia sú účinné od 25. novembra 2021.

Okrem uvedených opatrení vydal Úrad verejného zdravotníctva aj Vyhlášku č. 261/2021 V. v., ktorou ustanovil podmienky a obmedzenia hromadných podujatí. Vyhláška je účinná od 25. novembra 2021.

Protipandemické opatrenia sledujeme a budeme ich priebežne aktualizovať.

 

Pondelok 22. novembra 2021

Dňa 18. novembra 2021 schválila Vláda SR nový COVID Automat, ktorým došlo k úprave protipandemických opatrení. V nadväznosti na novú verziu COVID Automatu prijal Úrad verejného zdravotníctva SR Vyhlášky č. 259/2021 V.v.č.260/2021 V.v. ktorými upravil pandemické opatrenia pre prevádzky a Vyhlášku č. 258/2021 V.v., ktorou upravil pandemické opatrenia pre hromadné podujatia.

COVID Automat aj naďalej rozlišuje päť stupňov (farieb) zaradenia okresov v závislosti od epidemiologickej situácie v konkrétnom okrese:

 • Monitoring (zelená farba);
 • Ostražitosť (oranžová farba);
 • I. stupeň ohrozenia (červená farba);
 • II. stupeň ohrozenia (bordová farba); a
 • III. stupeň ohrozenia (čierna farba).

Od 22. novembra dochádza k nasledujúcemu rozdeleniu okresov:

 • v stupni Monitoring sa nenachádza žiaden okres;
 • v stupni Ostražitosť sa nenachádza žiaden okres;
 • v I. stupni ohrozenia sa nachádzajú už len okresy Bratislava I – V a Dunajská Streda;
 • v II. stupni ohrozenia sa nachádzajú okresy Dolný Kubín, Galanta, Trnava, Trenčín, Ružomberok a ďalšie;
 • v III. stupni ohrozenia sa nachádzajú všetky zvyšné okresy, ako napr. okresy Banská Bystrica, Bardejov, Košice I – IV a ďalšie.

 

Obmedzenie činnosti prevádzok

ÚVZ SR prostredníctvom Vyhlášok č. 259/2021 V.v. a č. 260/2021 V.v. obmedzil činnosť prevádzok s tým, že obyvatelia SR sú na účely týchto pravidiel rozdelení:

 • na plne očkovaných (14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny alebo po jednodávkovej vakcíne, deti do 2 rokov veku, deti od 2 do 12 rokov s negatívnym RT-PCR testom (72 hodín) alebo LAMP testom (48 hodín));
 • OP, teda plne očkovaní a po prekonaní ochorenia COVID-19 (nie viac ako 180 dní od prekonania (potrebné preukázať sa pozitívnym testom));
 • očkovaní-testovaní-prekonali ochorenie, teda OTP (za testovaného je považovaná osoba, ktorá sa vie preukázať, buď negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín alebo ATG testu nie starším ako 48 hodín; za osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 sa považuje osoba do 180 dní od jeho prekonania);
 • základ, teda osoby, ktoré nie sú OTP, OP ani plne očkované.

Prevádzkovatelia sú povinní vyznačiť pri vstupe do prevádzky, aký režim si prevádzka uplatňuje. Splnenie vyššie uvedených podmienok kontroluje prevádzkovateľ pri vstupe. Označovanie prevádzok bližšie stanovujú manuály Manuál pre obchody a službyManuál pre gastro prevádzky.

 

Kontrola vstupu

Prevádzkovateľ je povinný kontrolovať či návštevníci vstupujúci do prevádzok spĺňajú uvedené predpoklady (napr. sú OP). Na účely kontroly prevádzkovateľ je oprávnený nahliadnuť do dokladov preukazujúcich splnenie podmienok napr. potvrdenie o očkovaní, COVID-PASS, potvrdenie o pozitívnom výsledku testu (pri prekonaní) alebo potvrdenie o očkovaní.

Na účely overenia pravdivosti týchto dokumentov si prevádzkovateľ môže vyžiadať aj doklad totožnosti návštevníka (napr. občiansky preukaz) a nahliadnuť doň.

 

Všeobecne o prevádzkach

V prípade okresov spadajúcich do I. až III. stupňa (všetky okresy) ohrozenia ostávajú pre režim základ (bez preukazovania sa akýmikoľvek dokladmi) otvorené nasledujúce prevádzky pri dodržaní základných opatrení, ide o tzv. esenciálne prevádzky, ako:

 • prevádzky verejného stravovania, ktoré vydávajú pokrm na odber so sebou, teda okienkový výdaj;
 • predajne potravín;
 • drogérie;
 • lekárne, predajne zdravotníckych pomôcok;
 • predajne novín a tlačovín;
 • predajne obuvi a oblečenia;
 • ďalšie.

Ostatné prevádzky služieb a maloobchodné prevádzky môžu ostať otvorené len pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky len OP.

Prevádzky sú (v každom okrese) povinné dodržiavať:

 • vstup a pobyt v prevádzkach bude umožnený len osobám s prekrytými dýchacími cestami;
 • pri vstupe do prevádzky sa bude osobám aplikovať dezinfekcia;
 • osoby budú v prevádzkach zachovávať rozostupy 2 m, pokiaľ nejde o osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby so zdravotným postihnutím a ich asistentmi;
 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2, okrem prípadov uvedených Vyhláškou;
 • v prípade režimu OP počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť  koncentráciu 1 zákazník na 15 m2;
 • všetky vstupy do prevádzky musia byť označené o povinnosti dodržiavať platné opatrenia;
 • priestory prevádzky musia byť často vetrané a dezinfikované;
 • všetky prevádzky okrem esenciálnych prevádzok sú povinné viditeľne označiť pri vstupe do prevádzky či vstup je umožnení:
  • iba plne očkovaným osobám;
  • OP osobám;
  • OTP osobám;
  • aj iným ako plne očkovaným a OTP osobám;
 • ak sa prevádzka nachádza v okrese, ktorý spadá do II. alebo III. stupňa ohrozenia, prevádzkovateľ je povinný obmedziť otváracie hodiny na 5.00 hod až 22.00 hod. Toto sa netýka esenciálnych prevádzok.

Pokiaľ je prevádzka stavebne rozdelená (samostatné miestnosti), je možné umožniť vstup aj rozdielnym zaradeniam zákazníkov (napr. OTP a iné osoby ako OTP) naraz.

 

Obchodné domy

Prevádzkovatelia obchodných domov sú oprávnení ponechať obchodné domy (nákupné centrá) v okresoch spadajúcich do I. až II. stupňa ohrozenia (všetky okresy) otvorené len v prípade, ak:

 • umožnia vstup len návštevníkom v režime OP;
 • ponechajú otvorené len esenciálne prevádzky (ostatné prevádzky budú uzatvorené), vtedy sú oprávnení umožniť vstup v režime základ (nie je potrebná kontrola vstupu);
 • umožnia vstup návštevníkom  navštevujúcim obchodný dom za účelom očkovania alebo poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

Prevádzkovatelia v okresoch spadajúcich do I. až III. stupňa ohrozenia sú tiež povinní dodržiavať tieto opatrenia:

 • vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezinfikovať zariadenia každú hodinu;
 • zabezpečiť zákaz konzumácie pokrmov a nápojov v priestorov obchodného domu;
 • zabezpečiť uzavretie sedacích častí a detských kútikov.

 

Skrášľovacie salóny

Ak sa prevádzka nachádza v okresoch spadajúcich do I. až III. stupňa ohrozenia môže ostať otvorená len v prípade, ak:

 • ide o poskytovanie esenciálnej služby (napr. výdajňa kozmetických výrobkov);
 • umožní vstup len návštevníkom v režime OP.

 Prevádzky zariadení starostlivosti o telo a pleť a ich prevádzkovatelia sú tiež povinní:

 • upraviť časový harmonogram, aby medzi zákazníkmi bol priestor na dezinfekciu;
 • po každom zákazníkovi vykonať dezinfekciu a vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami.

 

Ubytovacie zariadenia

Ak sa prevádzka nachádza v okresoch spadajúcich do I. až III. stupňa ohrozenia môže ostať otvorená len v prípade, ak:

 • umožní vstup len návštevníkom v režime OP;
 • umožňuje vstup iba OTP návštevníkom a ide o krátkodobé ubytovanie v súvislosti s výkonom práce, podnikania či návštevou zdravotníckeho zariadenia.

Prevádzkovatelia sú tiež povinní zvýšiť frekvenciu upratovania, vybaviť hygienické prevádzky tekutým mydlom a utierkami, ako aj prevádzkovať reštaurácie či wellness podľa pravidiel pre tieto prevádzky.

 

Prevádzky verejného stravovania (reštaurácie)

Ak sa prevádzka nachádza v okresoch spadajúcich do I. až II. stupňa ohrozenia môže ostať otvorená len v prípade, ak:

 • vydáva pokrmy len na donášku alebo formou výdavkového okienka;
 • umožňuje vstup len zákazníkom v režime OP.

Ďalej sú prevádzkovatelia povinní zabezpečiť, že:

 • pokrmy môže podávať len obsluhujúci personál, zákaz samoobslužného výdaja;
 • dezinfikovať jedálny lístok, stoličky a stôl po každom zákazníkovi;
 • príbor nesmie byť voľne dostupný na stoloch, ale prinesený personálom;
 • riad musí byť umývaný podľa vyhlášky, hygienické zariadenia vybavené tekutým mydlom a  papierovými utierkami a každú hodinu sa musia dezinfikovať.

 

Ostatné prevádzky

Podrobné povinnosti pre prevádzkovateľov ostatných prevádzok, napríklad taxíkov, lanových dráh, autoškôl a iných ustanovuje Vyhláška. Úrad verejného zdravotníctva pre lepšiu zrozumiteľnosť vytvoril stručný prehľad režimov pre jednotlivé prevádzky, ktorý nájdete na jeho stránke.

Čo sa týka OTP režimu pre zamestnancov, Úrad verejného zdravotníctva potvrdil, že zatiaľ sa nič nemení (od. 22. novembra 2021). Zmeny sa pripravujú a budú účinné až po tom, čo Úrad verejného zdravotníctva vydá vyhlášku. Momentálne sú zamestnávatelia oprávnení, ale nie povinní kontrolovať zaočkovanosť ich zamestnancov.

 

Utorok 16. novembra 2021

Dňa 12. novembra 2021 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 421/2021 Z.z. ktorým sa menia  a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Tento zákon nadobudol účinnosť 15. novembra 2021.

Okrem aktuálneho platného COVID-19 automatu, ktoré podrobnosti uvádzame nižšie (úprava od pondelku 16. augusta 2021), prijala Národná rada SR viaceré zmeny, nižšie uvádzame tie najdôležitejšie.

 1. Kontrola zamestnancov. Zamestnávatelia sú na základe zákona oprávnení kontrolovať svojich zamestnancov a podmieňovať ich vstup na pracovisko preukázaním sa dokladom o očkovaní, prekovaní ochorenia COVID-19 alebo negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19. Kontrola má však dva režimy:
  1. v prípadoch, ktoré stanoví Úrad verejného zdravotníctva bude zamestnávateľ povinný vykonávať takúto kontrolu. V prípade, že sa zamestnanec odmietne preukázať uvedenými spôsobmi a odmietne aj bezplatné vykonanie testu zabezpečené zamestnávateľom, ide o prekážku na strane zamestnanca, a teda takémuto zamestnancovi nepatrí náhrada mzdy.
  2. V prípadoch, ktoré nebude zastrešovať vyhláška alebo iný predpis vydaný Úradom verejného zdravotníctva, je zamestnávateľ tiež oprávnený podmieňovať vstup na pracovisko uvedenými dokladmi, avšak v prípade, že sa zamestnanec odmietne otestovať a nepreukáže sa ani iným dokladom, už nejde o prekážku na strane zamestnanca, a preto mu patrí náhrada mzdy.
 2. Oprávnenie uzatvoriť prevádzku. Zákon umožňuje, aby boli orgány verejného dozoru, teda najmä policajti a zamestnanci Úradu verejného zdravotníctva, oprávnené kontrolovať dodržiavanie COVID automatu a ďalších pravidiel v prevádzkach (obchody, reštaurácie). V prípade, že zistia porušenia, sú tieto osoby oprávnené prevádzku uzavrieť, a to až na 30 dní s okamžitou účinnosťou. Voči rozhodnutiu o uzatvorení prevádzky sú prevádzkovatelia oprávnení podať námietky.
 3. Kontrola totožnosti. Významnou zmenou je aj oprávnenie prevádzkovateľov kontrolovať okrem potvrdení o očkovaní, prekonaní či negatívnom výsledku testu aj totožnosť daného zákazníka. Účelom kontroly dokladu totožnosti môže byť iba overenie platnosti dokladu preukazujúceho očkovanie alebo OTP režim.  Ako v prípade COVID-PASS-u, odporúčame do dokladu totožnosti iba nahliadať a nerobiť si z neho žiadne záznamy, odpisy a nefotiťsi ho. Uvedené sa vzťahuje aj na organizátorov hromadných podujatí.
 4. Nové sankcie. Zákon prináša aj viaceré nové sankcie. V prípade ak niekto sťaží alebo zmarí poskytovanie zdravotnej starostlivosti, urazí zdravotníka alebo sfalšuje zdravotnú dokumentáciu (napr. potvrdenie o očkovaní či testovaní) hrozí mu pokuta vo výške 1000 EUR. Avšak vzhľadom na to, že je stále vyhlásená mimoriadna situácia, uvedená výška sa zvyšuje na 1500 EUR. V prípade, ak bude pokuta uhradená v blokovom konaní (ihneď na mieste), jej výška je 700 EUR (500 EUR, ak bude ukončený mimoriadny stav).

V najbližších dňoch možno očakávať vydanie právnych predpisov Úradom verejného zdravotníctva alebo Vládou SR. O zmenách, ktoré prinesú Vás budeme informovať.

 

Pondelok 16. augusta 2021

Aktualizované 16. novembra 2021

Vláda SR prijala 10. augusta 2021 nový COVID -19 Automat, ktorým stanovila podmienky vývoja obmedzení pri nástupe alebo zhoršení pandemickej situácie.

Nový COVID-19 Automat rozlišuje päť stupňov (farieb) zaradenia okresov v závislosti od epidemiologickej situácie v konkrétnom okrese:

 • Monitoring (zelená farba);
 • Ostražitosť (oranžová farba);
 • 1. stupeň ohrozenia (červená farba);
 • 2. stupeň ohrozenia (bordová farba);  a
 • 3. stupeň ohrozenia (čierna farba).

Od 15. novembra dochádza k nasledujúcemu rozdeleniu okresov:

 • v stupni Monitoring sa nenachádza žiaden okres;
 • v stupni Ostražitosť sa nenachádza žiaden okres;
 • v I. stupni ohrozenia sa nachádzajú okresy Bratislava I – V, Dunajská Streda, Komárno a Šaľa;
 • v II. stupni ohrozenia sa nachádzajú okresy Dolný Kubín, Galanta, Trnava, Ružomberok a ďalšie;
 • v III. stupni ohrozenia sa nachádzajú všetky zvyšné okresy, ako napr. okresy Banská Bystrica, Bardejov, Košice I – IV a ďalšie.

Zaradenie okresov sa pritom každý týždeň mení. So zmenou zaradenia okresu sú pritom spojené aj obmedzenia činnosti prevádzok, ako aj organizovania hromadných podujatí.

 

Obmedzenie činnosti prevádzok

ÚVZ SR prostredníctvom vyhlášky č. 240/2021 V. v. obmedzil činnosť prevádzok s tým, že obyvatelia SR sú na účely týchto pravidiel rozdelení:

 • na plne očkovaných;
 • očkovaní-testovaní-prekonali ochorenie, teda OTP (za testovaného je považovaná osoba, ktorá sa vie preukázať, buď negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín alebo ATG testu nie starším ako 48 hodín; za osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 sa považuje osoba do 180 dní od jeho prekonania);
 •  osoby, ktoré nie sú OTP ani plne očkované.

 

Prevádzky sú (v každom okrese) povinné dodržiavať:

 • vstup a pobyt v prevádzkach bude umožnený len osobám s prekrytými dýchacími cestami;
 • pri vstupe do prevádzky sa bude osobám aplikovať dezinfekcia;
 • osoby budú v prevádzkach zachovávať rozostupy 2 m, pokiaľ nejde o osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby so zdravotným postihnutím a ich asistentmi;
 • počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 15 m2, okrem prípadov, kedy plocha prevádzky dosahuje max. 15 m2 (vtedy môže byť len jeden zákazník); do tohto počtu sa nezapočítavajú deti do 10 rokov; uvedené obmedzenie neplatí pre zaradené do stupňa Monitoring (platí pre okres Dunajská Streda);
 • všetky vstupy do prevádzky musia byť označené o povinnosti dodržiavať platné opatrenia;
 • priestory prevádzky musia byť často vetrané a dezinfikované;
 • viditeľne označiť pri vstupe do prevádzky či vstup je umožnení:
  • iba plne očkovaným osobám;
  • OTP osobám;
  • aj iným ako plne očkovaným a OTP osobám.

V prípade, že je vstup do prevádzky povolený aj iným osobám, ako plne očkovaným a OTP, prevádzkovateľ je v 2. a 3. stupni ohrozenia povinný umožniť vstup v pondelok až piatok medzi 9. hod až 11 hod. vstup výhradne pre seniorov nad 65 rokov vrátane sprievodu alebo ZŤP so sprievodom.

Pokiaľ je prevádzka stavebne rozdelená (samostatné miestnosti), je možné umožniť vstup aj rozdielnym zaradeniam zákazníkov (napr. OTP a iné osoby ako OTP) naraz.

 

Označenie prevádzok a kontrola vstupu

V súvislosti s opatreniami činnosti prevádzok vydalo ÚVZ SR dva manuály, Manuál pre obchody a službyManuál pre gastro prevádzky.

V rámci manuálov ÚVZ SR bližšie popisuje podmienky povinného označenia prevádzok od 16. augusta 2021a kontrolu dodržiavania s tým spojených povinností, a to nasledovne:

 • Povinné osoby. Každá prevádzka je povinná vyznačiť, ktorej skupine obyvateľov umožňuje vstup (plne očkovaní, OTP alebo základ), a to aj vtedy, ak okres, v ktorom sa prevádzka nachádza, je zaradený v Monitoringu či Ostražitosti, a teda sa priamo obmedzenia na prevádzku nemusia uplatňovať;
 • Ako má vyzerať označenie. ÚVZ SR nestanovuje presný vizuál, ako by malo označenie vyzerať, je však potrebné, aby:
  •  bolo zrozumiteľné, pre akú skupinu osôb je vstup do prevádzky umožnený;
  •  bolo umiestnené na viditeľnom mieste pri vstupe do prevádzky (odporúčajú sa vstupné dvere);
 • Zmena režimu. Podľa manuálov je prevádzkovateľ oprávnený meniť režimy prevádzky, teda ktorej skupine obyvateľstva bude umožnený vstup, a to:
  • počas dňa, napr. počas obeda môže zmeniť režim z plne očkovaných na OTP a pod. Dôležité je, aby bola prevádzka vždy náležite označená;
  • rozlične pre jednotlivé miestnosti prevádzky; ak je prevádzka stavebne členená na rôzne samostatne uzatvárateľné miestnosti (napr. oddelené stenou), tak môže byť jedna miestnosť určená napríklad pre iné osoby ako OTP a plne očkované a druhá miestnosť pre OTP. Osoby z viac rizikovej kategórie pritom môžu navštíviť napríklad toaletu v inej časti, pokiaľ budú mať prekryté horné dýchacie cesty;
 • Kontrola. V zmysle Vyhlášky sú prevádzkovatelia povinní dodržiavať protipandemické opatrenia a zároveň sú oprávnení kontrolovať vstup do prevádzky. Kontrola prebieha buď:
  • nahliadnutím do listiny či elektronického dokumentu preukazujúceho splnenie predpokladov pre vstup (napr. potvrdenie o očkovaní, potvrdenie o vykonaní testu);
  • nahliadnutím do digitálneho COVID preukazu, ktorý je možné skontrolovať prostredníctvom QR kódu. Na prečítanie obsahu nie je pritom potrebná čítačka a stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu OverPass na tomto odkaze;
  • prevádzkovateľ nie je oprávnený vyžiadať si od zákazníka identifikačný doklad (napr. občiansky preukaz). Toto oprávnenie má polícia, ktorá je v prípade predloženia falošného dokumentu o očkovaní či testovaní oprávnená uložiť tejto osobe pokutu;
  • v prípade, ak sa zákazník nevie preukázať uvedeným spôsobom v súlade označením prevádzky a platnými opatreniami, prevádzkovateľ ho nesmie vpustiť do prevádzky, v opačnom prípade môže byť prevádzkovateľovi uložená pokuta.

 

Taxislužby

Taxislužby sú povinné dodržiavať nasledujúce obmedzenia:

 • pre okresy v stupni Monitoringu nemajú nariadené žiadne obmedzenia;
 • v prípade okresov zaradených do Ostražitosti a 1. a 2. stupňa ohrozenia môžu v každom rade v aute sedieť max. 2 osoby (dve vpredu, dve vzadu);
 • v prípade okresov zaradených 3. stupňa ohrozenia môžu sedieť maximálne 2 osoby vo vozidle.

 

Obchodné domy

Prevádzkovatelia obchodných domov sú povinní dodržiavať tieto opatrenia:

 • v prípade okresov zaradených do Monitoringu alebo Ostražitosti (momentálne žiadne okresy):
  • sú povinní dodržiavať obmedzenia platné pre ostatné okresy;
  • nie je obmedzený počet zákazníkov v obchodných domoch ani v jednotlivých prevádzkach;
  • nie sú uzatvorené sedacie časti a detské kútiky
 • v prípade okresov spadajúcich do 1. až 3 stupňa ohrozenia (momentálne všetky okresy):
  • vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezinfikovať zariadenia každú hodinu;
  • zabezpečiť zákaz konzumácie pokrmov a nápojov v priestorov obchodného domu;
  • zabezpečiť uzavretie sedacích častí a detských kútikov; a
  • dodržiavať obmedzenie počtu zákazníkov (1 zákazník na 15 m2) a ďalšie všeobecné obmedzenia.

 

Skrášľovacie salóny

Prevádzky zariadení starostlivosti o telo a pleť a ich prevádzkovatelia sú povinní:

 • upraviť časový harmonogram, aby medzi zákazníkmi bol priestor na dezinfekciu;
 • po každom zákazníkovi vykonať dezinfekciu a vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami.

 

Prevádzky umelých kúpalísk

Prevádzky umelých kúpalísk môžu byť otvorené v okresoch spadajúcich do 1. až 3. stupňa ohrozenia otvorené len pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky len osobám OTP alebo len plne očkovaným.

Prevádzkovatelia sú ďalej povinní:

 • stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky takto:
  • v prípade okresov zaradených do stupňa Monitoring bez obmedzenia kapacity zákazníkov;
  • v prípade okresov zaradených do stupňa Ostražitosť bez obmedzenia kapacity zákazníkov, pričom vstup je povolený len plne zaočkovaným osobám;
  • v prípade okresov zaradených do stupňa Ostražitosť na počet 10 zákazníkov, pričom vstup je povolený aj iným ako OTP osobám;
  • v prípade okresov zaradených do 1. stupňa ohrozenia na počet 50 % kapacity zákazníkov, pričom vstup je povolený len plne očkovaným osobám;
  • v prípade okresov zaradených do 1. stupňa ohrozenia na počet 25 % kapacity zákazníkov, pričom vstup je povolený len OTP osobám;
  • v prípade okresov zaradených do 2. stupňa ohrozenia na počet 25 % kapacity zákazníkov, pričom vstup je povolený len plne očkovaným osobám;
  • v prípade okresov zaradených do 2. stupňa ohrozenia na počet 10 zákazníkov, pričom vstup je povolený len OTP osobám;
  • v prípade okresov zaradených do 3. stupňa ohrozenia na počet 10 zákazníkov, pričom vstup je povolený len plne očkovaným osobám;
  • v prípade okresov zaradených do stupňa Ostražitosť na počet 50 % kapacity zákazníkov, pričom vstup je povolený len OTP osobám.
 • obnoviť prevádzku len na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie;
 • pri vstupe aplikovať dezinfekciu;
 • dodržiavať technologické postupy, požiadavky na obsah voľného chlóru v zmysle vyhlášky;
 • zvýšiť frekvenciu prevádzkovej kontroly na dvojnásobok zvýšiť frekvenciu upratovania a čistenia;
 • neprevádzkovať pitné fontány;
 • vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Osobitné podmienky platia v prípade poskytovania služieb na účely tréningu športových klubov, nájdete ich tu.

 

Ubytovacie zariadenia

Prevádzkovatelia hotelov a ubytovacích zariadení v okresoch zaradených do Ostražitosti, 1. až 3 stupňa ohrozenia sú povinní:

 • v prípade okresov zaradených do Ostražitosti, do 1. a 2. stupňa ohrozenia (napr. pre okresy Bratislava I – V, Trenčín, Žilina, Trnava, a ďalšie) umožniť vstup do prevádzok len OTP alebo plne zaočkovaným osobám;
 • bez ohľadu na zaradenie okresu umožniť ubytovanie v prípade karantény alebo ubytovania za účelom výkonu práce, podnikania či návštevy zdravotníckeho zariadenia;
 • zvýšiť frekvenciu upratovania a čistenia (platí aj pre Monitoring);
 • dodržiavať maximálnu kapacitu izieb do 2 dospelých osôb alebo na osoby, ktoré sú členmi spoločnej domácnosti v prípade okresov zaradených do 1. alebo 2. stupňa ohrozenia.

 

Reštaurácie

Prevádzkovatelia reštaurácií sú povinní dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • v prípade okresov zaradených do Monitoringu je prevádzkovateľ oprávnený umožniť vstup zákazníkov do interiéru prevádzky len vtedy, ak je vstup umožnený len osobám v režime OTP; toto ustanovenie však nie je úplne jednoznačne uvedené vo Vyhláške;
 • v prípade prevádzkovateľov, ktorí umožnia vstup do prevádzok v rámci okresov zaradených do Monitoringu, Ostražitosti a 1. a 2. stupňa ohrozenia len plne očkovaným osobám sa na nich nevzťahujú žiadne osobitné kapacitné obmedzenia.
 • v prípade okresov zaradených do Ostražitosti:
  • môže prevádzkovateľ umožniť vstup na terasu najviac 10 osobám, pokiaľ umožňuje vstup aj iným osobám, ako OTP a plne očkovaným. Ak umožňujeme vstup len OTP a plne očkovaným, toto kapacitné obmedzenie sa neuplatní;
  • je prevádzkovateľ oprávnený umožniť vstup zákazníkov do interiéru prevádzky len vtedy, ak je vstup umožnený len osobám v režime OTP;
  • v interiérových častiach môžu byť len 4 osoby za jedným stolom (alebo jedna domácnosť) s rozostupom 2 metre medzi stolmi;
 • v prípade okresov zaradených do 1. stupňa ohrozenia:
  • je prevádzkovateľ oprávnený umožniť vstup zákazníkov do interiéru prevádzky len vtedy, ak je vstup umožnený len osobám v režime OTP;
  • v interiérových častiach môžu byť len 4 osoby za jedným stolom (alebo jedna domácnosť) s rozostupom 2 metre medzi stolmi;
  • pre iné osoby ako plne očkované alebo OTP je k dispozícii okienkový výdaj;
 • v prípade okresov zaradených do 2. stupňa ohrozenia:
  •  je prevádzkovateľ oprávnený umožniť vstup zákazníkov na terasu, len pokiaľ je vstup umožnený len OTP osobám;
  • je prevádzkovateľ oprávnený umožniť vstup zákazníkov do interiéru, len pokiaľ je vstup umožnený len plne očkovaným osobám;
  • pokrmy môžu byť konzumované len posediačky;
  • v interiérových častiach môžu byť len 4 osoby za jedným stolom (alebo jedna domácnosť) s rozostupom 2 metre medzi stolmi (rovnako aj v exteriéri);
  • pre iné osoby ako plne očkované alebo OTP je k dispozícii okienkový výdaj;
 • ďalej sú povinní dodržiavať tieto všeobecné povinnosti:
  • pokrmy môže podávať len obsluhujúci personál, zákaz samoobslužného výdaja;
  • dezinfikovať jedálny lístok, stoličky a stôl po každom zákazníkovi;
  • príbor nesmie byť voľne dostupný na stoloch, ale prinesený personálom;
  • riad musí byť umývaný podľa vyhlášky, hygienické zariadenia vybavené tekutým mydlom a  papierovými utierkami a každú hodinu sa musia dezinfikovať;

 

Ďalšie podmienky prevádzky fitness centier, wellness centier, lanových dráh a ďalších prevádzok nájdete vo Vyhláške ÚVZ SR č. 253/2021 V. v.

 

Zdroje článku

Související články