Dekorativní pozadí stránky

Končí monopol Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR pro doménu .eu?

Končí monopol Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR pro doménu .eu?

Dne 19. března 2019 bylo schváleno nové nařízení (EU) 2019/517 o provádění a fungování doménového jména nejvyšší úrovně .eu a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a zrušení nařízení Komise (ES) č. 874/2004 („Nařízení“). Jak již samotný název napovídá, Nařízení přináší nová pravidla a postupy týkající se domény .eu („Doména“) a mění a ruší dosud aplikovatelná nařízení týkající se Domény. Doména byla fakticky zavedena v roce 2005 a jejím správcem byla jmenována nezisková organizace EURid. Členem organizace EURid se stala i nezisková organizace CZ.NIC, která je správce české národní domény .cz. Ke konci roku 2018 bylo v rámci Domény zaregistrováno více než 3,6 milionů doménových jmen1 a Doména tak v současné době představuje 12. nejrozšířenější ccTLD doménu.2 Pro srovnání, v rámci české ccTLD .cz domény je v současné době registrováno cca 1,3 milionů doménových jmen.3

EU se přijetím Nařízení snaží přizpůsobit Doménu rychlému rozvoji trhu a stanovit pružné regulační prostředí, které obstojí v dynamickém prostředí internetu. Snaží se proto posílit spolupráci mezi správcem Domény, Úřadem EU pro duševní vlastnictví a dalšími agenturami EU, a to zejména za účelem zabránění spekulativním a zneužívajícím registracím doménových jmen v rámci Domény. EU chce tak Nařízením posílit boj proti rozšířenému doménovému cybersquttingu.

Nařízení rozšiřuje okruhu subjektů oprávněných k registraci doménového jména v rámci Domény. Od 10. října 2019 bude mít jakýkoliv občan EU, bez ohledu na své bydliště, možnost registrace doménového jména v rámci Domény. Dle dosavadní úpravy si doménové jméno mohou registrovat obecně pouze společnosti a osoby se sídlem či bydlištěm na území EU.

Dle Nařízení má dále dojít ke zřízení Mnohostranné poradní skupiny pro Doménu, jejímž cílem má být poskytování odborného poradenství při provádění Nařízení a fungování Domény. Členy této poradní skupiny mají být zástupci orgánů členských států, mezinárodních organizací a osoby jmenované Komisí na základě výběrového řízení.

Nařízení dále stanovuje Komisi povinnost nejpozději do 12. října 2021 přijmout nezbytná opatření k určení správce Domény a se zvoleným správcem uzavřít smlouvu na dobu určitou s účinností od 13.  října 2022, ve které budou upřesněny zásady, pravidla a postupy správce. Dříve uzavřená smlouva mezi Komisí a současným správcem Domény, tj. organizací EURid, zanikne dne 12. října 2022. Z tohoto důvodu je možné, že s nabytím účinnosti Nařízení se správcem Domény stane jiný subjekt. Jelikož se správce Domény může v průběhu času měnit, Nařízení dále stanovuje správci povinnost uzavřít úschovní smlouvu (anglicky: escrow agreement) za účelem zajištění kontinuity provozu Domény a poskytovaných služeb. Tato smlouva má být uzavřena s osobou se sídlem v EU, které bude správce na denní bázi poskytovat elektronickou kopii veškerého obsahu databází týkající se Domény.

V rámci nové smlouvy mezi správcem a Komisí mají být stanovena nová pravidla alternativního řešení sporů („ADR pravidla“). Tato ADR pravidla se stanou automaticky závazná pro jednotlivé držitele doménových jmen v rámci Domény. Nařízení totiž výslovně stanovuje, že doménové jméno může být držiteli odebráno v souladu s přijatými zásadami a postupy, pod které spadají i ADR Pravidla.

Přestože má teprve dojít ke stanovení nových ADR pravidel, tato pravidla mají:

  • zohledňovat osvědčené mezinárodní postupy a doporučení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO),
  • v maximálním rozsahu zabránit doménovému cybersquttingu a dalším spekulativním a zneužívajícím registracím doménových jmen a
  • dodržovat pravidla UDRP, tj. Pravidla jednotného postupu řešení sporů o doménová jména (anglicky: Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy).

Lze tedy očekávat, že nová ADR pravidla v rámci Domény budou v podstatě kopírovat ta, která jsou nyní uplatňována organizací ICANN u generických domén nejvyšší úrovně (gTLD).

S ohledem na skutečnost, že doménové spory podléhající pravidlům UDRP mohou být řešeny větším počtem soudů, je možné, že nabytím účinnosti Nařízení a přijetím nových ADR pravidel dojde k ukončení monopolního postavení Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR („Rozhodčí soud“). Rozhodčí soud je totiž v současné době jediným subjektem oprávněným k rozhodování doménových sporů v rámci Domény.

Nařízení sice není možné považovat za nějak přelomové, nicméně případné zrušení současného monopolního postavení Rozhodčího soudu lze vnímat jako významnou změnu postavení České republiky na poli doménových sporů.

Zdroje článku

Související články
Nástrahy ochranné známky v USA – na co se připravit
Tereza Hrabáková, Renata Vaňková

Nástrahy ochranné známky v USA – na co se připravit

Většina klientů, kteří nás osloví s žádostí o pomoc při podání přihlášky ochranné známky, má samozřejmě největší zájem o chráněné označení v Česku, na Slovensku nebo v Evropské unii. Další oblíbenou známkovou „destinací“ je USA. Připravte se však, že se jedná o značně odlišné a poněkud náročné řízen