Dekorativní pozadí stránky

Jaké jsou první připomínky k návrhu revize nařízení eIDAS 2.0?

Jaké jsou první připomínky k návrhu revize nařízení eIDAS 2.0?

Evropský výbor regionů (EVR) ve svém stanovisku ze 12. října 2021 podpořil původní návrh Evropské komise, tedy zejména zavést evropskou peněženku digitální identity („Peněženka“). Pro zajištění maximální funkčnosti a uplatnitelnosti celého konceptu Peněženky nicméně EVR doporučil několik pozměňovacích návrhů. Vybíráme z nich pouze ty závažnější.

  • Osoby s dvojím občanstvím. EVR navrhuje zajistit, aby každé osobě, která má více než jednu státní příslušnost EU, nebyla vydána Peněženka více než jedním členským státem. EVR doslovně uvádí, že by občané měli obdržet pouze jednu Peněženku.
  • Celosvětová identita občana EU. Potenciál Peněženky EVR spatřuje také v možnosti rozšířit v budoucnu její použití pro identifikaci Evropana nejen v EU, ale po celém světě. V konečném důsledku by tak Peněženka mohla sloužit mimo jiné jako (celosvětově uplatnitelný) cestovní doklad nebo jako oficiální potvrzení EU o očkování jejího držitele.
  • Identita nezletilých osob. Úprava ověřování identity osob mladších 18 let vyplynula z předpokladu, že nezletilé osoby nenesou za své jednání plnou odpovědnost; tu mají jejich zákonní zástupci. EVR navrhuje, aby byli nezletilí identifikováni prostřednictvím elektronických průkazů totožnosti svých zákonných zástupců, aby tito byli s příslušným jednáním nezletilého spojeni už od počátku.
  • Účinnost eIDAS 2.0. EVR s přihlédnutím ke všem doporučeným pozměňovacím návrhům navrhl prodloužit lhůtu pro implementaci eIDAS 2.0 z původních 12 na 24 měsíců, a to ode dne jeho vstupu v platnost. To by samozřejmě znamenalo oddálení zavedení Peněženek.

 

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV), ve svém stanovisku z 30. září 2021, obdobně jako EVR, změny navržené eIDAS 2.0 přivítal. Návrh však pouze obecně komentoval, aniž by doporučil konkrétní pozměňovací návrh.

EHSV především konstatoval, že se zavedením navrhovaných změn EU přiblíží nejen současným potřebám evropského trhu, ale i dalším všeobecně sledovaným trendům. EHSV upozornil na otázku sociální exkluze – v souvislosti s implementací pravidel eIDAS 2.0 by mohlo dojít k vyloučení určité zranitelné části evropské společnosti, zejména starších lidí, osob s nízkou digitální gramotností a osob se zdravotním postižením. Jako možné řešení EHSV tudíž nabídl spojit přijetí eIDAS 2.0 s podporou dostatečné digitální připravenosti konečných příjemců těchto procesů, tj. (do)vzděláním zranitelných skupin v oblasti digitalizace.

Dále EHSV poukázal na okolnosti přeshraničního uznávání v Peněžence vedených údajů o jejím držiteli. Ač budou muset být tyto údaje majitelem kvalifikovaně elektronicky potvrzené, EHSV s ohledem na možné lokální legislativní rozdíly doporučil jasně stanovit, že se toto přeshraniční uznávání omezuje pouze na potvrzení faktických okolností, tj. nevztahuje se na uznávání právních účinků v Peněžence uvedených skutečností.

Oba výbory samozřejmě dále akcentují otázky kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních údajů a možnosti kontroly využívání Peněženek, odpovědnosti poskytovatelů za jejich případná selhání či zneužití Peněženek i nezbytnost vývoje zcela důvěryhodné a maximálně bezpečné infrastruktury. Doporučují také blíže rozpracovat náklady celého záměru, zapojit klíčové aktéry na evropském trhu s digitálními nástroji do jeho budování a zaměřit se na to, aby byly v maximální možné míře brány ohledy na již existující systémy elektronické identifikace v jednotlivých členských státech.

Stanoviska obou výborů jsou pouze konzultativního charakteru, zasílají se všem evropským institucím, a je tedy plně na uvážení zejména Evropského parlamentu a Rady EU, zda a v jaké míře jejich připomínky zapracuje. Budeme legislativní proces eIDAS 2.0 samozřejmě dále sledovat a přinášet Vám o této normě další informace. Domníváme se, že by se eIDAS 2.0 měl stát jedním z klíčových témat našeho předsednictví v Radě EU v druhé polovině letošního roku. Jde o nařízení, které dopadne na soukromý i veřejný sektor, zasáhne online i offline svět a bude pravděpodobně určovat standard pro různé typy elektronického právního jednání každého občana EU na další období.

 

Zdroje článku

Související články