Dekorativní pozadí stránky

Jak se od ledna mění zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví?

Jak se od ledna mění zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví?

V únoru 2018 byla vládě předložena žádost o zařazení návrhu zákona, kterým se mění mimo jiné zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů („ZOZ“), a zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů („ZVPPV“), do programu jednání vlády.

Novelou má být do českého právního řádu transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, jejímž cílem je vytvořit účinnější, rychlejší a jednodušší systém ochranných známek, který povede k podpoře dobře fungujícího vnitřního trhu a účinnější ochrany ochranných známek a omezení nekonzistentnosti systémů ochrany na úrovni členských států EU. V tomto ohledu se novela dotýká jak hmotněprávních, tak procesněprávních ustanovení ZOZ. 

Co s sebou novela ZOZ přináší? Předpis zejména:

  • vypouští obligatorní požadavek grafického vyjádření ochranné známky, který brání přihlašování netradičních ochranných známek (např. zvukových, pohybových či holografických) – jednotlivými druhy ochranných známek a způsobu jejich vyjádření se věnuje nová Příloha č. 1 k ZOZ,
  • upřesňuje důvody pro zamítnutí ochrany či neplatnost,
  • zavádí ustanovení o nedostatku rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, který brání prohlášení zapsané ochranné známky za neplatnou,
  • umožňuje vlastníkovi ochranné známky zakázat užívání označení jako název nebo obchodní firmu nebo jako jejich součást,
  • umožňuje vlastníkovi ochranné známky zakázat užívání označení ve srovnávací reklamě způsobem, který je v rozporu se směrnicí 2006/114/ES,
  • zakotvuje právo zakázat přípravné kroky ve vztahu k používání obalů nebo jiných prostředků,
  • stanovuje oprávnění vlastníka ochranné známky bránit třetím osobám v přepravě neoprávněně označených výrobků do celního území členského státu, aniž by byly propuštěny do volného oběhu v rámci trhu EU,
  • doplňuje požadavek na doložení užívání starší ochranné známky v řízení o námitkách, jakož i v řízení o porušení práv k ochranné známce,
  • upuštění od důvodu zamítnutí přihlášky ochranné známky na základě starší shodné ochranné známky, resp. ochranné známky obsahující shodný prvek, chráněné pro shodné výrobky a služby v řízení z moci úřední a zařazení tohoto důvodu mezi relativní důvody zamítnutí ochrany (viz podrobnější pojednání na našem blogu),
  • zavádí úpravu tzv. certifikační ochranné známky, atd.

Vedle toho byly do novely zahrnuty i změny ZVPPV, a to zejména z důvodu transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním. Nově tak budou do ZVPPV výslovně zakotvena ustanovení poskytující oprávněným osobám ochranu v případě porušení jejich obchodního tajemství. V této souvislosti se změní i samotný název zákona na „zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství“.

Úřad průmyslového vlastnictví v souvislosti s novelou již realizuje, a i nadále plánuje, mnohé semináře. Bude zajímavé sledovat, jak se do činnosti úřadu promítnou některé výše uvedené zásadnější změny (např. vypuštění § 6 ZOZ týkajícího se nezapsání označení, pokud je shodné se starší ochrannou známkou), anebo jaký vliv bude mít novela na užívání ochranných známek a jeho prokazování ze strany vlastníků v rámci námitkových řízení (a v řízeních o porušení práv k ochranné známce) a jak se případné neunesení povinnosti doložit užívání starší ochranné známky následně projeví v možném řízení o zrušení takové ochranné známky pro neužívání. U přihlašování nových – netradičních – druhů ochranných známek pak pravděpodobně v rámci českého teritoria nelze předpokládat žádný boom a tyto registrace budou častější spíše u širší územní platnosti jako ochranné známky EU. Praxe rovněž časem ukáže, v jaké míře bude využíván novelizovaný ZVPPV v případech poručení nejrůznějších NDA a důvěrných informací jako obchodních tajemství a jak silným nástrojem pro vymáhání práv z porušení obchodního tajemství novela ZVPPV bude.

Zdroje článku

Související články
Patentová revoluce: jednotný evropský patent a jednotný patentový soud
Robert Nešpůrek, Ivan Rámeš, Kateřina Trzaska, Tomáš Havelka, Tomáš Pavlica

Patentová revoluce: jednotný evropský patent a jednotný patentový soud

Od 1. června 2023 vstoupí v účinnost systém takzvaného jednotného evropského patentu (JP). S ním zahájí fungování i zcela nová instituce – Jednotný patentový soud (JPS). Připravovaný mechanismus tak přinese největší změnu v oblasti patentů za několik desetiletí a bude mít dopad na všechny evropské p