Dekorativní pozadí stránky

Jak se od ledna mění zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví?

Jak se od ledna mění zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví?

V únoru 2018 byla vládě předložena žádost o zařazení návrhu zákona, kterým se mění mimo jiné zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů („ZOZ“), a zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů („ZVPPV“), do programu jednání vlády.

Novelou má být do českého právního řádu transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, jejímž cílem je vytvořit účinnější, rychlejší a jednodušší systém ochranných známek, který povede k podpoře dobře fungujícího vnitřního trhu a účinnější ochrany ochranných známek a omezení nekonzistentnosti systémů ochrany na úrovni členských států EU. V tomto ohledu se novela dotýká jak hmotněprávních, tak procesněprávních ustanovení ZOZ. 

Co s sebou novela ZOZ přináší? Předpis zejména:

  • vypouští obligatorní požadavek grafického vyjádření ochranné známky, který brání přihlašování netradičních ochranných známek (např. zvukových, pohybových či holografických) – jednotlivými druhy ochranných známek a způsobu jejich vyjádření se věnuje nová Příloha č. 1 k ZOZ,
  • upřesňuje důvody pro zamítnutí ochrany či neplatnost,
  • zavádí ustanovení o nedostatku rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, který brání prohlášení zapsané ochranné známky za neplatnou,
  • umožňuje vlastníkovi ochranné známky zakázat užívání označení jako název nebo obchodní firmu nebo jako jejich součást,
  • umožňuje vlastníkovi ochranné známky zakázat užívání označení ve srovnávací reklamě způsobem, který je v rozporu se směrnicí 2006/114/ES,
  • zakotvuje právo zakázat přípravné kroky ve vztahu k používání obalů nebo jiných prostředků,
  • stanovuje oprávnění vlastníka ochranné známky bránit třetím osobám v přepravě neoprávněně označených výrobků do celního území členského státu, aniž by byly propuštěny do volného oběhu v rámci trhu EU,
  • doplňuje požadavek na doložení užívání starší ochranné známky v řízení o námitkách, jakož i v řízení o porušení práv k ochranné známce,
  • upuštění od důvodu zamítnutí přihlášky ochranné známky na základě starší shodné ochranné známky, resp. ochranné známky obsahující shodný prvek, chráněné pro shodné výrobky a služby v řízení z moci úřední a zařazení tohoto důvodu mezi relativní důvody zamítnutí ochrany (viz podrobnější pojednání na našem blogu),
  • zavádí úpravu tzv. certifikační ochranné známky, atd.

Vedle toho byly do novely zahrnuty i změny ZVPPV, a to zejména z důvodu transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním. Nově tak budou do ZVPPV výslovně zakotvena ustanovení poskytující oprávněným osobám ochranu v případě porušení jejich obchodního tajemství. V této souvislosti se změní i samotný název zákona na „zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a ochraně obchodního tajemství“.

Úřad průmyslového vlastnictví v souvislosti s novelou již realizuje, a i nadále plánuje, mnohé semináře. Bude zajímavé sledovat, jak se do činnosti úřadu promítnou některé výše uvedené zásadnější změny (např. vypuštění § 6 ZOZ týkajícího se nezapsání označení, pokud je shodné se starší ochrannou známkou), anebo jaký vliv bude mít novela na užívání ochranných známek a jeho prokazování ze strany vlastníků v rámci námitkových řízení (a v řízeních o porušení práv k ochranné známce) a jak se případné neunesení povinnosti doložit užívání starší ochranné známky následně projeví v možném řízení o zrušení takové ochranné známky pro neužívání. U přihlašování nových – netradičních – druhů ochranných známek pak pravděpodobně v rámci českého teritoria nelze předpokládat žádný boom a tyto registrace budou častější spíše u širší územní platnosti jako ochranné známky EU. Praxe rovněž časem ukáže, v jaké míře bude využíván novelizovaný ZVPPV v případech poručení nejrůznějších NDA a důvěrných informací jako obchodních tajemství a jak silným nástrojem pro vymáhání práv z porušení obchodního tajemství novela ZVPPV bude.

Zdroje článku

Související články
Kdo s koho: Pablo Escobar vs. Al Capone
Karolína Steinerová

Kdo s koho: Pablo Escobar vs. Al Capone

Není zločince jako Pablo Escobar. I tak by se dalo shrnout rozhodnutí Evropského soudu ze dne 17. dubna 2024, které potvrdilo rozhodnutí odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví zamítnout přihlášku evropské ochranné známky „Pablo Escobar" kvůli jejímu "rozporu s veřejným pořádke