Dekorativní pozadí stránky

Jak na Nový rok … ? (Přehled soutěžních událostí za leden 2021)

Jak na Nový rok … ? (Přehled soutěžních událostí za leden 2021)

Rok 2021 začal pro soutěžní právníky zajímavě. Událo se toho mnoho v oblastech souvisejících s řešením COVID-19 a BigTech podniky, tak i v celé řadě dalších oblastí. Tentokrát máme dost materiálu na to, abychom se v druhé části zaměřili na některé otázky týkající se limitů šetření soutěžních úřadů.

Covidárium

Na konci ledna Evropská komise (EK) oznámila, že prodlužuje dočasný rámec pro koronavirovou veřejnou podporu přijatý na počátku pandemie v březnu 2020. Dočasný rámec má platit do 31. 12. 2021. Kromě toho EK navýšila stropy stanovené pro příslušnou veřejnou podporu na více než dvojnásobek. Základní limit dosahoval doposud 800.000 eur, nyní je 1,8 mil. eur. EK také umožnila členským státům až do 31. 12. 2022 převádět vratné nástroje (záruky, půjčky, vratné zálohy apod.) poskytnuté v rámci dočasného rámce na jiné (nevratné) formy podpory (jako jsou přímé granty).

I v lednu EK schvalovala veřejné podpory související s pandemií jako na běžícím pásu. Celkový přehled schválených podpor seřazený chronologicky naleznete zde. V lednu byly schváleny tři české programy podpory. Dva se týkaly podpory zaměstnanosti: modifikace již dříve schválené podpory spočívající v úhradě 80 % nákladů zaměstnavatele na mzdu a nový program podpory spočívající v úhradě 100 % mzdy u podniků, které byly/jsou zavřené nebo zásadně omezené. Vedle toho EK schválila podporu ve formě přímých grantů pro podniky, kterých se dotkla omezující opatření.

EK se účastní boje proti pandemii nejen v oblasti veřejné podpory. V lednu například obdržela (stejně jako další soutěžní úřady) stížnost od vývojáře aplikací na Google a Apple. Podle něj tyto společnosti porušily soutěžní právo tím, že odmítají přijmout na své platformy jeho hru podporující dodržování opatření v boji proti COVID-19, Corona Control Game. Obecně tyto podniky prý vývojářům brání v uvedení jakýchkoli aplikací souvisejících s COVID-19. Google se brání tím, že na svou platformu přijímá pouze koronavirové aplikace, které byly zadány, zveřejněny nebo povoleny veřejnoprávními institucemi.

Vedle toho řeší EK i stížnost italského sdružení spotřebitelů na společnost Pfizer. Týká se jednostranného rozhodnutí Pfizer omezit dočasně dodávky vakcíny do EU o cca 29% a zpožděných dodávek.

Digitální svět

V oblasti digitální ekonomiky a BigTech se toho děje tolik, že by to vydalo na samostatný blog s každodenními příspěvky. Vývoj kolem chystaného Digital Markets Act Vám přinášíme v paralelních příspěvcích, tentokrát se tak podíváme pouze na vývoj v Německu

Německo totiž ještě dřív, než EK, reagovalo na vývoj soutěžního prostředí v digitální ekonomice a již v lednu přijalo příslušnou novelu německého soutěžního zákona, která pár dní na to nabyla účinnosti. Novela je zaměřená v prvé řadě na soutěžní problémy související se shromažďováním dat a velkými digitálními podniky. Zpřísňuje postih za zneužívající jednání digitálních platforem mj. tím, že zavádí pojem zprostředkovací síly jako jednoho z kritérií určení dominance. Podnikům, které budou označeny za podniky s podstatným významem pro soutěž, který přesahuje daný trh, může německý soutěžní úřad nově stanovit různé povinnosti. Může jim například zakázat upřednostňování vlastních služeb v rámci výsledků vyhledání nebo je jednodušeji sankcionovat za neposkytování přístupu k datům třetím stranám.

Německý soutěžní úřad na to zareagoval velmi rychle. Asi týden po nabytí účinnosti novely rozšířil probíhající řízení se společností Facebook v souvislosti s propojením jeho sociální sítě s VR brýlemi Occulus (informovali jsme v minulém příspěvku) tak, aby podniku mohl uložit povinnosti podle regulace digitálních platforem.

Jak soutěžní úřady šetří?

Pojďme se podívat na to, zda po lednu jsme chytřejší ohledně některých sporných otázek týkajících se limitů šetření ze strany soutěžních úřadů.

Správní řízení, zejména v případě kartelů, je soutěžním úřadem zpravidla zahájeno místním šetřením. Jak důležité je jeho správné provedení se v minulosti přesvědčil i český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v případě stavebního kartelu, který byl soudy zrušen právě pro pochybení během dawn raid. Nyní podobnou zkušenost učinil i španělský soutěžní úřad. Španělský odvolací soud zrušil dvě pokuty za kartel v oblasti distribuce benzínu uložené v celkové výši 55 mil. eur. Dospěl totiž k závěru, že veškeré důkazy o kartelu pocházely z místního šetření u Repsol, které bylo předtím zrušeno nejvyšším soudem. Důvodem zrušení byla skutečnost, že pracovníci soutěžního úřadu odmítli vyšetřovanému podniku sdělit, zda byla podána žádost o soudní příkaz k prohlídce. Ten sice podle španělského práva v zásadě není nutný. Soutěžní úřad si jej ale může opatřit v případě, že se společnost odmítá místnímu šetření podrobit nebo předvídá, že se šetřená společnost šetření bude bránit. Repsol následně provedení místního šetření umožnil. Nejvyšší soud však konstatoval, že neposkytnutí informace může souhlas Repsol se vstupem do jeho prostor učinit vadným.

Společnosti EGEM uložil předseda ÚOHS pořádkovou pokutu ve výši 2,36 mil. Kč za neposkytnutí součinnosti. Jednatel společnosti sice nejprve přislíbil, že se dostaví a poskytne svá elektronická zařízení pracovníkům ÚOHS ke kontrole. To se však nestalo.

Vede soutěžní úřad s Vaší společností správní řízení a vyžádal si od Vás informace? Úplné ignorování těchto žádostí se nevyplácí. ÚOHS tak např. v lednu uložil Scientica Agency během tří měsíců již druhou pořádkovou pokutu za to, že vůbec nereagovala (a to ani na opakovanou) žádost o poskytnutí informací a podkladů zaslanou v srpnu 2020. První pokuta dosáhla 20.000 Kč, druhá 50.000 Kč. Pokud se domníváte, že vyžádané informace představují důkazy proti Vám, je možné se za určitých podmínek bránit, ale je třeba reagovat. Pokuta za neposkytnutí informací může dosáhnout až 1 % z ročního obratu a může být uložena opakovaně.

Žádost o informace a podklady však musí splňovat určité náležitosti: musí být nezbytná a přiměřená předmětu vyšetřování. Touto otázkou se zabýval Soudní dvůr EU (SDEU) poté, co Qualcomm odmítl poskytnout informace a podklady na žádost EK, kterou obdržel až po vydání sdělení výhrad. SDEU tuto žádost shledal nezbytnou. Potřeba získání nových (dosti extensivních) informací vyplynula z vyjádření Qualcomm ke sdělení výhrad. EK totiž z vyjádření zjistila, že data, na kterých sdělení výhrad stavěla, nereflektovala realitu. SDEU konstatoval, že EK byla oprávněna vyžádat si i velmi rozsáhlé množství údajů, protože to bylo ospravedlněno povahou šetřeného protisoutěžního jednání.

Dalším vyšetřovacím nástrojem soutěžních úřadů jsou leniency žádosti. Moc se o tom nemluví, ale někdy mohou být žádosti o imunitu iniciované samotným soutěžním úřadem. Prodejce agrární techniky BayWa si stěžoval u německého soudu na nerovné zacházení, když soutěžní úřad nabídl třem členům kartelu možnost podat žádost o leniency, nikoli však společnosti BayWa. Soutěžní úřad obdržel anonymní tip na možný kartel, který měl koordinovat zaměstnanec BayWa. Soutěžní úřad následně telefonicky kontaktoval tři společnosti, informoval je o anonymu a nabídl jim možnost podat žádost o leniency. Dvě z nich této možnosti využily a jejich žádosti se staly podkladem pro následná místní šetření. BayWa byl mezi členy kartelu, kteří nebyli vyzváni soutěžním úřadem k podání leniency žádost. Soud konstatoval, že takové telefonáty jsou jedním z vyšetřovacích nástrojů a soutěžní úřad při jejich využití požívá určitou míru volného uvážení. Obvolat všechny členy kartelu přitom podle soudu není možné, protože by to podkopávalo efektivitu nástroje. Navíc skutečnost, že anonym BayWa označil za vůdce kartelu, opravňovalo zaměstnance soutěžního úřadu domnívat se, že BayWa bude méně ochotný spolupracovat. BayWa navíc podle soudu měl celou dobu možnost se od svého jednání distancovat a podat žádost o leniency sám od sebe. Proto byla žaloba zamítnuta.

Promlčecí lhůta pro uložení pokuty v soutěžním právu zpravidla začíná běžet od ukončení jednání. SDEU se v řízení o předběžné otázce zabýval otázkou okamžiku ukončení jednorázového bid riggingu v případě finských společností dodávajících prvky nebytné pro přenos elektřiny v rámci tendru organizovaného tamním provozovatelem přenosové soustavy. Finský soutěžní úřad vycházel z toho, že jednání bylo ukončeno poslední platbou zadavatele za zakázku. Tím se odklonil od praxe jiných soutěžních úřadů, včetně ÚOHS, které za okamžik ukončení jednání považují podání nabídek. SDEU za ukončení protisoutěžního jednání považuje okamžik, kdy nabídku v zadávacím řízení již nelze změnit. To bude v mnoha případech odpovídat okamžiku podání nabídek, pokud jde o dynamické způsoby veřejných zakázek (např. elektronické aukce), trvá podle SDEU bid rigging po celou dobu účinnosti nabídky. To zahrnuje i období po podání nabídky až do rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky.

Správní řízení soutěžního úřadu často končí uložením pokuty. Ze zákona je horní hranicí pro výši pokuty 10 % ročního obratu. Dlouho se mělo za to, že tato hranice je čistě teoretická, pokuty typicky byly ukládány ve výši která odpovídala zlomku zákonného limitu. Zdá se, že toto už neplatí. Hned z počátku ledna potvrdil předseda ÚOHS pokutu pro společnost Baby Direkt ve výši 40 mil. Kč, která odpovídala výši 10 % ročního obratu. ÚOHS přitom při aplikaci pravidel pro ukládání pokut původně vyšla pokuta ve výši 150 mil. Kč a musel ji tudíž snížit na horní zákonný limit. A co Baby Direkt provedla? Překvapivě nešlo o tvrdý kartel, ale o vertikální dohodu o určování cen pro další prodej (RPM). Typ provinění v rámci ankety, kterou jsme rychle provedli na LinkedIN, překvapil 50 % respondentů. Předseda ÚOHS výši pokuty odůvodnil tím, že „protisoutěžní jednání bylo dlouhodobé a mělo negativní dopad nejen na maloobchodní prodejce, kteří si nemohli cenově konkurovat, ale v podobě vyšších cen dětského zboží také na rodiny a samoživitele s dětmi.“ S vědomím, že existují závažnější typy jednání, než je určování cen pro další prodej, napadá nás otázka: Stanou se pokuty ve výši 10 % z obratu novým standardem ÚOHS?

Zdroje článku

Související články