Dekorativní pozadí stránky

I digitální služby se brzy dočkají vakcíny

I digitální služby se brzy dočkají vakcíny

V době pandemie jsme na vlastní kůži zjistili, že v digitálním světě trávíme čím dál více času a že se virtuální svět neustále vyvíjí. Vývoj s sebou přináší i myšlenky reflexe minulých let a potřebu reakce na změny technologií. Tento pohled sdílí i Evropská komise („Komise“), která si je vědoma, že současná právní úprava digitálních služeb a odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti je 20 let stará a potřebuje revizi.

Komise proto šlápla do pedálů a iniciovala v létě 2020 veřejnou konzultaci k právní úpravě digitálních služeb (více zde). Konzultace vyústila v předložení návrhu nařízení o digitálních službách (Digital Services Act) („DSA“). Už nyní je zřejmé, že DSA změní způsob poskytování a využívání digitálních služeb na území Unie.

Níže shrnujeme některé důležité novinky, které DSA přináší:

 • Přímo účinná stejná pravidla pro všechny: Současná pravidla pro digitální služby jsou výsledkem transpozice směrnice, což zapříčinilo jejich roztříštěnost napříč Unií. V celé EU bude nyní platit pro digitální služby jeden soubor stejných přímo účinných pravidel. Všichni poskytovatelé zprostředkovatelských služeb nabízející své služby na jednotném unijním trhu (bez ohledu na to, zda mají sídlo v EU či mimo ni) budou mít povinnost se novými pravidly řídit.

 

 • Na koho se DSA vztahuje? Na Poskytovatele zprostředkovatelských služeb nabízející síťovou infrastrukturu, tj. poskytovatele přístupu k internetu, registrátory domén, včetně Poskytovatelů hostingových služeb jako jsou cloudové služby a webhostingové služby, a zahrnující také Online platformy, jež propojují prodejce a spotřebitele, například internetová tržiště, obchody s mobilními aplikacemi, platformy pro sdílenou ekonomiku a platformy sociálních médií.
 

Zdroj: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/dsa_visual_2.png

 • Zavedení definice rozsáhlých online platforem (very large platforms) a jejich nových povinností: Rozsáhlá online platforma je platforma poskytující služby nejméně 45 milionu aktivních uživatelů v Unii za měsíc. Nad rámec povinností uvedených níže se na ně např. vztahuje
  • povinnost jmenovat jednoho či více compliance officers zodpovědných za dodržování pravidel DSA; compliance officer může být jak zasmluvněná třetí osoba či zaměstnanec rozsáhlé online platformy (zde lze vidět podobnost s funkcí pověřence dle nařízení GDPR);
  • povinnost na vlastní náklady provést alespoň 1 ročně nezávislý audit ze strany třetí osoby ohledně dodržování vybraných povinností vyplývajících z DSA;
  • povinnost provádět každý rok analýzu systémových rizik vyplývajících z užívání platformy;
  • povinnost přijmout účinná opatření ve vztahu k identifikovaným systémovým rizikům (př. adaptovat interní rozhodovací procesy ve vztahu k moderaci obsahu na platformě etc.);
  • povinnost umožnit příslušnému dozorovému orgánu přístup k údajům nezbytným k monitorování souladu plnění povinností platformy vyplývajících z DSA apod.

 

 • Vysoké sankce za nedodržování povinností stanovených DSA: Nastavení sankcí sice bude v gesci členských států, které však mají zajistit strop sankcí až do 6 % ročního příjmu nebo obratu (je otázka, zda se takto široký rozptyl objeví i ve finálním znění DSA) poskytovatele zprostředkovatelských služeb. Denní sankce za kontinuální porušení povinností stanovených DSA jsou stanoveny až do 5 % průměrného denního obratu poskytovatele zprostředkovatelských služeb.

 

 • Modernizace pravidel odpovědnosti poskytovatelů hostingu a online platforem: Přestože se základní rámec odpovědnosti nastavený před 20 lety směrnicí o elektronickém obchodu nemění, DSA současnou úpravu doplňuje o nové povinnosti ve vztahu k nahlášení protiprávního obsahu. Vyžaduje, aby poskytovatel hostingu nebo online platforma zavedli „uživatelsky přívětivé mechanismy“ pro nahlášení protiprávního obsahu. Dále, online platformy budou muset zavést „uživatelsky přívětivé“ interní systémy pro vyřizování stížností uživatelů (internal complaint handling system) proti rozhodnutí online platformy ohledně odstranění či znepřístupnění protiprávního obsahu nebo proti rozhodnutí o pozastavení nebo ukončení účtu uživatele. Online platformy též musí spolupracovat s mimosoudními orgány řešení sporů při řešení sporů s jejich uživateli a musí upřednostňovat oznámení protiprávního obsahu ze strany subjektů, kteří byli kvalifikováni dle pravidel DSA jako tzv. „důvěryhodní oznamovatelé“.

 

 • Posílení transparentnosti ve vztahu k rozhodování poskytovatele hostingu ohledně protiprávního obsahu: Pokud se poskytovatel hostingu rozhodne odstranit nebo znepřístupnit obsah nahraný uživatelem, musí nejpozději v okamžiku odstranění nebo znepřístupnění obsahu informovat uživatele o svém rozhodnutí a takové rozhodnutí odůvodnit způsobem stanoveným v DSA (př. uvést a vzít v úvahu skutkové okolnosti konkrétního případu; uvést odkaz na ustanovení právního předpisu a všeobecných podmínek poskytovatele, o které se rozhodnutí opírá; poskytnout odůvodnění protiprávnosti obsahu; poskytnout informace o použití automatizovaných postupů při rozhodování o protiprávnosti obsahu, poskytnout informace o řešení sporů aj.). DSA rovněž zavádí povinnost přehledného a detailního reportingu ve vztahu k moderaci obsahu na platformě (nevztahuje se na online platformy naplňující definici mikropodniku a malého podniku). U online platforem a rozsáhlých online platforem je povinnost reportingu stanovena na šestiměsíční bázi.

 

 • Povinnosti ve vztahu k všeobecným podmínkám: DSA ukládá poskytovatelům zprostředkovatelských služeb povinnost zahrnout do svých všeobecných podmínek jasné a jednoznačné informace o veškerých omezeních týkajících se obsahu poskytovaného uživateli, zejména informace o opatřeních a nástrojích používaných za účelem moderování obsahu nahraného uživateli, včetně algoritmického rozhodování a kontroly člověkem.

 

 • Přísnější pravidla pro identifikaci a sledování obchodníků na online platformách: Pokud bude chtít obchodník skrze online platformu uzavírat smlouvy na dálku se spotřebiteli, bude povinen poskytnout online platformě informace a dokumenty stanovené DSA (např. výpis z příslušného rejstříku) a online platforma pak musí vyvinout přiměřené úsilí k ověření těchto informací. Obchodník rovněž bude muset učinit prohlášení (self-certification) vůči online platformě, že nabízí pouze výrobky a služby neodporující právu EU. Tyto informace pak musí online platforma uchovávat bezpečným způsobem po celou dobu trvání smlouvy s obchodníkem, aby případně pomohla vystopovat prodejce nelegálního zboží nebo služeb.

 

 • Povinnost zřízení kontaktního místa a právního zástupce: Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb mají povinnost zřídit kontaktní místo pro komunikaci s dozorovými orgány, Komisí a nově zřizovaným Evropským výborem pro digitální služby („Výbor“). Poskytovatelé zprostředkovatelských služeb, kteří v Unii nemají provozovnu, ale nabízí na jejím území svoje služby, jsou povinni jmenovat určitou osobu jako svého právního zástupce v jednom z členských států Unie, kde poskytovatel své služby nabízí (opět se zde nabízí paralela z GDPR, a to zástupce podle čl. 27). Tento zástupce je bude zastupovat ve vztahu k dozorovým orgánům, Komisi a Výboru.

 

 • Nová struktura dohledu nad digitálními službami: Hlavní úlohu budou mít dozorové orgány členských států, kterým bude pomáhat na evropské úrovni nově zřízený Výbor. Ve vztahu k rozsáhlým platformám bude posílen dohled a vymáhání ze strany Komise.

 

Co bude následovat?

Evropský parlament a Rada EU nyní DSA projednají v rámci řádného legislativního postupu. Tento proces obvykle trvá déle než rok, přičemž text DSA může doznat dalších změn. O dalším postupu v rámci evropského legislativního procesu Vás budeme informovat.

 

Autoři: Richard Otevřel, Petr Bratský a Klára Mladá

 

Zdroje článku

Související články
Čtyři pruhy, pořád adidas
Karolína Steinerová

Čtyři pruhy, pořád adidas

Znáte lehce ironické rčení „Čím víc proužků, tím víc adidas“? Určitě ano… A znají ho i české soudy! Dokonce natolik dobře, že se dostalo do odůvodnění rozsudku. S jakým výsledkem, to si přečtěte v článku komentujícím soudní bitvu mezi proužky.
Nechtěná změna smart kontraktů?
Pavel Amler, Tomáš Lupač

Nechtěná změna smart kontraktů?

Evropský parlament přijal návrh Aktu o datech, jehož cílem je harmonizace pravidel spravedlivého přístupu k datům, podpoření konkurenčního prostředí a stanovení podmínek používání dat, zejména s ohledem na data získaná prostřednictvím produktů zapojených do internetu věcí (IoT). Pro návrh se vyslovi