Dekorativní pozadí stránky

Známkový (deseti)boj: vizuální dojem označení sportovního zboží

Známkový (deseti)boj: vizuální dojem označení sportovního zboží

Decathlon v Athlon

Tribunál Evropské unie („Tribunál“) rozsudkem T‑349/19 ze dne 15. října 2020 potvrdil rozhodnutí Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví („EUIPO“) ve známkovém sporu největšího světového prodejce sportovního zboží, francouzské společnosti Decathlon SA, a řecké společnosti Athlon Custom Sportswear P.C., která v roce 2016 požádala o registraci obrazové ochranné známky Evropské unie („OZ EU“) se slovním prvkem athlon pro oděvy, obuv, pokrývky hlavy a sportovní potřeby (třídy 25 a 28 Niceského třídění). Proti zápisu této známky byly podány námitky na základě starší slovní OZ EU DECATHLON.

                                                 

Nebezpečí záměny

Namítající (později žalobce) uváděl, že z důvodu podobnosti s jeho starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků, na které se tyto ochranné známky vztahují, existuje nebezpečí záměny.[1] Námitkové oddělení tento názor sdílelo, odvolací senát EUIPO však jeho rozhodnutí zrušil, přičemž mimo jiné podotkl, že předmětné známky vykazují velmi nízkou vizuální podobnost, průměrnou fonetickou podobnost a pro část veřejnosti rozumějící ve známkách obsaženým slovním prvkům mohou vykazovat určitou významovou podobnost. Senát došel k závěru, že při celkovém porovnání obou známek nebezpečí záměny neexistuje, a dodal, že toto platí především u relevantní veřejnosti, která nerozumí významu slov athlon (řecky soutěž; v angličtině přípona pro atletické víceboje) anebo decathlon (původně latinský výraz pro desetiboj).

 

Rozhodnutí Tribunálu

Tribunál zdůraznil, že přihlašovaná známka sestává z obrazových (tvar připomínající ležatou osmičku, tedy symbol nekonečna) a slovních prvků (stylizované slovo athlon a nestylizovaná slova custom sportswear). Zároveň připomněl, že dle ustálené judikatury není slovní prvek automaticky dominantním[2] a pro identifikaci případného dominantního prvku je vhodné zhodnotit podstatu a pozici jednotlivých prvků.[3] Stranou určitě nezůstala při rozhodování důležitá skutečnost, že pokud je některý z prvků známky popisný ve vztahu k zapsaným či zapisovaným výrobkům, je rozlišovací způsobilost tohoto prvku nízká. Oběma známkám společný slovní prvek athlon tak nemůže být sám o sobě vnímán jako dostatečně distinktivní pro určitou část veřejnosti. Z tohoto důvodu shoda v tomto slabém prvku nemůže mít zásadní vliv na zhodnocení zaměnitelnosti. Tribunál se stejně jako odvolací senát neztotožnil s argumentem, že namítaná známka má zvýšenou rozlišovací způsobilost díky svému dobrému jménu, a shledal, že v posuzovaném případě je třeba klást důraz na vizuální prvky. A to hned ze dvou důvodů:

  • Celkový dojem přihlašované známky vytváří spíše stylizovaný nápis a její obrazová část lišící se od starší známky, což potlačuje fonetickou a možnou významovou podobnost.
  • Při nákupu sportovních potřeb a módy se zákazníci zaměřují spíše na vzhled zboží. Více než u jiných výrobků zde průměrnému spotřebiteli záleží na tom, aby logo dobře vypadalo a pořizovaný kousek byl snadno přiřaditelný ke svému výrobci, s jehož „brandem“ se ztotožňuje. Kvůli tomuto „vybírání očima“ je třeba při celkovém posouzení nebezpečí záměny zohlednit marketingové aspekty (podmínky uvádění výrobků na trh).[4]

 

Protože nebyly prokázány žádné důvody pro zamítnutí zápisu přihlašované OZ EU, může být tato známka pro požadované výrobky zaregistrována.


[1] Článek 8 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie

[2] T‑61/14 - Monster Energy v OHIM (2015)

[3] T-82/16 - International Gaming Projects v EUIPO (2017)

[4] C 328/18 P - EUIPO v Equivalenza Manufactory (2020)

Související články
Čtyři pruhy, pořád adidas
Karolína Steinerová

Čtyři pruhy, pořád adidas

Znáte lehce ironické rčení „Čím víc proužků, tím víc adidas“? Určitě ano… A znají ho i české soudy! Dokonce natolik dobře, že se dostalo do odůvodnění rozsudku. S jakým výsledkem, to si přečtěte v článku komentujícím soudní bitvu mezi proužky.