Dekorativní pozadí stránky

Známkový (deseti)boj: vizuální dojem označení sportovního zboží

Známkový (deseti)boj: vizuální dojem označení sportovního zboží

Decathlon v Athlon

Tribunál Evropské unie („Tribunál“) rozsudkem T‑349/19 ze dne 15. října 2020 potvrdil rozhodnutí Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví („EUIPO“) ve známkovém sporu největšího světového prodejce sportovního zboží, francouzské společnosti Decathlon SA, a řecké společnosti Athlon Custom Sportswear P.C., která v roce 2016 požádala o registraci obrazové ochranné známky Evropské unie („OZ EU“) se slovním prvkem athlon pro oděvy, obuv, pokrývky hlavy a sportovní potřeby (třídy 25 a 28 Niceského třídění). Proti zápisu této známky byly podány námitky na základě starší slovní OZ EU DECATHLON.

                                                 

Nebezpečí záměny

Namítající (později žalobce) uváděl, že z důvodu podobnosti s jeho starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků, na které se tyto ochranné známky vztahují, existuje nebezpečí záměny.[1] Námitkové oddělení tento názor sdílelo, odvolací senát EUIPO však jeho rozhodnutí zrušil, přičemž mimo jiné podotkl, že předmětné známky vykazují velmi nízkou vizuální podobnost, průměrnou fonetickou podobnost a pro část veřejnosti rozumějící ve známkách obsaženým slovním prvkům mohou vykazovat určitou významovou podobnost. Senát došel k závěru, že při celkovém porovnání obou známek nebezpečí záměny neexistuje, a dodal, že toto platí především u relevantní veřejnosti, která nerozumí významu slov athlon (řecky soutěž; v angličtině přípona pro atletické víceboje) anebo decathlon (původně latinský výraz pro desetiboj).

 

Rozhodnutí Tribunálu

Tribunál zdůraznil, že přihlašovaná známka sestává z obrazových (tvar připomínající ležatou osmičku, tedy symbol nekonečna) a slovních prvků (stylizované slovo athlon a nestylizovaná slova custom sportswear). Zároveň připomněl, že dle ustálené judikatury není slovní prvek automaticky dominantním[2] a pro identifikaci případného dominantního prvku je vhodné zhodnotit podstatu a pozici jednotlivých prvků.[3] Stranou určitě nezůstala při rozhodování důležitá skutečnost, že pokud je některý z prvků známky popisný ve vztahu k zapsaným či zapisovaným výrobkům, je rozlišovací způsobilost tohoto prvku nízká. Oběma známkám společný slovní prvek athlon tak nemůže být sám o sobě vnímán jako dostatečně distinktivní pro určitou část veřejnosti. Z tohoto důvodu shoda v tomto slabém prvku nemůže mít zásadní vliv na zhodnocení zaměnitelnosti. Tribunál se stejně jako odvolací senát neztotožnil s argumentem, že namítaná známka má zvýšenou rozlišovací způsobilost díky svému dobrému jménu, a shledal, že v posuzovaném případě je třeba klást důraz na vizuální prvky. A to hned ze dvou důvodů:

  • Celkový dojem přihlašované známky vytváří spíše stylizovaný nápis a její obrazová část lišící se od starší známky, což potlačuje fonetickou a možnou významovou podobnost.
  • Při nákupu sportovních potřeb a módy se zákazníci zaměřují spíše na vzhled zboží. Více než u jiných výrobků zde průměrnému spotřebiteli záleží na tom, aby logo dobře vypadalo a pořizovaný kousek byl snadno přiřaditelný ke svému výrobci, s jehož „brandem“ se ztotožňuje. Kvůli tomuto „vybírání očima“ je třeba při celkovém posouzení nebezpečí záměny zohlednit marketingové aspekty (podmínky uvádění výrobků na trh).[4]

 

Protože nebyly prokázány žádné důvody pro zamítnutí zápisu přihlašované OZ EU, může být tato známka pro požadované výrobky zaregistrována.


[1] Článek 8 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie

[2] T‑61/14 - Monster Energy v OHIM (2015)

[3] T-82/16 - International Gaming Projects v EUIPO (2017)

[4] C 328/18 P - EUIPO v Equivalenza Manufactory (2020)

Související články
Kdo s koho: Pablo Escobar vs. Al Capone
Karolína Steinerová

Kdo s koho: Pablo Escobar vs. Al Capone

Není zločince jako Pablo Escobar. I tak by se dalo shrnout rozhodnutí Evropského soudu ze dne 17. dubna 2024, které potvrdilo rozhodnutí odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví zamítnout přihlášku evropské ochranné známky „Pablo Escobar" kvůli jejímu "rozporu s veřejným pořádke