Dekorativní pozadí stránky

Právní pohled na kryptoměny a blockchain v praxi (smart contracts)

Právní pohled na kryptoměny a blockchain v praxi (smart contracts)

Když se řekne blockchain

Blockchain je digitální, distribuovaná a decentralizovaná peer-to-peer databáze[1] libovolných zaznamenatelných informací. Revoluční ji činí způsob ukládání informací do jednotlivých „bloků“ a jejich řetězení (ang. „chain“) do soudržného, navazujícího a souvislého záznamu. Obvykle jsou identické kopie blockchainu uloženy a zpřístupněny v sítí předem neomezeného počtu participujících zařízení po celém světě. Jakýkoliv pokus o přidání (nebo změnu) informací v blockchainu pak ověřuje celá síť, přičemž záznam v blockchainu, na jehož ověření se shodne většina členů této sítě, se poté stává jeho novou součástí. Druhým neméně důležitým prvkem blockchainu je kryptografie, která zaručuje jeho integritu a činí jej více či méně anonymním. Záznamy jsou tak obtížně napadnutelné ze strany potenciálních vnějších útočníků.

Kryptoměny

Historicky první aplikací využívající technologie blockchain byly kryptoměny. Technicky se jedná o virtuální jednotku používající blockchain jako „účetní“ databázi, která zajišťuje jedinečnost, nepopiratelnost a bezpečnost jednotlivých transakcí. Právně lze kryptoměny považovat za věc[2] nehmotnou,[3] movitou[4], zastupitelnou[5] a nezuživatelnou.[6] Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů („AML zákon“) pak definuje virtuální měnu pro své účely jako „elektronicky uchovávanou jednotku bez ohledu na to, zda má nebo nemá emitenta, a která není peněžním prostředkem podle zákona o platebním styku, ale je přijímána jako platba za zboží nebo služby i jinou osobou odlišnou od jejího emitenta“. [7],[8] Právní regulace kryptoměn u nás je otázkou budoucího vývoje, speciální úprava se kryptoměnám prozatím vyhnula. Tedy až na tři skupiny výjimek:

  • dle AML zákona osoba poskytující služby spojené s virtuální měnou je povinnou osobou;
  • ručení za nezaplacenou daň podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, při úhradě prostřednictvím virtuální měny; a
  • předmětem regulace může být obchodování s deriváty na kryptoměny (tedy s investičními nástroji), správa fondů investujících do kryptoměn a provádění platebních transakcí souvisejících s organizací obchodů s kryptoměnami.

Proč by Vás měl blockchain zajímat

Blockchain může usnadnit běh mnoha oblastí lidské činnosti: okamžitý převod peněz; ověření totožnosti; transparentní záznam všech druhů vlastnictví (včetně nemovitostí [9], cenných papírů aj.); ověření pravosti a původu cenných předmětů atd. Vaší základní snahou by mělo být zejména porozumět technologii blockchainu do takové míru detailu, abyste byli schopni zhodnotit, jak (a zda vůbec) Vám může skutečně pomoci. Z mnoha důvodů naopak jako nesprávnou vnímáme snahu přizpůsobovat oblasti zájmu tak, aby se „vešly“ do technologie blackchain.

Blockchain ve smluvním právu - smart contracts

Jedním z mnoha způsobů využití blockchainu jsou tzv. smart contracts - „inteligentní smlouvy“. Ty lze definovat jako v blockchainu zanesený algoritmus, který může na základě výskytu předem daných skutečností samostatně provést, vymoci, ověřit a omezit výkon práv a povinností.[10] Smart contract je tedy taková smlouva, která je plněna (a jejíž plnění se realizuje) automaticky, bez lidského zásahu.[11] Technologicky lze smart contract popsat jako soubor příkazů zanesených ve zdrojovém kódu, které jsou vykonávány prostřednictvím počítačového programu (jež funguje právě na základě blockchainové technologie).

Atraktivní činí koncept smart contracts např. možnost snížení nákladů v rámci smluvního vztahu (počítačový program sám vykoná smluvní závazek bez nutnosti smluvních stran vydávat dodatečné náklady na soudní vymožení splnění smlouvy) nebo určité zvýšení transparence smluvního vztahu prostřednictvím veřejné části blockchainu.

Závěr

Blockchain nastiňuje dosud nevídané možnosti, ale i nevyřešené otázky, které představují nové výzvy pro právní a soudní praxi. Bude bezpochyby zajímavé sledovat, jak se s nimi právní praxe vyrovná. Blockchain a jeho aplikace totiž není blízkou budoucností, ale otázkou bezprostředně aktuální.

 

[1] Richard Gendal Brown: Introducing R3 Corda: A Distributed Ledger Designed for Financial Services - http://www.r3cev.com/blog/2016/4/4/introducing-r3-corda-a-distributed-ledger-designed-for-financial-services

[2] Ve smyslu § 489 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („OZ“).

[3] Ve smyslu § 496 odst. 1 OZ.

[4] Ve smyslu § 498 odst. 2 OZ.

[5] Ve smyslu § 499 OZ.

[6] Ve smyslu § 500 OZ.

[7] Viz § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona..

[8] Dle Evropské centrální banky je pak virtuální měna vyjádřením hodnoty v digitální formě, která není vydána centrální bankou, úvěrovou institucí nebo vydavatelem elektronických peněz a která může být za určitých okolností použita jako alternativa k penězům. Viz European Central Bank - Virtual currency schemes – a further analysis. Dostupné z: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf.

[9] První testovací fáze takové aplikace proběhly např. v Hondurasu, Gruzii či Švédsku. https://chromaway.com/papers/Blockchain_Landregistry_Report_2017.pdf.

[10] GREENSPAN, Gideon. Beware of the Impossible Smart Contract, [online]. MultiChain, 12. dubna 2016 [cit. 30. 3. 2018]. Dostupné z: https://www.multichain.com/blog/2016/04/beware-impossible-smart-contract/.

[11] SWANSON, Tim. Great Chain of Numbers: A Guide to Smart Contracts, Smart Property andTrustless Asset Management, str. 16 [online]. [cit. 30. 3. 2017]. Dostupné z: https://s3-us-west-2.amazonaws.com/chainbook/Great+Chain+of+Numbers+A+Guide+to+Smart+Contracts,+Smart+Property+and+Trustless+Asset+Management+-+Tim+Swanson.pdf .

Zdroje článku

Související články
Revoluční úprava plánovacích smluv aneb novinky ve spolupráci obcí a developerů
František Korbel, Barbora Hniličková, Tomáš Kalenský, Petra Gabrhelová

Revoluční úprava plánovacích smluv aneb novinky ve spolupráci obcí a developerů

Dne 1. 7. 2024 nabyde plné účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., známý jako nový stavební zákon, který přinese změny mimo jiné i v oblasti smluv o spolupráci uzavíraných mezi obcemi a investory (developery). Tyto změny bude nezbytné obratem promítnout do praxe, tedy jak do samotných smluv a jejich vzorů,