Dekorativní pozadí stránky

Pilotní režim pro blockchain? Rada Evropské unie a Evropský parlament potvrdily předběžnou dohodu

Pilotní režim pro blockchain? Rada Evropské unie a Evropský parlament potvrdily předběžnou dohodu

Technologie DLT a blockchain jako její „nejslavnější“ zástupce

Než se ale pustíme do samotného rozboru předběžné politické dohody (dále „dohoda“) v otázce pilotního režimu pro tržní infrastrukturu na technologii sdíleného registru (= technologie DLT), musíme si nejprve alespoň v obecné míře definovat samotnou technologii DLT.

Technologie DLT („Distributed ledger technology“) je do češtiny nejčastěji překládána jako technologie distribuovaných záznamů. Za charakteristické vlastnosti technologie DLT lze považovat decentralizaci a distribuci mezi uživateli. Decentralizace spočívá primárně v tom, že technologie DLT není řízena prostřednictvím jedné centrální autority, ale správu technologie DLT vykonávají přímo jednotliví uživatelé (tzv. peer-to-peer). Distribuce technologie DLT se naopak vyznačuje tím, že samotná technologie se nenachází pouze na jednom serveru, na jednom místě, u jednoho centrálního uživatele, ale kopii této technologie (záznamů v ní uchovávaných) drží vícero uživatelů současně. Díky těmto charakteristikám technologie DLT poskytuje velice účinnou obranu vůči externím útokům a zároveň zaručuje bezpečné prostředí pro své uživatele.

Pro úplnost uvádíme, že DLT je zastřešující, nadřazený pojem k pojmu blockchain. Blockchain představuje tedy jednu z podmnožin technologie DLT a řadí se pravděpodobně mezi její nejznámější zástupce.

 

Předběžná dohoda Rady a Evropského parlamentu

Předběžná politická dohoda mezi Radou Evropské unie (dále „Rada“) a Evropským parlamentem byla uzavřena už 24. 11. 2021. Její oficiální potvrzení přišlo ale až nedávno těsně před koncem roku 2021. Tato dohoda blíže upravuje a rozvádí nařízení evropského parlamentu a rady o pilotním režimu pro tržní infrastruktury vedené na technologii sdíleného registru z roku 2020 (dále „nařízení“). Dohoda upravuje pilotní režim pro technologii DLT a dále blíže:

 1. definuje tržní infrastrukturu DLT
  • jedná se o mnohostranný obchodní systém, který by měl mimo jiné podléhat regulaci směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů;
 2. stanovuje podmínky pro získání povolení k provozování tržní infrastruktury DLT
  • k žádostem o povolení tržní infrastruktury DLT je například povinnost připojit informace o celkových IT a kybernetických opatřeních;
 3. vymezuje finanční nástroje, s nimiž lze obchodovat v rámci technologie DLT:
  • například akcie, jejichž tržní kapitalizace nebo předběžná tržní kapitalizace je nižší než 500 milionů EUR,
 4. stanovuje podrobnosti spolupráce mezi provozovateli tržních infrastruktur DLT, vnitrostátními orgány a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA):
  • udělování povolení zůstává v kompetenci příslušných vnitrostátních orgánů, přičemž orgán ESMA může k žádosti o povolení vydat nezávazné stanovisko, od kterého se mohou vnitrostátní orgány odchýlit na základě řádného odůvodnění,
 5. upravuje oblast ochrany spotřebitele v rámci užívání technologie DLT
  • provozovatelé technologie DLT musí zavést mechanismus pro vyřizování stížností spotřebitelů z důvodu zajištění řádné ochrany spotřebitele.

 

Cíl pilotního režimu a jeho počátek

Cílem tohoto pilotního režimu je primárně otestovat technologii DLT pro obchodování s finančními nástroji (akcie, dluhopisy atd.) v praxi, nastavit dostatečnou ochranu pro spotřebitele, provozovatele a investora a objektivně zhodnotit všechna rizika související s využitím technologie DLT pro obchodování s finančními nástroji.

Nařízení by mohlo nabýt účinnosti již v tomto roce. Samotný pilotní režim by měl trvat minimálně po dobu tří let od účinnosti samotného nařízení. Poté by Evropská komise vypracuje zprávu o nákladech a přínosech spojených s prodloužením, pozměněním či ukončením pilotního režimu.

Výsledek pilotního režimu by měl výše zmíněným tržním subjektům přinést kýžené informace a poznatky týkající se technické a regulatorní stránky blockchainu v praxi. Zejména investoři a blockchainové start-upy by měli v souvislosti s tímto pilotním režimem zpozornit a sledovat jeho průběh. Výstupní data z pilotního režimu mohou mít zásadní dopad na budoucí vývoj v oblasti DLT technologií.

Technologie DLT je dalším významným krokem k evropské digitální ekonomice. V horizontu několika let bude velice zajímavé sledovat, kam se budoucnost decentralizovaných financí a digitální ekonomiky ubírá.

Odkaz na předběžnou politickou dohodu mezi Radou a Evropským parlamentem můžete najít zde.

 

Zdroje článku

Související články
Česko na cestě k hromadnému řízení. Jaké mají být jeho podmínky?
Adam Forst

Česko na cestě k hromadnému řízení. Jaké mají být jeho podmínky?

Od konce minulého roku má veřejnost k dispozici dlouho očekávaný návrh zákona o hromadném řízení, jehož účinnost (pokud projde úspěšně legislativním procesem) je plánovaná na 1. 1. 2024. Už teď je zjevné, že návrh vyvolá řadu aplikačních otázek. Cílem tohoto příspěvku je základní představení zákona.