Dekorativní pozadí stránky

Pilotní režim pro blockchain? Rada Evropské unie a Evropský parlament potvrdily předběžnou dohodu

Pilotní režim pro blockchain? Rada Evropské unie a Evropský parlament potvrdily předběžnou dohodu

Technologie DLT a blockchain jako její „nejslavnější“ zástupce

Než se ale pustíme do samotného rozboru předběžné politické dohody (dále „dohoda“) v otázce pilotního režimu pro tržní infrastrukturu na technologii sdíleného registru (= technologie DLT), musíme si nejprve alespoň v obecné míře definovat samotnou technologii DLT.

Technologie DLT („Distributed ledger technology“) je do češtiny nejčastěji překládána jako technologie distribuovaných záznamů. Za charakteristické vlastnosti technologie DLT lze považovat decentralizaci a distribuci mezi uživateli. Decentralizace spočívá primárně v tom, že technologie DLT není řízena prostřednictvím jedné centrální autority, ale správu technologie DLT vykonávají přímo jednotliví uživatelé (tzv. peer-to-peer). Distribuce technologie DLT se naopak vyznačuje tím, že samotná technologie se nenachází pouze na jednom serveru, na jednom místě, u jednoho centrálního uživatele, ale kopii této technologie (záznamů v ní uchovávaných) drží vícero uživatelů současně. Díky těmto charakteristikám technologie DLT poskytuje velice účinnou obranu vůči externím útokům a zároveň zaručuje bezpečné prostředí pro své uživatele.

Pro úplnost uvádíme, že DLT je zastřešující, nadřazený pojem k pojmu blockchain. Blockchain představuje tedy jednu z podmnožin technologie DLT a řadí se pravděpodobně mezi její nejznámější zástupce.

 

Předběžná dohoda Rady a Evropského parlamentu

Předběžná politická dohoda mezi Radou Evropské unie (dále „Rada“) a Evropským parlamentem byla uzavřena už 24. 11. 2021. Její oficiální potvrzení přišlo ale až nedávno těsně před koncem roku 2021. Tato dohoda blíže upravuje a rozvádí nařízení evropského parlamentu a rady o pilotním režimu pro tržní infrastruktury vedené na technologii sdíleného registru z roku 2020 (dále „nařízení“). Dohoda upravuje pilotní režim pro technologii DLT a dále blíže:

 1. definuje tržní infrastrukturu DLT
  • jedná se o mnohostranný obchodní systém, který by měl mimo jiné podléhat regulaci směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů;
 2. stanovuje podmínky pro získání povolení k provozování tržní infrastruktury DLT
  • k žádostem o povolení tržní infrastruktury DLT je například povinnost připojit informace o celkových IT a kybernetických opatřeních;
 3. vymezuje finanční nástroje, s nimiž lze obchodovat v rámci technologie DLT:
  • například akcie, jejichž tržní kapitalizace nebo předběžná tržní kapitalizace je nižší než 500 milionů EUR,
 4. stanovuje podrobnosti spolupráce mezi provozovateli tržních infrastruktur DLT, vnitrostátními orgány a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA):
  • udělování povolení zůstává v kompetenci příslušných vnitrostátních orgánů, přičemž orgán ESMA může k žádosti o povolení vydat nezávazné stanovisko, od kterého se mohou vnitrostátní orgány odchýlit na základě řádného odůvodnění,
 5. upravuje oblast ochrany spotřebitele v rámci užívání technologie DLT
  • provozovatelé technologie DLT musí zavést mechanismus pro vyřizování stížností spotřebitelů z důvodu zajištění řádné ochrany spotřebitele.

 

Cíl pilotního režimu a jeho počátek

Cílem tohoto pilotního režimu je primárně otestovat technologii DLT pro obchodování s finančními nástroji (akcie, dluhopisy atd.) v praxi, nastavit dostatečnou ochranu pro spotřebitele, provozovatele a investora a objektivně zhodnotit všechna rizika související s využitím technologie DLT pro obchodování s finančními nástroji.

Nařízení by mohlo nabýt účinnosti již v tomto roce. Samotný pilotní režim by měl trvat minimálně po dobu tří let od účinnosti samotného nařízení. Poté by Evropská komise vypracuje zprávu o nákladech a přínosech spojených s prodloužením, pozměněním či ukončením pilotního režimu.

Výsledek pilotního režimu by měl výše zmíněným tržním subjektům přinést kýžené informace a poznatky týkající se technické a regulatorní stránky blockchainu v praxi. Zejména investoři a blockchainové start-upy by měli v souvislosti s tímto pilotním režimem zpozornit a sledovat jeho průběh. Výstupní data z pilotního režimu mohou mít zásadní dopad na budoucí vývoj v oblasti DLT technologií.

Technologie DLT je dalším významným krokem k evropské digitální ekonomice. V horizontu několika let bude velice zajímavé sledovat, kam se budoucnost decentralizovaných financí a digitální ekonomiky ubírá.

Odkaz na předběžnou politickou dohodu mezi Radou a Evropským parlamentem můžete najít zde.

 

Zdroje článku

Související články