Dekorativní pozadí stránky

Nekalosoutežní jednání a bezpečný přístav? Nejvyšší soud zasahuje!

Nejvyšší soud dne 31. 8. 2021 vydal zásadní rozhodnutí sp. zn. 23 Cdo 2793/2020 (rozhodnutí svěšeno dne 30. 9. 2021) týkající se nekalosoutěžního jednání internetových uložišť v režimu bezpečného přístavu (=omezení odpovědnosti uložišť za obsah nahrávaný uživateli na jejich webové stránky). V tomto sporu žalovala v roce 2014 Česká národní skupina (dále „ČNS“) úložiště Hellshare a Hellspy (dále „úložiště“) a dožadovala se ochrany proti jejich nekalosoutěžnímu jednání. Spor táhnoucí se dlouhých 7 let se pravděpodobně dostává do svého finálního rozuzlení.

ČNS v rámci svého žalobního návrhu namítala soustavné porušování dobrých mravů soutěže v hospodářském styku ze strany úložišť z důvodu poskytování finanční odměny uživatelům, kteří na jejich stránky aktivně nahrávají soubory s autorskoprávním obsahem. Finanční odměnu těmto uživatelům úložiště poskytují v závislosti na četnosti stažení těchto souborů. Díky poskytování této finanční motivace zajišťují úložiště dostatečnou nabídku atraktivního obsahu koncovým uživatelům k újmě jiných soutěžitelů.

ČNS výše popsané jednání kvalifikuje jako nekalosoutěžní.

Městský soud v první instanci částečně vyhověl žalobnímu nároku ČNS a uložil povinnost zdržet se poskytování této finanční odměny uživatelům za stahování jejich nahraných souborů třetími osobami. Vrchní soud toto rozhodnutí nepotvrdil a konstatoval, že toto jednání uložišť je stále v režimu bezpečného přístavu.

Nejvyšší soud ve svém výše citovaném rozhodnutí nesouhlasil s rozhodnutím Vrchního soudu. Dle Nejvyššího soudu není nekalosoutěžní odpovědnost omezena pravidly bezpečného přístavu. V případě obchodní modelu, kdy úložiště vyplácí uživatelům odměnu, jejíž výše je závislá na počtu či rozsahu stahování jimi uložených datových souborů jinými uživateli, aniž by přiměřeným způsobem ověřila, zda tato odměna není placena v souvislosti s ohrožováním či porušováním práva duševního vlastnictví, se úložiště dopouští zásadně nekalé soutěže.

Výše popsaný obchodní model je dle Nejvyššího soudu zásadně způsobilý vyvolat v rozporu s dobrými mravy soutěže nemajetkovou újmu spočívající ve ztrátě nebo snížení hospodářského uplatnění soutěžitelů a majetkovou újmu v podobě ušlého zisku těchto soutěžitelů.

Nejvyšší soud dané rozhodnutí Vrchního soudu zrušil a vrátil ho zpět k dalšímu řízení. Vrchní soud je vázán právním názorem Nejvyššího soudu, tudíž bychom neměli čekat žádné převratné, odchylující se závěry Vrchního soudu.

Z výše popsaného rozhodnutí Nejvyššího soudu vyplývá, že bezpečný přístav zákonitě nevylučuje odpovědnost provozovatelů úložišť za volbu konkrétního obchodního modelu, pokud tento model má potenciál těžit z porušování autorských práv.

Skutečnou výzvou bude v tomto případě zejména vyčíslit přiměřenou výši újmy, kterou budou moci nárokovat z titulu nekalosoutěžního aktivně legitimované subjekty (distributoři děl, kolektivní správci a další).

 

Související články