Dekorativní pozadí stránky

Aké zmeny prináša pripravovaná reforma ochrany dizajnov v Európe?

Aké zmeny prináša pripravovaná reforma ochrany dizajnov v Európe?

Európska komisia predložila Európskemu parlamentu a Rade návrh na reformu európskej a vnútroštátnej legislatívy v oblasti ochrany dizajnov. Európskou komisiou predložené návrhy majú za cieľ modernizovať súčasný európsky právny rámec pre dizajny a zvýšiť harmonizáciu podmienok ochrany dizajnov v jednotlivých členských štátoch. Pripravovaná reforma má zároveň priniesť aktualizáciu legislatívy v oblasti dizajnov a reagovať na prichádzajúce nové výzvy spojené s rozvojom informačných technológií. Potreba modernizácie práva dizajnov vychádza tiež z postupne sa zvyšujúceho záujmu o ochranu dizajnov, ktorá pramení z rozvoja nových technológií v oblasti výroby, ako napríklad čoraz dostupnejších 3D tlačiarní, alebo záujmu o virtuálnu a rozšírenú realitu a nastupujúci trend metaverse. V dnešnom blogu Vám preto prinášame stručný prehľad vybraných zmien, ktoré má reforma práva dizajnov priniesť.

Krátko o dizajnoch a ich ochrane v podmienkach EÚ

Napriek tomu, že dizajny patria medzi menej využívané formy práva duševného vlastníctva, ich význam sa v čase rýchleho rozvoja technológií neustále zvyšuje. Prostredníctvom dizajnu možno ochrániť vzhľad výrobku, alebo jeho časti, spočívajúci najmä v znakoch línií, obrysov, farieb, tvaru, štruktúry či materiálov výrobku. Registráciou dizajnu tak možno chrániť priemyselne alebo ručne vyrobené výrobky, ich obal, logá, grafické návrhy, fonty a mnohé ďalšie. Uplatniteľnosť dizajnov je tak v praxi pomerné široká, a to od vzhľadu slnečných okuliarov až po dizajn mobilných telefónov. 

V Európskej únii v súčasnosti existujú viaceré paralelné systémy poskytujúce ochranu novým dizajnom. Jedným z nich je zapísaný dizajn Spoločenstva platný na celom území Európskej únie (tzv. „registered Community design“), ktorého podmienky upravuje nariadenie č. 6/2002 [1] („Nariadenie“), a ktorý možno registrovať na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo („EUIPO“) s maximálnou dobou ochrany 25 rokov. Druhou možnosťou je nezapísaný dizajn Spoločenstva (tzv. „unregistered Community design“), ktorý poskytuje ochranu 3 roky od jeho zverejnenia, a za špecifických podmienok môže rovnako poskytovať ochranu pred úmyselným kopírovaním dizajnu, a to aj bez predchádzajúcej registrácie na úrade EUIPO. 

Vnútroštátne systémy v členských štátoch zároveň koexistujú so systémom dizajnov Spoločenstva a poskytujú  ochranu dizajnu na národnej úrovni. Veľká časť vnútroštátnej úpravy dizajnov v členských štátoch EÚ bola harmonizovaná prostredníctvom smernice 98/71/ES [2] („Smernica“), ktorá, okrem iného, harmonizuje materiálne požiadavky na získanie ochrany dizajnu či práva majiteľov dizajnov.

Aké zmeny má priniesť navrhovaná reforma ochrany dizajnov?

Požiadavka na reformu práva dizajnov vychádza, okrem iného, zo správy Európskej komisie o stave právnych predpisov EÚ o ochrane dizajnov z novembra 2020. [3] Zverejnená správa Európskej komisie napríklad uvádza, že narastajúci počet prihlášok dizajnov podaných na úrade EUIPO dokazuje rastúci význam dizajnov pre podnikateľov. Európska komisia však zároveň uviedla, že systém ochrany dizajnu je aj naďalej pomerne málo využívaný v porovnaní s inými právami duševného vlastníctva, a potvrdila, že súčasná legislatíva nie je plne prispôsobená digitálnej dobe, a to napríklad v oblasti ochrany grafických používateľských rozhraniach (GUI) či v oblasti harmonizácie podmienok pre náhradné diely.

Predložené návrhy na reformu Nariadenia a Smernice sa preto zameriavajú na modernizáciu úpravy a posilnenie pravidiel EÚ na ochranu dizajnu tak, aby bola ochrana dizajnu jasnejšia a dostupnejšia naprieč celou EÚ. Nižšie prinášame zhrnutie niektorých navrhovaných zmien: 

  • Zmena označenia dizajnov. Zapísané a nezapísané dizajny Spoločenstva by sa mali podľa novelizovanej úpravy označovať ako „dizajny EÚ“, čím sa nahradí pôvodný, už neaktuálny, názov “dizajn Spoločenstva”. Zmena označenia dizajnov prinesie najmä jeho zjednotenie so súčasným označením ochranných známok EÚ.
  • Zjednotenie nezapísaných dizajnov v EÚ. Súčasné znenie Smernice ponecháva členským štátom možnosť poskytovať vnútroštátnu ochranu aj neregistrovaným dizajnom. Reforma predložená Európskou komisiou navrhuje takéto oprávnenie členských štátov zrušiť a obmedzuje vnútroštátnu ochranu dizajnov iba na registrovanú formu ochrany. Účelom navrhovanej zmeny je zjednotiť podmienky pre nezapísaný dizajn, ktorý na území členských štátov EÚ poskytuje už nezapísaný dizajn Spoločenstva. Z pohľadu Európskej komisie nie je paralelná (potenciálne odlišná) ochrana neregistrovaných dizajnov potrebná.
  • Nižšie poplatky pre prvé roky registrácie. Za účelom zvýšenia atraktivity dizajnov, obsahuje návrh predložený Európskou komisiou zníženie poplatkov za registráciu dizajnu a prvú obnovu dizajnu po uplynutí prvých 5tich rokov od registrácie. 
  • Nový symbol ochrany registrovaného dizajnu. Návrhy aktualizácie Nariadenia a Smernice zavádzajú nový symbol “Ⓓ”, podobný označeniu “®” používanému pri ochranných známkach, ktorý má poskytnúť dizajnérom a podnikateľom nový nástroj na zvýraznenie atraktívnosti ich produktov. Nový symbol registrácie dizajnu má za cieľ tiež zvýšiť ochranu jednotlivých dizajnov, nakoľko už svojím umiestnením na výrobku poskytuje konkurencii jasnú informáciu o registrácii dizajnu. 
  • Zjednodušenie procesu registrácie. Nová úprava má tiež zjednodušiť proces registrácie dizajnov, a to tak na úrovni EÚ ako aj na vnútroštátnej úrovni. Po novom by mohol prihlasovateľ zahrnúť v jednej prihláške viacero dizajnov bez ohľadu na to, či sú zaradené v jednej triede výrobkov podľa Locarnského triedenia. Navrhovaná zmena prináša zjednodušenie v porovnaní so súčasnou úpravou, ktorá umožňuje v jednej prihláške zahrnúť viacero dizajnov iba v prípade, ak sú zaradené do rovnakej triedy. Okrem možnosti zahrnutia viacerých dizajnov v rámci jednej prihlášky, prináša reforma tiež zmeny súvisiace s rozvojom nových technológií a inovácií, a to napríklad vďaka možnosti predložiť vyobrazenie dizajnu, tak v statickej či dynamickej forme, vrátane predloženia videí či iných prostriedkov počítačového zobrazenia. 
  • Jasnejšie pravidlá pre rozsah ochrany dizajnom. Aktualizované a podrobnejšie definície pojmov výrobku a dizajnu majú tiež prispieť k objasneniu a rozšíreniu súčasného vymedzenia pojmov “výrobok” a “dizajn”. Rozšírenie pojmu “výrobok” aj na digitálne výrobky reaguje na technologický pokrok a poskytuje väčšiu právnu istotu a transparentnosť vo vzťahu k oprávnenému predmetu ochrany.
  • Doložka o opravách a náhradných dieloch. S cieľom vytvoriť jednotný trh s náhradnými dielmi na opravu výrobkov obsahuje návrh úpravy Smernice doložku o „opravách” (tzv. repair clause). Podľa ktorej by členské štáty mali odmietnuť udeliť ochranu dizajnu, ktorý tvorí súčasť zloženého výrobku, a ktorý sa používa na opravu takéto zložitého výrobku tak, aby sa obnovil jeho pôvodný vzhľad. Doložka o „opravách“ by tak umožnila identickú reprodukciu chránených častí zložitých výrobkov na účely ich ďalšej opravy. 

Záver

Vyššie uvedené predstavuje len súhrn niektorých zmien, ktoré môže reforma ochrany dizajnov v Európskej únii priniesť. Návrhy reformy ochrany dizajnov budú predložené Európskemu parlamentu a Rade, ktoré rozhodnú o ich prijatí v rámci riadneho legislatívneho postupu. Po prijatí návrhov budú musieť členské štáty EÚ transponovať nové pravidlá Smernice do vnútroštátnych právnych predpisov. Ďalší vývoj návrhu zmien právnej úpravy dizajnov budeme aj naďalej sledovať a o významných posunoch v rámci legislatívneho procesu budeme našich klientov včas informovať.  


[1] Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch společenstva

[2] Smernica 98/71/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998 o právnej ochrane dizajnov

[3] Správa Európske komisie je dostupná na tomto odkaze

Zdroje článku

Související články
Čtyři pruhy, pořád adidas
Karolína Steinerová

Čtyři pruhy, pořád adidas

Znáte lehce ironické rčení „Čím víc proužků, tím víc adidas“? Určitě ano… A znají ho i české soudy! Dokonce natolik dobře, že se dostalo do odůvodnění rozsudku. S jakým výsledkem, to si přečtěte v článku komentujícím soudní bitvu mezi proužky.