Dekorativní pozadí stránky

Premeny obchodných spoločností a družstiev po novom. III. časť: Vnútroštátne odštiepenie, rozštiepenie a iné detaily premien

Premeny obchodných spoločností a družstiev po novom. III. časť: Vnútroštátne odštiepenie, rozštiepenie a iné detaily premien

Prinášame v poradí už tretí článok zo série venujúcej sa premenám obchodných spoločností podľa zákona č. 309/2023 o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o premenách“). V tomto článku sa budeme detailnejšie venovať rozdeleniam, teda odštiepeniu a rozštiepeniu. Taktiež sa zameriame na aspekty ochrany veriteľov, spoločníkov, akcionárov, či osobitnej zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu pre všetky premeny. 

Pre pripomenutie uvádzame, že v prvom článku sme sa venovali základným informáciám o vnútroštátnych premenách a v druhom článku sme pokračovali detailnejšími informáciami o vnútroštátnych fúziách, teda zlúčeniu a splynutiu.

Rozdelenie – rozštiepenie a odštiepenie

Pod rozdelením po novom podľa Zákona o premenách rozumieme rozštiepenie a odštiepenie. Kým rozštiepenie je v podstate doteraz známe rozdelenie, odštiepenie je úplnou novinkou v rámci slovenského právneho poriadku.

Odštiepenie v podstate umožní rozdeľovanej spoločnosti naďalej existovať a zároveň uskutočniť prechod vybranej časti jej imania na inú spoločnosť. Touto inou spoločnosťou môže byť už existujúca spoločnosť, vtedy pôjde o tzv. odštiepenie zlúčením, alebo novovzniknutá, vtedy pôjde o tzv. odštiepenie splynutím. Ide o veľmi významnú novinku, ktorá sa doteraz dosahovala len s ťažkosťami, a to prevodmi podniku či prevodmi jednotlivých zložiek podnikania. 

Odštiepenie však bude umožnené len spoločnostiam s ručením obmedzeným a akciovým spoločnostiam. Zároveň nebude prípustné, ak by rozdeľovaná spoločnosť mala v tzv. rozhodný deň vlastné imanie nižšie, ako je jej základné imanie. 

V zahraničí je uvedené veľmi často využívané, okrem iného napr. aj v rámci skupinových reorganizácií a diverzifikácií majetku spoločností, kedy sa odštepujú napr. obchodné podiely či akcie dcérskych spoločností alebo aj nehnuteľnosti.

Zákon o premenách s ohľadom na rozdelenia

Na rozdelenia sa budú vzťahovať všeobecné ustanovenia o premenách, ako aj niektoré osobitné ustanovenia o fúziách a osobitné ustanovenia o rozdeleniach. Právna úprava je teda kombináciou všetkých troch hláv druhej časti Zákona o premenách a nie je uvedená ako samostatná ucelená právna úprava. Teda väčšina právnej úpravy fúzií sa týka aj rozdelení, preto sa v tomto článku týmto záležitostiam nevenujeme opäť detailnejšie, ale odporúčame prečítať si náš druhý článok.

Projekt premeny pri rozdelení  

Tak ako pri fúziách, tak aj pri rozdeleniach, základom každej premeny bude tzv. projekt premeny, ktorý nahrádza doterajší projekt rozdelenia. Všeobecné obsahové náležitosti projektu premeny sú upravené v § 8 Zákona o premenách. V prípade rozdelenia spoločností s ručením obmedzeným, akciových spoločností, jednoduchých spoločností na akcie musí projekt premeny navyše obsahovať aj ustanovenia podľa § 22, § 34 alebo § 52, § 61 a § 66 Zákona o premenách. 

V rámci projektu premeny bude potrebné jasne určiť, ktorá časť obchodného majetku a záväzkov prechádza. V prípade, ak uvedené nebude jednoznačné, táto skutočnosť sa nebude dať odvodiť ani výkladom projektu premeny a automaticky sporný majetok prechádza do podielového spoluvlastníctva všetkých nástupníckych spoločností a v prípade odštiepenia do podielového spoluvlastníctva rozdeľovanej spoločnosti a nástupníckych spoločností. Podiely budú určené pomerom, v akom na ne prešlo čisté obchodné imanie rozdeľovanej spoločnosti ku dňu účinnosti rozdelenia

Tak ako v prípade fúzií, tak aj pri rozdeleniach je možné stanoviť rozhodný deň, teda deň od ktorého sa úkony zanikajúcich spoločností považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti, spätne k prvému dňu účtovného obdobia, v ktorom je vypracovaný návrh projektu premeny. Pre prípad odštiepenia sa uvedené vzťahuje len k majetku a záväzkom, ktoré majú prejsť na nástupnícke spoločnosti. Uvedené platí za predpokladu, že účtovná závierka zostavená ku dňu, ktorý predchádza tomuto dňu, nebola schválená príslušným orgánom. 

Projekt premeny vo všeobecnosti nemusí byť vo forme notárskej zápisnice, ale vo väčšine právnych foriem (spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti i jednoduchej spoločnosti na akcie) sa bude musieť schválený projekt premeny vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice. Mierna odlišnosť je v prípade rozdelení zlúčením, kedy už návrh projektu premeny bude musieť byť vo forme notárskej zápisnice

Zverejnenie návrhu projektu premeny musí byť vykonané najmenej 1 mesiac pred konaním valného zhromaždenia, ktoré má rozhodovať o jeho schválení, a to buď uložením do zbierky listín alebo zverejnením v Obchodnom vestníku.

Schvaľovanie projektu premeny pri rozdeleniach je totožné, ako schválenie projektu pri fúzii. Teda pri  (i) osobných spoločnostiach bude potrebný súhlas s projektom premeny všetkých spoločníkov, (ii) pri spoločnostiach s ručením obmedzeným, akciových spoločnostiach a jednoduchých spoločnostiach na akcie súhlas aspoň dvojtretinovej väčšina hlasov všetkých spoločníkov / akcionárov a (iii) pri družstve prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov na členskej schôdzi a súhlas väčšiny hlasov prítomných členov, pričom pri hlasovaní má každý člen len 1 hlas a stanovy nebudú môcť určiť iný počet hlasov.

Zápisnica o zasadnutí valného zhromaždenia, resp. rozhodnutie, ktorým sa schváli projekt premeny musí byť vo forme notárskej zápisnice v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti alebo jednoduchej spoločnosti na akcie. Na družstvá a osobné spoločnosti sa táto prísna forma nebude aplikovať. 

Aj v prípade rozdelení, rovnako ako pri fúziách, bude možné zrušiť schválený projekt premeny a tým upustiť od premeny – rozštiepenia či odštiepenia. Oznámenie o zrušení schváleného projektu premeny je nutné zverejniť do 30 dní odo dňa prijatia rozhodnutia. Okrem toho je potrebné oznámenie o zrušení doručiť aj príslušnému správcovi dane.

Informačné povinnosti pri rozdelení a správa audítora

Informačné povinnosti pri rozdeleniach sú v podstate rovnaké ako pri fúziách, teda uplatňujú sa vo vzťahu k správcovi dane, záložnému veriteľovi, či v prípade kapitálových spoločností voči spoločníkom alebo akcionárom.

Oznámenie správcovi dane o tom, že bol vypracovaný návrh projektu premeny doručí pri rozštiepení každá zanikajúca spoločnosť a pri odštiepení aj rozdeľovaná spoločnosť aspoň 60 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má schváliť návrh projektu premeny.

Záložného veriteľa, ak je podiel zanikajúcej spoločnosti zaťažený záložným právom, je potrebné informovať zo strany spoločníka tejto zanikajúcej spoločnosti o vypracovaní návrhu projektu premeny aspoň 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má schváliť návrh projektu premeny.

V prípade rozdelení sa aplikujú informačné povinnosti štatutárneho orgánu vo vzťahu k spoločníkom len pri kapitálových spoločnostiach. Štatutárny orgán spoločnosti s ručením obmedzeným bude povinný spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie zaslať spoločníkom aj Zákonom o premenách stanovené dokumenty, kam spadá návrh projektu premeny, účtovné závierky zúčastnených spoločností za posledné tri roky, priebežnú účtovnú závierku ako aj správu štatutárneho orgánu a správu audítora, ak sa vyhotovujú. V prípade akciových spoločností stačí, ak všetky dokumenty budú k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti aspoň 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia.

Alternatívne je možné sprístupniť dokumenty zverejnením dokumentov na webovom sídle spoločnosti, najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia schvaľujúceho projekt premeny.

S ohľadom na akciovú spoločnosť je možné pri rozdeleniach aplikovať zúženú informačnú povinnosť, ak s tým vyslovia súhlas všetci akcionári. V tomto prípade postačí, ak sa ponechá k nahliadnutiu návrh projektu premeny a účtovné závierky zúčastnených spoločností za posledné tri roky. Nie je potrebné nechať k nahliadnutiu priebežnú účtovnú závierku ako aj správu štatutárneho orgánu a správu audítora, ak sa vyhotovujú.

Povinnosti s ohľadom na správu audítora pri rozdeleniach a fúziách sú totožné, pričom detailnejšie sa o nej dozviete v našom druhom článku.

Ďalšie povinnosti pre kapitálové spoločnosti

V prípade rozdelení, rovnako ako pri fúzii, majú zúčastnené kapitálové spoločnosti povinnosť vyhotoviť aj (i) správu štatutárneho orgánu a (ii) vyjadrenie dozornej rady

Štatutárny orgán musí v správe vysvetliť a odôvodniť z právneho a ekonomického hľadiska rozdelenie, ako aj náležitosti návrhu projektu premeny. Predstavenstvo akciovej spoločnosti musí v správe uviesť aj špecifické náležitosti podľa § 67 ods. 1 Zákona o premenách.[1] Vypracovať správu nemusia, ak sa spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným vzdajú práva na jej predloženie alebo ak akcionári akciovej spoločnosti či jednoduchej spoločnosti na akcie vyslovia súhlas s tým, že sa správa nebude vyhotovovať.

Dozorná rada (ak ju má spoločnosť zriadenú) bude mať povinnosť preskúmať zamýšľanú premenu, návrh projektu premeny a správu štatutárneho orgánu a následne predložiť svoje vyjadrenie o zamýšľanej premene valnému zhromaždeniu. Povinnosti ju môžu zbaviť spoločníci/akcionári zúčastnených spoločností, ak všetci odsúhlasia, že sa k premene nebude musieť dozorná rada vyjadriť.

Osobitná povinnosť štatutárneho orgánu o priebežnej informovanosti pri rozdeleniach je rovnaká ako pri fúziách.

Krížové ručenie pri rozdeleniach

Pri vnútroštátnych rozdeleniach, teda rozštiepeniach a odštiepeniach sa uplatní špecifický režim ručenia, ktorý vychádza aj z doterajšej právnej úpravy. Výška ručenia je obmedzená len do výšky čistého obchodného imania, ktoré prešlo na nástupnícku spoločnosť.

Pri rozštiepeniach každá nástupnícka spoločnosť ručí za záväzky, ktoré prešli rozštiepením z rozdeľovanej spoločnosti na ostatné nástupnícke spoločnosti do výšky čistého obchodného imania, ktoré na ňu prešlo ku dňu účinnosti rozdelenia. 

Pri odštiepení sa zas uplatňuje ručenie rozdeľovanej spoločnosti za záväzky, ktoré prešli odštiepením na nástupnícke spoločnosti. Všetky spoločnosti, teda rozdeľovaná i nástupnícka ručia za záväzky do výšky čistého obchodného imania, ktoré na danú spoločnosť prešlo ku dňu účinnosti rozdelenia.

Zákon o premenách obsahuje aj solidárne ručenie nástupníckych spoločností za záväzok ďalšej nástupníckej spoločnosti, pričom ide o dôležitý nástroj na ochranu veriteľov. V zmysle neho môže veriteľ požadovať celé plnenie záväzku od ktorejkoľvek z nástupníckych spoločností a splnením záväzku jednou z nich povinnosť ostatných zanikne. Regresne, teda následne sa nástupnícke spoločnosti vyrovnajú v pomere, v akom na ne prešlo čisté obchodné imanie zaniknutej spoločnosti.

Zápis premeny do obchodného registra

Rozdelenie nadobúda účinnosť zápisom do obchodného registra, pričom návrh na zápis musia podať súčasne všetky zúčastnené spoločnosti najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia projektu premeny.

Ochrana veriteľov v procese premeny – fúzie i rozdelenia

Zákon o premenách ponechal doterajšiu úpravu ochrany práv veriteľov, pričom výslovne stanovuje, že sa vzťahuje na veriteľov všetkých spoločností a družstiev zúčastnených na premene. Ak budú mať veritelia ku dňu účinnosti premeny nesplatné pohľadávky a zároveň sa v dôsledku premeny zhorší vymožiteľnosť ich pohľadávok, budú mať právo požadovať od nástupníckej spoločnosti, aby dostatočným spôsobom zabezpečila splnenie ich nesplatných pohľadávok. Tohto práva sa môžu domáhať do 6 mesiacov od zverejnenia zápisu premeny v obchodnom registri. Vylúčený z tohto práva je veriteľ, ktorého pohľadávka je už dostatočne zabezpečená.

Ochrana spoločníkov, akcionárov a členov družstva v procese premeny

Zákon o premenách aj naďalej obsahuje úpravu, v zmysle ktorej možno v návrhu projektu premeny dohodnúť, že niektorí spoločníci/akcionári zúčastnených spoločností sa nestanú spoločníkmi/akcionármi nástupníckej spoločnosti, za predpokladu, že s tým títo dotknutí spoločníci/akcionári súhlasia. Týmto následne vznikne nárok na vyrovnací podiel. Tento spôsob ochrany spoločníkov/akcionárov sa vzťahuje na všetky právne formy obchodných spoločností.

Osobitne je upravený prostriedok ochrany práv pri premene, teda fúzii i rozdelení dá sa povedať minoritných spoločníkov/akcionárov kapitálových spoločností. Spoločníkom/akcionárom spoločností podieľajúcich sa na premene je po splnení stanovených náležitostí výslovne zákonom priznané právo na primeraný peňažný doplatok, právo na vyrovnací podiel či právo na odkup akcií. 

Člen družstva ak nesúhlasí s premenou, môže z družstva jednostranne vystúpiť ku dňu účinnosti premeny, za podmienky, že vystúpenie z družstva oznámi predstavenstvu do siedmich dní po prijatí uznesenia členskej schôdze o schválení návrhu projektu premeny. Následne mu vznikne nárok na vyrovnací podiel.

Osobitná zodpovednosť štatutárneho orgánu za škodu pri premene

Zákon o premenách obsahuje aj osobitnú solidárnu zodpovednosť za škodu členov štatutárneho orgánu pre prípad porušenia ich zákonných povinností pri premenách. Tieto osoby sú zodpovedné spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú spôsobili spoločnosti, ktorej členmi štatutárneho orgánu boli v čase vzniku povinnosti, ako aj jej spoločníkom.

Okrem toho členovia štatutárnych orgánov zodpovedajú veriteľom za škodu, ktorú im spôsobili, ak sa nezdržali konania vedúceho k premene, resp. vykonali premenu spoločnosti, kde (i) nástupnícka spoločnosť bola v úpadku, alebo by jej úpadok hrozil, (ii) by po odštiepení rozdeľovaná spoločnosť bola v úpadku, alebo by jej úpadok hrozil alebo (iii) bola premena neprípustná § 3 ods. 5 a Zákona o premenách.[2] Zároveň sa uplatnia aj všeobecné ustanovenia o zodpovednosti štatutárneho orgánu.

Týmto článkom sme ukončili príspevky o vnútroštátnych premenách. Ďalej budeme pokračovať detailnejšími informáciami o cezhraničných premenách a následne aj vnútroštátnych a cezhraničných zmenách právnej formy, teda v jednoduchosti povedané aj cezhraničných premiestneniach sídiel spoločností.

  • [1] – § 67 ods. 1 Zákona o premenách.
  • [2] – Podľa § 3 ods. 5 a 6 Zákona o premenách.
Související články
Premeny obchodných spoločností a družstiev po novom. V. časť: Zmeny právnej formy a tzv. premiestnenie sídla
Štěpán Štarha, Patrícia Jamrišková, Natália Tomčíková

Premeny obchodných spoločností a družstiev po novom. V. časť: Zmeny právnej formy a tzv. premiestnenie sídla

Prinášame posledný článok zo série venujúcej sa premenám obchodných spoločností podľa zákona č. 309/2023 o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o premenách“). V tomto článku popisujeme zmeny právnych foriem spoločností i družstiev, a to jednak
Premeny obchodných spoločností a družstiev po novom. I. časť: Vnútroštátne premeny
Štěpán Štarha, Patrícia Jamrišková, Natália Tomčíková

Premeny obchodných spoločností a družstiev po novom. I. časť: Vnútroštátne premeny

Na Slovensku bude od 1. 3. 2024 účinný nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev („Zákon o premenách“), ktorý prinesie zásadné novinky v tejto oblasti. V sérii článkov prinesieme detailnejší popis a prehľad jednotlivých premien, či už vnútroštátnych alebo cezhraničných, pričom v prvo