Dekorativní pozadí stránky

Evropská digitální vakcína přitvrzuje

Evropská digitální vakcína přitvrzuje

Jak jsme již informovali v minulém příspěvku, Evropská komise („Komise“) v prosinci 2020 představila návrh nařízení o digitálních službách („Návrh“ nebo „DSA“), který má ambici zásadním způsobem změnit způsob poskytování a využívání digitálních služeb na území Unie. Zejména se doplňují pravidla a povinnosti poskytovatelů hostingu a online platforem ve vztahu k odpovědnosti za protiprávní obsah.

V lednu 2021 Návrh doputoval do Evropského parlamentu („Parlament“), kde jej má nyní primárně na starosti výbor IMCO (výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů). Výbor IMCO již v mezidobí (květen 2021) připravil návrh legislativní zprávy k Návrhu, ke které následně byly podávány jednotlivými europoslanci pozměňovací návrhy publikované v červenci 2021. V září a říjnu 2021 se přidaly další výbory Parlamentu a podávaly k Návrhu svoje stanoviska. Jedním z klíčových stanovisek je stanovisko právního výboru JURI.

Níže shrnujeme některé důležité novinky ze stanoviska právního výboru Parlamentu, ze kterého je patrné, že Parlament přitvrzuje a chce znění Návrhu zpřísnit a učinit jej podrobnější.

Právní výbor požaduje zejména následující změny DSA:

  • Vyjasnění vztahu DSA k jiným právním předpisům EU: Právní výbor požaduje, aby do jednoho roku od data přijetí DSA vydala Komise pokyny, které mají vyjasnit vztah DSA a jiných právních předpisů a případné konflikty mezi nimi (včetně např. vztahu DSA k nařízení GDPR, evropským předpisům v oblasti autorského práva apod.).
  • Automatická nevymahatelnost smluvních ujednání, která jsou v rozporu s DSA: Jakékoli smluvní ujednání mezi poskytovatelem zprostředkovatelských služeb a obchodníkem nebo příjemcem těchto služeb, které odporuje DSA, bude považováno za nevymahatelné.
  • Zákaz behaviorální a targetovací reklamy ve vztahu k dětem: Navrhuje se zákaz reklamy cílené na osoby mladší 18 let, k jejímuž nabízení / cílení na tyto osoby dochází v důsledku profilování a sledování jejich online aktivity a v důsledku zpracování jejich osobních údajů.
  • Zpřísnění pravidel pro vyřízení stížností na protiprávní obsah a rozhodnutí o protiprávnosti obsahu ze strany poskytovatele hostingu: Právní výbor požaduje, aby poskytovatel hostingu vyřídil oznámení týkající se protiprávního obsahu a o takovém obsahu přijal rozhodnutí do 72 hodin.
  • Zpřísnění povinnosti velmi velkých online platforem poskytnout koordinátorovi digitálních služeb v zemi usazení nebo Komisi na odůvodněnou žádost přístup k údajům, které jsou nezbytné pro sledování a posuzování souladu s DSA: Právní výbor opět zavádí přísnou lhůtu pro poskytnutí informací max. 72 hodin.
  • Nová povinnost poskytovatele hostingových služeb uložit po určitou dobu obsah, který byl odstraněn nebo ke kterému byl zakázán přístup v důsledku přijetí rozhodnutí o moderaci protiprávního obsahu nebo v důsledku příkazu veřejnoprávního orgánu, případně tento obsah veřejnoprávnímu orgánu předat, a přijmout v tomto ohledu vhodná technická a organizační zabezpečení: Cílem nového navrhovaného článku 15a DSA je zajistit protiprávní obsah pro důkazní účely v rámci správního i soudního řízení a pro účely vyšetřování trestných činů. Doba uložení protiprávního obsahu pro důkazní účely je obecně stanovena na 6 měsíců ode dne odstranění / znepřístupnění protiprávního obsahu poskytovatelem, přičemž příslušný orgán může požádat o delší lhůtu, pokud je to pro účely daného řízení nezbytné.

 

Závěr

Jak je vidět, Parlament jde v některých oblastech Návrhu dál a jednotlivá pravidla DSA zpřísňuje. Stanovisko právního výboru a stanoviska dalších výborů Parlamentu, která obsahovala kompromisní pozměňovací návrhy podané k textu Návrhu, byla dále projednána na zasedání výboru IMCO 27. října. Finální text úprav, které chce Parlament do textu DSA reflektovat, tak ještě může v následujících dnech doznat určitých změn.

Celkem bylo v Parlamentu k textu DSA předloženého Komisí podáno 2297 pozměňovacích návrhů, což je úctyhodné číslo vyjadřující důležitost tohoto předpisu, kterou si uvědomují všichni napříč politickým spektrem a evropskými institucemi.

Dopad DSA na online business v následujících letech bude zásadní, a proto Vás o něm budeme na blogu dále informovat a rádi budeme debatovat o jeho praktických dopadech. Na DSA totiž mají navazovat i další legislativní iniciativy Komise, např. nařízení eIDAS 2.0, o němž jsme psali minulý týden.

 

Zdroje článku

Související články
Patentová revoluce: jednotný evropský patent a jednotný patentový soud
Robert Nešpůrek, Ivan Rámeš, Kateřina Trzaska, Tomáš Havelka, Tomáš Pavlica

Patentová revoluce: jednotný evropský patent a jednotný patentový soud

Od 1. června 2023 vstoupí v účinnost systém takzvaného jednotného evropského patentu (JP). S ním zahájí fungování i zcela nová instituce – Jednotný patentový soud (JPS). Připravovaný mechanismus tak přinese největší změnu v oblasti patentů za několik desetiletí a bude mít dopad na všechny evropské p