Dekorativní pozadí stránky

Evropská digitální vakcína přitvrzuje

Evropská digitální vakcína přitvrzuje

Jak jsme již informovali v minulém příspěvku, Evropská komise („Komise“) v prosinci 2020 představila návrh nařízení o digitálních službách („Návrh“ nebo „DSA“), který má ambici zásadním způsobem změnit způsob poskytování a využívání digitálních služeb na území Unie. Zejména se doplňují pravidla a povinnosti poskytovatelů hostingu a online platforem ve vztahu k odpovědnosti za protiprávní obsah.

V lednu 2021 Návrh doputoval do Evropského parlamentu („Parlament“), kde jej má nyní primárně na starosti výbor IMCO (výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů). Výbor IMCO již v mezidobí (květen 2021) připravil návrh legislativní zprávy k Návrhu, ke které následně byly podávány jednotlivými europoslanci pozměňovací návrhy publikované v červenci 2021. V září a říjnu 2021 se přidaly další výbory Parlamentu a podávaly k Návrhu svoje stanoviska. Jedním z klíčových stanovisek je stanovisko právního výboru JURI.

Níže shrnujeme některé důležité novinky ze stanoviska právního výboru Parlamentu, ze kterého je patrné, že Parlament přitvrzuje a chce znění Návrhu zpřísnit a učinit jej podrobnější.

Právní výbor požaduje zejména následující změny DSA:

  • Vyjasnění vztahu DSA k jiným právním předpisům EU: Právní výbor požaduje, aby do jednoho roku od data přijetí DSA vydala Komise pokyny, které mají vyjasnit vztah DSA a jiných právních předpisů a případné konflikty mezi nimi (včetně např. vztahu DSA k nařízení GDPR, evropským předpisům v oblasti autorského práva apod.).
  • Automatická nevymahatelnost smluvních ujednání, která jsou v rozporu s DSA: Jakékoli smluvní ujednání mezi poskytovatelem zprostředkovatelských služeb a obchodníkem nebo příjemcem těchto služeb, které odporuje DSA, bude považováno za nevymahatelné.
  • Zákaz behaviorální a targetovací reklamy ve vztahu k dětem: Navrhuje se zákaz reklamy cílené na osoby mladší 18 let, k jejímuž nabízení / cílení na tyto osoby dochází v důsledku profilování a sledování jejich online aktivity a v důsledku zpracování jejich osobních údajů.
  • Zpřísnění pravidel pro vyřízení stížností na protiprávní obsah a rozhodnutí o protiprávnosti obsahu ze strany poskytovatele hostingu: Právní výbor požaduje, aby poskytovatel hostingu vyřídil oznámení týkající se protiprávního obsahu a o takovém obsahu přijal rozhodnutí do 72 hodin.
  • Zpřísnění povinnosti velmi velkých online platforem poskytnout koordinátorovi digitálních služeb v zemi usazení nebo Komisi na odůvodněnou žádost přístup k údajům, které jsou nezbytné pro sledování a posuzování souladu s DSA: Právní výbor opět zavádí přísnou lhůtu pro poskytnutí informací max. 72 hodin.
  • Nová povinnost poskytovatele hostingových služeb uložit po určitou dobu obsah, který byl odstraněn nebo ke kterému byl zakázán přístup v důsledku přijetí rozhodnutí o moderaci protiprávního obsahu nebo v důsledku příkazu veřejnoprávního orgánu, případně tento obsah veřejnoprávnímu orgánu předat, a přijmout v tomto ohledu vhodná technická a organizační zabezpečení: Cílem nového navrhovaného článku 15a DSA je zajistit protiprávní obsah pro důkazní účely v rámci správního i soudního řízení a pro účely vyšetřování trestných činů. Doba uložení protiprávního obsahu pro důkazní účely je obecně stanovena na 6 měsíců ode dne odstranění / znepřístupnění protiprávního obsahu poskytovatelem, přičemž příslušný orgán může požádat o delší lhůtu, pokud je to pro účely daného řízení nezbytné.

 

Závěr

Jak je vidět, Parlament jde v některých oblastech Návrhu dál a jednotlivá pravidla DSA zpřísňuje. Stanovisko právního výboru a stanoviska dalších výborů Parlamentu, která obsahovala kompromisní pozměňovací návrhy podané k textu Návrhu, byla dále projednána na zasedání výboru IMCO 27. října. Finální text úprav, které chce Parlament do textu DSA reflektovat, tak ještě může v následujících dnech doznat určitých změn.

Celkem bylo v Parlamentu k textu DSA předloženého Komisí podáno 2297 pozměňovacích návrhů, což je úctyhodné číslo vyjadřující důležitost tohoto předpisu, kterou si uvědomují všichni napříč politickým spektrem a evropskými institucemi.

Dopad DSA na online business v následujících letech bude zásadní, a proto Vás o něm budeme na blogu dále informovat a rádi budeme debatovat o jeho praktických dopadech. Na DSA totiž mají navazovat i další legislativní iniciativy Komise, např. nařízení eIDAS 2.0, o němž jsme psali minulý týden.

 

Zdroje článku

Související články
Čtyři pruhy, pořád adidas
Karolína Steinerová

Čtyři pruhy, pořád adidas

Znáte lehce ironické rčení „Čím víc proužků, tím víc adidas“? Určitě ano… A znají ho i české soudy! Dokonce natolik dobře, že se dostalo do odůvodnění rozsudku. S jakým výsledkem, to si přečtěte v článku komentujícím soudní bitvu mezi proužky.