Dekorativní pozadí stránky

Vše, co potřebujete vědět o ESOP (5. díl) – Daně a ESOPY v oblasti rizikového kapitálu

Vše, co potřebujete vědět o ESOP (5. díl) – Daně a ESOPY v oblasti rizikového kapitálu

V oblasti podnikání a korporátní struktury je nezbytné neustále sledovat a vyhodnocovat dopady daňové politiky na různé aspekty firemního rozhodování. Jedním z klíčových nástrojů, který získává na popularitě v České republice, je systém ESOPů. Ačkoli ESOPy mohou přinášet mnoho benefitů v oblasti motivace a retence zaměstnanců, jejich daňové důsledky mohou být komplexní a vyžadují pečlivou analýzu.

V následujícím článku se stručně zaměříme na daňovou problematiku spojenou s ESOPy v České republice. Představíme klíčové daňové aspekty, na které by si firmy měly dát pozor při zavádění a správě těchto plánů, a nastíníme dopady na jednotlivé účastníky. Uvidíte, že správné pochopení daňového rámce může mít zásadní vliv na úspěšnost a efektivitu ESOP programu.

Daně jako „kladivo na ESOPY?

Ve vodách oborné veřejnosti a ve venture kapitálovém prostředí rezonují názory, že český právní systém není k ESOPům příliš vstřícný a neexistuje žádná právní úprava, která by se přímo zabývala jejich zdaněním. Právě absence zvláštního daňového předpisu je jedním z nejpalčivějších témat souvisejících s ESOPy. Samotná otázka daní může být pro společnost klíčová při rozhodování, zda ESOP využít, či nikoli, stejně jako při rozhodování o konkrétní formě ESOPu, kterou společnost nabídne svým klíčovým zaměstnancům/resp. i členům statutárních orgánů (nebo jiným spolupracovníkům).

Pojďme se tedy na tyto daňové aspekty podívat trochu podrobněji a otázku, zda jsou daně kladivo na ESOPy, si společně zodpovíme na konci tohoto blogu. 

Virtuální ESOP

V případě virtuálního opčního plánu může mít ESOP z daňového hlediska dvě podoby. Buď půjde o smluvní bonus, nebo o dividendu vyplacenou účastníkovi ESOP plánu. Ani v jednom případě není účastník společníkem společnosti.   

Kromě toho, jakou formu bude mít ESOP benefit, bude také vždy důležité zvážit, zda se jedná o zaměstnance (na kterého se vztahují pracovněprávní předpisy a z daňového hlediska půjde vždy o příjem ze závislé činnosti), nebo o spolupracovníka. Ve všech případech bude odváděna daň z příjmů fyzických osob (až 23 %) a v některých případech – dle konkrétní situace – i pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 

Jen pro úplnost podotýkáme, že samotné „nabytí“ virtuálního podílu nepodléhá žádnému zdanění, neboť se jedná v podstatě pouze o kalkulační vzorec mzdy, resp. odměny. Z hlediska daňového práva je relevantní pouze samotná výplata bonusu plynoucího z ESOP plánu, ať už se jedná o smluvní bonus nebo dividendu, kdy pro společnost může být dividenda z daňového pohledu paradoxně značně nevýhodná.

Ekvitní ESOP

a) Nabytí majetkové účasti převodem (nebo zvýšením základního kapitálu)

V případě nabytí majetkové účasti zaměstnance na společnosti se bude jednat o zdanitelný (a dle situace i zpojistněný) nepeněžitý příjem ze závislé činnosti v rozsahu rozdílu mezi nabývací cenou a tržní cenou, všechny tyto odvody přitom provede/srazí zaměstnavatel. 

Výše uvedené se v principu neuplatní, pokud půjde o spolupracovníky (neboť v jejich případě výslovné ustanovení o „dodanění“ rozdílu chybí), nicméně v tomto případě je situace sporná a v případě výrazného rozdílu mezi nabývací a tržní cenou nelze zdanění/zpojistnění vyloučit (ostatně i s ohledem na riziko tzv. švarcsystému atd.).

b) Dividenda

Dividenda je zdaněna 15% srážkovou daní ze strany společnosti. 

c) Prodej podílu (exit)

Pokud je ESOP spojen s právem zaměstnance prodat svůj podíl společnosti např. v případě předem dohodnuté události (exit event), při prodeji je předmětem zdanění rozdíl mezi nabývací cenou a prodejní cenou. Tento příjem bude podléhat 23% dani.

Příjem z prodeje je však osvobozen, pokud bude splněn tzv. časový test, tj. 3 roky držby pro cenné papíry (s výjimkou kmenového listu) či 5 let pro podíly (včetně kmenového listu). Tato skutečnost je i významnou výhodou ekvitního ESOPu proti virtuálnímu, kde obdobné osvobození nepřichází v úvahu.

Zde je potřeba též uvést, že Česká republika je jedna z mála jurisdikcí, která u fyzických osob osvobozuje příjmy z prodeje cenných papírů/podílů, a proto může být ekvitní ESOP z pohledu daní velice výhodným instrumentem. (Vládní „ozdravný balíček“ má přitom od 1. 1. 2024 (případně 2025) toto osvobození omezit na 40 mil. Kč ročně, avšak – zjednodušeně řečeno – jen pro nárůst hodnoty po tomto datu.)

Jak je to s daněním ESOPů v jiných zemích?

Mezi odbornou veřejností se objevují různé výtahy a sumáře zahraničních úprav, kde jsou akcentovány různé daňové (a často jen domnělé) výhody ESOPů. Při detailním pohledu na příslušnou právní úpravu zpravidla dojdeme k závěru, že virtuální ESOPy nepožívají výhody vůbec žádné a ekvitní zpravidla pouze v tom, že v některých státech dochází k odkladu zdanění nepeněžního příjmu při nabytí cenných papírů či podílů, jak jsme ho popsali výše, až na prodej („liquidity event“). Zejména tato možnost se v současnosti diskutuje i v České republice. Někdy je tento odklad u zahraničních úprav dost zjednodušeně prezentován jako „exemption“, případně i určitá (zpravidla zastropovaná) osvobození skutečně mohou existovat, nicméně ta existují i v České republice, jak bylo vysvětleno výše. Též mohou být v zahraničí výjimky z odvodů sociálního a zdravotního pojištění, ale opět – v určitých situacích jich lze dosáhnout i u nás. Shrnuto, tuzemská daňová úprava dle našeho názoru nijak nevybočuje ze „standardních“ úprav „na západě“, a díky osvobození příjmu z prodeje zřejmě patří spíše k těm výhodnějším. 

Je tedy co zlepšovat? 

To je vždy.

Mohlo by se jednat o zmíněné odložení povinnosti platit daň z nepeněžního příjmu (resp. zálohu na daň sráženou zaměstnavatelem) v případě ekvitních ESOPů až do momentu, kdy reálně došlo k prodeji ESOP podílu (akcie). 

Další změnou v případě ekvitních ESOPů by mohlo být uznání časového testu i za období, kde zaměstnanec držel teprve jen právo opce, na základě které až následně nabyl podíl na společnosti. 

Jsou tedy daně „kladivo“ na ESOPy? 

Jak bylo uvedené výše, daňově prostředí pro ESOPy a zaměstnance není v České republice dokonalé, avšak patří v rámci evropských standardů mezi ty spíše přívětivější. 

Z našeho pohledu tak řada kritických pohledů na české zdaňování ESOPů a srovnávání s tou či onou jurisdikcí, kde to „přece mají upraveno strašně výhodně“, vzniká z neznalosti daňové problematiky, neúplnosti nastudování příslušné zahraniční úpravy apod.

Související články
Trh START jako optimální cíl pro startupy
Martin Stančík, Jan Skalný, Josef Bouchal

Trh START jako optimální cíl pro startupy

Financování českých a slovenských startupů obecně probíhá prostřednictvím investice do ekvity nebo formou konvertibilního úvěru v rámci standardních investičních kol (pre-seed, seed a series A-C). Zajímavou alternativou k získání kapitálu v pozdějších fázích rozvoje společnosti pak může být vstup na