Dekorativní pozadí stránky

Úrad EUIPO vydal správu o internetovom pirátstve

Úrad EUIPO vydal správu o internetovom pirátstve

INTERNETOVÉ PIRÁTSTVO

K porušeniu autorských práv dochádza vtedy, keď sa dielo chránené autorským právom (napríklad hudba či film) použije bez súhlasu autora prípadne nositeľa práv. Aj v prípade použitia diela bez súhlasu autora však existujú výnimky a obmedzenia práv autorov, kedy k porušeniu autorských práv nedôjde.

Výnimky a obmedzenia autorského práva poskytujú ochranu záujmom akými sú napríklad sloboda prejavu, vzdelávanie či právo na informácie. Jednou z takýchto výnimiek autorského práva je aj výnimka pre vytvorenie rozmnoženiny diela (kópie) výlučne na osobné a nekomerčné použitie. Spotrebitelia tak môžu napríklad vytvoriť kópiu hudby alebo elektronických kníh, ktoré si legálne stiahli. Podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ (SDEÚ) je však výnimka pre vytvorenie rozmnoženiny diela vyhradená pre používateľa, ktorý získal kópiu diela legitímnym spôsobom (t. j. s povolením autora alebo na základe licencie).[1]

V ére internetu sa porušovanie autorských práv stalo jednoduchším a môže k nemu dochádzať vo veľkom rozsahu, napríklad prostredníctvom neoprávneného sťahovania či zdieľaním súborov na stránkach typu peer-to-peer alebo torrent. Pri sťahovaní filmov, hudby či videí z nelegálnych zdrojov, t. j. obsah bol zverejnený bez súhlasu autora, dochádza k vyhotovovaniu digitálnej kópie diela, t.j. rozmnoženine diela. Takéto vyhotovenie rozmnoženiny diela je bez súhlasu autora porušením jeho autorského práva, pričom samotné porušenie môže vyústiť až k spáchaniu trestného činu.

K porušovaniu autorských práv, teda internetovému pirátstvu, dochádza aj v prípade streamovania nelegálneho obsahu, teda obsahu, ktorý sa na streamovacej stránke nenachádza legálne. Vytvorenie dočasnej kópie pri streamovaní obsahu nepredstavuje porušenie autorských práv za predpokladu, že ide o oprávnené použitie diela, t.j. so súhlasom autora. V tejto súvislosti rozhodoval aj SDEÚ, ktorý potvrdil, že vedomým streamovaním nelegálnej hudby či filmu dochádza k porušovaniu autorského práva.[2]

Rovnako ako pri sťahovaní filmov aj v prípade sťahovania torrentov dochádza k vyhotovovaniu kópií a porušovaniu autorských práv. Pri torentoch sa však obsah nesťahuje priamo z webovej stránky, ale prichádza od iných užívateľov, ktorí tento obsah zdieľajú. Takéto zdieľanie obsahu užívateľmi prostredníctvom torrentov sa považuje za verejný prenos diela, teda jeho verejné šírenie, ktoré je bez súhlasu autora tiež protiprávne.

Je potrebné tiež poznamenať, že technológia použitá na sťahovanie obsahu chráneného autorským právom a to, či bolo dielo stiahnuté celé alebo čiastočne, je z pohľadu práva irelevantné.

 

VÝVOJ INTERNETOVÉHO PIRÁTSTVA V EURÓPSKEJ ÚNII

Nelegálne sťahovanie, zdieľanie či streamovanie autorských diel pripravuje autorov a nositeľov autorských práv o kompenzáciu za ich úsilie a prácu, ktorú do svojho diela vložili. Európska komisia označila boj proti online porušovaniu autorských práv za jednu zo svojich priorít, ktorým sa plánuje v budúcnosti bližšie venovať. V roku 2019 EUIPO zverejnilo prvú štúdiu o vývoji online porušovania autorských práv za obdobie roka 2017 a 2018. Zo správy vyplynulo, že internetové pirátstvo bolo na poklese, no aj naďalej predstavovalo pre autorov vážny problém.

Aktuálna správa EUIPO o online pirátstve k roku 2020 potvrdzuje, že klesajúci trend online pirátstva pokračoval aj v rokoch 2019 a 2020. Protipandemické opatrenia spôsobené ochorením COVID-19 a zatvorenie kín či divadiel spôsobili iba dočasné zvýšenie internetového pirátstva. Z reportu tiež vyplýva, že digitálne pirátstvo klesá pre všetky druhy digitálneho obsahu, ako je napríklad hudba či filmy. Dočasný nárast filmového pirátstva bol zaznamenaný na jar 2020 čo možno pripísať práve hromadného uzatvoreniu kín v takmer celej Európskej únii. Digitálne pirátstvo sa v roku 2018 znížilo o 20 %, v roku 2019 o 6 % a v roku 2020 o 34 %. Tento pokles bol obzvlášť výrazný v hudbe, kde sa pirátstvo znížilo až o 81 %. Nelegálne sledovanie a sťahovanie filmov kleslo v rokoch 2017 až 2020 o 68 % a televízne pirátstvo o 41 %.

Treba však poznamenať, že pokles nie je vo všetkých členských štátoch Európskej únie rovnaký. Priemerný Európan v roku 2020 pristupoval k nelegálnemu obsahu v priemer 5,9-krát za mesiac. Lotyšskí používatelia navštevovali stránky s nelegálnym obsahom približne dvakrát častejšie ako je európsky priemer, zatiaľ čo napríklad poľskí používatelia navštevovali takéto stránky len 3,8-krát za mesiac. Pre porovnanie, slovenskí používatelia pristupovali k nelegálnemu obsahu v priemere 7,5-krát  a českí používatelia 8-krát za mesiac. Zo správy tiež vyplýva, že rozdiely medzi krajinami vyplývajú, okrem iného, aj z priemerného príjmu používateľov či počtu legálnych platforiem na prístup k digitálnemu obsahu ako sú napríklad streamovacie služby NETFLIX, HBO GO či Amazon Prime. Len na Slovensku sa počet streamovacích video platforiem zvýšil z 22 v roku 2018 na 116 v roku 2020.

Zo správy tiež vyplýva, že internetové pirátstvo sa najčastejšie vyskytovalo pri televíznych programoch, a to až 70 % z celkového počtu nelegálneho prístupu k digitálnemu obsahu. Ďalším v poradí bol film, ktorý predstavoval 20 % a napokon hudba s 10 %. Užívatelia tiež na prístup k nelegálnemu televíznemu a filmovému obsahu používajú o 20% častejšie počítač (stolový či notebook) ako mobilné zariadenie, zatiaľ čo v prípade hudby prevládajú mobilné zariadenia.

EUIPO tiež v správe uvádza, že používatelia oveľa menej často využívajú na prístup k nelegálnemu obsahu torrent či sťahovanie obsahu. Zatiaľ čo torrenty či sťahovanie filmov patrili k najpoužívanejším spôsobom prístupu k nelegálnemu obsahu, v súčasnosti je na prvom mieste streamovanie digitálneho video obsahu, ktoré v roku 2020 predstavovalo takmer 82% nelegálneho prístupu k digitálnemu obsahu.

Aj napriek tomu, že online pirátstvo filmov či hudby vďaka novo dostupným streamovacím službám postupne klesá, autori by si mali svoje diela aj naďalej dostatočne chrániť pred neoprávneným použitím. S ochranou autorstva nevyhnutne súvisí aj dôkaz o autorstve dokumentu či dát, ktorý môže byť v prípadnom spore o nedovolené kopírovanie diela či autorstvo legitímnym dôkazom.

Naša kancelária poskytuje svojim klientom komplexné služby v oblasti ochrany autorských práv, pričom naše služby sme rozšírili aj o online platformu https://certoo.eu/, prostredníctvom ktorej možno jednoducho zabezpečiť dôkaz o autorstve pomocou blockchain časovej pečiatky a certifikátu o vlastníctve. Viac sa o nespochybniteľnom a bezpečnom dôkaze autorstva dočítate TU alebo vám radi poskytneme viac informácií v niektorej z našich kancelárií.

 

Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič a Petra Kováčechová


[1] Rozsudok Súdneho dvora EÚ C-5/08 Infopaq International A/S v Danske Dagblades Forening [2009]

[2] Rozsudok Súdneho dvora EÚ C‑527/15, Stichting Brein v Jack Frederik Wullems, [2017]

 

Související články
Čtyři pruhy, pořád adidas
Karolína Steinerová

Čtyři pruhy, pořád adidas

Znáte lehce ironické rčení „Čím víc proužků, tím víc adidas“? Určitě ano… A znají ho i české soudy! Dokonce natolik dobře, že se dostalo do odůvodnění rozsudku. S jakým výsledkem, to si přečtěte v článku komentujícím soudní bitvu mezi proužky.