Dekorativní pozadí stránky

Prichádza novela autorského zákona. Aké zmeny prinesie?

Prichádza novela autorského zákona. Aké zmeny prinesie?

Dlho očakávaná transpozícia smerníc Európskej únie

Hlavným cieľom novely Zákona je transpozícia dvoch smerníc Európskeho parlamentu a Rady. Jednou z nich je smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES („Smernica o autorskom práve“), ktorá harmonizuje rôzne oblasti autorského práva najmä s ohľadom na rýchly rozvoj digitalizácie v EÚ. Druhou je smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/789, ktorou sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré on-line vysielania vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov a ktorou sa mení smernica Rady 93/83/EHS („Smernica o on-line prenosoch vysielateľov“). Cieľom Smernice o on-line prenosoch vysielateľov je najmä uľahčiť cezhraničné poskytovanie on-line služieb, ktoré televízny a rozhlasoví vysielatelia poskytujú ako tzv. doplnkové služby k vysielaniu a retransmisii.

Transpozícia oboch smerníc by mala harmonizovať národnú úpravu autorského práva s európskymi štandardmi a prispieť k zlepšeniu využívania kreatívneho obsahu v digitálnom prostredí.

 

Nové povinnosti pre prevádzkovateľov platforiem na zdieľanie obsahu

Novela Zákona transponuje aj často diskutovaný článok 17 Smernice o autorskom práve a prináša tak nové povinnosti pre poskytovateľov služieb zdieľania obsahu on-line, ktorí budú podľa novej právnej úpravy zodpovedať za obsah šírený ich užívateľmi. Služby ako napríklad Instagram či Twitch budú po novom musieť prijať opatrenia na predchádzanie šírenia nelegálneho obsahu.

Podľa nových pravidiel by mali poskytovatelia služieb, ak je to možné, získať licenciu na obsah, ktorý nahrajú ich užívatelia. Z obsahu dôvodovej správy vyplýva, že minimálnou požiadavkou pre všetkých poskytovateľov služieb zdieľania obsahu on-line by malo byť proaktívne kontaktovanie organizácií kolektívnej správy za účelom získania licencií k šíreným dielam. Ak takúto licenciu nezískajú majú platformy povinnosť predchádzať porušovaniu práv autorov jednak (i) proaktívne, ako aj (ii) na základe neskoršieho oznámenia.

V prípade, ak autori „vopred“ poskytnú poskytovateľovi služby relevantné a nevyhnutné informácie o ich dielach, poskytovateľ má povinnosť proaktívne filtrovať obsah nahrávaný užívateľmi a zamedziť tak šíreniu nelegálneho obsahu. Poskytovateľ tak už nebude môcť čakať na následné oznámenie autora o neoprávnenom zverejnení jeho diela, ale bude povinný aktívne kontrolovať obsah šírený užívateľmi prostredníctvom automatizovaných systémov na identifikáciu a odstraňovanie nelegálneho obsahu. Je však potrebné poznamenať, že v súčasnosti dostupné systémy a technologické opatrenia nedokážu posúdiť či obsah, ktorý chce používateľ nahrať, porušuje práva, alebo ide o legitímne použitie. Aj preto dáva novela autorom možnosť dodatočne požiadať o odstránenie nelegálne šíreného diela či užívateľom legitímne nahratého diela podať sťažnosť v prípade neopodstatneného zablokovania obsahu. 

 

Majetkové práva vydavateľov periodík

Nová právna úprava prináša aj nový predmet ochrany – periodiká (napr. noviny, časopisy) a zároveň zavádza nové majetkové práva pre vydavateľov periodík. Vydavateľ periodika bude mať výlučné právo použiť svoje periodikum či udeliť súhlas na jeho použitie, a to po dobu dvoch rokov od zverejnenia periodika. Je potrebné poznamenať, že majetkovými právami vydavateľa k periodiku nie sú nijako dotknuté práva autorov k dielam, ktoré s zahrnuté do periodika.

Podľa nových pravidiel budú poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti (napríklad online úložiská či sociálne siete) oprávnení použiť periodikum iba so súhlasom vydavateľa periodika. Tieto práva vydavateľa periodika sa však nevzťahujú na (i) používanie periodika individuálnym používateľom pre súkromnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný, (ii) nakladanie s hypertextovým odkazom, alebo (iii) použitie nadpisu, individuálnych slov alebo veľmi krátkeho úryvku z periodika, ktorý nie je schopný byť náhradou za celé dielo. Výhradné práva vydavateľa sa tiež nevzťahujú na využívanie výtvorov zahrnutých v periodikách, ktoré nie sú chránené Zákonom, ako napríklad informácie či denné správy.

 

Nové pravidlá odmeňovania autorov a dodatočné vyrovnanie pri „bestselleroch“

Nová právna úprava upravuje aj podmienky odmeňovania autorov a zavádza princíp „odmeny za každé použitie diela“, nakoľko primárne by mala byť odmena za udelenú licenciu dohodnutá v závislosti od príjmov a výnosov z využitia licencie. Novela Zákona mení pôvodnú voľnú úpravu odmeňovania a zavádza, že odmena môže byť dohodnutá ako jednorazová platba najmä v prípadoch výslovne uvedených v zákone. Medzi takéto situácie patrí napríklad (i) licencia udelená na obdobie jedného roka, vecne obmedzená licencia udelená na dobu najviac 5 rokov, (iii) použitie diela na propagačný, marketingový či reklamný účel, (iv) použitie počítačového programu alebo databázy, alebo (v) použitie diela na nekomerčný účel.

Novela tiež zavádza nový inštitút tzv. „dodatočného vyrovnania“ pri výnimočne úspešných dielach ako sú napríklad „blockbuster“ filmy či „bestseller“ knihy. V prípade, ak by odmena celkom zjavne nezodpovedala výnosu dosiahnutému neskorším využitím diela, autor má právo na dodatočné vyrovnanie. O dodatočné vyrovnanie musí autor aktívne požiadať najskôr po uplynutí troch rokov od zverejnenia diela. Ak sa autor s používateľom nedohodnú, autor bude môcť svoje právo uplatniť aj na súde. Je však potrebné poznamenať, že právna úprava dodatočného vyrovnania neobsahuje podrobnejšiu úpravu predpokladov úspešného uplatnenia a jej efektívne uplatňovanie autormi sa ukáže až s odstupom času. Úprava dodatočného vyrovnania sa nevzťahuje na udeľovanie licencií organizáciami kolektívnej správy, verejné licencie či počítačové programy.

 

Novinky v oblasti ochrany počítačových programov

V neposlednom rade, novela Zákona prináša aj viaceré zmeny v oblasti ochrany počítačových programov. Nová právna úprava napríklad ruší povinnosť nadobúdateľa využiť udelenú výhradnú licenciu ako aj právo autora počítačového programu odstúpiť od výhradnej licenčnej zmluvy v prípade, ak nadobúdateľ výhradnú licenčnú zmluvu nevyužíva. Naopak, novela zavádza novú povinnosť autora informovať nadobúdateľa výhradnej licencie o prípadných nevýhradných licenciách k dielu, ktoré už autor v minulosti udelil.

Novela Zákona tiež zavádza nové výnimky a obmedzenia majetkových práv autora počítačového programu. Po novom bude autor počítačového programu povinný strpieť aj použitie počítačového programu na účely názornej ukážky pri výučbe či na účely čerpania údajov (tzv. text and data mining).

Napriek tomu, že vyššie uvedené novinky patria medzi tie najvýznamnejšie, novela Zákona prináša aj mnoho ďalších zmien, ktoré si vyžadujú pozornosť. Náš tím odborníkov v oblasti ochrany autorského práva a práva IT za Vás zmeny pravidelne sleduje a je pripravený Vám pomôcť a nájsť vhodné riešenie.

 

Autori: Štěpán Štarha, Róbert Gašparovič a Petra Kováčechová

 

Související články
Čtyři pruhy, pořád adidas
Karolína Steinerová

Čtyři pruhy, pořád adidas

Znáte lehce ironické rčení „Čím víc proužků, tím víc adidas“? Určitě ano… A znají ho i české soudy! Dokonce natolik dobře, že se dostalo do odůvodnění rozsudku. S jakým výsledkem, to si přečtěte v článku komentujícím soudní bitvu mezi proužky.