Dekorativní pozadí stránky

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k aktu o digitálních službách

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k aktu o digitálních službách

Evropská komise nedávno zahájila veřejnou konzultaci k aktu o digitálních službách. Cílem konzultace je shromáždit od veřejnosti a zúčastněných stran názory, návrhy, myšlenky a informace, které mají pomoci zformulovat budoucí evropský právní rámec pro digitální služby. Konzultace bude probíhat až do 8. září 2020 a zahrnuje taková zásadní témata, jako jsou online platformy a jejich odpovědnost za obsah vytvořený uživateli, služby informační společnosti, bezpečnost na internetu, nelegální obsah, svoboda projevu, rovné podmínky v digitální ekonomice apod. Primárním cílem bude najít rovnováhu mezi bezpečným internetem pro všechny, ochranou svobody projevu a každodenní online realitou a zajištěním prostoru pro inovace na jednotném trhu Evropské unie („Unie“).

Stávající právní úprava digitálních služeb byla přijata před dvaceti lety v rámci směrnice o elektronickém obchodu. Od té doby již uplynulo mnoho vody, technologie se posunuly významně dopředu a stávající úprava, která je napříč jednotlivými členskými státy roztříštěná a nejednotná, by měla být nyní nahrazena novými jednotnějšími pravidly reflektujícími stávající online realitu.

První soubor pravidel se má týkat základních zásad směrnice o elektronickém obchodu, zejména svobody poskytovat digitální služby na jednotném unijním trhu v souladu s pravidly místa usazení, a dále širokého omezení odpovědnosti za obsah vytvořený uživateli.

Druhé opatření se má týkat problematiky rovných podmínek na evropských digitálních trzích, na kterých v současné době operuje několik významných platforem jednajících jako tzv. „gatekeepers“, tj. velmi malý počet těchto subjektů má nyní významný podíl na digitální ekonomice v Unii a v důsledku tak mohou bránit novým konkurentům ve vstupu na trh. Nová pravidla by měla tuto existující nerovnováhu řešit, a to s cílem zachování konkurenceschopnosti na jednotném trhu s digitálními službami a jeho otevřenosti inovacím a s cílem zajistit spotřebitelům co nejširší výběr.

Veřejná konzultace je rovněž ideální příležitostí k tomu, aby Evropská komise získala informace o nových tématech, která se v souvislosti s online platformami začínají v praxi objevovat.

Souběžně s touto konzultací byla rovněž zahájena druhá konzultace o možném novém nástroji v oblasti hospodářské soutěže. Ohledně podrobnějších informací k této druhé konzultaci budeme brzy informovat v samostatném příspěvku.

Další kroky

Respondenti mohou Evropské komisi předkládat své odpovědi do 8. září 2020 ve všech úředních jazycích Unie. Výsledky konzultace pomohou Evropské komisi vypracovat návrhy nových předpisů o digitálních službách, s jejichž zveřejněním se počítá na konci roku. Na národní úrovni se již zúčastněné strany mobilizují (například pod záštitou ICT Unie a rovněž ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komorou ČR) a bude zajímavé sledovat rovněž návrhy změn současné legislativy a podněty, které vzejdou z České republiky, zejména v důsledku nedávného přijetí zákona o právu na digitální služby (zákon č. 12/2020 Sb.)

Související články